Реферат: Секція  фундаментальні І прикладні проблеми транспортного машинобудування керівник – проф. Єпіфанов В. ВСЕКЦІЯ 4. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Керівник – проф. Єпіфанов В.В., декан факультету транспортного машинобудування НТУ «ХПІ»

Секретар – доц. Сергиенко М.Є.

Секция 4. Фундаментальные и прикладные проблемы транспортного машиностроения

Руководитель – проф. Епифанов В.В., декан факультета транспортного машиностроения НТУ «ХПИ»

Секретарь – доц. Сергиенко Н.Е.

Section 4. Fundamental and applied problems of transport mechanical engineering

^ The head - professor Epifanov V.V., the dean of faculty of transport mechanical engineering NTU "KhPI"

The secretary - assistant professor Sergienko N.E.

Аврунін Г.А., Ткачук Г.В., Україна, Харків

Скінчено-елементне моделювання фізико-механічних процесів у блоці циліндрів гідрооб’ємної передачі

Аврунин Г.А., Ткачук А.В., Украина, Харьков

Конечно-элементное моделирование физико-механических процессов в блоке цилиндров радиальной гидрообъемной передачи

Avrunin G.A., Tkachuk A.V., Ukraine, Kharkov

Finite-element modelling of physico-mechanical processes in the block of cylinders of radial hydro-volumetric transmission

Александров Є.Є., Воронцов С.М., Підашов В.В., Україна, Харків

Імітаційне моделювання роботи торсіоної підвіски транспортної гусеничної машини

Александров Е.Е., Воронцов С.Н., Пидашов В.В., Украина, Харьков

Имитационное моделирование работы торсионной подвески транспортной гусеничной машины

Alexandrov E.E., Vorontsov S.N., Pidashov V.V., Ukraine, Kharkov

Simulation of functioning of torsion suspension of transport track vehicle

Александров Є.Є., Хаустов Д.Є., Україна, Харків

Імітаційне моделювання обуреного руху гусеничної машини з гідрооб’ємним механізмом повороту

Александров Е.Е., Хаустов Д.Е., Украина, Харьков

Имитационное моделирование возмущенного движения гусеничной машины с гидрообъемным механизмом поворота

Aleksandrov Ye.Ye., Haustov D.Ye., Ukraine, Kharkov

Imitation design of the revolted motion of caterpillar machine with the hydro-capacity mechanisms of turn

Александрова Т.Є., Україна, Харків

Параметрична оптимізація систем автоматичного керування паливоподаванням транспортного дизеля

Александрова Т.Е., Украина, Харьков

Параметрическая оптимизация системы автоматического управления топливоподачей транспортного дизеля

Alexandrova T.Ye., Ukraine, Kharkov

Parametrical optimization of automatic control system of a transport diesel engine fuel submission

Александрова Т.Є., Ларіна К.В., Україна, Харків

Оптимізація прибутків промислового підприємства при експлуатації та зміні обладнання

Александрова Т.Е., Ларина Е.В., Украина, Харьков

Оптимизация доходов промышленного предприятия при эксплуатации и замене оборудования

Alexandrova T.Ye.,Larina K.V., Ukraine, Kharkov

Incomes optimization of the industrial enterprise at operation and replacement of the equipment

Безпалько А.Ю., Мірошниченко М.В., Україна, Харків

Багатофункціональний, автомобільний діагностичний прилад “СТЕЛС”

Безпалько А.Ю., Мирошниченко Н.В., Украина, Харьков

Многофункциональный, автомобильный диагностический прибор “СТЕЛС”

Bezpalko A.U., Mirochnitchenko N.V., Ukraine, Kharkov

Multifunctional, automobile diagnostic device “STELS”

Білогуб О.В., Стрибуль А.С., Україна, Харків

Поршні для бензинових автомобільних двигунів конструкції ВАТ “АВТРАМАТ”

Белогуб А.В., Стрибуль А.С., Украина, Харьков

Поршни для бензиновых автомобильных двигателей конструкции ОАО “АВТРАМАТ”

Bilogub O.V., Strybul’ A.S., Ukraine, Kharkiv

Pistons for petrol automobile motors of limited liability corporation “АВТРАМАТ” construction

Богатиренко К.І., Савчук О.О., Україна, Харків

Моделювання коливань транспортного засобу в пакеті VisSim

Богатыренко К.И., Савчук А.О., Украина, Харьков

Моделирование колебаний транспортного средства в пакете VisSim

Bogatyrenko K.S., Savchuk A.O., Ukraine, Kharkov

Modelling of fluctuations of a vehicle in package VisSim

Бондарєв А.В., Росія, Бєлгород

До питання довантаження передніх і задніх коліс трактора в агрегаті з напівпричепом

Бондарев А.В., Россия, Белгород

К вопросу догрузки передних и задних колес трактора в агрегате с полуприцепом

Bondarev A.V., Russia, Belgorod

To a problem of load of forward and back sprockets of a tractor in the aggregate with a semi-trailer

Бондаренко А.І., Україна, Харків

Математична модель ділянки гальмiвного пневматичного приводу при різних схемах установки модулятора тиску

Бондаренко А.И., Украина, Харьков

Математическая модель участка тормозного пневматического привода при различных схемах установки модулятора давления

Воndarenko A.I., Ukraine, Kharkov

Mathematical model of area of brake pneumatic drive at the different charts of setting regulator of pressure

Бруль С.Т., Україна, Київ

Узагальнений параметричний підхід до аналізу і синтезу елементів транспортних засобів спеціального призначення за критеріями міцності і жорсткості

Бруль С.Т., Украина, Киев

Обобщенный параметрический подход к анализу и синтезу элементов транспортных средств специального назначения по критериям прочности и жесткости

Brul S.T., Ukraine, Kyiv

Generalized parametrical approach to analysis and synthesis of elements of transports vehicles of the special setting on the criteria of strength and rigidity

Бурлаку Г., Стеніле С., Румунія, Петрошани

Надійність згинів, використовуваних у технічних спорудженнях

Бурлаку Г., Стэнилэ С., Румыния, Петрошаны

Надежность коленьeв, используемых в технических сооружениях

Burlaku G., Stenile S., Romania, Petrosani

Reliability knees, used in technical constructions

Васильєв А.Ю., Україна, Харків

Генерація сімейства скінчено-елементних моделей корпусів гусеничних машин

Васильев А.Ю., Украина, Харьков

Генерация семейства конечно-элементных моделей корпусов гусеничных машин

Vasiliev A.Y., Ukraine, Kharkov

Generation of family of finite-elements models of corps of caterpillar machines

Веретельник Ю.В., Україна, Харків

Напружено-деформований стан ендопротезів хребта: аналіз і синтез

Веретельник Ю.В., Украина, Харьков

Напряженно-деформированное состояние эндопротезов позвоночника: анализ и синтез

Veretelnik Y.V., Ukraine, Kharkov

Stressed-deformed state of spine endoprostheses: analysis and synthesis

Волонцевич Д.О., Україна, Харків

Математичне моделювання сил і моментів тертя в комплексних функціональних математичних моделях на прикладі ходової частини гусеничної машини

Волонцевич Д.О., Украина, Харьков

Математическое моделирование сил и моментов трения в комплексных функциональных математических моделях на примере ходовой части гусеничной машины

Volontsevich D.O., Ukraine, Kharkov

Mathematical simulation of friction forces and friction torques in complex functional mathematical models on an example of a running gear of the caterpillar machine

Волосніков С.О., Кузнєцов Г.О., Бобровський О.И., Україна, Харків

Тенденції розвитку автоматизації процесів керування, як один з напрямків удосконалювання об'єктів БТТ на етапі модернізації

Волосников С.А., Кузнецов Г.А., Бобровский А.И., Украина, Харьков

Тенденции развития автоматизации процессов управления, как одно из направлений совершенствования объектов БТТ на этапе модернизации

Volosnikov S.A., Kuznetsov G.A., Bobrovskiy А.I., Ukraine, Kharkov

Trends of development to automations the processes of management, as one of the directions of improvement of armoured machines in step of modernizations

Воронцов С.М., Доброниця О.П., Павлов С.П., Україна, Харків

Застосування гідравлічного буфера в системах підресорювання гусеничних машин спеціального призначення

Воронцов С.Н., Доброница О.П., Павлов С.П., Украина, Харьков

Применение гидравлического буфера в системах подрессоривания гусеничных машин специального назначения

Vorontsov S.N., Dobronitsa O.P., Pavlov S.P., Ukraine, Kharkov

Application of the hydraulic buffer in cushioning systems of full-track special assignment vehicle

Гецович Є.М., Селевич С.Г., Україна, Харків

До питання про врахування нелінійності характеристик взаємодії колеса з опорною поверхнею

Гецович Е.М., Селевич С.Г., Украина, Харьков

К вопросу об учете нелинейности характеристик взаимодействия колеса с опорной поверхностью

Getsovich E.M, Selevich S.G, Ukraine, Kharkov

To the question of tire/road interface response nonlinearity

Головченко В.І., Україна, Маріуполь

Параметричні моделі для дослідження напружено-деформованого стану зварних рам вітроенергетичних установок

Головченко В.И., Украина, Мариуполь

Параметрические модели для исследования напряженно-деформированного состояния сварных рам ветроэнергетических установок

Golovchenko V.I., Ukraine, Mariupol

Parametric models for research of the stressed-deformed state of the welded frames of wind-power plants

Гончаренко О.П., Україна, Харків

Методика визначення вероятності виявлення обєкта засобами радіотеплової розвідки

Гончаренко  А.П., Украина, Харьков

Методика определения вероятности обнаружения объекта средствами радиотепловой разведки

Goncharenko A.P., Ukraine, Kharkov

Technique for definition of object detection probability by radiothermal survey means

Гриценко Г.Д., Україна, Харків

Комплексне моделювання напружено-деформованого стану елементів корпусів транспортних засобів при статичній, динамічній та імпульсній дії

Гриценко Г.Д., Украина, Харьков

Комплексное моделирование напряженно-деформированного состояния элементов корпусов транспортных средств при статическом, динамическом и импульсном воздействии

Gritsenko G.D., Ukraine, Kharkov

Complex modelling of the stressed-deformed state of elements of transports vehicles corps at static, dynamic and impulsive influence

Дущенко В.В., Дудка О.В., Україна, Харків

Вибір конструктивних параметрів теплової труби системи охолодження демпфуючих пристроїв підвіски гусеничних машин

Дущенко В.В., Дудка А.В., Украина, Харьков

Выбор конструктивных параметров тепловой трубы системы охлаждения демпфирующих устройств подвески гусеничных машин

Dushchenko V.V., Dudka O.V., Ukraine, Kharkov.

Sampling of design parameters of a thermal pipe of an integral cooling system of damping devices of a suspension bracket of full-track machines

Дущенко В.В., Якименко І.І., Україна, Харків

Експериментальна оцінка вірогідності математичної моделі руху колісної машини по нерівностям

Дущенко В.В., Якименко И.И., Украина, Харьков

Экспериментальная оценка достоверности математической модели движения колесной машины по неровностям

Dushchenko V.V., Jakimenko I.I., Ukraine, Kharkov

Experimental estimate of reliability of mathematical model of driving of the wheel machine on irregularities

Єпіфанов В.В., Україна, Харків

Факультет транспортного машинобудування НТУ "ХПІ": вчора, сьогодні, завтра (до 40-річчя заснування)

Епифанов В.В., Украина, Харьков

Факультет транспортного машиностроения НТУ "ХПИ": вчера, сегодня, завтра (к 40-летию основания)

Epifanov V.V., Ukraine, Kharkov

Department of Transport Machinebuilding of NTU “KhPI“: Yesterday, Present-day, Tomorrow (to the fortieth anniversary of the foundation)

Зарубіна А.О., Україна, Харків

Застосування методу фазових діаграм при проектуванні кулачкових механізмів з урахуванням навантажень

Зарубина А.А., Украина, Харьков

Применение метода фазовых диаграмм при проектировании кулачковых механизмов с учетом нагрузок

Zarubina A.A., Ukraine, Kharkov

Application of method of phases diagrams at planning of cam-gears taking into account loadings

Зеленський В.Б., Україна, Харків

Кінематичний аналіз структурних груп четвертого класу

Зеленский В.Б., Украина, Харьков

Кинематический анализ структурных групп четвертого класса

Zelensky V.B., Ukraine, Kharkov

Kinematic analysis of structural groups of fourth class

Зорькiн М.Є., Волосніков С.О., Україна, Харків

До питання про вибір електрогідравлічної апаратури з пропорційним керуванням для здійснення безступінчастого регулювання гідравлічних систем

Зорькин М.Е., Волосников С.А., Украина, Харьков

К вопросу о выборе электрогидравлической аппаратуры с пропорциональным управлением для осуществления бесступенчатого регулирования гидравлических систем

Zorkin М.Е., Volosnikov S.A., Ukraine, Kharkov

To question of choice an electrohydraulic equipment with proportional management for realization stepless hydraulic system regulations

Зюзін Д.Ю., Омельяненко В.І., Любарський Б.Г., Україна, Харків

Дослідження спільної роботи вентильного высокомоментного двигуна комбінованого збудження з інвертором пульсуючого струму для залізничної техніки

Зюзин Д.Ю., Омельяненко В.И., Любарский Б.Г., Украина, Харьков

Исследование совместной работы вентильного высокомоментного двигателя комбинированного возбуждения с инвертором пульсирующего тока для железнодорожной техники

Zyuzin D.Yu., Omelyanenko V.I., Lyubarskiy B.G., Ukraine, Kharkov

Research of joint work of valve high-moment engine of the combined excitation with inverting of pulsating current for the railway technique

Капустін О.А., Ткачук А.М., Україна, Харків

Розрахунково-експериментальне дослідження контактної взаємодії елементів механічних систем

Капустин А.А., Ткачук А.Н., Украина, Харьков

Расчетно-экспериментальное исследование контактного взаимодействия элементов механических систем

Kapustin A.A., Tkachuk A.N., Ukraine, Kharkov

Calculation-experimental research of contact interaction of elements of mechanical systems

Колесник В.О., Україна, Харків

Основні засоби та способи боротьби з броньованими об’єктами

Колесник В.А., Украина, Харьков

Основные средства и способы борьбы с бронированными объектами

Kolesnik V.A., Ukraine, Kharkov

Basic facilities and methods of fight against the armored objects

Корогодський В.А., Обозний С.В., Україна, Харків

Оцінка показників робочих процесів двигуна з іскровим запалюванням та безпосереднім вприскуванням вуглеводневих палив різноманітного складу

Корогодский В.А., Обозный С.В., Украина, Харьков

Оценка показателей рабочих процессов двигателя с искровым зажиганием и непосредственным впрыскиванием углеводородных топлив различного состава

Korogodsy V.A., Oboznyj S.V., Ukraine, Kharkov

Estimation working processes of parameters of the engine with a spark ignition and direct injection hydrocarbon various structure fuel

Кохановський В.І., Кохановська О.В., Україна, Харків

Розрахунок температурних полів пластмасової деталі у прес-формі при литті під тиском

Кохановский В.И., Кохановская О.В., Украина, Харьков

Расчет температурных полей пластмассовой детали в пресс-форме при литье под давлением

Kokhanovsky V.I., Kokhanovskaya O.V., Ukraine, Kharkov

Calculation of the temperature fields of plastic detail in the press mould at casting under pressure

Кохановський М.В., Павленко С.В., Стаховський О.В., Янчик О.Г., Україна, Харків

Фактори зниження вібраційної активності верхньої гілки гусеничного обводу швидкохідних транспортних машин

Кохановский Н.В., Павленко С.В., Стаховский О.В., Янчик А.Г., Украина, Харьков

Факторы снижения вибрационной активности верхней ветви гусеничного обвода быстроходных транспортных машин

Kohanovsky N.V., Pavlenko S.V., Stahovsky O.V., Yanchik A.G., Ukraine, Kharkov

Collabration activity decreasing factors of a top branch of highspeed vehicles tracked line

Крівякін Г.В., Україна, Харків

Математична модель динаміки колісно-моторного блоку локомотива з опорно-осьовим приводом

Кривякин Г.В., Украина, Харьков

Математическая модель динамики колесно-моторного блока локомотива с опорно-осевым приводом

Krivjakin G.V., Ukraine, Kharkov

Mathematical model of dynamics of the wheel-motor block of the locomotive with axle sprung drive

Кротенко Г.А., Україна, Харків

Особливості формування центру деформації при видавлюванні деталей із змінною товщиною стінок

Кротенко Г.А., Украина, Харьков

Особенности формирования очага деформации при выдавливании деталей с переменной толщиной стенок

Krotenko G.A., Ukraine, Kharkov

Features of forming of deformation center at squeezing out of details with the variable thickness of walls

Купріненко О.М., Україна, Київ

Дослідження питання розробки типажу армійських автомобілів багатоцільового призначення з’єднань Сухопутних військ

Куприненко О.М., Украина, Киев

Исследование вопроса разработки типажа армейских автомобилей многоцелевого назначения соединений Сухопутных войск

Kuprinenko O.M., Ukraine, Kyiv

Research of question of development of army cars model of multi-purposes setting for Land forces formations

Лавріненко О.С., Україна, Харків

Вплив бічної сили на курсову стійкість транспортного засобу при гальмуванні

Лавриненко А.С., Украина, Харьков

Влияние боковой силы на курсовую устойчивость транспортного средства при торможении

Lavrinenko A.S., Ukraine, Kharkov

Influence of lateral force on course stability of a vehicle at braking

Литвинчук С.Л., Україна, Харків

Вплив кінематики незалежної підвіски та рульової трапеції на положення керованого колеса

Литвинчук С.Л., Украина, Харьков

Влияние кинематики независимой подвески и рулевой трапеции на положение управляемого колеса

Litvinchuk S.L., Ukraine, Kharkov

Influence of kinematics of an independent suspension and steering trapeze the controlled wheel position

Малакей А.М., Україна, Харків

Моделювання дії динамічних навантажень в процесі подолання перешкод на напружено-деформований стан корпусу бронетранспортера

Малакей А.Н., Украина, Харьков

Моделирование воздействия динамических нагрузок в процессе преодоления препятствий на напряженно-деформированное состояние корпуса бронетранспортера

Malakey A.N., Ukraine, Kharkov

Modelling of influence of the dynamic loadings in the process of overcoming of obstacles on the stressed-deformed state of the armoured troop-carrier corps

Мартиненко О.В., Україна, Харків

Моделювання динамічних процесів в радіальній гідрооб’ємній передачі

Мартыненко А.В., Украина, Харьков

Моделирование динамических процессов в радиальной гидрообъемной передаче

Martynenko A.V., Ukraine, Kharkov

Modelling of dynamic processes in the radial hydro-volumetric transmission

Мартиненко О.В., Ларін О.Ю., Україна, Харків

Визначення напруги пробою повітряних проміжків системи електродів складної геометричної форми за картиною напруженості електричного поля, побудованої за допомогою програмного комплексу ANSYS

Мартыненко А.В., Ларин А.Ю., Украина, Харьков

Определение напряжения пробоя воздушных промежутков системы электродов сложной геометрической формы по картине напряженности электрического поля, построенной при помощи программного комплекса ANSYS

Martynenko A.V., Larin A.Y., Ukraine, Kharkov

Determination of hasp tension of air intervals of the electrodes system of difficult geometrical form on the picture of the tension of the electric field, built by the ANSYS program complex

Марченко А.П., Мешков Д.В., Україна, Харків

Тенденції розвитку форсунок акумуляторних паливних систем типу Common Raіl

Марченко А.П., Мешков Д.В., Украина, Харьков

Тенденции развития форсунок аккумуляторных топливных систем типа Common Rail

Marchenko A.P., Meshkov D.V., Ukraine, Kharkov

The tendencies of injector’s development for Common Rail fuel systems

Марченко А.П., Мінак А.Ф., Семенов В.Г., Ліньков О.Ю., Шпаковський В.В., Обозний С.В., Україна, Харків

Розрахунково-експериментальні дослідження з оцінки впливу підігріву палив різного складу на показники роботи дизеля

Марченко А.П., Минак А.Ф., Семенов В.Г., Линьков О.Ю., Шпаковский В.В., Обозный С.В., Украина, Харьков

Расчетно-экспериментальные исследования по оценке влияния подогрева топлив различного состава на показатели работы дизеля

Marchenko A.P., Minak A.F., Semenov V.G., Linkov O.U., Shpakovskij V.V., Oboznyj S.V., Ukraine, Kharkov

Settlement-experimental researches according to agency of heating of fuel in different composition on indexes of operation of the injection engine

Марченко А.П., Парсаданов І.В., Петросянц В.А., Самійленко Д.Є., Михайлик В.М., Україна, Харків

Вибір закону регулювання турбіни турбокомпресора, що забезпечує зниження витрат палива та мінімальну токсичність автотранспортного дизеля

Марченко А.П., Парсаданов И.В., Петросянц В.А., Самойленко Д.Е., Михайлик В.Н., Украина, Харьков

Выбор закона регулирования турбины турбокомпрессора, обеспечивающего наилучшую экономичность и минимальную токсичность автотранспортного дизеля

Marchenko A.P., Parsadanov I.V., Petrosjanz V.A., Samojlenko D.E., Michajlik V.N., Ukraine, Kharkov

The definition of algorithm for turbine of the turbocharger that provides minimal fuel consumption and toxicity of a motor transportation diesel engine

Марченко А.П., Прохоренко А.О., Осетров О.О., Україна, Харків

Моделювання процесу утворення NO в дизелі, що працює на біопаливі

Марченко А.П., Прохоренко А.А., Осетров А.А., Украина, Харьков

Моделирование процесса образования NO в дизеле, работающем на биотопливе

Marchenko A.P., Prochorenko A.A., Osetrov A.A., Ukraine, Kharkоv

Modeling of NO formation in diesel, that run on biofuel

Медведєв М.Г., Лебедєв С.А., Україна, Харків

Стійкість прямолінійного руху гусеничного трактора в тяговому режимі

Медведев Н.Г., Лебедев С.А., Украина, Харьков

Устойчивость прямолинейного движения гусеничного трактора в тяговом режиме

Medvedev N.G., Lebedev S.A., Ukraine, Kharkov

Stability of rectilinear movement of a caterpillar in a traction mode

Миргородський Ю.Я., Україна, Харків

Параметричний аналіз реакції корпусу колісної машини на імпульсні дії

Миргородский Ю.Я., Украина, Харьков

Параметрический анализ реакции корпуса колесной машины на импульсные воздействия

Mirgorodsky Y.Y., Ukraine, Kharkov

Parametrical analysis of reaction of the wheeled machine corps on impulsive influences

Мироненко В.І., Струков А.С., Кожушко О.В., Україна, Харків

Дослідження кінематики навісного механізму трактора

Мироненко В.И., Струков А.С., Кожушко А.В., Украина, Харьков

Исследование кинематики навесного механизма трактора

Mironenko V.I., Strukov A.S., Kozhushko A.V., Ukraine, Kharkov

Research of kinematics of attached implements of a tractor

Митропан Д.М., Сергієнко А.М., Україна, Харків

Вплив конструкції і параметрів підвіски гусеничного трактора класу 5 на плавність ходу

Митропан Д.М., Сергиенко А.Н., Украина, Харьков

Влияние конструкции и параметров подвески гусеничного трактора класса 5 на плавность хода

Mitropan D.M., Sergienko A.N., Ukraine, Kharkov

Influence of a design and parameters of a suspension bracket crawler of a class 5 on smoothness of a course

Митропан Д.М., Середа Є.В., Україна, Харків

Вибір конструктивних параметрів муфти тертя диференціала з непостійним коефіцієнтом блокування

Митропан Д.М., Середа Е.В., Украина, Харьков

Выбор конструктивных параметров муфты трения дифференциала с непостоянным коэффициентом блокировки

Mitropan D.M., Sereda E.V., Ukraine, Kharkov

Selection of design data of the coupling of friction of a differential with a nonconstant factor of interlock

Міхай Г.Д., Ішпаш А.Л., Румунія, Петрошани

Інтелектуальна транспортна система Румунії

Михай Г.Д., Ишпаш А.Л., Румыния, Петрошаны

Интеллектуальная транспортная система Румынии

George Dionisie Mihai, Anelia Luiza Ispas,

The intelligent transport system became a reality in Romania

Ніконов О.Я., Рафалович Я.Б., Істомін А.Є., Україна, Харків

Дослідження стійкості стабілізатора об'єкта керування в просторі трьох параметрів

Никонов О.Я., Рафалович Я.Б., Истомин А.Е., Украина, Харьков

Исследование устойчивости стабилизатора объекта управления в пространстве трех параметров

Nikonov O.J., Rafalovich J.B., Istomin A.E., Ukraine, Kharkov

Stability research of control object stabilizer in space of three parameters

Парсаданов І.В., Бєлік С.Ю., Україна, Харків

Багатофакторний аналіз втрат на тертя в дизелі з газотурбінним наддувом

Парсаданов И.В., Белик С.Ю., Украина, Харьков

Многофакторный анализ потерь на трение в дизеле с газотурбинным наддувом

Parsadanov I.V., Belik S.U., Ukraine, Kharkiv

The multifactorial analysis of losses on friction in a diesel engine with gas turbine charge

Парсаданов І.В., Григор’єв О.Л., Рикова І.В., Третьяков С.І. Україна, Харків

Моделювання паливної апаратури для визначення кута початку подачі палива

Парсаданов И.В., Григорьев А.Л., Рыкова И.В., Третьяков С.И., Украина, Харьков

Моделирование топливной аппаратуры для определения угла начала подачи топлива

Parsadanov I.V., Grigoryev A.L., Rykova I.V., Tretyakov S.I., Ukraine, Kharkiv

Modelling of the fuel equipment for definition of the fuel delivery beginning corner

Пелешко Є.В., Україна, Харків

Вплив коливань корпусу, що виникають при стрілянині, на точність стрілянини

Пелешко Е.В., Украина, Харьков

Влияние колебаний корпуса, возникающих при стрельбе, на точность стрельбы

Peleshko E.V., Ukraine, Kharkov

Influencing of corps vibrations arising up at firing on exactness of firing

Пономарьов Є.П., Україна, Харків

Моделювання динамічних процесів в корпусі транспортного засобу спеціального призначення

Пономарев Е.П., Украина, Харьков

Моделирование динамических процессов в корпусе транспортного средства специального назначения

Ponomaryov E.P., Ukraine, Kharkov

Modelling of dynamic processes in the transport vehicle corps of special setting

Пісний В.О., Україна, Харків

Результати моделювання ділянки гідропневмоприводу гальмів з АБС

Постный В.А., Украина, Харьков

Результаты моделирования участка гидропневмопривода тормозов с АБС

Postniy V.A., Ukraine, Kharkov

Simulation result of hydropneumatic brakes segment with ABS

Прохоров В.П., Сергієнко А.М., Україна, Харків

До питання зниження динамічних навантажень у навішенні колісного трактора

Прохоров В.П., Сергиенко А.Н., Украина, Харьков

К вопросу снижения динамических нагрузок в навеске колесного трактора

Prokhorov V.P., Sergienko A.N., Ukraine, Kharkov

To a problem of a decrease of dynamic loads in a hinge fitting of a wheel tractor

Пучков О.М., Україна, Харків

Методика розрахунку клиноланцюгового варіатора

Пучков А.Н., Украина, Харьков

Методика расчета клиноцепного вариатора

Puchkov A.N., Ukraine, Kharkov

Calculathion methods ve-belt variable speed drive

Пильов В.О., Шеховцов А.Ф., Шевченко Л.П., Шульженко М.Ю., Турчин В.Т., Вікторов В.С., Україна, Харків

Вплив інтенсивності охолодження поршня на рівень його теплонапруженості

Пылев В.А., Шеховцов А.Ф., Шевченко Л.П., Шульженко М.Ю., Турчин В.Т., Викторов В.С. ,Украина, Харьков

Влияние интенсивности охлаждения поршня на уровень его теплонапряженности

Pylyov V.O., Shehovtsov A.F., Shevchenko L.P., Shul'zhenko M.J., Turchin V.T., Victorv V.С., Ukraine, Kharkiv

Influence of cooling intensity of the piston on a level of its thermal stress

Пильова Т.К., Україна, Харків

Оцінка впливу жорсткості гусениці на стійкість її опорної частини

Пылева Т.К., Украина, Харьков

Оценка влияния жесткости гусеницы на устойчивость ее опорной части

Pylyovа T.K., Ukraine, Kharkiv

An estimation of influence of stiffness of the track-line on stability of its basic part

Ребров О.Ю., Великодний В.М., Україна, Харків

Нерівномірність роботи ланкового механізму ведучої ділянки гусеничного ланцюга

Ребров А.Ю., Великодний В.М., Украина, Харьков

Неравномерность работы звенчатого механизма ведущего участка гусеничной цепи

Rebrov A.Yu., Velikodniy V.M., Ukraine, Kharkov

Unevenness of driving part of track chain link mechanism action

Самородов.В.Б., Голіков М.Г., Україна, Харків

Стан комбайнобудування в Україні: проблеми та перспективи

Самородов В.Б., Голиков М.Г., Украина, Харьков

Состояние комбайностроения в Украине: проблемы и перспективы

Samorodov.V.B., Golikov M.G., Ukraine, Kharkov

Condition of combine harvester building on Ukraine: problems and outlooks

Самородов В.Б., Клименко Т.О., Україна, Харків

Оптимізація діяльності системи «постачальник-транспорт-склад-споживач» за рахунок збільшення надійності постачання товару і зниження витрат шляхом перерозподілу страхового запасу

Самородов В.Б., Клименко Т.А., Украина, Харьков

Оптимизация деятельности системы «поставщик-транспорт-склад-потребитель» за счет увеличения надежности поставки товара и снижения издержек путем перераспределения страхового запаса

Samorodov V.B., Klimenko T.A., Ukraine, Kharkov

Optimization of activity of a system "supplier – transport – storehouse - consumer" by the way of increasing of goods delivery reliability and decreasing of costs by reallocating an insurance reserve

Самородов В.Б., Мухін В.А., Україна, Харків

Впровадження і дослідження двохпоточної трансмісії з механічним варіатором швидкості

Самородов В.Б., Мухин В.А., Украина, Харьков

Внедрение и исследование двухпоточной трансмиссии с механическим вариатором скорости

Samorodov V.B., Muhin V.A., Ukraine, Kharkov

Introduction and investigation of dual-channel transmission with mechanical variator of speed

Самородов В.Б., Павлій В.В., Україна, Харків

Оптимізація передатних чисел коробки передач спортивного автомобіля по критерію найкращої тягової динаміки

Самородов В.Б., Павлий В.В., Украина, Харьков

Оптимизация передаточных чисел коробки передач спортивного автомобиля по критерию наилучшей тяговой динамики

Sаmоrоdоv V.B., Pavliy V.V., Ukraine, Kharkov

Optimization of gear ratios of a gear box of the sporting automobile by yardstick of best thrust dynamics

Самородов В.Б., Сергієнко М.Є., Україна, Харків

Кафедрі автомобілі- і тракторобудування НТУ "ХПІ" 75 років

Самородов В.Б., Сергиенко Н.Е., Украина, Харьков

Кафедре автомобиле- и тракторостроения НТУ "ХПИ" 75 лет

Samorodov V.B., Sergienko N.Ye., Ukraine, Kharkov

Department of automobile and tractor building of NTU “KhPI“– 75 years

Самородов В.Б., Шадрунов Є.В., Україна, Харків

Етапи пошуку нових варіантів трансмісій для транспортних засобів

Самородов В.Б., Шадрунов Е.В., Украина, Харьков

Этапы поиска новых вариантов трансмиссий для транспортных средств

Samorodov V.B., Shadrunov E.V., Ukraine, Kharkov

Stages of searching of new variants of transmissions for vehicles

Самородов В.Б., Шуба С.О., Україна, Харків

Розрахунково-теоретичне обґрунтування й автоматизоване проектування двохпоточної гідрооб’ємно-механічної трансмісії

Самородов В.Б., Шуба С.А., Украина, Харьков

Расчетно-теоретическое обоснование и автоматизированное проектирование двухпоточной гидрообъемно-механической трансмиссии

Samorodov.V.B., Shuba S.A., Ukraine, Kharkov

Calculationary theoretical substantiation and automatic designing of dual-channel hydrovolumetric mechanical transmission

Сергієнко Д.Є., Україна, Харків

Конструкції тракторів ХТЗ і їх конкурентноздатність на ринку країн СНД і далекого зарубіжжя

Сергиенко Д.Е., Украина, Харьков

Конструкции тракторов ХТЗ и их конкурентно способность на рынке стран СНГ и дальнего зарубежья

Sergienko D.Ye., Ukraine, Kharkov

Designs of tractors ХТZ and them the capacity in the market of countries of CIS and distant foreign countries is competitive

Сергієнко М.Є., Митропан Д.М., Пільгуй В.Б., Сергієнко А.М., Україна, Харків

Система керування підвісками автомобіля Урал-4320 з сейсмовібратором типу СВ5-150

Сергиенко Н.Е., Митропан Д.М., Пильгуй В.Б., Сергиенко А.Н., Украина, Харьков

Система управления подвесками автомобиля Урал-4320 с сейсмовибратором типа СВ5-150

Sergienko N.Ye., Mitropan D.M., Pilguy V.B., Sergienko A.N., Ukraine, Kharkov

Management system of suspensions of the automobile Ural - 4320 with the seismic vibrator such as SV5-150

Сергієнко М.Є., Митропан Д.М., Сергієнко Д.Є., Рульов В.М., Україна, Харків

До питання застосування 4-х гусеничного рушія на шарнірно-зчепленном тракторі

Сергиенко Н.Е., Митропан Д.М., Сергиенко Д.Е., Рулев В.Н., Украина, Харьков

К вопросу применения 4-х гусеничного движителя на шарнирно-сочлененнном тракторе

Sergienko N.Ye., Mitropan D.M., Sergienko D.Ye., Rulev V.N., Ukraine, Kharkov

To a problem of application of 4 full-track propulsors on hinge-articulation a tractor

Сергієнко М.Є., Сергієнко A.М., Понеділко С.М., Україна, Харків

Особливості конструкцій коробок передач сучасних закордонних автомобілів

Сергиенко Н.Е., Сергиенко А.Н., Понеделко С.Н., Украина, Харьков

Особенности конструкций коробок передач современных зарубежных автомобилей

Sergienko N.Ye., Sergienko A.N., Ponedelko S.N., Ukraine, Kharkov

Features of designs of gear boxes of modern foreign automobiles

Сладких С.О., Ткаченко В.М., Україна, Харків

Дослідження елементів приводу командирської башти військової гусеничної машини

Сладких С.А., Ткаченко В.Н., Украина, Харьков

Исследование элементов привода командирской башни военной гусеничной машины

Sladkih S.A., Tkachenko V.N., Ukraine, Kharkov

Research of elements of drive of commander tower of military caterpillar machine

Струков А.С., Гецович Е.М., Україна, Харків

Тенденції розвитку автоматичних систем керування в колісних машинах

Струков А.С., Гецович Е.М., Украина, Харьков

Тенденции развития автоматических систем управления в колесных машинах

Strukov A.S., Getsovitc E.M., Ukraine, Kharkov

Progress trend automatic systems control of vehicle.

Сядристый М.А., Бех М.В., Романенко Л.Г., Україна, Харків

Математична модель повороту гусеничної машини на площині з урахуванням сил тертя

Сядристый М.А., Бех М.В., Романенко Л.Г., Украина, Харьков

Математическая модель поворота гусеничной машины на плоскости с учетом сил трения

Syadristy M.A., Bekh M.V., Romanenko L.G., Ukraine, Kharkiv

Mathematical model of turn of caterpillar machine on plane with including of friction forces

Тимофєєв В.С., Гужва Ю.М., Україна, Харків

Вибір пріоритетних напрямків розвитку нових засобів навчання для техніки спеціального призначення

Тимофеев В.С., Гужва Ю.М., Украина, Харьков

Выбор приоритетных направлений развития новых средств обучения для техники специального назначения

Timofeev V.S., Guzhva Y.M., Ukraine, Kharkov

Choice of priority directions development new means of training for engineering special assignment

Тимофєєва Л.А., Геворкян Е.С., Гуцаленко Ю.Г., Україна, Харків, Пілєнєвич Л.П., Біларусь, Мінськ

Концепція керамічних фільтрів з прямим електронагрівом для спалювання сажових викидів дизельних двигунів

Тимофеева Л.А., Геворкян Э.С., Гуцаленко Ю.Г., Украина, Харьков, Пиленевич Л.П., Беларусь, Минск

Концепция керамических фильтров с прямым электронагревом для сжигания сажевых выхлопов дизельных двигателей

Tymofeeva L.A., Gevorkian E.S., Gutsalenko Yu. G., Ukraine, Kharkiv, Pilenevich L.P., Belarus, Minsk

The concept of ceramic filters with direct electroheat for burning of soot exhausts of diesel engines

Ткачук М.А., Радченко В.О., Веретельник Ю.В., Шманько О.П., Україна, Харків

Числове моделювання елементів механічних систем з урахуванням неоднорідності і анізотропії властивостей

Ткачук Н.А., Радченко В.А., Веретельник Ю.В., Шманько А.П., Украина, Харьков

Численное моделирование элементов механических систем с учетом неоднородности и анизотропии свойств

Tkachuk N.A., Radchenko V.A., Veretelnik Y.V., Shmanko A.P., Ukraine, Kharkov

Numeral modelling of elements of mechanical systems taking into account heterogeneity and anisotropy of properties

Ткачук М.А., Україна, Харків

Розрахунково-експериментальний метод та установка для дослідження напружено-деформованого стану елементів складних механічних систем

Ткачук Н.А., Украина, Харьков

Расчетно-экспериментальный метод и установка для исследования напряженно-деформированного состояния элементов сложных механических систем

Tkachuk N.A., Ukraine, Kharkov

Calculation-experimental method and installation for research of the stressed-deformed state of elements of the complicated mechanical systems

Ткачук М.А., Устиненко О.В., Ткачук М.М., Україна, Харків

Числове моделювання робочих поверхонь двопараметричних передач: математичні моделі, методи, алгоритми, програмна реалізація

Ткачук Н.А., Устиненко А.В., Ткачук Н.Н., Украина, Харьков

Численное моделирование рабочих поверхностей двухпараметрических передач: математические модели, методы, алгоритмы, программная реализация

Tkachuk N.A., Ustinenko A.V., Tkachuk N.N, Ukraine, Kharkov

Numerical modelling of working surfaces of two-parametrical transmissions: mathematical models, methods, algorithms, program realization

Триньов О.В, Авраменко А.М., Україна, Харків

Перспективи використання локального повітряного охолодження клапанного вузла для для форсованих автотракторних дизелів

Тринёв А.В, Авраменко А.Н., Украина, Харьков

Перспективы использования локального воздушного охлаждения клапанного узла для форсированных автотракторных дизелей

Trinew A.W., Avramenko A.N, Ukraine, Kharkov

Perspectives of use of local air-cool velves of the node for force autotractor diesel engines

Тринев О.В., Гончар П.Д., Москальов І.О., Україна, Харків

Експериментальне уточнення граничних умов зони фаски сідла випускного клапана форсованого автотракторного дизеля

Тринев А.В., Гончар П.Д., Москалев И.А., Украина, Харьков

Экспериментальное уточнение граничных условий зоны фаски седла выпускного клапана форсированного автотракторного дизеля

Trinev A.V., Gonchar P.D., Moskalev I.A., Ukraine, Kharkov

Experimental revision boundary condition saddle face zone of exhaust valve forced diesel

Храмцова І.Я., Бондаренко Л.М., Україна, Харків, Гоголь Н.А., Україна, Мелітополь

Моделювання контактної взаємодії в технологічних системах листового штампування

Храмцова И.Я., Бондаренко Л.Н., Украина, Харьков, Гоголь Н.А., Украина, Мелитополь

Моделирование контактного взаимодействия в технологических системах листовой штамповки

Hramtsova I.Y., Bondaren
еще рефераты
Еще работы по разное