Реферат: Про моніторингові дослідження якості освіти загальні питання


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ


1. Загальні питання

1.1. Система моніторингу якості освіти – це система спостережень, оброблення, оцінювання та аналізу інформації про стан якості освіти, прогнозування її змін і розроблення рекомендацій для прийняття рішень щодо підвищення якості освіти. Це положення визначає порядок створення та функціонування такої системи в гімназії-інтернаті Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профі­лю (гімназія-інтернат – школа мистецтв), (далі облкомплексу).

1.2. Створення і функціонування системи моніторингу якості освіти ґрунтується на принципах:

узгодження нормативно-правового та організаційно-методичного забезпечення, сумісності технічного і програмного забезпечення її складових;

систематичності спостереження за станом якості освіти та чинниками, які впливають на неї;

своєчасності отримання комплексного оброблення та використання інформації, що надходить і зберігається в системі моніторингу;

об’єктивності первинної, аналітичної і прогнозної інформації та оперативності її доведення до адміністрації гімназії, громадських організацій, засобів масової інформації тощо.

1.3. Моніторинг якості освіти здійснюють завідувачі методичних об’єднань, психолог, методист, заступники директора та директор гімназії-інтернату облкомплексу.


^ 2. Основна мета і завдання системи моніторингу

2.1. Система моніторингу спрямована на:

підвищення рівня навчальних досягнень учнів;

підвищення оперативності та якості інформаційного обслуговування користувачів на всіх рівнях.

2.2. Основними завданнями суб’єктів системи моніторингу є:

довгострокові систематичні спостереження за станом якості освіти;

аналіз стану якості освіти та прогнозування його змін;

інформаційне обслуговування педагогічного, батьківського та учнівського колективів, а також громадськості.

2.3. Суб’єкти системи моніторингу вдосконалюють підпорядковані їм мережі спостережень за якістю освіти, уніфікують методики спостережень, створюють банки даних для їхнього багатоцільового колективного використання за допомогою єдиної комп’ютерної мережі, яка забезпечує автономне та спільне функціонування складових цієї системи, взаємозв’язок з іншими інформаційними системами, які діють в Україні і за кордоном.


^ 3. Організація і функціонування системи моніторингу

3.1. Система моніторингу якості освіти ґрунтується на використанні існуючих організаційних структур суб’єктів моніторингу і функціонує на основі єдиного нормативного, організаційного та методичного забезпечення, об'єднання складових та уніфікованих компонентів цієї системи.

3.2. Методологічне забезпечення об’єднання складових і компонентів системи моніторингу здійснюється на основі єдиної науково-методичної бази, впровадження уніфікованих методів аналізу і прогнозування стану якості освіти, загальних правил створення і ведення баз та банків даних.

Прийняті проектні рішення реалізуються в межах щорічних гімназійних заходів програм моніторингу якості освіти. Для здійснення системи контролю за ходом досліджень, досягнення більшої ефективності і точнішого прогнозування рекомендується щоквартальна звітність суб’єктів, що безпосередньо здійснюють моніторинг якості освіти педагогічній раді закладу, а за необхідності управлінню освіти і науки облдержадміністрації.


^ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТВОРЧІ ГРУПИ


Творчі групи вчителів — це групи педагогів, різних за фахом, які займаються вивченням, освоєн­ням, упровадженням якоїсь однієї за­гальної проблеми колег-однодумців.

^ Мета створення: об'єднання педагогів-дослідників.

Зміст:

• вивчення відповідної проблеми, висунення гі­потези;

• апробування ідеї у практичній діяльності. (Щоденник експерименту, інновації);

• запис результатів, аналізів контрольних, пере­вірних зрізів;

• порівняння знань і вмінь із попередніми, з ви­могами програм, із тими, що очікуються за гіпоте­зою;

• параметри, за якими фіксуються зміни в учнів.

Напрями роботи

^ 1. Навчальна робота:

• реалізація системного підходу до пізнання;

• створення психолого-педагогічних конструк­цій навчального процесу (мета, типи зв'язків, ре­зультат, прогнозування і конструювання навчального процесу).

^ 2 Методична робота:

• консультації за розробленою тематикою;

• розробка методичної документації (програм, конспектів уроків, занять, навчальних посібників, рекомендацій тощо);

• розробка і практичне використання в навчаль­ному процесі активних форм навчання, тренінгів, «мозкових штурмів», дискусій, дебатів тощо;

• організація реферативно-дослідницької робо­ти вчителів (вивчення, аналіз психолого-педагогічної літератури).

^ 3. Науково-дослідницька робота:

• робота над експериментом;

• індивідуалізація й диференціація навчання;

• сучасні технології навчання;

• діагностика діяльності вчителя і учня;

• збагачення психолого-педагогічними знаннями;

• краєзнавство.

4. Пропаганда науково-практичних результатів:

• проведення семінарів учителів, які творчо пра­цюють;

• організація виставок методичних знахідок;

• створення інформаційних бюлетенів із науко­во-практичної діяльності.


Примітка. Очолює творчу групу вчитель-дослідник, кандидатура якого затверджується науково-ме­тодичною радою.
еще рефераты
Еще работы по разное