Реферат: Про особливості діяльності психологічної служби області у 2011-2012 навчальному році


Про особливості діяльності психологічної служби області

у 2011-2012 навчальному році

Актуальність психологічного супроводу навчально-виховного процесу зумовлена основними соціальними вимогами, відповідними стратегічними змінами розвитку освіти України та загальноосвітніми тенденціями. Забезпечуючи психологічну складову організації освітнього середовища, працівники психологічної служби системи освіти повинні забезпечити умови, які б сприяли розвитку індивідуальності кожної дитини, збереженню її здоров’я, формуванню у неї готовності до самостійного життя в суспільстві після завершення навчання.

Основною метою діяльності психологічної служби системи освіти є підвищення якості і забезпечення доступності послуг у сфері практичної психології і соціальної роботи, спрямованих на забезпечення та укріплення здоров'я, підвищення адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку усіх учасників навчально – виховного процесу, посилення розвивального і виховного компонентів системи освіти.

Загальні завдання психологічної служби детерміновані стратегією розвитку системи освіти в цілому і водночас залежать від особливостей регіональної політики, історії та традицій освіти у області, районі, місті, селищі.

З огляду на тенденції розвитку психологічної служби основні напрями діяльності психологічної служби системи освіти визначені на 2010-2011 роки залишаються актуальними і на наступний період. Разом з тим діяльність служби повинна трансформуватися у відповідності до змін у нормативно-правовій базі, визначених пріоритетів діяльності області.

Основна мета діяльності психологічної служби у 2011-2012 навчальному році має бути спрямована на впровадження положень Концепції розвитку психологічної служби системи освіти на період до 2012 року та Плану дій щодо її реалізації. Діяльність спеціалістів психологічної служби повинна бути спрямована на забезпечення, захист прав і свобод дітей, створення умов комфортного освітнього середовища, захисту честі і гідності учнів, вихованців, студентів.

Одним із основних завдань Концепції розвитку психологічної служби системи освіти на період до 2012 року та Плану дій щодо її реалізації є доведення чисельності працівників психологічної служби відповідно до нормативної потреби (п. 1.3., п.6.1.). В області спостерігається тенденція зростання кількісного забезпечення працівниками психологічної служби освітніх закладів порівняно з минулим навчальним роком. Загалом по області збільшилась кількість практичних психологів на 6,2 % , соціальних педагогів - на 10,7 %, введено на посаду методиста з психологічної служби в Народницькому районі. Проте багато шкіл в сільській місцевості залишаються без належного психологічного супроводу. Зокрема, найбільший дефіцит ставок працівників психологічної служби спостерігається у Коротенькому, Бердичівському, Луганському, Народницькому, Романівському районах. Відсутні посади методистів з психологічної служби в Ємільчинському та Романівському районах.

В рамках проведення Всеукраїнського експерименту «Організаційні моделі діяльності психологічної служби системи освіти» на рівні районів, міст (м. Коростень та Житомирський район) плануються заходи щодо розбудови психологічної служби.

З огляду на це керівникам обласних, районних, міських управлінь освіти і науки у новому навчальному році необхідно вжити заходів щодо забезпечення навчальних закладів працівниками психологічної служби, в тому числі навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти районного (міського) рівнів відповідно до нормативів чисельності.

Практичним психологам та соціальним педагогам необхідно звернути увагу на підготовку дітей до навчання в школі, формування у них мотивації, орієнтованої на зміст навчання, зниження рівня тривожності, а також на питання адаптації до умов навчального закладу.

Розвиток дитини в умовах дошкільного навчального закладу має стати одним із приоритетних напрямків у діяльності служби в 2011-2012 навчальному році.

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, які інтегруються в загальноосвітню школу є новим видом діяльності для працівників психологічної служби. Тому відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009р. №855 «Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки» працівникам психологічної служби необхідно:

приділити особливу увагу розробці та впровадженню методології щодо вивчення індивідуальних особливостей дітей з особливими освітніми потребами;

розробці алгоритму взаємодії педагогічних працівників щодо забезпечення потреб вихованців та учнів;

психологічній підготовці педагогів до роботи з вказаною категорією дітей.

Інтеграція таких дітей в навчально-виховний процес можлива виключно за умови їх належного психолого-педагогічного супроводу.

На виконання Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року" соціальним педагогам навчальних закладів необхідно звернути увагу на наступне:

забезпечити постійно діючий моніторинг дотримання прав дітей та інших суб’єктів навчально-виховного процесу;

вивчення дотримання прав дитини в умовах навчального закладу і поза його межами;

в рамках всеобучу для батьків важливо донести їм інформацію про норми Кримінального кодексу України в частині відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків та за злочини проти дитини.

Від рівня сформованості у педагогічного працівника психологічної компетентності залежить здоров’я дитини, мікроклімат в колективі, освітньому закладі, рівень комфортності та безпечності освітнього середовища. Саме тому одним з нових напрямів у діяльності практичних психологів має стати підвищення психологічної культури і компетентності педагогічних працівників навчальних закладів, а також батьків.

Відповідно до пункту 3.5. Плану дій щодо реалізації Концепції розвитку психологічної служби системи освіти України га період до 2012 року про розвиток та впровадження у практику педагогічної діяльності просвітницьких програм профілактичної роботи з учнями та студентами з девіантною поведінкою та з метою покращення навчально-виховного процесу в роботі практичних психологів з педагогічними колективами необхідно:

спланувати систему заходів з психологічної просвіти вчителів щодо поінформованості про форми профілактичної роботи, спрямованої на подолання насильства серед дітей, конфліктів у педагогічній практиці;

оптимізувати проведення психолого-педагогічних консиліумів щодо розробки індивідуального підходу до учнів;

запланувати та впровадити систему навчальних тренінгів щодо розвитку навичок асертивної поведінки у вчителів, вихованців, учнів, батьків.

З метою профілактики насилля в школі в області двоє практичних психологів (м. Житомир та Барановський район) пройшли навчання координаторів Шкільних служб порозуміння. Працівниками ініціюється поширення практики впровадження відновних практик в навчально-виховний процес у межах регіону. З метою вивчення питання ефективності впровадження медіацій ровесників та кіл, необхідно здійснювати моніторинг з питань конфліктності, прояву агресивності, насильства, асоціальної поведінки. Належить проаналізувати динаміку прояву негативних явищ в учнівському середовищі по мірі впровадження відновних практик.

Ще одним із основних завдань психологічної служби є розробка практичними психологами та соціальними педагогами психологічного та соціологічного інструментарію. Аналіз результатів його експертизи вказав на недостатність оволодіння та використання соціальними педагогами методик соціального характеру. Тому, при складанні соціологічного інструментарію орієнтуватися необхідно звернути увагу на проблеми соціального спрямування: вивчення способу життя учня, визначення рівня адаптації в соціумі, вивчення девіантної та адиктивної поведінки учнів, психологічний супровід функціонально-неспроможних сімей тощо.

Актуальним залишається питання узагальнення кращого досвіду діяльності працівників психологічної служби з питань психологічного супроводу профільного навчання, профілактики насилля, алкоголізму, наркоманії та ін. З огляду на це методистам необхідно щорічно оновлювати каталоги кращого досвіду роботи працівників служби.

Аналіз практики організації атестаційного процесу спеціалістів психологічної служби вказує на низку недоліків зокрема в оформленні документів та опису досвіду роботи працівників, які атестуються. Методистам з психологічної служби необхідно:

вивчити основи нормативно-правової бази організації атестації педагогічних працівників та впровадити єдиний алгоритм атестації в межах району;

враховувати приоритетні напрями науково-дослідної і науково-методичної роботи практичних психологів та соціальних педагогів, які наведені нижче.

У 2011-2012 навчальному році діяльність працівників психологічної служби навчальних закладів, методичних служб, органів управління освітою має бути спрямована на виконання заходів з реалізації наступних державних програм:

Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 940);

Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року (затверджено Законом України від 5 березня 2009 року № 1065-VI);

Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки (затверджено Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026-VI);

Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41);

Державна програма "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006р. № 1849).

Працівники психологічної служби системи освіти мають брати безпосередню участь у розробці і впровадженні заходів, спрямованих на реалізацію регіональних, районних (міських) програм: “Робота з обдарованою молоддю”, “Дитинство”, “Школа майбутнього”, “Профільне навчання” тощо.

Відповідно до виконання положень Концепції розвитку психологічної служби системи освіти на період до 2012 року та Плану дій щодо її реалізації основними завданнями та напрямами роботи працівників психологічної служби області у 2011-2012 навчальному році будуть:


Для керівників органів управління освітою та керівників психологічних служб в районах і містах:

забезпечення навчальних закладів працівниками психологічної служби, введення посад методистів з психологічної служби в районах;

розробка та запровадження технології оцінки якості діяльності працівників психологічної служби;

забезпечення послугами та соціальними педагогами віддалених, малокомплектних шкіл;

створення та оновлення каталогів кращого досвіду роботи працівників служби;

підвищення фахового рівня працівників психологічної служби;

розробка моделі психологічного супроводу допрофільного та профільного навчання;

методичне забезпечення професійної діяльності працівників служби (підписка на профільні газети і журнали, забезпечення методичною літературою та оргтехнікою);

проведення соціально-психологічних досліджень з актуальних проблем практичної психології. У 2011-2012н.р. на рівні області розпочинається дослідження на тему: «Формування психологічної компетентності всіх учасників навчально-виховного процесу».


Напрями науково-дослідної і науково-методичної робот для практичних психологів закладів освіти:

Робота з дітьми:

адаптація до умов навчального закладу та особливостей навчально-виховного процесу;

вивчення психологічних особливостей дитини/колективу;

корекція та розвиток індивідуально-психологічних особливостей;

профілактика та подолання асоціальних проявів в поведінці дітей, негативних явищ в учнівському середовищі;

формування життєвої компетентності, здорового способу життя.

Робота з педагогічними працівниками:

психологічна просвіта/консультування з актуальних питань навчально-виховного процесу, особистісної сфери;

психологічний супровід функціонування дитячого/педагогічного колективу на різних етапах його існування;

вивчення особливостей педагогічної діяльності;

технології психологічного супроводу педагогів під час атестації.

Робота з батьками:

психологічна просвіта/консультування з питань розвитку та особливостей особистості у різних вікових періодах;

вивчення особливостей умов сімейного виховання, мікроклімату.

Формування психологічної компетентності всіх учасників навчально-виховного процесу.

Психологічний супровід навчально-виховного процесу в умовах інклюзивної освіти (за суб’єктами: - діти, - батьки, - педагогічні працівники).

Психологічний супровід профільного, допрофільного навчання та випускників під час зовнішнього незалежного оцінювання.

Психологізація навчання та технології створення комфортного освітнього середовища в навчальному закладі.


Напрями науково-дослідної і науково-методичної робот для соціальних педагогів освітніх закладів:

Робота з дітьми:

соціальний патронаж соціально-незахищених категорій дітей;

соціальний супровід дитини під час адаптації до умов навчального закладу та особливостей навчально-виховного процесу;

вивчення особливостей соціального розвитку дитини/сім’ї/колективу;

консультування та допомога дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах;

соціальні технології у сфері профілактики та подолання асоціальних проявів в поведінці дітей, негативних явищ в учнівському середовищі;

формування життєвої компетентності, здорового способу життя).

Робота з педагогічними працівниками:

просвіта/консультування з актуальних питань навчально-виховного процесу, особливостей сімейного виховання, соціального розвитку дитини;

соціально-педагогічний супровід функціонування дитячого/педагогічного колективу на різних етапах його існування;

вивчення особливостей педагогічної діяльності;

інноваційні форми і методи роботи соціального педагога з вчителями.

Робота з батьками:

психологічна просвіта/консультування з питань сімейного виховання, забезпечення прав дитини відповідно до міжнародного та національного законодавства;

формування батьківської відповідальності, вивчення особливостей умов сімейного виховання, мікроклімату;

інноваційні форми і методи роботи соціального педагога з батьками.

Соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу в умовах інклюзивної освіти (за суб’єктами: - діти, - батьки, - педагогічні працівники).

Технології створення комфортного освітнього середовища в навчальному закладі.

Застосування основ міжнародного та національного законодавства у сфері захисту прав дитини.

Запропоновані теми конкретизуються відповідно до особливостей діяльності системи освіти в межах району, міста, педагогічної і психологічної практики, типу навчального закладу, потреб суб’єктів навчально-виховного процесу.
еще рефераты
Еще работы по разное