Реферат: Управлінський облік у структурі управління підприємством


Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 2

від 21 вересня 2005 р.


ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ОБЛІК І АУДИТ НА 2005-2006 н. р.

Прикарпатського національного університету

імені Василя Стефаника

Управлінський облік у структурі управління підприємством.

Розвиток управлінського обліку в Україні.

Управлінський облік у системі рахунків.

Основи побудови обліку затрат.

Класифікація витрат та використання різних методів для визначення функції витрат.

Облік собівартості продукції шляхом калькулювання за повними витратами.

Облік собівартості продукції шляхом калькулювання за змінними витратами.

Використання маржинального доходу для аналізу прибутковості та прийняття управлінських рішень.

Аналіз взаємозв’язку “витрати – обсяг – прибуток”.

Аналіз варіантів альтернативних рішень.

Використання моделей ціноутворення.

Бюджетування виробничих процесів.

Складання бюджетів для підприємств виробничого профілю (продажу, виробництва, прямих витрат, накладних витрат, собівартості продукції тощо).

Організація процесу бюджетування.

Облік витрат за елементами.

Облік витрат за центрами відповідальності.

Облік затрат на управління виробничими підрозділами.

Облік затрат на експлуатацію машин та устаткування.

Облік затрат на управління підприємством в цілому.

Облік незавершеного виробництва.

Облік випуску продукції та визначення її собівартості.

Основи побудови обліку реалізації продукції власного виробництва (класифікація, оцінка, документування тощо).

Облік витрат пов’язаних з реалізацією продукції.

Облік витрат фінансової діяльності.

Облік витрат інвестиційної діяльності.

Облік витрат і доходів надзвичайної діяльності.

Облік доходів від реалізації продукції власного виробництва та визначення фінансових результатів.

Облік доходів від фінансової та інвестиційної діяльності та визначення фінансових результатів.

Побудова обліку фінансових результатів, розподілу та використання прибутку.

Облік формування фінансових результатів.

Облік розподілу прибутку, одержаного підприємством та використання частки, яка йому належить.

Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) та формування і використання різних капіталів.

Методика і техніка узагальнення даних управлінського обліку та складання даних внутрішньої звітності.

Використання трансфертного управління діяльністю підприємства.

Стратегічний облік у структурі управління підприємством.

Завідувач кафедрою

обліку і аудиту

Прикарпатського національного

університету ім. В.Стефаника Баланюк І.Ф.
еще рефераты
Еще работы по разное