Реферат: Формат опису модуля назва модуля: Економічний аналіз, фінанси І кредит Код модуля: мл 6022 С01


ФОРМАТ ОПИСУ МОДУЛЯ

Назва модуля: Економічний аналіз, фінанси і кредит

Код модуля: МЛ_6022_С01

Тип модуля: обов’язковий

Семестр: VІІ

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120

аудиторні години – 64 годин (лекції – 48, практичні заняття – 16)

Лектор: к.е.н., доц. Антоненко О. М.

Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

- вміти провести аналіз витрат підприємства;

- вміти провести аналіз фінансового стану підприємства;

- вміти провести аналіз прибутку і рентабельності підприємства;

- оцінювати економічні процеси, що відбуваються у суспільстві;

- розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин;

- знати систему оподаткування в Україні;

- аналізувати позичкову політику держави та суб’єктів господарювання.

Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

- пререквізит: Основи економіки

- кореквізит: Економіка та організація виробництв.

^ Зміст модуля: Предмет, об’єкт і завдання економічного аналізу. Методи і прийоми економічного аналізу. Види економічного аналізу та його інформаційне забезпечення. Аналіз виробництва і реалізації продукції. Аналіз витрат підприємства. Аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз прибутку і рентабельності. Суть, необхідність і функції фінансів. Фінансові ресурси. Фінансова система. Фінансова політика. Управління фінансами. Фінанси підприємств. Система оподаткування в Україні. Державний кредит. Фінансовий ринок.

Рекомендована література:

1. Білик М.Д., Павловські О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – 2-ге вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2007. – 592 с.

2. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. Розділ 5. – К.: НІОС, 2000. – 416 с.

3. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: Навч. Посібник / За ред. А.Г.Загороднього. Серія "Дистанційне навчання". - № 31. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – 428 с.

4. Опарін В.М. Фінанси: Загальна теорія. Розділ 1. – К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.

5. Фінанси: вишкіл студії. Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. Юрія С.І. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 357 с.

6. Фінансово-економічний аналіз: Підручник / Буряк П.Ю., Римар М.В., Биць М.Т. та ін. Під заг. ред.. П.Ю.Буряка, М.В.Римара – К.: ВД "Професіонал", 2004.

7. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К., 2005. –196 с. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота

Методи і критерії оцінювання:.

- Поточний контроль (50%): усне опитування, розв’язування задач, виконання домашніх, індивідуальних завдань.

- Підсумковий контроль: (50%, контрольна робота).

Мова навчання: українська
еще рефераты
Еще работы по разное