Реферат: Правила добровільного страхування від нещасних випадків м. Київ 2007 р„затверджую”


Голова Правління

ЗАТ «Київський страховий дім»


___________________С.М. Єрмак

«26» вересня 2007 р.


ПРАВИЛА

добровільного страхування

від нещасних випадків


м. Київ - 2007 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. У цих Правилах страхування терміни вживаються у таких значеннях:

СТРАХОВИК – Закрите акціонерне товариство «Київський страховий дім».

СТРАХУВАЛЬНИК - юридична особа або дієздатна фізична особа, яка уклала із Страховиком Договір страхування.

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ - письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно якої Страховик бере на себе зобов'язання при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату Страхувальнику (Застрахованій особі) або Вигодонабувачу, а Страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі і виконувати інші умови Договору.

ЗАСТРАХОВАНА ОСОБА - фізична особа, про страхування якої укладається Договір страхування від нещасних випадків.

ВИГОДОНАБУВАЧ - фізична особа, призначена Страхувальником за згодою Застрахованої особи при укладенні договору страхування для отримання страхової суми у випадку смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку. Вигодонабувач, призначений при укладанні договору страхування, може бути замінений Страхувальником за згодою Застрахованої особи на іншу особу до настання страхового випадку. Якщо ця особа не призначена або померла, то страхова сума у разі смерті внаслідок нещасного випадку Застрахованої особи виплачується спадкоємцю(-ям) Застрахованої особи за законом.

СТРАХОВА СУМА - грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку.

СТРАХОВА ВИПЛАТА - грошова сума, яка виплачується Страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку.

1.2. Не укладаються договори про страхування від нещасних випадків наступних осіб:

1.2.1. що знаходяться на стаціонарному лікуванні;

1.2.2. ВІЛ - інфікованими;

1.2.3. визнаними у законодавчому порядку недієздатними;

1.2.4. що є онкологічно хворими;

1.2.5. інвалідів І-ої групи;

1.2.6. сліпих, глухих, паралізованих;

1.2.7. що знаходяться на обліку в наркологічних, психоневрологічних, туберкульозних, шкіро-венерологічних диспансерах, під наглядом у фтизіатра;

1.2.8. з тяжкими формами захворювання серцево-судинної системи.

1.3. Якщо Страхувальником укладено договір страхування про страхування власного життя та здоров'я від нещасних випадків, то він одночасно є Застрахованою особою.

1.4. Страхувальники можуть укладати із Страховиком договори про страхування третіх осіб (Застрахованих осіб) лише за їх згодою, крім випадків передбачених законодавством. Застраховані особи можуть набувати прав і обов'язків Страхувальника згідно з договором страхування.


^ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ


Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані із життям, здоров'ям та працездатністю Застрахованої особи.


^ 3. СТРАХОВІ ВИПАДКИ. ВИКЛЮЧЕННЯ З СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ


3.1. Страховий випадок - подія, передбачувана договором страхування, яка відбулась і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити страхову виплату.

Під нещасним випадком за цими Правилами слід вважати раптову, випадкову, короткочасну та непередбачену подію, що фактично відбулась і, внаслідок якої настав розлад здоров'я (травматичне пошкодження; випадкове гостре отруєння отруйними рослинами, хімічними речовинами (промисловими або побутовими), недоброякісними харчовими продуктами, за винятком харчової токсикоінфекції (сальмонельозу, дизентерії), ліками; захворювання кліщовим енцефалітом (енцефаломієлітом) або поліомієлітом; розриви (поранення) органів або їх вилучення внаслідок невірних медичних маніпуляцій) Застрахованої особи або її смерть.

3.2. Страховими випадками є нижченаведені події (за винятком тих, які сталися при обставинах, зазначених у п. 3.3. цих Правил), які сталися внаслідок нещасного випадку, що мав місце під час дії договору страхування та підтверджені документами, виданими компетентними органами у встановленому порядку (медичними закладами, судом):

3.2.1 Отримання Застрахованою особою травматичних та інших пошкоджень (обморожування, опіки, рани, вогнепальні поранення), а також іншого розладу здоров'я Застрахованої особи, що наведені у Додатку №2 до цих Правил, внаслідок нещасного випадку.

До травматичних пошкоджень відносяться: порушення цілісності тканин, кісток і органів внаслідок переломів, ударів, опіків, вивихів, розривів, поранення органів, електротравми, в результаті впливу механічної сили, хімічних речовин, високої або низької температури, електричної та іншої енергії.

Іншим розладом здоров'я є: випадкове гостре отруєння отруйними рослинами, недоброякісними продуктами, ліками, за виключенням кишкової інфекції (сальмонеллезу, дизентерії і т.п.); випадкове гостре отруєння промисловими хімічними речовинами в результаті виробничої аварії; захворювання: кліщовий енцефаліт, стовбняк, скаженість.

3.2.2. Тимчасова втрата Застрахованою особою загальної працездатності, не менше ніж на 7 днів, внаслідок нещасного випадку (для непрацюючих - під тимчасовою втратою загальної працездатності розуміється перебування на амбулаторному або стаціонарному лікуванні, не менше 7 днів внаслідок нещасного випадку).

3.2.3. Стійка втрата Застрахованою особою загальної працездатності (встановлення групи інвалідності) внаслідок нещасного випадку;

3.2.4. Смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.

Вищезазначені випадки визнаються також страховими при умові, що вони сталися протягом шести місяців з дня нещасного випадку, який мав місце під час дії Договору страхування, є прямими його наслідками та підтверджені документами, виданими компетентними органами у встановленому порядку (медичними закладами, судом).

3.3. Вищезазначені події не є страховими випадками, якщо вони сталися внаслідок:

3.3.1. Скоєння Застрахованою особою протиправних дій;

3.3.2. Скоєння Вигодонабувачем протиправних дій, що призвели до настання страхового випадку, визначеному у пункті 3.2.4. цих Правил;

3.3.3. Керування Застрахованою особою будь-яким транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного, або токсичного сп'яніння, або передачі Застрахованою особою управління транспортним засобом особі, яка знаходилась у стані алкогольного, наркотичного, або токсичного сп'яніння, або особі, яка не має прав водія;

3.3.4. Самогубства або замаху на самогубство, за винятком тих випадків, коли Застрахована особа була доведена до такого стану протиправними діями третіх осіб;

3.3.5. Навмисного спричинення Застрахованою особою собі тілесних пошкоджень;

3.3.6. Порушення Застрахованою особою правил техніки безпеки, правил протипожежної безпеки, правил дорожнього руху;

3.3.7. Професійного та хронічного захворювання;

3.3.8. Діагностичних, лікувальних та професійних заходів (включаючи ін'єкції ліків), якщо вони не були пов'язані із лікуванням, яке здійснювалось з приводу нещасного випадку;

3.3.9. Форс-мажорних обставин (природних катаклізмів, війни, військових дій будь-якого роду, надзвичайного стану, оголошеного органами влади, революції, заколоту, повстання, громадських заворушень, страйку, путчу).


^ 4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ. СТРАХОВА ПРЕМІЯ, ФОРМА ТА ПОРЯДОК її СПЛАТИ


4.1. Розмір страхової суми визначається за згодою між Страхувальником та Страховиком при укладанні договору страхування.

4.2. Страхова премія - грошова сума, яку сплачує Страхувальник Страховику за те, що останній зобов'язується, згідно умов договору страхування, здійснити страхову виплату при настанні страхового випадку.

Розмір страхової премії визначається залежно від розміру страхової суми на підставі страхового тарифу, що визначається у Додатку №1 до цих Правил.

4.3. Страхова премія сплачується одноразово, якщо інше не передбачене умовами договору страхування, у термін, визначений умовами договору страхування.

4.4. Страхувальник може сплатити страхову премію готівкою у касу Страховика, або використати безготівкові форми розрахунків.


^ 5. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ, СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ


5.1. Договір страхування від нещасних випадків укладається на строк 1 рік, якщо інше не передбачене договором страхування.

5.2. Для укладання договору страхування Страхувальник подає Страховикові письмову Заяву за формою, встановленою Страховиком або іншим чином заявляє про свій намір укласти договір страхування.

5.3. Договір страхування набуває чинності з моменту внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено умовами договору.

5.4. Договір страхування діє на території України, якщо інше ним не передбачене.


^ 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


6.1. Страхувальник має право:

6.1.1. Визначити за згодою Застрахованої особи у договорі страхування фізичну особу (Вигодонабувача) для одержання страхової суми у разі смерті внаслідок нещасного випадку Застрахованої особи, а також за згодою Застрахованої особи замінити особу Вигодонабувача іншою фізичною особою до настання страхового випадку;

6.1.2. Достроково припинити дію договору страхування відповідно до розділу 10 цих Правил;

За домовленістю з Страховиком вносити зміни до умов діючого договору, про що укладається додаткова угода з врахуванням умов розділу 7 цих Правил.

6.2. Страхувальник зобов'язаний, якщо це передбачено договором страхування:

6.2.1. Своєчасно вносити страхові платежі;

6.2.2. При укладенні договору страхування надати інформацію Страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;

6.2.3. Повідомити страховика про інші діючі договори страхування щодо цього предмета страхування;

6.2.4. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання нещасного випадку;

6.2.5. Повідомити Страховика про настання страхового випадку в термін, передбачений умовами договору страхування.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки Страхувальника, зокрема:

6.2.6. Сповіщати Страховика протягом терміну дії договору страхування про зміни прізвищ, адрес та інших договірних реквізитів, що стосуються Страхувальника і Застрахованої особи;

6.2.7. Надати Страховику достовірні відомості про стан здоров'я Застрахованої особи, які Страховик вимагає при укладанні договору страхування; при необхідності надати Страховику можливість медичного обстеження Застрахованої особи;

6.2.8. Повідомити Страховика про настання страхового випадку протягом 48 годин (не враховуючи вихідні та святкові дні) з моменту його настання, якщо інше не передбачено умовами договору, з моменту, коли в нього з'явилась можливість це зробити будь-яким засобом, що дозволяє об'єктивно зафіксувати факт повідомлення. Якщо Страхувальник не є Застрахованою особою, а також у разі настання страхового випадку по пункту 3.2.4. цих Правил, цих заходів повинні вжити Застрахована особа, Вигодонабувач (спадкоємці Застрахованої особи за законом) або Страхувальник, в залежності від страхового випадку.

6.3. Страховик має право:

6.3.1. Під час укладання договору страхування вимагати результатів медичного обстеження та за результатами приймати рішення щодо прийняття на страхування;

6.3.2. Перевіряти надану Страхувальником інформацію;

6.3.3. Надсилати запити до компетентних органів про надання інформації, необхідної для з'ясування причин настання страхового випадку;

6.3.4. Відмовити у страховій виплаті.

6.3.4.1. Підставою для відмови є:

1) навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж), або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства України:

2) вчинення Страхувальником – фізичною особою або іншою особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

3) подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку;

4) несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин, або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

5) інші випадки, передбачені законом.

6.3.4.2. Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у страховій виплаті, якщо це не суперечить законодавству України, зокрема: Страховик має право відмовити у страховій виплаті у випадках, зазначених у пункті 3.3. цих Правил, а також, якщо Страхувальник (Застрахована особа, Вигодонабувач):

- повідомив свідомо неправдиві відомості при укладанні договору страхування;

- не подав на вимогу Страховика документів, які підтверджують факт настання страхового випадку.

6.3.5. Достроково припинити дію договору страхування, якщо Страхувальник надав неправдиві відомості, які вимагав Страховик при укладанні договору страхування.

6.4. Страховик зобов'язаний:

6.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування;

6.4.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати;

6.4.3. При настанні страхового випадку здійснити страхову виплату у передбачений договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати шляхом сплати Страхувальнику (Застрахованій особі) або Вигодонабувачу неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами договору страхування або законом;

6.4.4. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, переукласти з ним договір страхування;

6.4.5. Не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки Страховика, зокрема:

6.4.6. У разі настання страхового випадку протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення про виплату на підставі страхового акту здійснити страхову виплату у відповідності до умов договору страхування;

6.4.7. Зберігати конфіденційність одержаної від Страхувальника інформації щодо учасників та умов договору страхування.


^ 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УМОВ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ


7.1. Будь-які зміни до умов договору страхування вносяться лише за письмовою згодою сторін.

7.2. Про намір внести зміни до умов договору страхування сторона-ініціатор повинна письмово повідомити іншу сторону не пізніше ніж за тиждень до запропонованого терміну внесення змін.

7.3. Зміни до умов договору страхування оформлюються як додаткова угода до діючого договору страхування.


^ 8. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ.


8.1. Про настання страхового випадку Страхувальник (Застрахована особа), Вигодонабувач (спадкоємці Застрахованої особи) або особа за дорученням Застрахованої особи, Вигодонабувача, спадкоємців Застрахованої особи повинні повідомити Страховика в строк, передбачений п.6.2.8. цих Правил. При несвоєчасному повідомленні Страховика про настання страхового випадку без поважних на це причин, Страховик має право відмовити у виплаті страхової суми або її частини.

8.2. Страхувальник (Застрахована особа, Вигодонабувач, спадкоємці Застрахованої особи) повинен надати Страховику всі необхідні документи, які підтверджують факт настання страхового випадку, перелічені в п.9.1. цих Правил.


^ 9. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ


9.1. Для одержання страхової виплати Страховику подаються такі документи:

9.1.1. Застрахованою особою у разі настання страхового випадку, який передбачено у пунктах 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. цих Правил:

- заяву про виплату;

- договір страхування;

документи, що підтверджують факт настання страхового випадку (документ, який підтверджує отримання Застрахованою особою травматичних та інших пошкоджень; документ, який посвідчує факт тимчасової непрацездатності; висновок відповідного закладу, визначеного діючим законодавством, про встановлення групи інвалідності);

акт про нещасний випадок на виробництві (якщо це мало місце);

документ, що посвідчує Застраховану особу;

інші документи, в залежності від страхового випадку.

9.1.2. Вигодонабувачем (спадкоємцями Застрахованої особи) у разі настання страхового випадку пункту 3.2.4. цих Правил:

- заяву про виплату;

- договір страхування;

акт про нещасний випадок на виробництві (якщо це мало місце);

- свідоцтво про смерть Застрахованої особи;

- документ, що посвідчує особу одержувача страхової виплати;

- документ, що посвідчує право на спадщину (для спадкоємців).

9.2. Рішення про виплату або відмову у страховій виплаті приймається Страховиком протягом 10 днів (не враховуючи вихідних та святкових днів) з дня одержання заяви про виплату та документів, що підтверджують факт настання страхового випадку. Рішення про відмову у виплаті повідомляється Страхувальнику в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови протягом 10 днів після прийняття такого рішення.

9.3. Після отримання документів, визначених у пункті 9.1. цих Правил, Страховик здійснює страхову виплату згідно з пунктами 9.4., 9.5. цих Правил.

9.4. Загальна сума виплат для кожної Застрахованої особи за одним або декількома випадками не може перевищувати страхової суми для цієї Застрахованої особи, встановленої договором страхування.

9.5. У разі настання страхового випадку розмір страхової виплати визначається наступним чином:

9.5.1. При настанні страхового випадку, зазначеного у пункті 3.2.1. цих Правил, розмір страхової виплати визначається у відсотках від страхової суми, згідно з Додатком №2 до цих Правил. Якщо при настанні страхового випадку одночасно мають місце декілька пошкоджень, передбачених Додатком №2, виплата здійснюється за пошкодження, по якому зазначений найбільший відсоток від страхової суми.

9.5.2. При настанні страхового випадку, визначеного у п.3.2.2. цих Правил - 0,5% від страхової суми за кожен день непрацездатності, але не більше 50% від страхової суми по кожному окремому нещасному випадку;

9.5.3. При настанні страхового випадку, визначеного у п.3.2.3. цих Правил:

- при встановленні І-ої групи інвалідності - 100% страхової суми;

- при встановленні ІІ-ої групи інвалідності - 75% страхової суми;

- при встановленні ІІІ-ої групи інвалідності - 60% страхової суми.

9.5.4. При настанні страхового випадку, визначеного у п. 3.2.4. цих Правил —100% страхової суми.

9.6. Належну страхову виплату Страховик здійснює через свою касу або в безготівковому порядку відповідно до бажання особи, яка одержує страхову виплату, що визначається у заяві про виплату. Виплата здійснюється згідно з п. 6.4.6. цих Правил.

9.7. За кожний день затримки виплати, що сталася з вини Страховика, ним сплачується пеня в розмірі, що визначається в договорі страхування або законі.

9.8. Страховик звільняється від страхової виплати при настанні страхових випадків внаслідок:

9.8.1. ядерного вибуху, впливу радіації або радіоактивного забруднення;

9.8.2. військових дій, а також маневрів або інших військових заходів;

9.8.3. громадянської війни, народних заворушень різного роду та страйків;

9.8.4. конфіскації, націоналізації та інших подібних заходів політичного характеру, які здійснюються згідно розпоряджень військової або цивільної влади та політичних організацій в країні Страхувальника (Застрахованої особи);

9.8.5. протизаконних дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування або осіб цих органів, в тому числі тих, що сталися внаслідок видання вищевказаними органами та посадовими особами документів, які не відповідають вимогам законодавства. При цьому, факт протиправних дій (бездіяльності) відповідних органів чи невідповідність документів законодавству встановлюється судом або в іншому, передбаченому законодавством порядку.


^ 10. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ


10.1. Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:

10.1.1. Закінчення строку дії договору страхування;

10.1.2. Виконання Страховиком страхових зобов'язань у повному обсязі;

10.1.3. Несплати Страхувальником страхових платежів (премій) у встановлені Договором страхування терміни. При цьому Договір страхування вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом десяти робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше не передбачене умовами Договору страхування;

10.1.4. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України.

10.1.5. У випадку припинення діяльності Страхувальника у зв'язку з його ліквідацією - з дня, встановленого для остаточної ліквідації, а у випадку реорганізації - з дня реорганізації, але у будь-якому випадку не пізніше строку закінчення дії Договору страхування;

10.1.6. Прийняття судом рішення про визнання Договору страхування недійсним.

10.1.7. В інших випадках, передбачених законодавством України.

10.2. Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика, якщо інше ним не передбачено. Дія договору особистого страхування не може бути припинена Страховиком достроково, якщо на це немає згоди Страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

10.2.1. У разі дострокового припинення дії договору страхування з ініціативи Страхувальника, Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактичних страхових виплат, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо ця вимога обумовлена невиконанням Страховиком умов договору страхування, Страховик повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю;

10.2.2. У разі дострокового припинення дії договору страхування з ініціативи Страховика, Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика зумовлена невиконанням Страхувальником умов договору страхування, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактичних страхових виплат, що були здійснені за цим договором страхування.


^ 11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


Спори, пов'язані з страхуванням, вирішуються у порядку, передбаченому чинним законодавством України.


Додаток №1

до Правил добровільного страхування

від нещасних випадків

^


СТРАХОВІ ТАРИФИ ПО ДОБРОВІЛЬНОМУ СТРАХУВАННЮ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ


1. Норматив витрат на ведення справи становить 30%


2. Тарифні ставки у відсотках від страхової суми по групам ризику (Таблиця 3).


Таблиця 1

Строк страхування

Група А

Група В

Група С

1 рік

0,12%

0,11%

0,10%3. При страхуванні на термін менше одного року застосовується Таблиця 2.

Таблиця 2
Строк страхування

% від річного тарифу
Строк страхування

% від річного тарифу

7 днів

4
5 місяців

42

14 днів

6
6 місяців

50

21 день

8
7 місяців

58

1 місяць

10
8 місяців

66

2 місяці

18
9 місяців

74

3 місяці

26
10 місяців

82

4 місяці

34
11 місяців

904. Кінцевий розмір страхового тарифу корегується за допомогою разового застосування підвищувальних (від 1,1 до 3,0) та понижуючих (від 0,9 до 0,3) коефіцієнтів.5. Групи ризику.

Таблиця 3
Групи Види діяльності Застрахованих осіб
Група А

Льотно-підйомний склад цивільної авіації;

Працівники, зайняті на іспитових працях;

Особи, причетні до виробництва, зберігання, іспиту вибухових речовин та працівники хімічних лабораторій;

Міліція, вибухівці, охоронці, водолази;

Працівники газорятувальних служб, рятівних станцій;

Команди судів морської та річної флотилій;

Працівники важкої промисловості;

Будівельники (верхолази, особи, що виконують кесонні, покрівельні та збірні роботи);

Працівники повітряного транспорту;

Інкасатори та водії спеціального транспорту;

Особи, які навчають водінню автомобільних засобів.

Група В

Особовий склад аеродромного обслуговування, працівники банків, касири;

Працівники ветлікарні, газосховища, газоелектрозварники;

Водії грейдера, вантажники, дезинфектори;

Працівники обробної промисловості (паперово-целюлозна, лісова, деревообробна);

Працівники на компресорі;

Кустарі;

Працівники побутового та комунального обслуговування (хімчистка, пральня, працівники зв'язку, кіномеханіки);

Працівники легкої промисловості, налагоджувачі, мисливці та рибалки;

Охорона, працівники харчової промисловості, поліграфічних підприємств;

Пожежна охорона, працівники будівельної, машинобудівної, скляної промисловості, працівники сільського господарства, працівники транспорту (крім повітряного);

Виробництво хімічних речовин (крім отруйних та вибухових), працівники хімічних лабораторій;

Працівники електростанцій, експедицій.

Група С

Працівники побутового та комунального господарств (крім перерахованих у групі В);

Педагогічний персонал позашкільних дитячих закладів;

Викладачі та учні інститутів, технікумів, спецшкіл, студенти;

Гардеробники, артисти, двірники, дегустатори, домогосподарки;

Працівники по виготовленню виробів без механічної обробки;

Медичні робітники, службовці, комірники;

Працівники бактеріологічних лабораторій і санепідстанцій;

Працівники торгівельної структури і громадського харчування, крім кухаря;

Працівники апарату агропромислового об'єднання;

Інженерно-технічний персонал, не пов'язаний із процесом виробництва;

Пенсіонери;

Безробітні;

Працівники бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури;

Офісні працівники.


Актуарій ______________________ С.В. Шелест
^

Додаток №2

до Правил добровільного страхування

від нещасних випадківТАБЛИЦЯ
розмірів страхових виплат


Ста-ття
^ Характер пошкодження

Розмір страхової виплати,

% від страхової суми
^ Кістки черепа, нервова система:
1

Перелом кісток черепа:
а) зовнішньої пластинки кісток склепіння ..............................................

5

б) склепіння ...............................................................................................

15

в) основи ....................................................................................................

25

г) склепіння й основи ................................................................................

25

2

Внутрішньочерепні травматичні гематоми:
а) епідуральна ............................................................................................

25

б) субдуральна внутрішньо мозкова .......................................................

25

в) епідуральна й субдуральна (внутрішньо мозкова) ............................

25

3

Пошкодження головного мозку:
а) струс головного мозку під час строку лікування від 3 до 13 днів включно .............................................................................................................


3

б) струс головного мозку під час строку лікування 14 і більше днів ..

10

в) від удару головного мозку, субарахноідальна кровотеча .................

12

г) не вилучені сторонні предмети порожнини черепа (за винятком шовного й пластичного матеріалу) .................................................................


15

д) розміжчення речовини головного мозку (без вказівки симптоматики) ................................................................................................................................


50

Примітки:

1. Якщо в зв`язку із черепно-мозковою травмою проводились оперативні втручання на кістках черепа, головного мозку і його оболонках, додатково виплачується 10% страхової суми одноразово.

2. У тому випадку, коли в результаті однієї травми настануть ушкодження, перелічені в одній із цих статей, страхова сума виплачується по одному з підпунктів, що враховує найбільш тяжке ушкодження.

^ 3. При пошкодженнях, що вказані у різних статтях, страхова сума виплачується з обліком кожного з них шляхом підсумовування.
4

Пошкодження нервової системи (травматичне, токсичне, гіпоксичне), що спричинило:
а) астенічний синдром, дистонію, енцефалопатію в дітей віком до 16 років ...................................................................................................................


5

б) арахноїдит, енцефаліт, арахноенцефаліт ..........................................

10

в) епілепсію ...............................................................................................

15

г) верхній або нижній моно парез (парез однієї верхньої або нижньої кінцівки) ............................................................................................................


30

д) геми - або пара парез (парез обох верхніх або обох нижніх кінцівок, парез правих або лівих кінцівок), амнезію (втрату пам'яті) .......................


40
е) моноплегію (параліч однієї кінцівки) ......................................................

60

ж) тетрапарез (парез верхніх і нижніх кінцівок), порушення координації руху, слабоумство (деменцію) ..........................................................................


70

з) геми -, пара - або тетраплегію, афазію (втрату мови), декортикацію, порушення функції тазових органів .................................................................


100

Примітки:

1. Страхова сума в зв`язку з наслідками травми нервової системи, указаними в ст. 4, виплачується по одному з підпунктів, що враховує найбільш тяжкі наслідки травми, у тому випадку, якщо вони встановлені лікувально-профілактичним закладом не раніше 3 місяців із дня травми й підтверджені довідкою цього закладу. При цьому страхова сума виплачується додатково до страхової суми, виплаченої в зв`язку зі страховими подіями, що призвели до поразки нервової системи. Загальна сума виплат не може перевищувати 100%.

2. У тому випадку, якщо страхувальником подані довідки про лікування з приводу травми і її ускладнень, страхова сума виплачується по статтях 1, 2, 3, 4, 5, 6 шляхом підсумовування.

3. При зниженні гостроти зору або пониженні слуху в результаті черепно-мозкової травми страхова сума виплачується з урахуванням цієї травми і вказаних ускладнень по відповідних статтях шляхом підсумовування.
5

Периферійне ушкодження одного або декількох черепно-мозкових нервів .................................................................................................................


10

Примітка: Якщо пошкодження черепно-мозкових нервів настало при переломі основи черепа, страхо­ва сума виплачується по ст. 1; ст. 5 при цьому не застосовується.
6

Ушкодження спинного мозку на любому рівні, кін­ського хвоста, поліомієліт, без вказівки симптомів:
а) струс .......................................................................................................

5

б) удар ........................................................................................................

10

в) здавлення, гематомієлія, поліомієліт ..................................................

30

г) частковий розрив ..................................................................................

50

д) повний перерив спинного мозку .........................................................

100

Примітки:

1. У тому випадку, якщо страхова сума була виплачена по ст. 6 (а, б, в, г), а в подальшому виникли ускладнення, перелічені в ст. 4 і підтверджені довідкою лікувально-профілактичного закладу, страхова сума по ст. 4 виплачується додатково до виплаченої раніше.

^ 2. Якщо в зв’язку з травмою хребта і спинного мозку проводились оперативні втручання, додатково виплачується 15% страхової суми однократно.
7

Травматичні неврити на одній кінцівці (за винятком невритів пальцьових нервів) ...........................................................................................


5

8

Пошкодження (перерив, поранення) шийного, плечового, поперекового, крижового сплетінь
а) травматичний плексіт ...........................................................................

10

б) частковий розрив сплетіння .................................................................

40

в) перерив сплетіння .................................................................................

70

Примітки:

^ 1. Ст. 7 і 8 одночасно не застосовуються.

2. Невралгії, невропатії, що виникли в зв’язку з травмою, не дають підстав для виплати страхової суми.
9

Перерив нервів:
а) віток променевого, ліктьового, серединного (пальцьових нервів) на кисті ..............................................................................................................


5

б) одного: променевого, ліктьового або серединного на рівні променевозап`ястного суглобу й передпліччя; малогомілкового або великогомілкового ...........................................................................................10

в) двох і більше: променевого, ліктьового, серединного на рівні променевозап’ястного суглобу .......................................................................


20
г) одного: пахвового, променевого, ліктьового, серединного на рівні ліктьового суглобу й плеча, сідничного або стегнового .....................


25

д) двох і більше: пахового, променевого, ліктьового, серединного - на рівні ліктьового суглобу й плеча, сідничного і стегнового .....................


40

Примітка: Пошкодження нервів на рівні стопи, пальців стопи й кисті не дає підстав для виплати страхової суми.^ Органи зору

10

Параліч акомодації одного ока ................................................................

15

11

Геміанопсія (випадання половини поля зору одного ока), пошкодження м'язів очного яблука (травматична косоокість, птоз, диплопія) ....................


15

12

Звуження поля зору одного ока:
а) неконцентроване ...................................................................................

10

б) концентроване .......................................................................................

15

13

Пульсуючий екзофтальм одного ока .......................................................

20

14

Пошкодження ока, що не спричинило зниження гостроти зору:
а) непроникаюче поранення очного яблука, гіфема .............................

10

б) проникаюче поранення очного яблука, опіки ІІ, ІІІ ступеня, гемофтальм .......................
еще рефераты
Еще работы по разное