Реферат: Термінологічний словник з дисципліни


Термінологічний словник з дисципліни

«Економіка підприємства»


Актив балансу — перша частина бухгалтерського балансу підприємства, в якій відображено майно за складом і розміщенням.

Акціонерне товариство — підприємство, яке створене на засадах угоди юридичними та фізичними особами шляхом об'єднання їхнього майна з метою здійснення господарської діяльності, статутний фонд якого поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відпові­дальність за зобов'язаннями тільки майном товариства.

Амортизація — процес перенесення авансованої раніше вартості всіх видів засобів праці на вартість продукції, що виробляється, з метою її пов­ного відшкодування.

Асоціація — форма договірного об'єднання підприємств та інших під­приємницьких структур з метою постійної координації підприємницької діяльності.

Баланс - бруто — бухгалтерський баланс, який включає регулюючі статті.

Баланс - нетто — бухгалтерський баланс, який не включає регулюючі статті.

Балансовий прибуток — загальна сума прибутку підприємства за всі­ма видами діяльності, яка відображається в його балансі.

Банкрутство — неспроможність юридичної особи — суб'єкта підпри­ємницької діяльності, пов'язана з недостатністю активів у ліквідній формі, задовольнити у встановлений для цього строк пред'явлені з боку кредито­рів вимоги і виконати зобов'язання перед бюджетом.

Валова виручка — повна сума грошових надходжень від реалізації то­варної продукції, робіт, послуг і матеріальних цінностей.

Валова продукція — вартісний показник, який характеризує загальний показник промислово-виробничої діяльності підприємства. До її складу включають: готову продукцію; напівфабрикати, які відпускаються на сторону; вартість промислових робіт і послуг; залишки незавершеного вироб­ництва, інструментів і приладів.

Валовий прибуток — різниця між сукупністю доходів і видатків фір­ми до сплати податків.

Виробнича інфраструктура — комплекс галузей господарства, які об­слуговують сферу матеріального виробництва.

Виробнича потужність — максимально можливий випуск продукції у номенклатурі та асортименті при повному використанні виробничого об­ладнання та виробничих площ з урахуванням застосування передової тех­ніки виробництва і наукової організації праці.

Виробничий процес — сукупність взаємопов'язаних процесів праці та природних процесів, у результаті яких вихідні матеріали та напівфабрика­ти перетворюються на готову продукцію.

Виробничі фонди — сукупність засобів виробництва, які має підпри­ємство для здійснення процесу виробництва. До складу виробничих фондів входять основні та оборотні фонди.

Внутрішня норма дохідності інвестицій — дисконтна ставка, за якої чистий приведений дохід дорівнює нулю.

Господарське товариство — підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їхнього майна та підприємницької діяльності і метою отриман­ня прибутку.

Дочірнє підприємство — підприємство з правами юридичної особи, контрольний пакет акцій або статутний фонд якого належать іншому під­приємству.

Економічна безпека держави — такий стан економіки, який дозволяє гідно задовольняти суспільні потреби при ефективному використанні продук­тивних сил, навколишнього середовища і світових господарських зв'язків.

Економічна безпека підприємства — стан найефективнішого викорис­тання корпоративних ресурсів і підприємницьких можливостей для запобі­гання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам і загрозам, забезпечення стійкого функціонування.

Економічна ефективність виробництва — кількісне співвідношення результатів господарської діяльності і витрат.

Заробітна плата — сукупність виплат у грошовій формі, які отримує робітник за певний період часу.

Інвестиції — вкладення капіталу в підприємницьку діяльність з метою забезпечення його збільшення у майбутньому.

Індекс рентабельності інвестицій — показник оцінки ефективності ін­вестицій, який визначається як відношення суми дисконтованих грошових потоків за весь інвестиційний період до суми дисконтованих інвестицій.

Інновація — використання результатів наукових досліджень і розро­бок, спрямованих на вдосконалення процесу виробничої діяльності, еко­номічних, правових та соціальних відносин у сфері науки, культури, освіти та інших сферах діяльності суспільства.

Календарне планування — складник оперативно-виробничого плану­вання, яке включає розробку конкретних виробничих завдань для підприємс­тва в цілому та його структурних підрозділів на короткий проміжок часу.

Кваліфікація — сукупність спеціальних знань і практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання профе­сійних функцій обумовленої складності.

Колективне підприємство — суб'єкт господарювання, утворений в процесі викупу державного підприємства або на основі іншого законного придбання майна трудовим колективом.

Командитне товариство — товариство, в якому разом з одним або більш учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, що їхня відповідальність об­межується вкладом у майні товариства.

Комерційне підприємство — самостійна виокремлена господарська одиниця з правом юридичної особи, яка займається комерційною діяльніс­тю і має за мету отримання максимального прибутку.

Конкурентоспроможність продукції — сукупність споживчих якостей товару, які відображають його відмінність від аналогічного товару (товару-конкурента) за ступенем відповідності конкретним суспільним потре­бам і вартістю (ціною).

Консорціум — тимчасове статутне об'єднання промислового і банків­ського капіталу для реалізації певної підприємницької ідеї та досягнення загальної мети.

Концерн — форма статутного об'єднання підприємницьких структур, що характеризується органічним поєднанням власності та контролю.

Корпорація — акціонерна форма власності, що передбачає колективне володіння власністю (капіталом), концентрацію функцій управління підприємством в руках професійних управляючих (мене­джерів).

Кредитоспроможність підприємства — наявність у підприємства пе­редумов для отримання кредиту та його повернення в строк.

Ліквідність підприємства — спроможність підприємства своєчасно розраховуватися за зобов'язаннями або можливість перетворення статей активу балансу в гроші для оплати зобов'язань.

Масове виробництво — тип виробництва, який характеризується ву­зькою номенклатурою і великим обсягом випуску продукції, яка безперервно виробляється протягом тривалого часу.

Методи управління — способи, засоби управлінської діяльності, за допомогою яких робота персоналу спрямовується на досягнення цілей, які стоять перед об'єктом управління.

Мотивація — спонукальна причина, привід до будь-якої дії.

Науково-технічна революція — докорінна якісна трансформація сус­пільного розвитку на основі новітніх наукових відкриттів і винаходів, що справляють революціонізуючий вплив на змінювання знарядь і предметів праці, технології, організації та управління виробництвом, характеру тру­дової діяльності людей.

Науково-технічний прогрес — постійний процес створення нових і вдосконалення застосовуваних технологій, засобів виробництва і кінцевої продукції з використанням досягнень науки.

Нематеріальні активи — права на використання об'єктів промислової та інтелектуальної власності, а також інші майнові права.

Нематеріальні ресурси — складова потенціалу підприємства, здатна приносити економічну користь протягом тривалого періоду, для якої ха­рактерні відсутність матеріальної основи здобування доходів та невизначе­ність розміру майбутнього прибутку від її використання.

Оборотні кошти — сукупність грошових коштів підприємства, необ­хідних для формування та забезпечення кругообігу виробничих оборотних фондів і фондів обігу.

Оборотні фонди — частина виробничих фондів у вигляді певної су­купності предметів праці, елементи яких цілком споживаються у вироб­ничому циклі, змінюють або ж повністю втрачають свою натуральну форму й переносять повністю свою вартість на вартість продукції, що виробляється.

Одиничне виробництво — тип виробництва, який характеризується широкою номенклатурою продукції і малим обсягом її випуску.

Оперативно-виробниче планування — система розрахунків з регу­лювання процесу виробництва з метою ритмічної роботи.

Організаційна структура управління — форма системи управління, яка визначає склад, взаємодію та підпорядкованість її елементів.

Організаційний прогрес — удосконалення існуючих і застосування нових методів і форм організації виробництва і праці, елементів господар­ського механізму в усіх ланках управління економікою.

Орендне підприємство — суб'єкт господарювання, який здійснює підприємницьку діяльність на основі взятого ним в оренду майнового комплексу.

Основні фонди — засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживчій формі, а їхня вар­тість переноситься конкретною працею на виготовлену продукцію (платні послуги) частинами в міру спрацювання.

Партнерські зв'язки — система договірних відносин, які встановлю­ються між підприємцями (партнерами) і дозволяють кожному з них досяг­ти очікуваного результату за рахунок обміну плодами своєї діяльності.

Пасив балансу — друга частина бухгалтерського балансу підприємст­ва, в якій відображено джерела формування майна.

Персонал — сукупність постійних працівників, які мають необхідну професійну підготовку та (або) досвід практичної діяльності.

Підприємництво — самостійна, ініціативна фінансово-господарська діяльність громадян, яка спрямована на отримання прибутку (доходу) і здійснюється від свого імені на власний ризик та під свою особисту майно­ву відповідальність або ж від імені та під майнову відповідальність юридич­ної особи-підприємства (організації).

Підприємство — самостійна виокремлена виробнича господарська одиниця (суб'єкт господарювання) в системі суспільного розподілу праці; основна форма організації виробничо-господарської діяльності у сучасній економіці.

Планування — процес розробки (складання) плану, який регламен­тує певний порядок, послідовність здійснення наміченої на конкретний період програми дій (розвитку) конкретного об'єкта з визначенням ме­ти, змісту, обсягів, методів і засобів, терміну виконання.

Платоспроможність підприємства — спроможність підприємства ви­конувати свої зовнішні зобов'язання, використовуючи свої активи.

Повне товариство — товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.

Прибуток — кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства, який визначається як різниця між виручкою і витратами.

Приватне підприємство — підприємство, яке функціонує на основі права приватної власності.

Продуктивність праці — кількісне відношення обсягу (маси) отрима­ного продукту до праці, затраченої на її виготовлення. Вимірюється кількі­стю продукції на одиницю часу (виробітком) або витратами часу на одини­цю продукції (трудомісткістю).

Професія — вид трудової діяльності, здійснювання якої потребує відпо­відного комплексу спеціальних знань і практичних навичок.

Реальні інвестиції — вкладення капіталу в матеріальні та нематеріаль­ні активи підприємства.

Реструктуризація підприємства — здійснення організаційно-еконо­мічних, правових і технічних заходів, спрямованих на зміну структури під­приємства, його управління, форми власності, організаційно-правових форм, з метою фінансового оздоровлення підприємства, збільшення ним обсягу випуску конкурентоспроможної продукції та підвищення ефектив­ності виробництва.

Санація — комплекс послідовних взаємопов'язаних заходів фінансово-економічного, виробничо-технічного, соціального характеру, спрямованих на виведення суб'єкта господарювання з кризи і відновлення або досягнен­ня ним прибутковості та конкурентоспроможності.

Серійне виробництво — тип виробництва, який характеризується об­меженою номенклатурою і відносно великим обсягом випуску продукції, яка виробляється періодично повторюваними партіями.

Сертифікація — дія, яка за допомогою сертифіката відповідності або знака відповідності потверджує, що продукція або послуга відповідає пев­ному стандарту або іншому нормативно-технічному документу.

Синдикат — одна із форм монопольного об'єднання підприємств з ме­тою здійснення комерційної діяльності при одночасному зберіганні юри­дичної та виробничої самостійності.

Собівартість продукції— грошова форма поточних витрат підприємства на виробництво та збут товарів, робіт, послуг.

Спеціальність — різновид трудової діяльності в межах професії.

Стандартизація — діяльність із встановлення норм, правил і характе­ристик (вимог) з метою забезпечення якості продукції (послуг).

Стратегічне планування — процес прийняття управлінських рішень що­до стратегічного передбачення (формування стратегій), розподілу ресурсів, адаптація компанії до умов зовнішнього середовища, внутрішньої організації.

Термін окупності інвестицій — показник ефективності інвестицій, що характеризує термін, за який вони повністю окупаються.

Технічний розвиток підприємства — сукупність організаційно-технічних заходів, які виступають завершальним етапом певних науково-технічних програм, здійснюються у межах підприємства і виконують роль інтенсифікатора щодо певних ділянок виробничого процесу.

Товариство з додатковою відповідальністю — товариство, статутний фонд якого поділений на частки, розміри яких визначені установчими до­кументами. Учасники такого товариства відповідають за його борги своїми внесками до статутного фонду, а у разі недостатності цих сум — додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника.

Товариство з обмеженою відповідальністю — товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установ­чими документами. Учасники товариства несуть відповідальність у межах їхніх вкладів.

Товарна продукція — економічний показник, який характеризує у гро­шовому вигляді обсяг виробленої та готової до реалізації продукції. До її складу включають: вартість вироблених за даний період (зданих на склад) та призначених для реалізації на сторону готових виробів; вартість робіт і по­слуг промислового характеру, які виконуються сторонніми організаціями; вартість напівфабрикатів власного виробництва, які реалізуються на сторону.

Трудові ресурси — частина працездатного населення, що за своїми віко­вими, фізичними, освітніми даними відповідає тій чи іншій сфері діяльності.

Управління — цілеспрямований тиск на організовану систему, який, забезпечує збереження її певної структури, підтримку режиму та мети діяльності.

Фінансовий стан підприємства — система показників, які відобра­жають наявність, розміщення і використання ресурсів, фінансову стій­кість підприємства, ліквідність балансу. Характеризується платоспро­можністю, прибутковістю, ефективністю використання активів і капіта­лу, ліквідністю.

Фінансові інвестиції — вкладення капіталу в різні види фінансових ін­струментів.

Франчайзинг — надання права на виробництво та (або) збут продукції (послуги) з практичною допомогою у справі організації та управління бізнесом.

Функції управління — певний вид діяльності людей з управління під­приємством. Розрізняють такі функції: планування, організація, мотивація і контроль.

Холдинг — вид підприємницької діяльності, який передбачає при­дбання контрольних пакетів акцій різних компаній з метою встановлення над ними контролю.

Ціна — грошовий вираз вартості товару.

Чистий прибуток — залишок валового прибутку після сплати законо­давчо встановлених податків.

Чистий приведений дохід — показник оцінки ефективності інвести­цій, який визначається як різниця між сумою дисконтованих грошових потоків за весь інвестиційний період та сумою дисконтованих інвестицій.
еще рефераты
Еще работы по разное