Реферат: Формат опису модуля


ФОРМАТ ОПИСУ МОДУЛЯ


Назва модуля: Організація і методика економічного аналізу

Код модуля: OA_6009_C01

Тип модуля: обов‘язковий

Семестр: VІ

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180 (кредитів ЕCTS – 5)

аудиторні години – 80 (лекції – 48, практичні заняття – 32)

Лектор: к.е.н, доц. Кіндрацька Галина Іванівна

Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати основні етапи організації та елементи методики проведення аналізу діяльності підприємств усіх форм власності

уміти застосувати сучасні прийоми економічного аналізу ресурсів, процесу та результатів діяльності підприємства

Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

пререквізит: “Статистика”, “Бухгалтерський облік І”,“Бухгалтерський облік ІІ”.

кореквізит: “Стратегічний аналіз”, “Фінансовий аналіз”

Зміст модуля: Предмет, об’єкт і завдання економічного аналізу. Організація еко­но­міч­ного аналізу на підприємстві. Інформаційна база економічного аналізу. Мето­дика і методичні прийоми економічного аналізу. Організація і методика аналізу ре­сурсів підприємства та ефективності їх використання. Організація і мето­дика операційної, зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності під­при­єм­ства. Організація і методика аналізу фінансових результатів діяльності під­приєм­ства. Аналіз майна підприємства та джерел його формування.. Організація і мето­ди­ка аналізу фінансового стану підприємства. Узагальнення результатів аналізу господарської діяльності підприємства.

Рекомендована література:

Економічний аналіз: Навч. посіб./ За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г.Чумаченка.­ ­– К.:КНЕУ, 2007.

Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: Підручник / За ред. проф. А.Г.Загороднього. – 3-тє вид., перероб і доп. – К.: Знання, 2008.

Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008.

Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб.—3-тє вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2007.

Шубіна С.В., Торяник Ж.І. Економічний аналіз: Практикум.– К.:Знання, 2007.

Форми та методи навчання:

Форми- денна, заочна, екстернат.

Методи - лекції, практичні заняття, самостійна робота

Методи і критерії оцінювання:

Поточний контроль (30%): усне опитування, виконання практичних завдань;

Підсумковий контроль (70%): модульний і семестровий контроль

Мова навчання: українська
еще рефераты
Еще работы по разное