Реферат: Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст ( або магістр) за спеціальністю 03050401 „Економіка підприємстваМіністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Херсонський НАЦІОНАЛЬНИЙ технічний університет


Кафедра економіки і підприємництва


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова приймальної комісії ХНТУ

Ю.М. Бардачов

„02” квітня 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст ( або магістр)

за спеціальністю 03050401 „Економіка підприємства”

(за видами економічної діяльності) факультету економіки


Програму:

Схвалено методичною радою

факультету економіки

Розглянуто на засіданні кафедри

економіки та підприємництва


Херсон 2012

Програма фахового всупного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю 03050401 „Економіка підприємства” (за видами економічної діяльності) факультету економіки. / Херсон, ХНТУ, 2012, 23с.


Укладачі:

проф. М.В.Шарко

доц. А.В. Коверга

доц. О.В. Половцев

ст. викл. Н.В.Мєшкова-Кравченко

ст. викл. В.О. Ціцілін

ст. викл. О.М. Радкевич

ст. викл. С.А. Латкіна


Рецензент: к.е.н., професор В.Є.Труш


ЗМІСТ1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ …………………………………………………

4

2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ що виносяться на вступні

випробування ……………………………………………………………

6

3. список рекомендованої літератури ………………………….

13

4. Критерії оцінювання знань ………………………………………..

22


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Програма з фахового вступного випробування зі спеціальності 03050401 „Економіка підприємства” (за видами економічної діяльності) для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр складена на основі Положення «Про зарахування до ХНТУ осіб для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр у 2012 році» розробленого на підставі Закону України "Про вищу освіту", "Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 65 від 20.01.1998 p., Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22.03.10 № 225.

Підготовка магістрів у ХНТУ здійснюється на основі кваліфікації бакалавра або кваліфікації спеціаліста з метою забезпечення потреб ХНТУ, інших організацій, установ або підприємств в працівниках, які здобули поглиблені спеціальні вміння та знання інноваційного характеру.

Прийом бакалаврів на подальше навчання проводиться на конкурсній основі відповідно до їх здібностей.

Умови проведення конкурсу для бакалаврів на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста: особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за відповідним напрямком підготовки в ХНТУ в попередні роки або в іншому вищому навчальному закладі, беруть участь у загальному конкурсі за результатами фахового вступного випробування.

Умови проведення конкурсу для бакалаврів на навчання за освітньо-професійними програмами магістра: особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (спеціаліста) за відповідним напрямком підготовки (спеціальністю) незалежно від джерел фінансування, беруть участь у загальному конкурсі на підставі суми показників які складаються з оцінки, отриманої за фахове вступне випробування і оцінки, отриманої за складання вступного екзамену з іноземної мови.

Мета проведення фахового вступного випробування - перевірка засвоєння студентами матеріалу: обсяг, повнота, науковість, рівень мислення студента, системність знань, застосування вмінь і навичок у розв’язанні стандартних ситуацій.

Для проведення конкурсних фахових вступних випробувань на навчання на базі раніш здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів наказом ректора ХНТУ створюються фахові атестаційні комісії, діяльність яких регламентується Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.01.2012 р. № 6.

До складу фахової атестаційної комісії входять:

голова фахової атестаційної комісії – завідуючий кафедри економіки і підприємництва;

члени комісії з числа провідних науково-педагогічних працівників кафедри економіки і підприємництва.

Змістовно-методичне забезпечення вступних випробувань для зарахування бакалаврів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст за спеціальністю 7.03050401 „Економіка підприємства” (за видами економічної діяльності) і магістр за спеціальністю 8.03050401 „Економіка підприємства” (за видами економічної діяльності) здійснюють науково-педагогічні працівники кафедри економіки і підприємництва.

На вступні випробування виносяться програмні завдання з наступних нормативних дисциплін професійної підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»:

Стратегія підприємства

Організація виробництва

Економіка та організація інноваційної діяльності

Проектний аналіз

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Потенціал і розвиток підприємства

Планування і контроль на підприємстві

Фахові вступні випробування проводяться на основі комплексних індивідуальних завдань, які складаються із теоретичної і практичної частини. В свою чергу теоретична частина містить п’ять тестових питань закритого типу та трьох тестових завдань відкритого типу. Практична частина письмового завдання складається з двох завдань.

Кожний абітурієнт отримує індивідуальний варіант тестового завдання, лист-чернетку та особовий номер для кодування тесту. Перед початком вступного випробування, представники приймальної комісії проводять інструктаж щодо правил виконання тестового завдання.

Апеляційна заява на результат фахових вступних випробувань подається до приймальної комісії ХНТУ не пізніше 1500 наступного робочого дня після дня оголошення оцінки з письмового випробування. Порядок розгляду апеляцій встановлюється приймальною комісією.


^ 2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

що виносяться на вступні випробування


Стратегія підприємстваПоняття «стратегія підприємства». Необхідність її формування.

Стратегічний контексту діяльності підприємства.

Ієрархія стратегій підприємства та етапи їх формування.

Характеристика розробок десяти шкіл стратегій.

Місія підприємства. Цілі підприємства, їх класифікація та рангування.

Фірма як суб'єкт ринку. Поняття стратегічної бізнес-одиниці

Аналіз моделей. Призначення, зміст і методичні особливості аналізу зовнішнього середовища

Системний функціональний аналіз внутрішнього стану підприємства.

Джерела і способи діагностики.

Поняття про конкурентні стратегії підприємства. Характеристика загальноприйнятих конкурентних стратегій.

Формування конкурентної стратегії: етапи і складові процесу

Поняття про диверсифікацію діяльності підприємства. Умови і причини диверсифікації підприємства. Варіанти і критерії диверсифікації

Стратегії зовнішнього розвитку підприємства.

Поняття про корпоративну стратегію підприємства.

Поняття про стратегічний аналіз і його методи.

Поняття про матричні методи в проведенні портфельного аналізу та його етапи. Матриця Бостонської консультаційної групи (БКГ) „зростання-частина ринку». Багатофакторна портфельна матриця „Мак-Кінсі» „привабливість- конкурентоспроможність». Матриця АДЛ (фірми Артура Д.Літла).

Стратегічні альтернативи базових стратегій.

Розробка операційних стратегій.

Оформлення стратегічного плану підприємства.

Декомпонування стратегії

Сутність та призначення функціональних стратегій.

Види функціональних стратегій та основні елементи організації їх розробки

Особливості маркетингової стратегії.

Особливості виробничої (операційної) стратегії.

Вимоги до стратегії персоналу.

Принципи розробки фінансової стратегії.

Матричний спосіб вибору стратегії НДНКР

Концепція розвитку стратегічного управління.

Інституціональна структура системи стратегічного управління в державі.

Державна підтримка розвитку стратегічного управління..^ 2. Організація виробництва

Сутність і суспільне значення виробництва.

Організаційні основи виробничих систем.

Технологія і виробничий процес.

Принципи раціональної організації виробничого процесу.

Організаційні типи виробництва.

Виробничий цикл.

Розрахунок тривалості виробничого циклу простого процесу.

Визначення виробничого циклу складного процесу.

Просторові зв′язки у виробничому процесі.

Виробнича структура та її види.

Просторове розташування підприємства.

Оптимізація планування цехів та ділянок.

Сутність і характеристика потокового виробництва.

Класифікація потокових ліній. Розрахунок безпреривної потокової лінії з робочим конвейером.

Розрахунок преривчастої потокової лінії.

Автоматизоване виробництво.

Сутність та характеристика партіонного виробництва.

Групові методи обробки.

Форми спеціалізації дільниць.

Розрахунок розмірів партії, періодичності повторення партії, тривалості виробничого циклу.

Розробка подетально-поопераційного календарного плану.

Сутність і характеристика одиничного виробництва.

Побудова календарного графіку виконання замовлення.

Трудові і виробничі процеси.

Організація праці та її форми.

Організація і обслуговування робочих місць.

Аналіз трудових процесів і затрат робочого часу. Визначення норм праці.

Виробнича інфраструктура.

Забезпечення виробництва технологічним оснащенням.

Ремонтне обслуговування устаткування.

Енергетичне забезпечення виробництва.

Транспортне обслуговування. Організація і розрахунки перевезень.

Матеріальне обслуговування виробництва.

Розрахунок технічних засобів зберігання вантажів.

Якість продукції (послуг). Контроль якості та випробування продукції.

Міжнародні системи управління якістю продукції.

Загальне положення та принципи формування організаційного проекту виробництва.

Проектування потокової лінії в механообробці.

Організація науково-технічних досліджень і конструкторської підготовки виробництва.

Організаційна підготовка виробництва й освоєння нового продукту.

^ 3. Економіка та організація інноваційної діяльності

Сутність сфери інноваційної діяльності.

Основні етапи та стадії інноваційного процесу.

Система класифікації інновацій: зміст і типологія.

Життєвий цикл інновацій.

Становлення та розвиток теорії інновацій.

Місце та роль інновацій у системі господарювання.

Сучасні світові тенденції розвитку інновацій. Специфіка інноваційної діяльності в країнах-лідерах.

Інновації як об’єкт державної політики. Інструменти державної підтримки інноваційної діяльності.

Правові аспекти охорони інтелектуальної власності.

Внутрішнє регулювання та стимулювання інноваційної діяльності.

Сутність інноваційної політики підприємства.

Розробка інноваційної стратегії. Види інноваційних стратегій підприємства та їх співвідношення.

Особливості менеджменту на стадіях життєвого циклу інновацій.

Основні критерії вибору організаційних структур управління інноваційною діяльністю.

Наукові організації як джерело формування та реалізації інновацій.

Ринкові суб’єкти інноваційної діяльності.

Організаційні форми інтеграції науки та виробництва.

Сутність попиту на інновації: методи його визначення.

Умови, за яких інновація стає товаром. Формування попиту на інновації.

Чинники попиту на інновації. Види попиту.

Сутність моніторингу в інноваційній діяльності.

Економічна оцінка соціальних результатів інноваційної діяльності.

Моніторинг та оцінка інноваційного потенціалу підприємства.

Джерела отримання інформації. Провайдинг механізму інформаційного забезпечення підприємства

Цілі та завдання системи фінансування інноваційної діяльності. Види фінансування інноваційних процесів.

Сутність ризикового фінансування інноваційної діяльності на базі венчурного капіталу.

Лізингове фінансування інноваційних програм.

Інноваційне оновлення продукції підприємства. Ринкова орієнтація розробки нового продукту.

Оновлення техніко-технологічної бази шляхом проведення технічного переозброєння і реконструкції підприємства.

Інноваційний проект як об’єкт фінансування інновацій.

Методика вибору інноваційних проектів.

Поетапна реалізація інноваційних проектів.

Основні показники економічної ефективності інноваційних проектів.

Основні принципи вимірювання ефективності інноваційної діяльності.

Види ефектів від впровадження інновацій. Методи оцінки економічної ефективності інновацій.

Класифікаційні ознаки та види інновацій.

Сутність технологічної та продуктової інновації.

Передумови ефективності інноваційного процесу.

Універсальний алгоритм оцінки комерційних перспектив інноваційного продукту.

Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності.

^ 4. Проектний аналіз

Поняття проекту. Основні ознаки проекту. Економічна взаємозалежність проектів.

Класифікація проектів.

Середовище проекту. Учасники проекту.

Поняття життєвого циклу проекту.

Передінвестиційна фаза проекту. Визначення тривалості та вартості передінвестиційних досліджень.

Інвестиційна та експлуатаційна фази проекту.

Визначення цінності проекту. Поняття явних і неявних вигід і затрат.

Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі. Визначення вигід у проектному аналізі.

Поняття затрат у проектному аналізі. Особливості визначення затрат у проектних розрахунках.

Поняття майбутньої і теперішньої вартостей. Номінальна та реальна процентні ставки.

Фактори, які впливають на вартість грошей.

Поняття грошового потоку. Проектний грошовий потік та його розрахунок

Принципи оцінки ефективності проектних рішень.

Методика розрахунку основних фінансових критеріїв.

Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки.

Неформальні процедури відбору та оцінки проектів.

Управління структурою витрат за проектом.

Поняття і розрахунок беззбитковості проекту.

Використання операційного лівериджу для прийняття проектних рішень.

Особливості прийняття рішень в умовах динамічних змін.

Поняття ризику та невизначеності. Класифікація проектних ризиків.

Методи аналізу й оцінки ризиків інвестиційних проектів.

Методи зниження ризику.

Визначення меж та якісного складу аналізу ринку. Концепція попиту ринку

Аналіз ринкового середовища продукції проекту. Розробка концепції маркетингу.

Мета і завдання технічного аналізу. Етапи проведення робіт з технічного аналізу проектів.

Визначення місцезнаходження проекту та обґрунтування вибору масштабу проекту.

Вибір технології виробництва, устаткування та ідентифікація інфраструктури об’єкта проектування.

Організація підготовки та здійснення проекту.

Мета і завдання інституційного аналізу

Оцінка впливу зовнішніх факторів на проект. Оцінка впливу внутрішніх факторів на проект.

Мета і суть екологічного аналізу. Зміст робіт з екологічного аналізу.

Методичні підходи до визначення та оцінки впливу проекту на навколишнє середовище.

Мета і завдання соціального аналізу. Зміст робіт з соціального аналізу.

Соціальне середовище проекту та його оцінка. Проектування соціального середовища проекту.

Мета і завдання фінансового аналізу. Особливості підготовки фінансового обґрунтування проекту.

Фінансування проекту.

Оцінка економічної привабливості та ефективності проекту.

Методичні підходи до визначення економічної вартості проекту.

Оцінка впливу проекту на економіку країни.

^ 5. Обґрунтування господарських рішень

і оцінювання ризиківПоняття господарських рішень та їхні ознаки.

Сутність господарських рішень.

Класифікація господарських рішень.

Процес прийняття рішень та його елементи. Основні способи прийняття рішень.

Характер прийняття господарських рішень.

Методи розроблення господарських рішень.

Сутність обґрунтування господарських рішень.

Критерії оцінювання варіантів господарських рішень.

Методичні основи обґрунтування господарських рішень.

Особливості функціонування підприємств за умов невизначеності.

Сутність невизначеності та основні причини її появи.

Критерії (правила) обґрунтування господарських рішень в умовах невизначеності та їхня характеристика.

Ризик у діяльності суб’єкта господарювання.

Сутнісна характеристика ризику. Ризик як економічна категорія.

Класифікація підприємницьких ризиків.

Характеристика підприємницьких ризиків за сферою їхнього походження та ступенем впливу на результати діяльності підприємств.

Обґрунтування господарських рішень в умовах ризику.

Критерій математичного сподівання.

Критерій середнього значення і стандартного відхилення.

Критерій Лапласа. Критерій Гурвіца (критерій песиміз­му-оптимізму).

Характеристика критеріїв обґрунтування господарських рішень в умовах ризику.

Інвестиційні рішення та критерій ефективності їх прийняття.

Критерії обґрунтування рішень під час прийняття (вибору) інвестиційного проекту.

Сутність фінансових рішень.

Портфелі Г. Марковіца і Р. Гобіна. Теорія оптимального портфеля. Формування оптималь­ного портфеля з обмеженої кількості цінних паперів.

Сутність якісного аналізу підприємницького ризику.

Кількісний аналіз підприємницьких ризиків. Імовірні втрати у процесі здійснення підприємницької діяльності.

Методи кількісного оцінювання ризиків. Переваги й недоліки основних методів кількісного оцінювання ризиків.

Методи оцінювання ризикованості інвестиційних проектів. Переваги й недоліки методів кількісного оцінювання ризику інвестиційних проектів.

Аналіз варіабельності прибутку.^ 6. Потенціал і розвиток підприємства

Загальна характеристика потенціалу підприємства.

Структура потенціалу підприємства.

Графоаналітична модель потенціалу підприємства.

Методичні та організаційно-економічні засади формування потенціалу підприємств.

Сутність виробничого потенціалу підприємства. Фактори впливу на формування виробничого потенціалу.

Сутність конкурентоспроможності підприємства та її рівні. Класифікація методів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

Індикаторний метод оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства за економічними і соціальними стандартами.

Метод експертних оцінок.

Метод набору конкурентоспроможних елементів.

Оцінка потенціалу підприємства: основні цілі та сфери застосування.

Поняття вартості та її модифікації.

Витратна концепція оцінки потенціалу підприємства.

Результатна оцінка потенціалу підприємства.

Порівняльний підхід до оцінки потенціалу підприємства.

Теоретичні аспекти визнання земельних ділянок та інших об’єктів нерухомості складовими потенціалу підприємства. Особливості оцінки земельної ділянки.

Методичні основи оцінки вартості земельних ділянок.

Особливості оцінки будівель і споруд. Методичні основи оцінки вартості будівель і споруд.

Об’єкт, цілі та особливості оцінки машин і обладнання. Класифікація й ідентифікація машин та обладнання.

Методичні особливості оцінки машин та обладнання.

Теоретичні аспекти аналізу нематеріальних ресурсів підприємства.

Методологія оцінки нематеріальних активів підприємства. Особливості оцінки окремих видів нематеріальних активів підприємства.

Роль і значення трудового потенціалу в економічних відносинах.

Методологія оцінки трудового потенціалу підприємства.

Методики оцінки трудового потенціалу підприємства. основи управління трудовим потенціалом підприємства.

Методи витратного підходу до оцінки вартості бізнесу.

Методи результатного підходу до оцінки вартості бізнесу.

Методи оцінки вартості бізнесу, що базуються на порівняльному підході.

Особливості оцінки потенціалу підприємства для моніторингу поточних можливостей.

Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови

Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємства та його потенціалу

^ 7. Планування і контроль на підприємстві

Планування як функція управління. Принципи і методи планування.

Інформаційні ресурси та нормативна база планування.

Формування системи планування на підприємстві. Основні підсистеми планування.

Склад планів. Організація розроблення планів на підприємстві.

Маркетингові дослідження, їхній зміст, цілі та види.

Детермінанти попиту. Параметри впливу на збут.

Асортиментна політика. Етапи планування продажу (збуту) продукції.

Співвідношення між корпоративною, конкурентною та маркетинговою стратегіями та їхня роль у досягненні цілей підприємства.

Виробнича програма підприємства, її зміст та основні завдання.

Планування обсягів виробництва продукції у вартісному вираженні. Оптимізація виробничої програми.

Зміст, мета і завдання оперативно-календарного планування.

Особливості оперативно-календарного планування на підприємствах одиничного, серійного та масового типів виробництва.

Цілі, задачі і зміст планування матеріально-технічного забезпечення підприємства.

Визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах. Система управління запасами.

Вибір постачальника та планування поставок матеріальних ресурсів.

Виробнича потужність: поняття, види та фактори її формування. Розрахунок величини виробничої потужності.

Система показників використання виробничої потужності.

Зміст і порядок планування персоналу і оплати праці.

Особливості функціонування і планування діяльності підрозділів виробничої інфраструктури.

Планування діяльності інструментальних цехів.

Планування діяльності ремонтного виробництва.

Планування діяльності енергетичного господарства.

Планування діяльності транспортного господарства.

Сучасні методи калькулювання продукції.

Планування витрат на виробництво продукції.

Складання зведеного кошторису і планової калькуляції.

Планування витрат структурних підрозділів методом бюджетування.

Фінансова стратегія, зміст і завдання фінансового плану.

Види та планування прибутку.

Формування оптимальної фінансової структури капіталу підприємства.

Ринкова орієнтація розробки нового продукту.

Формування планів НДДКР і оновлення продукції, їх склад і завдання. Оптимізаційні планові розрахунки нововведень продукції та планування витрат на підготовку і освоєння виробництва нової продукції.

Об’ємно-календарне планування підготовки виробництва нової продукції. Мережні методи планування.

Планування технічного та організаційного розвитку підприємства.

Методи та показники ефективності організаційно-технічних заходів.

Джерела фінансування заходів плану організаційно-технічного розвитку підприємства.

Призначення та склад бізнес-плану, технологія розробки та зміст його основних розділів.

Обґрунтування концепції бізнесу.

Планування виробництва продукції та його ресурсного забезпечення.

Фінансові розрахунки в бізнес плані.

3. список рекомендованої літератури


^ 1. Стратегія підприємстваосновна

Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2003. - 360 с.

Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации: Учеб. пособ. - М.: ЗАО «Бизнес-школа; Интел-Синтез», 2004. - 240 с.

Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. - К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2004. - 560 с.

Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учеб. для вузов / Пер. с англ.; Под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2001. - 576 с.

додаткова

Ефремов В.С. Стратегическое планирование в бизнес-системах. - М.: Финпресс, 2004. - 240 с.

Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент: Учеб. пособ. для ВУЗов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2003. - 176 с.

Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. - 9-Пб.: Питер, 2003. - 320 с.

Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций. - М.: ИНФРА-М. - Новосибирск: Сибирское соглашение, 2005. - 288с.

Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегии / Пер. с англ.; Под ред. Ю.Н. Каптуревского. - С.Пб.: Питер, 2003. - 336 с

Шершньова 3. Є., Оборська С. В. Стратегічне управління: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2002. - 384 с.

Эткинсон Дж., Уилсон И. Стратегический маркетинг: ситуации, примеры: Учеб. пособ. / Пер. с англ.; Под ред. Ю.А. Цьшкина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 471 с.^ 2. Організація виробництва

основна

Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ , 2003. – 524 с.

Фахутдинов Р.А. Организация производства: Учебник. – М.: ИНФРА – М., 2001. – 627 с.

Ціцілін В.О. Учбово-методичний посібник по дисципліні «Організація виробництва» Херсон, ХНТУ. 2006 – 115 с.

додаткова

Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. – М: ИНФРА – М, 1999

Вейс Г. Гериг У. Введение в общую экономику и организацию производства: Пер. с нем. Красноярск: изд-во Красноярского гос. ун-а, 1995. – 489 с

Гибсон Д.Ж.Л., Иванцевич Д.М., Доннелли Д.Х. Организации: проведение, структуры, процессы: Пер. с. англ. – 8-е изд. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 662 с.

Макаренко В. Производственный менеджмент. – М.: «Издательство Приор», - 384 с.

Мильнер Б.З. Теория организации. – М: ИНФРА – М2000

Новицкий Н.Н. Организация и планирование производства: Практикум/ - МК, : Новое знание, 2004. – 256 с.

Організація виробництва: Навчальний посібник для навч. Закл./ В.О. Онищенко, О.В. Редкш, А.С. Старовірець, В.Я. Черганова. – Київ: Лібра, 2003. – 335с.

Пасічкін В.Г.. Акіліна О.В. Організація виробництва : Навчаль­ний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури , 2005. - 248 с

Петрович Й.М.. Захарчин Г.М. Організація виробництва: Практи­кум. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 336 с.

Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент: навч. посі­бник.: Збірник вправ. - Львів: Державний університет "Львівська політехніка" (інформаційно-видавиичий центр "Інтелект" інсти­туту підвищення кваліфікації та перепіді отовки кадрів), 1999 -258 с.

Плотін Я.Д., Янушкевич ОК. Організація і планування виробни­цтва на машинобудівельном підприємстві: Навч. псібник. - Львів : Світ, 1996.

Яковлев АЛ. Методика визначення ефективності інвестицій, інновацій господарських рішень в сучасних умовах. - X.: Бізнес-Інформ. 2001.-56 с.^ 3. Економіка та організація

інноваційної діяльності

основна

Павленко І. А., Гончарова Н. П., Швиданенко Г. О. Економіка та організація інноваційної діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 150 с.

Шарко М.В. Концептуальные основы инновационного развития экономики Украины: теоретико-методологические аспекты/Монография. Херсон: „Олди-плюс” ХНТУ 2005.-394с.

Шарко М.В. Управление развитием инноваций в промышленном производстве. – Херсон: Олди-плюс, 2010. – 448 с.

додаткова

Бурнышев К. Инновации и проблемы качества // Вопр. экономики. — 2001. — № 7. — С. 33—47.

Грачева М. В. Инновационная деятельность в промышленности: теория и практика в странах рыночной экономики.- М.: ИМЭМО РАН, 1994. - 315 с.

Гунин В. Н. и др. Управление инновациями. Модуль 7. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 216 с.

Инновационный менеджмент: Справ. пособие / Под ред. П. Н. Завлина и др. — М.: ЦИСИН, 1998. — 503 с.

Кардаш В. Я. Товарна інноваційна політика: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 124 с.

Ковалев Г. Д. Основы инновационного менеджмента: Учеб. для вузов / Под ред. проф. В. А. Швандара. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. — 284 с.

Краснокутська Н. В., Гарбуз С. В. Інноваційний менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2005. — 276 с.

Морозов Ю. П. Менеджмент исследовательской организации: Учеб. пособие. — Н. Новгород: Нижегородский коммерческий ин-т, 1998. — 446 с.

Основы инновационного менеджмента / Под ред. П. Н. Завлина и др. — М.: Экономика, 2000. — 614 с.

Управление организацией: Учебник / Под ред. А. Г. Поршнева и др. — М.: ИНФРА-М, 1998. — 412 с.

Управление инвестициями: В 2 т. / В. В. Шеремет, В. Д. Павлю­ченко и др. — М.: Высш. шк., 1998. — Т. 1. — 402 с.; Т. 2. — 426 с.

Покропивний С. Ф., Новак А. П. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності: Збірник навчально-методичних матеріалів. — К.: КНЕУ, 1997. — 216 с.

Поршнев А. Г. Управление инновациями в условиях перехода к рынку. — М.: Мегаполис-Контакт, 1993. — 402 с.

Провайдинг інновацій: підручник / М.П. Денисенко, А.П.Гречан, М.В.Герман та ін. ; за ред. М.П. Денисенко. – К.: «видавничий дім «Професіонал», 2008. – 448с.

Черваньов Д. М., Нейкова Л. І. Менеджмент інноваційно-інвести­ційного розвитку підприємств України. — К.: Знання, 1999. — 492 с.^ 4. Проектний аналіз


а) основна

Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник. – К.: КНЕУ,2000. – 322 с.

Проектний аналіз: Навч.посіб./ Під.ред. СО. Москвіна. - К.: Лібра, 1998.-368 с.

Б.М. Щукін. Аналіз інвестиційних проектів: конспект лекцій. -К.:МАУП, 2002- 128с.


б) додаткова

Бизнес-план инвестиционного проекта: Отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация. - М.: Финансы и статистика, 1997.

Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. - К., 1995.

Волков И.М, Грачева М.В. Проектный анализ. — М.: ЮНИТИ, 1998.

Воркут Т.А. Проектний аналіз. Навч. посібник. - К.: Укр. центр духовної культ., 2000. - 428 с.

Грачева М.В. Анализ проектных рисков: Учеб.пособие для вузов..-М: ЗАО"Финстатинформ", 1999.

Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций. - К.: МАУП, 1999.

Ковалева В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. - М.: Финансы и статистика, 1999.

Липсиц И. В., КоссовВ.В. Инвестиционный проект: Методы подготовки ианализа: Учеб.справ.пособие.- М.: Изд-во БЕК, 1996.-304.

Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями/ Под.ред. В.М. Попова. - М: Финансы и статистика, 1998.

Савчук В. П., Прилито С. И., Величко Е. Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Учеб. пособие. — К.: Абсолют-В, Эльга, 1999.—304с.

Федоренко В. Г. , Гойко А.Ф. Інвестознавство: Підручник/За наук. ред. В.Г. Федоренка. - К.:МАУП, 2000.

Щукін Б.М. Інвестиційна діяльність: Метод.посіб. - К.:МАУП, 1998.


^ 5. Обґрунтування господарських рішень

і оцінювання ризиків

Основна

Клименко С. М., Дуброва О. С. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризику. — К.: КНЕУ, 2005. — 272 с.

Клименко С. М., Дуброва О. С. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризику. - пос. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2006. - 182с.

Вiтлiнський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дис. — К.: КНЕУ, 2000. — 292 с.

Вiтлiнський В. В. Ризик у менеджменті. - К.: ТОВ «Борисфен», 1996. - 326 с.

Смирнов Э. А. Разработка управленческих решений: Учеб. для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 271 с.

Устенко О.  Л. Предпринимательские риски: основы теории, методология оценки и управление. — К.: Асеусвит, 1996. — 146 с.

Додаткова

Андрiйчук, В. Г. Менеджмент: Прийняття рішень і ризик: Навч. посіб. — К: КНЕУ, 1998. — 316 с.

Василенко В. А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навч. посіб. — К.: ЦУЛ, 2002. — 420 с.
еще рефераты
Еще работы по разное