Реферат: Інформація про роботу VI з’їзду Соціологічної асоціації України


Інформація про роботу VI з’їзду Соціологічної асоціації України


VI з’їзд Соціологічної асоціації України відбувся 14 квітня 2007 року у місті Харкові.

На з’їзді були присутні 116 делегатів з Київського, Харківського, Кримського, Івано-Франківського, Донецького, Дніпропетровського, Уманського, Південноукраїнського, Львівського, Луганського, Житомирського відділень САУ, а також гості з’їзду.

З’їзд затвердив наступний порядок денний:

Обрання робочих органів з’їзду

Звіт правління САУ про роботу асоціації протягом 2004-2007 р.р.

Доповідач: Ворона Валерій Михайлович - академік НАН України, директор Інституту соціології НАН України, віце-президент САУ

Звіт ревізійної комісії САУ

Доповідач: Шатохін Анатолій Миколайович - член ревізійної комісії САУ

Внесення змін до Статуту САУ

Вибори президента САУ

Вибори членів правління САУ

Вибори ревізійної комісії САУ

Вибори комісії САУ з професійної етики соціолога

Затвердження резолюції з’їзду

Різне


1) Згідно першого питання порядку денного були обрані наступні робочі органи з’їзду:
^ Лічильна комісія
Горбачик Андрій Петрович – голова комісії, кандидат фізико-математичних наук, доцент, в/о завідувача кафедри методології та методів соціальних досліджень факультету соціології та психології Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка.

^ Яковенко Андрій Владиславович – член комісії, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Східно-українського національного університету імені В. Даля.

^ Кізілов Олександр Іванович – член комісії, кандидат соціологічних наук, доцент, завідувач кафедри методів соціологічних досліджень Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.


^ Редакційна комісія

Ворона Валерій Михайлович – голова комісії, академік НАН України, директор Інституту соціології НАН України.

Бакіров Віль Савбанович – член-кореспондент АПН України, завідувач кафедри прикладної соціології, ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

^ Балакірєва Ольга Миколаївна – кандидат соціологічних наук, директор Українського інституту соціальних досліджень.

Городяненко Віктор Георгійович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії соціології Дніпропетровського національного університету.

^ Нагорний Борис Григорович – доктор соціологічних наук, завідувач кафедри соціології, декан факультету мовознавства, журналістики та соціології Східно-українського університету імені В.Даля.

^ Мандатна комісія
Яковенко Юрій Іванович – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри галузевої соціології Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка.

^ Ніколаєвський Валерій Миколайович – кандидат соціологічних наук, завідувач кафедри соціології управління та соціальної роботи, декан соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

^ Коваліско Наталія Володимирівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Львівського національного університету імені Івана Франка.


2) ^ Зі звітом правління САУ про роботу асоціації протягом 2004-2007 р.р. виступив віце-президент САУ академік Ворона Валерій Михайлович.

В обговоренні взяли участь:

Хмелько Валерій Євгенович - д.ф.н., проф. кафедри соціології (Національний університет «Києво-Могилянська академія»);

^ Кононов Ілля Федорович – д.с.н., проф., зав. кафедри філософії і соціології (Луганський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка);

Городяненко Віктор Георгійович – голова Дніпропетровського регіонального відділення САУ, д. іст. н., зав. кафедри теорії та історії соціології (Дніпропетровський національний університет);

^ Балакірєва Ольга Миколаївна – к.с.н., директор Українського інституту соціальних досліджень;

Мазурик Олег Володимирович − заст. голови Донецького відділення САУ, к.с.н., доц. заст. зав. кафедри соціології управління (Донецький державний університет управління);

^ Полторак Володимир Абрамович – д.ф.н., проф., зав. кафедри соціології, філософії та психології (Дніпропетровський національний університет економіки та права);

^ Бакіров Віль Савбанович – член-кореспондент АПН України, ректор (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна);

Цимбалюк Наталія Миколаївна – д.с.н., зав. кафедри загальної соціології (Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка);

^ Подшивалкіна Валентина Іванівна - член бюро Південноукраїнського відділення САУ, д.с.н., проф., зав. кафедри загальної і соціальної психології (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова);

^ Куценко Ольга Дмитрівна - д.с.н.., проф., зав. кафедри політичної соціології (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна);

Коваліско Наталія Володимирівна – к.с.н., доц. кафедри соціології (Львівський національний університет імені Івана Франка).

^ 3) Зі звітом про роботу ревізійної комісії САУ за 2004-2007 р.р. виступив член ревізійної комісії САУ Шатохін Анатолій Миколайович.

З’їзд затвердив звіт ревізійної комісії.

^ Результати голосування: “за” – 116


4) Внесення змін до Статуту САУ. Доповідач: Яковенко Юрій Іванович – д.с.н., проф., зав. кафедри галузевої соціології (Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка).

Розділ 1.

Зняти

1.7. Місце знаходження керівних органів Асоціації: Київ
^ Результати голосування: “за” – 115, "проти" – немає, утримався - 1
Розділ 4.

Замість

4.6.2. Обрання складу Правління, Президента, контрольно-ревізійної комісії асоціації строком на чотири роки.

Затвердити цей пункт в такій редакції:

4.6.2. Обрання окремо строком на чотири роки:,

Президента (одна та ж сама людина може бути обрана Президентом САУ не більше, ніж на два строки поспіль)
^ Результати голосування: “за” - 116
членів Правління у кількості 19 чоловік
Результати голосування: “за” – 109, “проти” - 3, утримались - 4
контрольно-ревізійної комісії Асоціації у складі трьох осіб:

голови КРК (одна та ж сама людина може бути обрана головою не більше, ніж на два строки поспіль)

заступника голови

секретаря
^ Результати голосування: “за” - 116
Комісії з професійної етики соціолога у складі п’яти осіб

голови комісії (одна та ж сама людина може бути обрана головою не більше, ніж на два строки поспіль)

заступника голови,

секретаря,

членів комісії
^ Результати голосування: “за” – 100, “проти” - 16

4.6.2.1. Кількісний склад Правління, зокрема, кількість Віце-президентів визначається з’їздом Асоціації.
^ Результати голосування: “за” - 116
Віце-президенти обираються у кількості трьох осіб.
Результати голосування: “за” – 115, “проти” - 1
4.6.2.2. З’їзд Асоціації окреслює перелік обов’язків членів Правління за функціональною спрямованістю:

Міжнародна діяльність,

Організаційна діяльність тощо:


Замість

4.8.4. Правління проводить свої засідання не рідше разу на півроку.

Затвердити цей пункт у такій редакції:

4.8.4. Правління проводить свої засідання не рідше разу на три місяці (на квартал).

Ввести

Пункт 4.8.9. Члени Правління САУ мають право бути присутніми на засіданні КРК з правом дорадчого голосу. Запрошення членів Правління на засідання КРК є обов’язком Голови КРК та здійснюється не пізніше, аніж за два тижня до дня засідання. Водночас надається проект порядку денного запланованого засідання.

Результати голосування: “за” – 108, “проти” – 6, утримались - 2

Пункт 4.12.3. Члени КРК мають право бути присутніми на засіданні Правління Асоціації, загальних зборів відділень з правом дорадчого голосу.

доповнити пунктом

4.12.3.1. Запрошення членів КРК на засідання Правління САУ, загальних зборів кожного відділення САУ є обов’язком Президента САУ, голови Бюро регіонального відділення САУ та відбувається не пізніше, аніж за два тижня до дня засідання. Водночас надається проект порядку денного запланованого засідання.

Замість

5.5. Розміри внесків членів Асоціації встановлюються сумісним рішенням Правління Асоціації та голів територіальних відділень.

^ Затвердити цей пункт у такій редакції:

Обсяги внесків членів САУ визначаються рішенням з’їзду САУ (1 - утримався), виходячи з розміру мінімальної зарплати в Україні:
^ Результати голосування: “за” – 115, утримався - 1
індивідуальний член САУ сплачує внесок (як вступний, так і річний) у обсязі 25 грн.;
Результати голосування: “за” - 116
асоційований член САУ сплачує внесок (як вступний, так і річний) у обсязі 5 грн.;
^ Результати голосування: “за” - 116колективний член САУ сплачує внесок (як вступний, так і річний) у обсязі однієї мінімальної зарплатні.
^ Результати голосування: “за” - 116

Ухвалили: внести зазначені зміни до статуту САУ

Проголосували: “за” – 114, утримались - 2


5) Обрання Президента САУ

З’їзд визначив склад Правління САУ у кількості 19 осіб.

До складу Правління були обрані:

^ Бакіров Віль Савбанович – член-кореспондент АПН України, ректор (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна)

Балакірєва Ольга Миколаївна – к.с.н., директор Українського інституту соціальних досліджень

Ворона Валерій Михайлович – голова комісії, академік НАН України, директор Інституту соціології НАН України.

Городяненко Віктор Георгійович – голова Дніпропетровського регіонального відділення САУ, д. іст. н., зав. кафедри теорії та історії соціології (Дніпропетровський національний університет)

Євтух Володимир Борисович - д.іст. наук, проф., член-кореспондент НАН України (Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка)

^ Коробов Володимир Кузьмич – член бюро Південноукраїнського відділення САУ, керівник Херсонської філії відділення, к.с.н., доц., зав. кафедри філософії і соціології (Херсонський національний технічний університет)

^ Куценко Ольга Дмитрівна - д.с.н.., проф., зав. кафедри політичної соціології (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна)

Мазурик Олег Володимирович − заст. голови Донецького відділення САУ, к.с.н., доц. заст. зав. кафедри соціології управління (Донецький державний університет управління).

Нагорний Борис Григорович – д.с.н., проф., зав.кафедри соціології, декан факультету мовознавства, журналістики та соціології (Східноукраїнський університет імені В. Даля)

Паніотто Володимир Ілліч – д.ф.н., професор (Національний університет “Києво-Могилянська академія”)

Панков Олександр Анатолійович – голова Південноукраїнського відділення САУ, к.с.н., доц., докторант кафедри соціології Інституту соціальних наук (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова)

^ Пачковський Юрій Франкович – д.с.н., проф. кафедри соціології (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Романенко Світлана Володимирівна - член бюро Південноукраїнського відділення САУ, к.с.н., доцент кафедри соціології Інституту соціальних наук (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова)

Рущенко Ігор Петрович – д.с.н., проф., зав. кафедри соціології ННІ психології, економіки і соціології (Харківський національний університет внутрішніх справ)

Сокурянська Людмила Георгіївна – к.ф.н., зав. кафедри-проф. соціології (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна)

Хижняк Лариса Михайлівна - д.с.н., професора кафедри прикладної соціології (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна)

Чернецький Юрій Олександрович – д.с.н., проф., зав. кафедри (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна)

Черниш Наталія Йосипівна – д.с.н., проф., зав. кафедри історії та теорії соціології (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Яковенко Юрій Іванович – д.с.н., проф., зав. кафедри галузевої соціології (Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка)
^ Результати відкритого голосування за списком: “за” – 112, утримались - 4
7) З’їзд обрав Комісію з професійної етики соціолога:

головою комісії з професійної етики соціолога - Попову Ірину Марківну, д.ф.н., проф. кафедри соціології Інституту Соціальних Наук (Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова)
^ Результати голосування: “за” - 116

заступником голови комісії з професійної етики соціолога - Головаху Євгена Івановича, д.с.н., заступника директора, зав. відділу Інституту соціології НАН України

^ Результати голосування: “за” – 116


секретарем комісії з професійної етики соціолога - Лобанову Аллу Степанівну, зав. кафедри соціології (Криворізький державний педагогічний університет)

^ Результати голосування: “за” – 116


членами комісії з професійної етики соціолога:

Полторака Володимира Абрамовича, д.ф.н., проф., зав. кафедри соціології, філософії та психології (Дніпропетровський національний університет економіки та права)

^ Горбачика Андрія Петровича, к.ф.-м.н., доц. кафедри методології та методів соціологічних досліджень факультету соціології та психології (Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка)

^ Результати голосування списком: “за” – 116


8) З’їзд обрав Контрольно-ревізійну комісію:

головою Контрольно-ревізійної комісії - Навроцького Олексія Ігоровича, д.с.н., проф. кафедри соціології, проректор з організації навчально-виховного процесу, соціально-економічних і виробничих питань (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна)


заступником голови Контрольно-ревізійної комісії - Коваліско Наталію Володимирівну, к.с.н., доц. кафедри соціології (Львівський національний університет імені Івана Франка)


членом Контрольно-ревізійної комісії - ^ Подшивалкіну Валентину Іванівну, члена бюро Південноукраїнського відділення САУ, д.с.н., проф., зав. кафедри загальної і соціальної психології (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова)
^ Результати голосування списком: “за” - 116

9) З’їзд ухвалив резолюцію:

Резолюція

VI з’їзду Соціологічної Асоціації України

Обговоривши доповідь віце-президента САУ академіка В.М. Ворони, делегати з'їзду відзначають, що останні два роки Правління працювало в ненормальному режимі. Внаслідок певних невиважених кроків підчас президентської кампанії 2004 року Правління САУ не змогло у повному обсязі виконувати свої функції по організації роботи Асоціації, координації діяльності її регіональних відділень та дослідницьких комітетів.

Проте САУ не припинила своєї діяльності, центр ваги якої перемістився на рівень регіональних відділень.

За період 2004-2007 років зусиллями колективних та індивідуальних членів регулярно проводилися міжнародні та республіканські конференції, друкувалися монографії, підручники, бібліографічні покажчики, численні статті. Реалізована низка вагомих міжнародних науково-дослідних проектів.

З'їзд ухвалив:

1. Оцінити роботу Правління як таку, що не повною мірою відповідала завданням, які передбачені Статутом та рішенням попереднього з'їзду САУ.

2. Відзначити, що, незважаючи на певні кризові моменти, САУ проводила значну наукову, методичну та освітню роботу, спрямовану на розвиток соціологічної науки та освіти.

3. Внести зміни до Статуту САУ (додаються) і доручити Правлінню зареєструвати їх у передбаченому законодавством порядку.

4. В подальшій діяльності керівних органів САУ, регіональних відділень та дослідницьких комітетів неухильно керуватися нормами наукової етики і не надавати переваги ти чи іншим членам САУ, що беруть участь у різних конкурентних опитуваннях.

5. Вдосконалити Інтернет-сайт САУ. Рекомендувати регіональним відділенням створити і підтримувати власні сайти

6. Правлінню САУ розглянути питання щодо заснування періодичного видання “Соціологія.ua”.

7. Протягом місяця провести засідання регіональних правлінь і рекомендувати їм скоректувати свою діяльність у відповідності до рішення VI з’їзду САУ.

8. Правлінню САУ розглянути питання щодо поновлення щорічних наукових конференцій з питань соціологічної теорії і проведення їх під егідою САУ як у Києві, так і у регіональних наукових центрах.

9. Розглянути питання щодо поновлення щорічних шкіл молодого соціолога.

10. Установити такі розміри щорічних членських внесків: для індивідуальних членів - 25 грн.; для асоційованих членів - 5 грн.; для колективних членів щорічний внесок дорівнює одній мінімальній зарплатні.

11. Делегувати правлінню САУ право виводити зі свого складу членів правління, які без поважних причин не були присутніми на трьох засіданнях поспіль.

12. Звернутися до Верховної Ради України з пропозицією зняти або скасувати п. 19. Ст.70 Закону України «Про вибори народних депутатів України» щодо заборони оприлюднювати результати опитувань громадської думки стосовно партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу протягом останніх 15 днів виборчої кампанії.

13. Розглянути на Правлінні питання щодо узгодження з САУ рішень органів влади, які торкаються професійної діяльності соціологів.

14. Доручити Правлінню САУ та бюро її регіональних відділень розглянути стандарти вищої соціологічної освіти. Рекомендації та пропозиції щодо поліпшення цих стандартів надати Міністерству освіти і науки України.

15. Правлінню САУ проаналізувати класифікатор професій та надати Міністерству освіти і науки України відповідні пропозиції щодо професійної наповненості освітнього рівня "Бакалавр" напрямку "Соціологія" з урахуванням реальної ситуації на ринку праці.

16. Керівні органи САУ розташувати у місті Харкові.
За прийняття резолюції проголосували: “за” – 116, “проти” – немає, утримались - немає


VI З’їзд ухвалив: обрати Почесними членами Соціологічної Асоціації України

Шульгу Миколу Олександровича - доктора соціологічних наук, заступника директора Інституту соціології НАН України;

Побєду Неллі Олександрівну - доктора філософських наук, професора кафедри соціології Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.
еще рефераты
Еще работы по разное