Реферат: Державний департамент інтелектуальної власності


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Держдепартаменту

від 06.02.2002 № 8 (із змінами)


М І Н І С Т Е Р С Т В О О С В І Т И І Н А У К И У К Р А Ї Н И

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ


Україна, МСП 04655, Київ, Львівська площа, 8

Тел.: (044) 212-50-82 Факс: (044) 212-34-49


ЗАЯВА

про реєстрацію авторського права на твірСлужбові відмітки: Підпис начальника відділу ►

Номер заявки ▼

Дата подання

Число ▲

Місяць ▲

Рік ▲
^ Номер свідоцтва ▼

Дата реєстрації

Число ▲

Місяць ▲

Рік ▲
Прошу зареєструвати авторське право на службовий твір

^ 1. Вид та повна назва твору (скорочена, якщо така є) _____________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ Попередня чи альтернативна назва твору _____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ 2. Галузь творчої діяльності _______________________________________________________

Наука, література чи мистецтво

3. До якого об’єкту авторського права належить твір _____________________________________

___________________________________________________________________________________


^ 4. Анотація або реферат твору (Публікується в офіційному бюлетені)


___________________________________________________________________________________

Рекомендований розмір - до 500 друкованих знаків

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ 5. Дата остаточного завершення роботи над твором ► Число ____ Місяць ________ Рік ________


6. Відомості про оприлюднення твору (опублікування, сповіщення, виконання, показ тощо) _________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ 7. Відомості про використані твори:


7.1. Відомості про твір(и), відносно якого(их) цей твір є похідним ____________________________

___________________________________________________________________________________

Вказати, на основі якого твору зроблено переклад, адаптацію, аранжування тощо, їх правомірність

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ 7.2. Відомості про твір(и), або частину твору(ів), що включено до твору, права на який реєструються

___________________________________________________________________________________

Вказати твори інших авторів та правомірність їх включення

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ 8. Відомості про попередню реєстрацію* Ні – ڤ; Так – ڤ, _________________________________

Вказати державу, дату, номер попередньої реєстрації

___________________________________________________________________________________

та назву реєстру


^ 9. Відомості про автора(ів) твору(ів), зазначеного(их) у п.1 заяви **


9.1. Прізвище, ім'я, по батькові першого автора (псевдонім, за наявності, вказати в дужках) ▼

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата народження ► Число ____ Місяць ________ Рік ________


Громадянин ► _______________________ ^ Постійно проживає ► _______________________

Назва держави Назва держави


Повна поштова адреса (адреса для листування), телефон _________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ Суть авторства, авторський вклад у створення твору _____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


^ Цей твір (частину твору) створено:*

у порядку виконання службових

обов’язків ڤ

за договором ڤ

у порядку індивідуальної розробки ڤ


Цей твір (частину твору) створено для оприлюднення:*


Анонімно ڤ

Під псевдонімом ڤ


* Необхідне позначити “X”

** Якщо авторів декілька, використайте лист подовження бланку заяви

^ 10. Відомості про особу(осіб), якій(им) належать авторські майнові права на службовий твір

___________________________________________________________________________________

Повне ім’я фізичної та/або повне офіційне найменування юридичної особи, повна поштова адреса (адреса для листування), телефон

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

^ 11. Особа, яка подає заявку на реєстрацію (заявник):

11.1. Автор(и), роботодавець ▼

___________________________________________________________________________________

Повне ім’я фізичної та/або повне офіційне найменування юридичної особи, повна поштова адреса (адреса для листування), телефон

___________________________________________________________________________________


^ 11.2. Довірена особа автора(ів), роботодавця ▼ ___________________________________________________________________________________

Повне ім’я фізичної та/або повне офіційне найменування юридичної особи, повна поштова адреса (адреса для листування), телефон

___________________________________________________________________________________


^ 12. Видача свідоцтва (свідоцтв):


 Надіслати за вказаною адресою _________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


 ^ Видати заявнику ____________________________________________________________________

Прізвище, ініціали


13. Перелік документів і матеріалів, що додаються до заяви
^ Кількість аркушів

Кількість примірників

ڤ ^ Примірник твору (форма, в якій представлено твір)ڤ ^ Документ, що підтверджує створення твору у порядку виконання службових обов’язків


ڤ ^ Платіжний документ, що підтверджує сплату збору за дії, пов’язані з підготовкою до державної реєстрації авторського права на твірڤ ^ Платіжний документ, що підтверджує сплату збору за оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твірڤ ^ Документ, який свідчить про факт і дату оприлюднення твору (за наявності)ڤ Документ, який підтверджує повноваження довіреної особи (довіреність)ڤ Інші документи, що додаються до заяви


14. Я, який нижче підписався, підтверджую достовірність відомостей, вказаних у матеріалах заявки:


 Заявник __________________________________________________________________________

Прізвище, ініціали та підпис фізичної або повне офіційне найменування юридичної особи та її підпис, що складається

___________________________________________________________________________________

з повного найменування посади особи, яка підписує заяву, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою


М.П.

Дата ► Число ►______ Місяць ►______________ Рік ►__________

Примітки:_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

^ Висновки відділу державної реєстрації:

 права автора підлягають реєстрації – ڤ  відмова у реєстрації – ڤ  заявку відхилено – ڤ


Заявку опрацював: ______________________________________________________________

Прізвище, ініціали та підпис працівника відділу державної реєстрації

Лист подовження до бланку заяви про

реєстрацію авторського права на твір


^ 9.2. Прізвище, ім'я, по батькові другого автора (псевдонім, за наявності, вказати в дужках) ▼

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата народження ► Число ____ Місяць ________ Рік ________


Громадянин ► _______________________ ^ Постійно проживає ► _______________________

Назва держави Назва держави


Повна поштова адреса (адреса для листування), телефон ______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ Суть авторства, авторський вклад у створення твору _____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


^ Цей твір (частину твору) створено:*

у порядку виконання службових

обов’язків ڤ

за договором ڤ

у порядку індивідуальної розробки ڤ


Цей твір (частину твору) створено для оприлюднення:*


Анонімно ڤ

Під псевдонімом ڤ
^ 9.3. Прізвище, ім'я, по батькові третього автора (псевдонім, за наявності вказати в дужках) ▼

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата народження ► Число ____ Місяць ________ Рік ________


Громадянин ► _______________________ ^ Постійно проживає ► _______________________

Назва держави Назва держави


Повна поштова адреса (адреса для листування), телефон _____________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ Суть авторства, авторський вклад у створення твору _____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


Цей твір (частину твору) створено:*

у порядку виконання службових

обов’язків ڤ

за договором ڤ

у порядку індивідуальної розробки ڤ


Цей твір (частину твору) створено для оприлюднення:*


Анонімно ڤ

Під псевдонімом ڤ


* Необхідне позначити “X”еще рефераты
Еще работы по разное