Реферат: Програма розвитку психологічної служби в системі освіти харківської області на період 2009 2012 р. Зміст програми
СХВАЛЕНО

Рішенням колегії

Головного управління

освіти і науки Харківської

облдержадміністрації,

наказ № 672 від “24” 12 2008 р.


ПРОГРАМА


РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПЕРІОД 2009 - 2012 р.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ:Вступ

Аналіз виконання попередньої програми наших показників в Україні.

Актуалізація проблеми на сьогодні.

Мета, завдання програми, основні напрями.

Розкриття програмних підходів по кожному напряму.

Заходи.

Додатки:

нормативні документи;

організаційно-методичне забезпечення;

опис моделей.ВСТУП

Розвиток нових суспільних стосунків в умовах здійснення радикальних реформ в освіті вимагає дієвих перетворень у навчально-виховному процесі в середній школі по формуванню особистості, що визначає нові напрямки діяльності практичних психологів і соціальних педагогів в системі освіти.

Швидкоплинність змін у всіх сферах життя людини посилюють цілу низку негативних явищ, на які впливають вади у духовному, психічному, інтелектуальному і особистісному розвитку, соціальна дезадаптація. Як наслідок такого процесу в суспільстві набувають поширення різні форми девіантної і протиправної поведінки, наркоманія, алкоголізм, хвороби, що передаються статевих шляхом, бродяжництво, безпритульність, деградація моральних цінностей, незаконні види дитячої праці та ін. Таким чином, посилюється актуальність і соціальне значення соціально - психологічного супроводу.

Забезпечуючи психологічну складову організації освітнього середовища, працівники психологічної служби системи освіти області повинні забезпечити умови, які б сприяли розвитку індивідуальності кожної дитини, збереженню її здоров’я, формуванню у неї готовності до самостійного життя в суспільстві та готовності навчатися впродовж всього життя.

Оптимально вирішувати складні питання своєї життєтворчості, успішно досягати індивідуальних і суспільних цілей допомагає орієнтація школи на гуманістичні принципи навчання і виховання дітей. Забезпечення відповідних умов сприяють створенню відповідної моделі соціальної компетентності людини. Постановка проблеми саме таким чином призводить не тільки до визначення головних цілей і задач психологічної служби, але й дозволяє для досягнення мети розробляти та впроваджувати різні моделі розвитку та діяльності психологічної служби, а саме мобільні психологічні служби і центри практичної психології і соціальної роботи.

Аналіз розвитку психологічної служби Харківської області дозволяє виокремити основні проблеми, які постали зараз перед службою. Серед них найбільш актуальними є:

збереження існуючої мережі практичних психологів і соціальних педагогів та подальший розвиток мережі для розв’язання актуальних освітянських проблем;

організація якісного психологічного супроводу освітянських інновацій, залучення психологів до професійної експертизи їх запровадження;

здійснення функціональної діагностики дітей та учнів, спрямованої на своєчасне виявлення рівнів фізичного, психічного, інтелектуального, соціального розвитку та організацію корекційно-розвивальної і профілактичної роботи в умовах кожного закладу освіти.

Досвід діяльності з розбудови особистісно зорієнтованої освіти та впровадження компетентнісного підходу вказує на невисоку готовність частини педагогів практично реалізувати ці завдання. Важливою перешкодою виступає недостатній рівень методичної підготовки педагогів і психологів, відсутність системних психолого-педагогічних технологій особистісно зорієнтованої освіти, у тому числі, із застосуванням новітніх інформаційних технологій, також особливості розвитку особистості педагога та рівень його професійної компетентності.


^ Аналіз виконання попередньої програми наших показників в Україні.


На виконання рішення колегії МОН України „Про стан і перспективи розвитку психологічної служби системи освіти України” (наказ МОНУ №386 від 12.05.04р.) Центром практичної психології і соціальної роботи ХОНМІБО було складено Програму розвитку психологічної служби системи освіти Харківської області на період 2004-2007р.р. і схвалено рішенням колегії Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації (наказ ГУОН №5 від 6.01.05 р.)

Метою програми було визначення основних пріоритетів і розв’язання проблем розвитку психологічної служби системи освіти Харківської області на період до 2007 року, підвищення ефективності психологічного забезпечення реформування всіх ланок освіти Харківської області.

25 березня 2008 року на колегії Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації було розглянуто питання про виконання Програми розвитку психологічної служби в системі освіти Харківської області.

^ Аналізуючи динаміку розвитку психологічної служби області за період 2004-2007 р.р., слід зазначити:

1. Поступово зростає забезпечення навчальних закладів освіти практичними психологами і соціальними педагогами. Але ці зміни відбуваються більш жваво у містах Харківської області, районах м. Харкова, великих сільських районах.

2. За визначений період значно збільшилася кількість фахівців в дошкільних та загальноосвітніх закладах. У 2004-2005 н.р. в Харківській області працювало – 502 практичних психолога і 14 соціальних педагогів (всього 516 фахівців), у 2005-2006 н.р. – 583 практичних психологів і 92 соціальних педагога (всього 675 фахівців), у 2006-2007 н.р. – 632 практичних психолога і 133 соціальних педагогів (всього 765 фахівців), у 2007-2008 н.р. – 606 практичних психологів, 198 соціальних педагогів, 54 методиста, які відповідають за психологічну службу (всього 858 фахівців). У Харківській області чисельність педагогічних працівників зазначених категорій зросла на 342 особи за останні чотири роки. Кількість практичних психологів збільшилася на 104, а соціальних педагогів – на 184людини.

3. Постійно проводилася робота щодо адаптації учнів перших та п’ятих класів до навчання у школі: й дослідження рівня шкільної готовності, й рівня особистісного та розумового розвитку, вивчення причин утруднення опановування навчального матеріалу, розвиток ключових компетентностей тощо.

4. Багато уваги приділялося соціально-психологічному супроводу допрофільного і профільного навчання, виявленню та роботи з обдарованими учнями. Пильна увага з боку практичного психолога і соціального педагога приділяється дітям групи ризику, з якою також проводяться різні види роботи: діагностика, корекція, просвіта, консультування, захист тощо.

5. За визначений період проведено 32 консультації завідувачів Р(М)В(У)О та РМ(М)К в 32 районах (містах) області. З керівниками психологічних служб в районах (містах) Харківського регіону проведено 16 проблемних семінарів.

Таким чином можна зазначити, що Програму розвитку психологічної служби системи освіти Харківського області на період 2004-2007 в основному виконано, але залишилися певні проблеми.

^ Проблеми, які існують в діяльності психологічної служби, на кінець 2008 року:

1. В Харківській області діють тільки 5 центрів практичної психології і соціальної роботи. Майже всі районні (міські) відділи освіти мають методиста, який відповідає за психологічну службу. Але часто ці фахівці додатково навантажені іншими видами роботи, що заважає їм виконувати основні обов’язки. Відсутні такі методисти у 4 районах області (Борівський, Великобурлуцький, м.Первомайський, Дзержинський).

Близнюківський, Борівський, Дворічанський, Зачепилівський, Коломацький, Печенізький, Сахновщинський райони у складі психологічної служби мають 1-4 спеціалістів, що не відповідає нормативам.

2. Сільські віддалені райони залишаються проблемною зоною у зв’язку з великою кількістю малокомплектних шкіл. 59% сільських дітей залишаються поза увагою психологів і соціальних педагогів. Для забезпечення психологічного супроводження сільської малокомплектної школи Центром практичної психології і соціальної роботи ХОНМІБО було розроблено різні моделі соціально-психологічного забезпечення закладів освіти – мобільна психологічна служба та центр практичної психології і соціальної роботи шкільного округу.

3. Незважаючи на постійне збільшення фахівців залишається велика кількість закладів освіти, у яких відсутні як практичний психолог так і соціальний педагог, що пов’язано з відсутністю передбачених коштів та з відсутністю фахівців. Також часто, особливо в районах сільської місцевості, спостерігається висока плинність відповідних кадрів.

4. Сьогодні всі діти потребують соціальної та психологічної допомоги, особливо це вихованці та учні дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу, спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного (або) розумового розвитку тощо. На цей час в області не всі вище зазначені заклади освіти забезпечені практичними психологами та соціальними педагогами, які можуть опікуватися цими питаннями.

5. Проблемою діяльності психологічної служби залишається удосконалення якості змісту роботи практичного психолога і соціального педагога. Спостерігається використання методів, технологій, програм в роботі відповідних фахівців, які не відповідають вимогам Етичного кодексу психолога та правилам здійснення надання соціально-психологічної допомоги: діанетика, медитація, біоенергетика тощо. Часто використовуються програми, які не пройшли експертизу фахівцями з практичної психології і соціальної роботи.

6. Підвищення рівня психологічної підготовки керівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів часто носить ситуативний характер. Тому необхідно формувати мотивацію у керівників закладів освіти для постійного підвищення психологічної культури.

7. Проблемою залишається забезпечення кабінетами практичних психологів і соціальних педагогів (на початок 2007-2008 року):

^ Повністю забезпечено кабінетами 6% фахівців психологічної служби забезпечено кабінетами.

Частково забезпечено кабінетами практичних психологів у Харківській області складає 50%.

Повністю забезпечено кабінетами соціальних педагогів (на початок 2007-2008 н.р.) у Харківській області 33% фахівців.

По частковому забезпеченню кабінетами соціальних педагогів Харківська область знаходиться на 13 місці (59%) в Україні.


^ Актуалізація проблем психологічного супроводу модернізації освіти

Психологічну службу системи освіти необхідно розглядати як багаторівневу організаційну систему, яка включає основні структурні одиниці і забезпечує надання ефективної психологічної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу. Спектр завдань на різних рівнях функціонування цієї системи має бути диференційованим.

Практичний психолог і соціальний педагог є ланками системи соціального і психологічного забезпечення на рівні навчального закладу і долучені до вирішення основних завдань модернізації навчання.

Основною метою виховного процесу психологічного і соціального забезпечення освіти є підвищення якості і забезпечення доступності та якості послуг у сфері психології і соціальної роботи, спрямованих на збереження й зміцнення здоров’я, підвищення адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку, посилення виховного компоненту системи освіти.

Розв’язання вказаних проблем полягає, у першу чергу, у впровадженні новітніх психолого-педагогічних технологій, реалізації проектного підходу до здійснення навчально-виховної роботи.

Важливим завданням діяльності психологічної служби є забезпечення супроводу дітей з особливими освітніми потребами, захист психічного і соціального здоров’я дитини на всіх рівнях навчання.

Питання забезпечення високої якості освіти безпосередньо пов’язане з такими категоріями як розвиток, самореалізація, самоповага, здоров’я, адаптивність, самооцінка. Врахування визначених понять в ході реалізації навчального процесу має стати пріоритетом у наближенні системи освіти України до європейських стандартів.


Нова Програма розвитку психологічної служби Харківської області на період до 2012 року спрямована на посилення ролі і значимості психологічної складової освітнього процесу, підвищення ефективності діяльності соціальних педагогів, практичних психологів.

Програма визначає засади і напрями подальшого розвитку психологічної служби системи освіти Харківської області через реалізацію низки практичних заходів і є продовженням попередньої програми розвитку психологічної служби системи освіти Харківської області. Завдання та зміст програми посилює програмно-цільовий проект «Створення системи психологічного супроводу освітніх реформ (2008-2012рр.)».

Процес розбудови психологічної служи системи освіти має відповідати принципам плановості, цілісності, відповідності стану розвитку освіти і суспільства, перспективності.

Для реалізації Програми розвитку на період до 2012 р. та постійного розвитку психологічної служби, як в кількісному, так і в якісному значеннях, треба продовжувати застосовувати вищезазначену багаторівневу систему взаємодії учасників навчально-виховного процесу.

Перший рівень – робота на рівні Р(М)В(У) та Р(М)МК, де обговорюються питання розвитку психологічної служби, використання її можливостей, що сприяє прийняттю управлінських рішень.

Другий рівень – робота з керівниками психологічних служб в районах (містах) Харківського регіону. На цьому рівні необхідно підвищувати рівень обізнаності, професійної компетентності, розвивати менеджерські уміння керівників психологічних служб, що допомагає в організаційно-методичній, навчально-методичній та дослідницькій діяльності.

Третій рівень – робота з керівниками закладів освіти для впровадження системного підходу в роботі психолога та з метою аналізу та прогнозування проблем дітей і підлітків у Харківському регіоні.

^ Для здійснення відповідного підходу необхідно враховувати:

Психологічна служба системи освіти Харківського регіону - це цілісна, самодостатня регіональна соціально-педагогічна структура системи загальної середньої освіти, яка спрямована на збереження психічного і психологічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу.

Для виконання завдань програмно-цільового проекту у сільській місцевості створюються та функціонують мобільні психологічні служби, центри практичної психології і соціальної роботи на базі шкільних округів.

Управління районними та міськими психологічними службами здійснюється через оптимізацію роботи Центру практичної психології і соціальної роботи ХОНМІБО.

До складу районної та міської психологічної служби входять практичні психологи та соціальні педагоги дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, методисти та працівники центрів практичної психології і соціальної роботи, методисти районних (міських) методичних кабінетів, які відповідають за психологічну службу.

Психологічний супровід освітніх реформ на рівні району (міста) здійснюється центром практичної психології і соціальної роботи відповідного рівня, або методистом районного (міського) методичного кабінету, який відповідає за психологічну службу.

Психологічний супровід освітніх реформ на рівні закладів освіти здійснюється практичними психологами і соціальними педагогами цих закладів.^ Мета, завдання програми, основні напрями.


Мета і основні задачі психологічної служби в системі освіти

Харківської області

Виходячи з того, що основною метою діяльності психологічної служби системи освіти є:

підвищення ефективності надання психологічних і соціальних послуг спеціалістами служби, розширення мережі центрів практичної психології і соціальної роботи міського, районного рівня, збільшення кількості практичних психологів і соціальних педагогів у навчальних закладах, як ключових спеціалістів забезпечення адаптивного і комфортного освітнього простору;

визначено основні задачі діяльності психологічної служби в Харківському регіоні:

забезпечення якісного психологічного супроводу процесів навчання й виховання дітей та учнів. Зокрема, здійснення діагностики готовності дітей до навчання у школі та проведення психолого-педагогічної корекції тих дітей, які виявились неготовими або відстають у навчанні. Виявлення та розвиток здібностей та обдарованостей дитини, і на основі цього підбір методик профільного навчання та особистісно-орієнтованої професійної орієнтації;

науково-методичне і практичне забезпечення корекційно-розвивальної та реабілітаційної роботи. Зокрема, корекція та розвиток особистості, формування ціннісних орієнтацій та соціального статусу учнів, виявлення вад і проблем соціального розвитку дитини; розробка і психологічне забезпечення розвивально-корекційної та реабілітаційної роботи з учнями;

орієнтація виховної роботи на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, превентивну освіту, профілактику девіантної і ризикованої поведінки підлітків. Зокрема, профілактика наркоманії, алкоголізму, поширення ВІЛ\СНІДу та хвороб, що передаються статевим шляхом, бродяжництва, безпритульності, насильства, незаконних форм дитячої праці тощо;

допомога в організації соціально-педагогічної реабілітації учнів, які зазнали різних форм насильства, були втягнуті у протиправні дії, наркоманію, незаконні види праці; які з тих чи інших причин не відвідують школу, підпали під вплив псевдорелігійних культів, знаходяться у скрутному життєвому становищі тощо;

здійснення соціально-психологічного забезпечення процесу реформування й модернізації освіти на рівні школи, відділу (управління) освіти та психологічної просвіти учасників навчально-виховного процесу: педпрацівників, учнів, батьків;

підвищення ефективності діяльності практичних психологів і соціальних педагогів, експертиза, розробка і впровадження новітніх методик, методів і технологій роботи практичних психологів і соціальних педагогів;

реалізація практичних заходів, спрямованих на розбудову психологічної служби у малокомплектних і сільських школах, розвиток мережі та організаційно-правове забезпечення діяльності служби. Зокрема, оптимізація функцій методистів, які відповідають за психологічну службу; повне забезпечення освітніх закладів освіти практичними психологами і соціальними педагогами відповідно до нормативів чисельності; розробка й здійснення галузевої програми забезпечення дітей з віддалених і малокомплектних шкіл соціально-психологічною підтримкою, створення районних (міських) мобільних психологічних служб.

моніторинг та оцінка ефективності діяльності усіх ланок психологічної служби.^ Основні напрями розвитку психологічної служби
Організаційна робота з розвитку мережі психологічної служби системи освіти регіону.

Підвищення кваліфікації та фахової майстерності практичних психологів і соціальних педагогів, атестація працівників служби.

Соціально-психологічна і педагогічна реабілітація дітей і підлітків, які знаходяться у кризовій життєвій ситуації, соціально незахищених дітей і дітей з особливими потребами.

Консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу та керівникам освіти різних рівнів.

Підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу – учнів, вчителів, вихователів, батьків, педагогічної громадськості.

Соціально-психологічна діагностика, моніторинг особистісного розвитку і соціальної ситуації розвитку учнів, прогнозування змін освітньої ситуації та визначення основних її тенденцій.

Проектування і соціально-психологічна корекція розвитку учнів у навчально-виховному процесі.

Психологічна експертиза педагогічних інновацій, методів і методик, оцінка ефективності впровадження програм і проектів.^ Організаційно-методичне забезпечення діяльності

практичних психологів і соціальних педагогів за напрямами


Сьогодні у Харківському регіоні завершено виконання обласної Програми розвитку психологічної служби на 2005-2007 рр., з вересня 2007 року діє програмно-цільовий проект, метою якого є продовження удосконалення діяльності психологічної служби за наступними напрямами.


І. Організаційний напрям:

розробка програмно-цільового проекту «Створення системи психологічного супроводу освітніх реформ»;

інформування районних (міських) відділів (управлінь) освіти, загальноосвітніх навчальних закладів та закладів системи загальної середньої освіти про запровадження програмно-цільового проекту «Створення системи психологічного супроводу освітніх реформ»;

створення тимчасових творчих колективів, які будуть співпрацювати над реалізацією програмно-цільового проекту;

затвердження програмно-цільового проекту «Створення системи психологічного супроводу освітніх реформ».

ІІ. Науково-інформаційний напрям:

підготовка навчально-методичних матеріалів для проведення заходів в рамках реалізації програмно-цільового проекту;

створення серії видань з питань психологічного супроводу освітянських інновацій та впровадження новітніх соціально-психологічних методів;

проведення науково-методичних семінарів за темою: «Створення та впровадження системи психологічного супроводу освітніх реформ»;

проведення Інтернет-конференції «Проблеми використання соціально-психологічних форм і методів в реалізації освітніх реформ»;

проведення проблемних семінарів для директорів, заступників директорів, практичних психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів (в рамках ДАРів);

здійснення освітньо-інформаційної діяльності на курсах підвищення кваліфікації практичних психологів, соціальних педагогів, директорів, заступників директорів ЗНЗ.

ІІІ. Експериментальний напрям реалізується в рамках експериментально-дослідної програми «Технологія особистісно-орієнтованого навчання та виховання дошкільників та учнів ЗНЗ І-ІІІ ступенів».

ІV. Інноваційний напрям:

організація роботи творчих груп:

з розробки моделі організації системи психологічного супроводу освітніх реформ;

з визначення форм та методів впровадження системи психологічного супроводу освітніх реформ в загальноосвітніх навчальних закладах кожного району (міста) області;

з розробки різних форм експертизи щодо визначення стану розвитку психологічної служби області та її діяльності на різних рівнях;

розробка та апробація інструментарію моніторингу якості соціально-психологічного супроводження процесів, що відбуваються в освіті;

організація та діяльність супервізійних та інтервізійних груп практичних психологів і соціальних педагогів для рефлексії своєї професійної діяльності;

впровадження методики рівний-рівному через Національну програму ПРООН/ЮНЕЙДС «Рівний-рівному», «Створення безпечного середовища для молоді України».

V. Науково-практичний напрям:

організація та проведення ДАРів;

проведення моніторингу якості організації та діяльності психологічної служби області;

проведення діагностичних досліджень в рамках визначених напрямів діяльності служби, освітньої кон’юктури та прогнозування запитів учасників навчально-виховного процесу;

проведення індивідуальних консультацій в Інтернет-режимі з проблем функціонування психологічної служби та науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу з питань соціального патронажу і збереження психічного здоров’я дітей та підлітків;

вивчення досвіду роботи районних (міських) психологічних служб та загальноосвітніх навчальних закладів з питань розвитку психологічної служби та її діяльності.

VІ. Аналітичний напрям:

створення інформаційного банку щодо кількісного та якісного складу психологічної служби, її діяльності (за напрямами);

узагальнення досвіду роботи районних (міських) психологічних служб та загальноосвітніх навчальних закладів з питань розвитку психологічної служби та її діяльності;

узагальнення результатів моніторингу якості діяльності психологічної служби;

створення різних моделей організації функціонування психологічної служби в районах (містах) та загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області;

узагальнення регіонального досвіду організації та діяльності психологічної служби ;

підготовка видань з питань психологічного супроводу освітянських інновацій;

розробка рекомендацій для керівників районних (міських) психологічних служб, практичних психологів і соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів та закладів системи загальної освіти щодо розвитку психологічної служби та її діяльності.

Реалізація програмно-цільового проекту також буде сприяти виконанню Програми розвитку психологічної служби системи освіти Харківської області на період 2008-2012 р.р.

Практика свідчить, що настав час переходу від окремих методик роботи до системних технологій, що спрямовані на вирішення конкретних проблем особистості, де у комплексі присутні діагностика, постановка виховних (корекційних) задач, планування спільної діяльності психолога, педагога, батьків, класного колективу, соціального педагога, процедури визначення ефективності проведеної роботи.


^ Фінансове і ресурсне забезпечення виконання Програми

Фінансове та матеріально–технічне забезпечення програми ґрунтується на пріоритетності витрат з державного та місцевого бюджетів, громадських організацій та батьків, громадян, міжнародних освітніх фондів тощо.


^ Очікувані результати виконання Програми

забезпечення необхідних організаційних, методичних, кадрових, інформаційних та інших умов розвитку психологічної служби системи освіти та підвищення ефективності діяльності усіх її ланок;

задоволення потреби учасників навчально-виховного процесу в необхідності отримання психологічної і соціальної допомоги, особливо в системі дошкільної, спеціальної, вищої і професійно-технічної освіти, віддалених, сільських і малокомплектних школах;

запровадження нових моделей діяльності психологічної служби на основі сучасних досягнень вітчизняної і світової психолого-педагогічної науки;

підвищення професійного рівня підготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів, соціальних педагогів, працівників психолого-медико-педагогічних консультацій.

Виконання основних завдань і заходів Програми забезпечить:

введення посад методистів, які відповідають за психологічну службу, у всі міські (районні) управління (відділи) освіти з числа осіб, які мають фахову освіту без довантаження методичною роботою з інших напрямків діяльності;

доведення посад практичних психологів, соціальних педагогів всіх навчальних закладів до нормативів чисельності;

якісний психологічний супровід процесу навчання школярів;

прогнозування змін освітньої ситуації та визначення основних її тенденцій;

орієнтацію виховної роботи на соціально–психологічну профілактику негативних явищ в учнівському та молодіжному середовищі, профілактику девіантної і ризикованої поведінки підлітків;

розробку і впровадження новітніх методик, методів і технологій роботи практичних психологів і соціальних педагогів;

психологічну експертизу педагогічних інновацій, методів і методик, оцінку ефективності впровадження програм і проектів;

підвищення психологічної культури всіх учасників навчально–виховного процесу.


^ Управління програмою та контроль за її виконанням

Організація виконання Програми покладається на Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, КЗ «Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти», Центр практичної психології і соціальної роботи.

Програма передбачає розробку заходів з урахуванням місцевих потреб, умов і можливостей розвитку, затвердження їх на місцевому рівні в кожному районі (місті).

Міські (районні) управління (відділи) освіти щороку до 1 грудня мають інформувати Головне управління освіти і науки про хід виконання завдань і заходів Програми.

Головне управління освіти і науки щороку до 1 січня - Харківську облдержадміністрацію.

Внесення змін до Обласної програми розвитку психологічної служби Харківської області здійснюється Головним управлінням освіти і науки на підставі рекомендацій та пропозицій Р(М)В(У)О та ХОНМІБО.


^ ОСНОВНІ ЗАХОДИ

щодо виконання Програми

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Терміни виконання, роки


1. Оптимізація кадрового забезпечення психологічної служби системи освіти

та підвищення ефективності управління психологічною службою

1.1.

Провести засідання колегій районних (міських) управлінь (відділів) освіти з питань:

про стан та перспективи розвитку психологічної служби системи освіти на період до 2012 року

про затвердження районних (міських) програм розвитку психологічних служб системи освіти

Міськ–(рай–) відділи (управління) освіти, керівники психологічних служб районів (міст ) області

До01.05.2009 р.р.

1.2.

Довести чисельність методистів, які відповідають за психологічну службу, без додаткового навантаження, відповідно до нормативів чисельності, призначати на посаду з числа осіб, які мають психологічну освіту

Міськ–(рай–) відділи (управління) освіти

2009 – 2010 р.р.

1.3.

Впроваджувати мобільні психологічні служби при міськ–(рай–) методкабінетах для здійснення психологічного супроводу навчально–виховного процесу у сільських та малокомплектних школах з числа спеціалістів з фаховою освітою

Міськ–(рай–) відділи (управління) освіти

До 01.12.2010 р.

1.4.

Довести чисельність працівників психологічної служби відповідно до нормативної потреби з числа спеціалістів з фаховою освітою

Міськ–(рай–) відділи (управління) освіти

2008 – 2012 р.р.

1.5.

Забезпечити практичними психологами і соціальними педагогами незалежно від кількості вихованців всі дошкільні навчальні заклади компенсуючого типу та комбінованого типу, у яких є дві і більше груп компенсуючого типу, дитячих будинків інтернатного типу з числа осіб з фаховою освітою

Директори навчальних закладів

2009 – 2010 р.р.

1.6.

Забезпечити практичними психологами і соціальними педагогами незалежно від кількості вихованців всі загальноосвітні школи–інтернати для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; загальноосвітні санаторні школи (школи–інтернати) для дітей, які потребують тривалого лікування; школи соціальної реабілітації для дітей, які потребують особливих умов виховання; вечірні (змінні) школи для громадян, які не мають можливості навчатися в школах з денною формою навчання; професійно–технічні, вищі навчальних заклади І–ІІ рівня акредитації з числа спеціалістів з фаховою освітою.

Директори навчальних закладів

2009-.2010 р.р.

1.7.

Забезпечити практичними психологами незалежно від кількості дітей спеціалізовані школи (школи–інтернати) з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, гімназії, ліцеї, колегіуми, міжшкільні навчально–виробничі комбінати для задоволення потреб учнів у профорієнтаційній, допрофесійній, професійній підготовці; позашкільні навчальні заклади з числа спеціалістів з фаховою освітою.

Директори навчальних закладів

До 01.12.2010 р.

1.8.

Розробити та запровадити в діяльність ЦППіСР ХОНМІБО технологію оцінки якості діяльності районної, міської психологічної служби (центру), працівників служби

Центр практичної психології і соціальної роботи ХОНМІБО


до 01.03.092. Моніторинг розвитку психологічної служби системи освіти області

2.1.

Вести банк даних про зміни у кадровому складі психологічних служб районів (міст) області та звітувати ГУОН.

Центр ПП і СР ХОНМІБО

Щороку

2.2.

Проводити дні аналізу та регулювання в районах (містах) з метою вивчення ситуації на місцях щодо розвитку психологічної служби та надання методичної допомоги.

Центр ПП і СР ХОНМІБО

За планом інституту один раз на місяць

2.3.

Готувати проекти та видавати листи, накази щодо розвитку та діяльності психологічної служби в регіоні.

Головне управління освіти і науки, Центр ПП і СР ХОНМІБО

Постійно

2.4.

Створити та забезпечити функціонування банку даних щодо потреби навчальних закладів області у практичних психологах, соціальних педагогах.

Директори навчальних закладів, Центр ПП і СР ХОНМІБО

До 01.12.2010 р.


3. Оптимізація діяльності Центру ПП і СР ХОНМІБО

3.1.

Модернізація матеріально-технічної бази центру ПП і СР для ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій

Головне управління освіти і науки, ХОНМІБО

2009-2010 р.р.

3.2.

Удосконалення організації діяльності працівників центру, розробка циклограми роботи методистів та постійного моніторингу якості діяльності за напрямами програмно-цільового проекту

Центр ПП і СР

Щорічно


4. Організаційне забезпечення діяльності психологічної служби

4.1.

Розробити програму розвитку психологічної служби міста (району)

Міськ–(рай–) відділи (управління) освіти, методисти РМК, які відповідають за психологічну службу, або керівники центрів ПП і СР

До 01.03.2009 р.

4.2.

Збирати та аналізувати інформацію, вести банк даних щодо аналізу стану та перспектив розвитку психологічної служби області

Центр ПП і СР ХОНМІБО, Міськ–(рай–) відділи (управління) освіти, методисти РМК, які відповідають за психологічну службу,

2 рази на рік

4.3.

Удосконалювати моделі забезпечення психологічної служби в малокомплектних сільських школах

Центр ПП і СР ХОНМІБО, Міськ–(рай–) відділи (управління) освіти, методисти РМК, які відповідають за психологічну службу,

Щорічно до 1.01. кожного року

4.4.

Удосконалювати систему моніторингу діяльності психологічної служби

Творча група, Центр ПП і СР ХОНМІБО

Постійно

4.5.

Готувати та розміщувати на сайті ХОНМІБО інформацію щодо нормативно-правового та організаційно-методичного забезпечення психологічної служби регіону.

Центр ПП і СР ХОНМІБО

Щомісяця

4.6.

Впроваджувати з метою ефективності та результативності діяльності психологічної служби модель здійснення психолого–педагогічного супроводу у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах.

Центр ПП і СР ХОНМІБО

Постійно

4.7.

Узагальнювати і систематизувати досвід роботи, моделі психологічного супроводу розвитку дітей дошкільного, молодшого шкільного віку, формування позиції вчителя в умовах реформування і модернізації освіти.

Центр ПП і СР ХОНМІБО

Щорічно

4.8.

Вивчати ефективність діяльності практичних психологів, соціальних педагогів щодо атестації.

Центр ПП і СР ХОНМІБО

Щорічно

4.9.

Здійснювати оформлення матеріалів для участі фахівців психологічної служби в атестації працівників психологічної служби в УНМЦПП і СР (вивчення матеріалів, складання експертного висновку тощо).

Центр ПП і СР ХОНМІБО

Щорічно.

4.10.

Здійснювати атестацію працівників психологічної служби відповідно до критеріїв ефе
еще рефераты
Еще работы по разное