Реферат: Програма навчального курсу геоекологія


Міністерство освіти i науки України

Криворізький державний педагогічний університет
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології


„ЗАТВЕРДЖУЮ”

проректор з навчальної роботи


________________ ___.___._____ р.


Програма навчального курсу “ГЕОЕКОЛОГІЯ”


(за вимогами кредитно-модульної системи)


КДПУ, 2006 р.


Програма навчального курсу Геоекологія.

Криворізький державний педагогічний університет, 2006 ______ с.


Розробник: Казаков В.Л, кандидат географічних наук, доцент, зав. кафедри фізичної географії та геології.


Рецензенти: - кафедра фізичної географії Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського;

- Сонько С.П., кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедрою розміщення продуктивних сил Криворізького економічного інституту при КНЕУ (м. Київ);

- Калініченко О.О., кандидат геолого-мінералогічних наук, ст. викладач кафедри фізичної географії та геології Криворізького державного педагогічного університету.


Затверджено:

Кафедрою _________________________ (протокол № ___ від ___ ___ ______ р.)

Вченою радою КДПУ (протокол № ___ від ___ ___ ______ р.)


КДПУ, 2006 р.
^ СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ з курсу Геоекологія

1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Курс:

підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ECTS:

1,5


Змістових модулів:

^ 2


Загальна кількість годин:

54


Навчальний проект:

наукова доповідь

Шифр та назва

Напряму:

^ 0101 "Педагогічна ocвima"


Шифр та назва спеціальності:

6.010100 Педагогіка i методика середньої ocвimu. Історія і Географія.


Освітньо-кваліфікаційний

Рівень:

бакалавр

За вибором: університету

Piк підготовки: 0,5 року

Семестр: ^ 8

Лекції (теоретична підготовка): 18 годин

Практичні: 18 годин

Самостійна робота: 18 годин

Консультативна робота: наукова доповідь – аналіз та характеристика однієї з екологічних проблем Світу та регіонів України; кількістъ годин – 2 години.

Вид контролю: залік


Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять та індивідуальної i самостійної роботи може становити 50%, до 50%, 60%, до 40%, 40% або до 60% залежно від змісту навчального курсу.


2. МЕТА

Метою викладання даного курсу є формування у студентів знань про теоретичні та методологічні підвалини геоекології – визначення об’єкту і предмету геоекології, зміст теорії геоекосистеми, структуру геоекології як науки, методи геоекології, антропогенні ландшафти, прикладні аспекти геоекології, глобальні екологічні проблеми. Знання таких підвалин є засадами формування екологічного погляду на природно-суспільні явища і процеси в географічній оболонці.


3. ПРОГРАМА

Вступ.

Програма 1 змістового модулю присвячена вивченню теоретичних основ геоекології. Під час лекційних занять у студентів формуються загальні абстрактні уявлення про об’єкт і предмет геоекології, теорію геоекосистем, структуру геоекології, антропогенізацію ландшафтної сфери Землі. Лабораторні заняття мають на меті трансформацію теоретичних знань в конкретні під час виконання практичних робіт.

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Теоретичні основи геоекології

ТЕМА 1. Вступ до геоекології

Розглядається питання видів екологічного світогляду. Характеристика вихідних науково-пізнавальних підходів в геоекології. Основні положення екологічної парадигми. Зміст геоекологічного підходу. Історія розвитку геоекології. Структура геоекології як науки.

ТЕМА 2. ^ Об’єкт і предмет вивчення геоекології

Визначення поняття та основних рис організації геоекосистем. Класифікація геоекосистем. Предмет вивчення геоекології. Поняття екологічний процес, екологічний стан і ситуація, класифікації екологічних станів і ситуацій. Поняття екологічна проблема.

ТЕМА 3. ^ Антропогенні зміни географічної оболонки

Природокористування як провідний фактор антропогенних змін природи. Історичні та сучасні форми антропогенізації географічної оболонки. Історія антропогенних змін природи Землі. Поняття “антропогенний ландшафт”. Підходи до визначення змісту антропогенного ландшафту. Класифікації антропогенних ландшафтів.

^ Теоретичні знання. Студенти повинні знати: особливості наукознавчих атрибутів науки – об’єкту та предмету геоекології, історію розвитку геоекології як науки, знати зміст геоекосистеми, типи геоекосистем і їх організацію, процес антропогенізації природи, особливості сучасної антропогенної структури ландшафтної сфери Землі, зміст глобальних екологічних проблем.

^ Практичні уміння i навички. Студенти повинні вміти: розрізняти зміст геоекології як науки – об’єкт, предмет, геоекологічний підхід; вміти будувати моделі геоекосистем різного змісту; визначати зміст екологічного стану та ситуації; виділяти геоекосистеми на карті за допомогою факторного аналізу території, аналізувати просторову, системну, часову та функціональну організацію геоекосистем.


Вступ.

Програма 2 змістового модулю присвячена вивченню методології геоекології. Під час лекційних занять у студентів формуються конкретні уявлення щодо різних методів та методики геоекологічних досліджень, а також напрями прикладних геоекологічнх досліджень. Практична підготовка передбачає апробацію методів геоекології під час виконання поставлених лабораторних завдань.

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІ. Методологія геоекології

ТЕМА 1. Методи геоекологічного оцінювання

Види оцінок. Форми екологічних оцінок. Формалізація оціночних даних, екологічна формула території. Методика побудови оціночних бальних шкал і їх застосування в різних цілях. Оціночні системи і їх застосування на практиці.

ТЕМА 2. ^ Структура та зміст геоекологічного аналізу

Зміст геоекологічного аналізу території. Структура та характеристика етапів геоекологічного аналізу.

ТЕМА 3. ^ Геоекологічне районування та картографування

Зміст та методика геоекологічного районування території. Принципи та методи геоекологічного районування. Види геоекологічного районування. Геоекологічне районування території України та Дніпропетровської області. Геоекологічна карта – зміст, призначення. Типи геоекологічних карт.

ТЕМА 4. ^ Прикладні геоекологічні дослідження

Оптиміація довкілля – принципи, напрями, вибір та оцінка прикладних оптимізаційних заходів. Геоекологічний моніторинг – зміст, види, територіальна організація. Геоекологічна експертиза – зміст, види, етапи. Геоекологічне прогнозування. Принципи охорони природного середовища. Структура природно-заповідного фонду.

^ Теоретичні знання. Студенти повинні знати: особливості визначення об’єкту і предмету геоекології, зміст теорії геоекосистеми, структуру геоекології як науки, методи геоекології (оцінку, аналіз, районування, картографування), антропогенні ландшафти та їх генезис, прикладні аспекти геоекології, глобальні екологічні проблеми.

^ Практичні уміння i навички. Студенти повинні вміти: проводити геоекологічне районування та картографування, користуватися оціночними системами і виконувати оціночну роботу, чітко розрізняти зміст різноманітних геоекосистем і будувати їх моделі, аналізувати екологічні карти, визначати та обґрунтовувати прикладні програми з оптимізації довкілля, визначати зміст та структуру геоекологічного дослідження.


^ 4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДИСЦИПЛІНИ.


ТемаКількість годин, відведених на:

лекції

практичні заняття

самостійну роботу

консультативну роботу

Змістовий модуль І. ^ Теоретичні основи геоекологіїНавчальний проект:

наукові доповіді

Тема 1. ^ Вступ до геоекології

4

2

4

Тема 2. Об’єкт і предмет вивчення геоекології

2

4

3

Тема 3. ^ Антропогенні зміни географічної оболонки

4

2

4

Змістовий модуль ІІ. ^ Методологія геоекології

Тема 1. Методи геоекологічного оцінювання

2

4

-

Тема 2. Структура та зміст геоекологічного аналізу

2

2

3

Тема 3. Геоекологічне районування та картографування

2

2

-

Тема 4. ^ Прикладні геоекологічні дослідження

2

2

4

Всього годин

18

18

18

2


^ 5. ТЕМИ I 3MICT ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

1. Побудова моделей геоекосистем – 2 год.

Складення структурних моделей геоекосистем, в залежності від типу суб’єкта та змісту середовища. Побудова структурної схеми геоекології як науки.

2. ^ Методика визначення доцентрових геоекосистем (на прикладі гідроекосистеми Кривбасу) – 2 год.

Нанесення на контурну карту Кривбасу полів дії факторів, які визначають хімічний стан поверхневих водних об’єктів (рік, ставків, водосховищ). Відображення потоків забруднюючих речовин. Проведення загальної межі накладених полів факторів дії середовища та виділення гідроекосистеми регіону.

3. ^ Методика визначення відцентрових геоекосистем

(на прикладі забруднення повітря на території Кривбасу) – 2 год.

За допомогою знань розміщення найбільших підприємств Кривбасу по території, валових обсягів викидів пилогазових речовин у повітря ними, радіусів найвідчутнішого впливу на атмосферне повітря – побудова полів забруднення повітря кожним підприємством або його структурним підрозділом.

4. ^ Аналіз карт антропогенних ландшафтів

(на прикладі території Кривбасу) – 2 год.

Ідентифікація таксонів антропогенних ландшафтів наданої студентам ділянки території Кривбасу за допомогою карти «Антропогенні ландшафти Кривбасу». Оцінка ступеня зміненості природи в межах сучасних антропогенних ландшафтів дослідженої ділянки.

5. ^ Методика побудови оціночних бальних шкал

і роботи з ними – 2 год.

За допомогою бази даних валового річного забруднення повітря промисловими підприємствами Кривбасу розробка оціночних бальних шкал за 4 показниками. Проведення частинної та сумарної оцінки ступеня антропогенного тиску підприємств Кривбасу на повітря. Виділення найбільш впливових підприємств.

6. ^ Оцінка якості води поверхневих водних геосистем

Кривбасу до здоров’я людини – 2 год.

За допомогою гідрохімічних даних якості води рік і водосховищ Кривбасу та шкал ГДК речовин – проведення оцінки якості води по відношенню до людини. Порівняльна характеристика екологічного стану водних об’єктів між собою, систематизація їх за якістю води.

7. ^ Розробка структури методики геоекологічного

аналізу за темою (на прикладі оцінки антропогенних

змін рельєфу території Кривбасу) – 2 год.

За заданою темою – розробка структурної програми геоекологічного аналізу антропогенних змін. Опис змісту етапів дослідження. Прогнозування результатів дослідження.

8. ^ Складення схеми районування території Кривбасу

та України за показником екологічного

стану атмосферного повітря – 2 год.

За допомогою регіональних схем якості атмосферного повітря складення на контурній карті схем відповідного районування території. Порівняльний та причинно-наслідковий аналіз якості повітря досліджених територій.

9. ^ Оцінка заходів з оптимізації атмосферного повітря

(на прикладі Кривбасу). Побудова схеми

територіальної організації оптимізації повітря в регіоні – 2 год.

Складення та характеристика бази даних заходів з оптимізації атмосферного повітря. Якісна оцінка придатності прикладних заходів до їх реалізації на практиці. Нанесення на картосхему атмоекологічного районування Кривбасу визнаних оптимізаційних заходів.


^ 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Біоекологічна парадигма – зміст, принципи вивчення геосистем за її допомогою –2 год.

Визначення форм природокористування – 1 год.

Аналіз зв’язків геоекології з іншими науками – 1 год.

Основи екології людини – 2 год.

Урбоекологічні проблеми населених територій – 2 год.

Правові основи охорони навколишнього середовища – 2 год.

Регіональні екологічні проблеми – 3 год.

Раціональне природокористування – 2 год.

Основи екологічної безпеки – 1 год.

Екологія угруповань живих організмів – 2 год.


^ 7. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

(індивідуальне навчально-дослідне завдання)
Індивідуальним навчально-дослідним завданням з курсу “Геоекологія” є – . наукова доповідь, яка складається кожним студентом за вільним вибором однієї з тем, які студентам пропонуються. Наукова доповідь за семестр одна. За тематикою відповідає першому або другому змістовому модулям. Тематика відповідає головним теоретико-методологічним проблемам геоекології. При підготовці студентом доповіді викладачем здійснюється консультування. Доповідь виконується упродовж 10-15 хвилин під час практичного заняття.
Перелік тем наукових доповідей:

Геоекологічні наслідки антропогенного забруднення вод океану.

Антропогенне хімічне забруднення геологічного середовища.

Розглянути проблему обміління Аральського моря з позицій геоекологічних наслідків природних процесів і антропогенної діяльності.

Геоекологічні наслідки воєн.

Поняття про техногенні землетруси і їх причини.

Ерозія ґрунтів. Міри попередження і боротьби з ерозією.

Геоекологічні наслідки гірничодобувного виробництва.

Антропогенний вплив на літосферу.

Антропогенний вплив на поверхневі і підземні води.

Роль природних процесів у забрудненні атмосфери парниковими газами.

Геоекологічні проблеми, зв'язані з порушенням озонового шару Землі.

Радіоактивне забруднення геологічного середовища.

Антропогенне забруднення поверхневих вод.

Антропогенний вплив на підземні води.

Техногенні катастрофи.

Геоекологічні наслідки зміни клімату на Землі.

Геоекологічна оцінка міських агломерацій на прикладі м. Кривого Рогу.

Антропогенне спустелення.

Охорона і раціональне використання природного середовища.

Екологічні проблеми атомної енергетики.

Антропогенний вплив на біосферу.

Екологічна безпеки атмосфери.

Екологічна безпеки гідросфер та водних об’єктів.

Екологічна безпеки літосфери.

Екологічні проблеми космосу.

Екологічні проблеми в енергетиці.

Екологічні проблеми в металургії та хімічному комплексі.

Екологічні проблеми сільського господарства.

Екологічна проблема «Чорнобиль – 1986».

Екологічні проблеми на транспорті.^ 8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Під час вивчення курсу “Геоекологія” застосовуються наступні методи навчання:

лекції із застосуванням схем і таблиць;

виконання практичних творчих завдань із застосуванням схем і таблиць;

складання графічних, картографічних моделей географічних явищ;

аналіз навчальної літератури на практичних заняттях, при виконання завдань для самостійної роботи і навчального проекту;

робота в бібліотеці університету;

робота в Інтернеті;

самостійна робота студентів.9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ
^ Навчання курсу “Геоекологія” передбачає наступні методи оцінювання:
оцінка виконання та оформлення завдань за темами практичних робіт;

оцінка оформлення конспектів лекцій;

оцінка виконання завдань для самостійної роботи;

поточне усне опитування;

оцінка за навчальний проект – наукову доповідь;

контрольні письмові роботи за 1 і 2 змістові модулі;

відвідування аудиторних занять – лекцій і лабораторних робіт.


^ 10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ
Виконання конспектів лекцій Виконання завдань самостій-ної роботи Виконання практичних робіт Поточне усне опиту- вання
Навчаль-ний проект – наукова доповідь

Підсумкові контрольні роботи

Відвідування лекцій і лабораторних робіт

до 7

до 10

до 18

до 10

до 10

до 30

до 18


^ Градації розподілу балів за видами навчальної роботи:

відвідування лекцій – 1 бал за 1 лекцію, максимальна кількість – 9 балів;

відвідування лабораторних занять – 1 бал за 1 заняття, максимальна кількість – 9 балів;

оцінка оформлення завдань для самостійної роботи – 1 бал за 1 завдання, максимальна кількість – 10 балів;

оцінка оформлення конспектів лекцій – 1 бал за 1 тему лекцій, максимальна кількість – 7 балів;

оцінка оформлення завдань лабораторної роботи – 2 бали за 1 роботу, максимальна кількість – 18 балів;

оцінка за навчальний проект – наукову доповідь – максимально до 10 балів;

дві контрольні письмові роботи за 1 і 2 змістовні модулі; оцінка “2” – 0 балів, “3” – 5 балів; “4” – 10 балів; “5” – 15 балів;

оцінка за усне опитування – у середньому за семестр студент повинен мати оцінки за 5-бальною шкалою мінімум за 2 відповіді під час лабораторного заняття; далі вираховується сумарний бал за 2 відповіді.

Шкала оцінювання:

Сума балів

Національна шкала

Шкала ECTS

Якісні критерії

94-100


Зараховано


Зараховано

Відмінне, добре і задовільне виконання поставлених завдань

84-93

74-83


менше 74

Не зараховано

Не зараховано

Незадовільна підготовка, з необхідністю доопрацювання тем і завдань або повторного курсу

^ 11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

До методичного забезпечення курсу “Геоекологія” використовується наступна навчально-методична література:

друкований і електронний опорний конспект лекцій;

ілюстративний матеріал (схеми, таблиці, карти, географічні атласи);

дидактичний методичний матеріал;

електронний варіант дидактичний методичного матеріалу;

навчальні посібники та наукові монографії кафедри та бібліотеки університету.


12. ЛІТЕРАТУРА

Адаменко О.М, Рудько Г.М. Екологічна геологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — К.: Манускрипт, 1998.

Андрейцев В.І. Екологічне право. — К.: Вентурі,1996.

Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. – М.: Мысль, 1975.

Астафьева-Урбайтис К.А. Природные катастрофы в истории Земли М.: Наука, 1990.

Баб'як О.С. Біленчук П. Д., Чирва Ю. О. Екологічне право України: Навч. посіб. — К.: Атіка, 2000.

Бачинский Г.А. Социоэкология. – К.: Наук. думка, 1991.

Білявський Г.О. та ін. Основи загальної екології: Підручник. – К.: Либідь, 1993.

Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — 2-ге вид., перероб. — К.: Либідь, 1995.

Боков В.А., Лущик А.В. Основи зкологической безопасности: Учеб. пособие. — Симферополь: СОНАТ, 1998.

Боков А.В., Ена А.В. Геоэкология. Симферополь: РицАтлас – 1994.

Бурилова Л.Г., Барг А.А. Экономика природопользования: Учеб. пособие. – Пермь, 1990.

Врянский В.А. Прикладная экология. Учеб. Пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.

Геоэкология. Науч.-методич. книга по экологии. – Симферополь: Таврия, 1996.

Геоэкологические основы территориального проектирования и планирования / Под ред В.С. Преображенского, Т.Д. Александровой. – М.: Наука, 1989.

Геоэкологический анализ. Принципы, методы, опыт применения. – М.: Наука, 1995.

Гладкий Ю.Н., Жиров А.И., Игнатенко И.В., Ласточкин А.Н., Соломин В.П. Геоэкология. Часть 2. Глобальная и ландшафтная геоэкология. //Учебник для высш. пед. учеб. заведений. – СПб., 1997.

Говард А.Д., Ремсон И.К. Геология и охрана окружающей среды. – Ленинград: Наука, 1982.

Голуб А.А., Струнков О.Б. Зкономика природопользования. — М.: Аспект-пресс, 1995.

Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології: Підручник. – К.: Либідь, 1993.

Гродзинський М.Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень. — К.: Лікей, 1995.

Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь. — Кишинев: Гл. ред. Молд. Сов. энцикл., 1990.

Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / За ред. К.М.Ситника. – К.: Вища шк., 2001.

Зербино Д. Д. Антропогенньые экологические катастрофы. — К.: Наук, думка, 1991.

Злобін Ю.А. Основи екології: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — К.: Лібра, 1998.

Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984.

Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды (географический аспект). – М.: Мысль, 1980.

Корсак К.В., Плахотник О. В. Основи екології: Навч. посіб. — К.: МАУП, 1998.

Кучерявий В.П. Екологія. — Л.: Світ, 2000.

Кучерявий В.П. Урбоекологія. — Л.: Світ, 1999.

Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты. Очерки антропогенного ландшафтоведения. – М.: Мысль 1973.

Неверов А.В. Экономика природопользования. – М.: Наука, 1990.

Одум Ю. Основы экологии. – М.: Мир, 1975.

Окружающая среда и здоровье: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Л. Хенса и др. — К.: Наук, думка, 1998.

Основы геоэкологии / Под ред. В.Г.Морачевского. – СПб., 1994.

Основи соціоекології: Навч. посіб. / Г. О. Бачинський, Н. В. Беренда, В. Д. Бондаренко та ін.; За ред. Г.О. Бачинського — К.: Вища шк., 1995.

Охрана и оптимизация окружающей среды / Под ред А.А.Лаптева. – К.: Либідь, 1990.

Петров К.М. Геоэкология. Учеб. пособие. – СПб., 1995.

Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990.

Реймерс Н.Ф. Экология: теория, законы, правила и гипотезы. – М.: Мысль, 1994.

Салтовський О. І. Основи соціальної екології: Курс лекцій / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К., 1997.

Словарь-справочник по зкологии / К. М. Сьітник, А. В. Брайон, А. В. Гордецкий и др. — К.: Наук, думка, 1994.

Стадницкий Г.В., Родионов А.И. Экология: Учеб. пособие. – М.: Высш. шк., 1988.

Чибилев А.А. Введение в геоэкологию (эколого-географические аспекты природопользования). – Екатеринбург: УГУ, 1998.


13. РЕСУРСИ

Ресурсною базою вивчення дисципліни “Геоекологія” є навчально-методична база наступних установ:

лабораторії кафедри фізичної географії та геології Криворізького державного педуніверситету (головний корпус, географічний факультет, просп. Гагаріна, 54);

лабораторії кафедри економічної та соціальної Криворізького державного педуніверситету (головний корпус, географічний факультет, просп. Гагаріна, 54);

серверу навчального комп’ютерного класу (ауд. № 424) кафедри економічної та соціальної Криворізького державного педуніверситету (головний корпус, географічний факультет, просп. Гагаріна, 54);

абонемент і читальна зала бібліотеки Криворізького державного педуніверситету (головний корпус, просп. Гагаріна, 54);

абонемент і читальна зала центральної міської бібліотеки м. Кривого Рогу (просп. К.Маркса, 48).Підпис автору програми Казаков В.Л.


Підпис завідувача кафедрою Казаков В.Л.
еще рефераты
Еще работы по разное