Реферат: Комплексні кваліфікаційніМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра економіки будівництва


комплексні кваліфікаційні ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

Частина 1. Теоретичні завдання (тести)


Напрям підготовки - 0501 „Економіка та підприємництво”


Спеціальність – 7.050107 „Економіка підприємства (будівництво)”


Харків – ХНАМГ – 2005

Комплексні кваліфікаційні завдання державного екзамену. Частина 1. Теоретичні завдання (тести). Напрям підготовки – 0501 „Економіка та підприємництво”. Спеціальність – 7.050107 „Економіка підприємства (будівництво)”. Укл.: Соловйов О.В., Торкатюк В.І., Соловйова О.Є., Пан М.П. - Харків: ХНАМГ, 2005. – 68 с.


Укладачі: Соловйов О.В.,

Торкатюк В.І.,

Соловйова О.Є.,

Пан М.П.


Рецензент: зав. кафедри управління будівництвом і міським господарством ХНАМГ, доктор економічних наук Ачкасов Анатолій Єгорович


Рекомендовано кафедрою економіки будівництва,

протокол №1 від 30 серпня 2005 р.


Комплексне контрольне завдання

Теоретична частина (тести)

студента 5-го курсу

________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові)

групи ЕБП________,

факультету "Економіки і підприємництва"

спеціальності 7.050107 "Економіка підприємства (будівництво)".


№ теста теста

Відповідь

№ теста

Відповідь

№ теста

Відповідь

№ теста

Відповідь

№ теста

Відповідь

1
31
61
91
121
2
32
62
92
122
3
33
63
93
123
4
34
64
94
124
5
35
65
95
125
6
36
66
96
126
7
37
67
97
127
8
38
68
98
128
9
39
69
99
129
10
40
70
100
130
11
41
71
101
131
12
42
72
102
132
13
43
73
103
133
14
44
74
104
134
15
45
75
105
135
16
46
76
106
136
17
47
77
107
137
18
48
78
108
138
19
49
79
109
139
20
50
80
110
140
21
51
81
111
141
22
52
82
112
142
23
53
83
113
143
24
54
84
114
144
25
55
85
115
145
26
56
86
116
146
27
57
87
117
147
28
58
88
118
148
29
59
89
119
149
30
60
90
120
150

Підпис студента ______________________________

Кількість виконаних тестів_____________________

Оцінка ________________________________________

Підпис викладача _____________________________

ТЕСТ № 1

Суб'єкти господарчого права:

громадяни;

громадяни, що займаються приватним підприємством;

громадяни, зареєстровані у статуті підприємства.

ТЕСТ № 2

Правосуб'єктність це :

соціально-правова можливість суб'єкта брати участь у правових відносинах;

здібність суб'єкта мати права і обов'язки;

здібність суб'єкта своїми діями придбавати для себе права і створювати для себе обов'язки.

ТЕСТ № З

Легалізація підприємницької діяльності полягає в:

отриманні ліцензії на заняття повними видами підприємницької діяльності;

державній реєстрації;

отриманні патенту.

ТЕСТ № 4

Патентуванню підлягає діяльність у сфері:

оптової торгівлі;

роздрібної торгівлі;

роздрібної торгівлі, торгівлі іноземною валютою: а також по наданню послуг у сфері ігорного бізнесу.ТЕСТ № 5

Власність в Україні виступає в таких формах:

приватна, колективна, державна;

приватна, колективна, державна і інтелектуальна;

приватна, колективна, державна і особливо виділена правова форма власності - правовиключної власності народу України.

ТЕСТ № 6

Вищим органом акціонерного товариства є:

спільні збори товариства;

збори його учасників;

збори засновників.

ТЕСТ № 7

Товариством з обмеженою відповідальністю є:

товариство, що має установчий фонд, розділений на частки, розмір якого визначається установчими документами;

товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність по обов'язках товариства всі своїм майном;

товариство, яке має установчий фонд

ТЕСТ № 8

Захист прав суб'єктів господарчої діяльності юридичних осіб здійснюється:

в районному суді;

в арбітражному суді;

в конституційному суді.ТЕСТ № 9

На підставі якого нормативного акту громадяни України можуть займатися підприємницькою діяльністю?

Конституція України;

Закон України „Про підприємництво”;

Розпорядження Кабінету міністрів України.

ТЕСТ № 10

Антимонопольний Комітет України утворюється:

Верховною Радою України;

Указом Президента України;

Кабінетом міністрів України.

ТЕСТ №11

До складу суб'єктів майнових відносин товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) входять:

наймані працівники ТОВ;

працівники - учасники ТОВ;

бувши наймані працівники - пенсіонери;

фізичні особи, що внесли капітал в статутний фонд ТОВ.

ТЕСТ № 12

До складу суб'єктів майнових відносин орендного підприємства (ОП) входять:

члени трудового колективу ОП;

члени організації орендарів;

пенсіонери, які працювали на ОП і не вступили в організацію орендарів;

працівники ОП , які не мають паю в статутному фонді ОП.

ТЕСТ № 13

Основні чинники, які визначають вибір методу дивідендної політики відкритого акціонерного товариства (ВАТ):

розмір податку на власні інвестиції;

кількість працівників ВАТ;

ефект клієнтури;

юридичні обмеження;

ставка прибутку на оплачений капітал;

податкові пільги на інвестиції;

співвідношення між основним і обіговим капіталом ВАТ;

співвідношення ринкової та балансової ціни звичайних акцій ВАТ.

ТЕСТ № 14

Економічно обґрунтований норматив формування фонду оплати праці структурних підрозділів (дільниць) будівельного підприємства суттєво залежить від:

структури обсягу виконуваних робіт;

чисельності працівників;

зміни рівня складності робіт;

рівня вимогливості до якості виконання робіт;

рівня дивідендних виплат.

ТЕСТ №15

Яке (які) із визначень умовної франшизи явно несправедливе (ви)?

це частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування;

це частина збитків, яку бере на себе страхувальник за договором при певних умовах;

це частина страхового відшкодування (страхової суми), яку оплачує страховик при настанні будь-якого страхового випадку.

ТЕСТ №16

Основними джерелами інформації для вибору страховика є:

баланс страховика;

правила страхування;

розміри страхових тарифів;

статутний фонд страховика;

рівень рентабельності основного капіталу страховика;

рівень брутто - активів страховика;

рівень його нетто - активів.

ТЕСТ №17

Які із приведених понять є синонімами терміну „страховий платіж”?

страхова премія;

страхова сума;

страховий збиток;

страховий внесок;

франшиза.

ТЕСТ №18

Економетрія – це:

математична статистика для економістів;

математика для економістів;

научна дисципліна, яка вивчає взаємозв’язок між кількісними параметрами економічних об’єктів;

кореляційний и регресивний аналіз.ТЕСТ №19

Економетричне дослідження включає наступні послідовні етапи роботи:

постановка задачі;

формування інформаційного масиву (матриці статистики);

рішення проблеми ідентифікації факторів;

перевірку дійсності (не випадковості) впливу факторів;

специфікацію рівняння регресії;

обґрунтування форми рівняння регресії;

встановлення можливих границь помилок апроксимації;

розрахунок кореляційного відношення.

ТЕСТ № 20

В економетричному моделюванні використовуються наступні методи математичної статистики:

метод експертних оцінок;

вибірковий метод;

кореляційний аналіз;

дисперсійний аналіз;

регресивний аналіз;

метод ланцюгових підстановок.

ТЕСТ № 21

Для рішення проблеми ідентифікації факторів використовують:

теоретичний (логічний) аналіз;

метод найменших квадратів;

побудова і аналіз полів кореляції;

дисперсійний F - критерій;

коефіцієнт Фехнера;

вибірковий метод.

ТЕСТ № 22

Для специфікації форми рівняння регресії використовуються:

теоретичний (логічний) аналіз;

побудова і аналіз полів кореляції;

коефіцієнт кореляції;

побудова емпіричної лінії регресії;

метод перших різниць;

симплексний метод.

ТЕСТ № 23

Властиві рівнянням регресії помилки апроксимації зумовлені:

неповним врахуванням у рівняннях регресії впливаючих на залежну змінну факторів;

недостатньою репрезетивністю вибірки об’єктів стеження;

недостатньо обґрунтованою формою рівнянь регресії.

ТЕСТ № 24

Варіація (розсіяння) змінних величин характеризуються:

абсолютним і відносним розмахом варіації;

дисперсією;

середнім квадратичним відхиленням;

коефіцієнтом кореляції;

коефіцієнтом варіації;

коефіцієнтом детермінації.

ТЕСТ № 25

Рівняння регресії включають:

ендогенні змінні;

екзогенні змінні.

ТЕСТ № 26

Для врахування перекрученого впливу явища мультиколіпеарності на оцінки тісноти кореляції використовують:

β - коефіцієнти;

коефіцієнти множинної кореляції;

коефіцієнти лінійної парної кореляції;

парціальні коефіцієнти кореляції;

коефіцієнти асоціації.

ТЕСТ № 27

Для залежності кореляційне відношення дорівнює:

нулю;

знаходиться в межах від нуля до одиниці;

одиниці.

ТЕСТ № 28

Яка максимальна тижнева тривалість робочого часу відповідно чинного законодавства України?

41 година;

35 годин;

40 годин;

28 годин.

ТЕСТ № 29

Як відносно зміниться відрядна розцінка при відносному зростанні норми видобутку?

змін не відбудеться;

підвищиться;

знизиться.


ТЕСТ № 30

Як відносно зміниться норма видобутку при відносному зменшенні норми витрат праці?

змін не відбудеться;

підвищиться;

знизиться.

ТЕСТ № 31

Як відносно зміниться норма витрат праці при відносному зростанні норми часу (склад виконавців робочого процесу постійний)?

змін не відбудеться;

підвищиться;

знизиться.

ТЕСТ № 32

Фондовіддача визначається як:

відношення середньорічної вартості основних виробничих фондів до річного об'єму виконаних будівельно-монтажних робіт;

відношення річного об'єму виконаних будівельно-монтажних робіт до середньорічної вартості основних виробничих фондів;

відношення середньорічної вартості основних виробничих фондів до загальної кількості робітників.

ТЕСТ № 33

Прямі витрати це:

вартість матеріалів, конструкції, виробів і витрати по експлуатації будівельних машин;

основна заробітна плата робочих і витрати з експлуатації будівельних машин;

основна заробітна плата робітників, вартість матеріалів, конструкцій, виробів і витрати з експлуатації будівельних машин.

ТЕСТ № 34

Який із методів вимірювання продуктивності праці враховує структуру виконаних робіт?

натуральний;

нормативний;

вартісний.

ТЕСТ № 35

При визначенні якої вартості основних фондів враховується норма амортизації?

первинної (балансової);

відновлюваної;

залишкової.

ТЕСТ № 36

Коефіцієнт змінності роботи машин це:

екстенсивний показник;

інтенсивний показник.

ТЕСТ № 37

Що являють собою совокупні фінансові ресурси?

власні і позичені кошти підприємства;

всі без виключення фонди підприємства;

прибуток, амортизаційні відрахування, кошти на соціальне страхування і кредитні ресурси;

статутний фонд, прибуток і всі інші фонди грошових коштів крім кредитних ресурсів і коштів кредиторів.

ТЕСТ № 38

До фондів економічного стимулювання належать:

амортизаційний і статутний фонд;

фонд розвитку виробництва науки і техніки;

фонд оплати праці, резервний фонд і фонд матеріального заохочення;

фонд розвитку підприємства науки і техніки, фонд матеріального заохочення, фонд соціального розвитку.

ТЕСТ № 39

Прибуток підприємства це:

грошове відображення основної частини грошових накопичень створених підприємством;

кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства;

різниця між загальною сумою доходів і витрат на виробництво і реалізацію продукції;

рентабельність продукції.

ТЕСТ № 40

Що являється для підприємства джерелом сплати до бюджету податку на додану вартість?

дохід підприємства;

кошти отримані від покупців;

прибуток;

виручка від реалізації продукції.ТЕСТ № 41

При фінансовому лізингу:

встановлюється певна сума орендної плати, яка достатня для повної амортизації машин обладнання, здатна забезпечити йому фінансовий прибуток;

по закінченню строку майно повертається орендодавцю;

строк лізинга не охоплює повний фізичний знос обладнання.

ТЕСТ № 42

Власні оборотні кошти повинні:

покривати потреби основного виробництва;

покривати потреби підсобного виробництва;

покривати потреби допоміжного виробництва;

покривати потреби капітального ремонту, який здійснюється підрядною організацією.

ТЕСТ № 43

Джерелом формування оборотних коштів є:

статутний фонд;

сталі пасиви;

кредити банка;

кошті кредиторів;

бюджетні асигнування;

фонди і резерви.

ТЕСТ № 44

Визначення потреби у власних оборотних коштах здійснюється:

в процесі визначення нормативу оборотних коштів;

при формуванні фінансового плану;

при кредитуванні.

ТЕСТ № 45

Лише якісна характеристика об'єкту виконуються на рівні:

прогнозу;

гіпотези;

плану.

ТЕСТ № 46

Меншим ступенем невизначеності характеризується:

гіпотеза;

прогноз.

ТЕСТ № 47

Масштаб прогнозування визначається:

часом упередження;

рівнем об'єкту прогнозування;

формою виразу результату.

ТЕСТ № 48

В прогнозуванні використовуються методи:

теорії імовірності;

теорії прийняття управлінських рішень.

ТЕСТ № 49

Показник компетентності груп експертів при проведенні експертних оцінок обчислюється виходячи з :

ступеня знайомства експерта з проблемою, що обговорюється;

аргументованості експерта у висловлюванні думки;

посади, яку займає експерт;

чисельності груп експертів.

ТЕСТ № 50

При розробці прогнозу діяльності об'єкту, який тільки вводиться в експлуатацію, можливо використати методи:

моделювання;

екстраполяції;

експертних оцінок.

ТЕСТ № 51

Метод ранжирування при узагальненні думок експертів застосовують в оцінці:

часу здійснення події;

відносної важливості факторів;

питомої ваги різних рішень;

ТЕСТ № 52

Екстраполяція як метод прогнозування доцільно застосовувати при розробці прогнозів:

довгострокових;

короткострокових;

середньострокових.

ТЕСТ № 53

В анкетах, що пропонуються експертам при розробці прогнозів, варіанти відповідей повинні бути зазначеними у питаннях:

відкритого виду;

закритого виду;

усіх питаннях.ТЕСТ № 54

Спеціаліст не потребує прогнозів коли він:

не керує ходом події;

частково керує;

керує повністю.

ТЕСТ № 55

Під інвестиціями розуміють:

всі види майнових цінностей, які вкладають в об'єкти різних видів діяльності, в наслідок якої утворюється прибуток;

сукупність витрат, які реалізуються у формі довгострокових вкладень капіталу;

всі види інтелектуальних цінностей, які вкладають в об'єкти різних видів діяльності, в наслідок якої утворюється прибуток;

грошові кошти.

ТЕСТ № 56

Елементами інвестиційного ринку є:

попит;

пропозиція;

ціна;

обсяг продажу;

конкуренція.

ТЕСТ № 57

Досягнення науково-технічного прогресу, призначені для використання у виробництві та соціальній сфері - це:

відкриття;

інновації;

«ноу-хау».

ТЕСТ № 58

Об'єктами інвестиційної діяльності в Україні є:

новоутворювані та ті, що реконструюються, основні фонди, а також обігові кошти

цінні папери;

цільові, грошові внески;

науково-технічна продукція та інші об'єкти власності, майнові права та права на інтелектуальну власність.

ТЕСТ № 59

Метод приведення майбутньої вартості грошей до їх вартості в поточному періоді (до сьогоднішньої вартості грошей) - це:

інтегрування;

дисконтування;

ранжування.

ТЕСТ № 60

Суб'єктами інвестиційної діяльності є:

інвестори;

юридичні та фізичні особи;

виконавці робіт;

іноземні держави та міжнародні організації, юридичні та фізичні особи;

орендатори;

користувачі об'єктів інвестиційної діяльності.ТЕСТ № 61

Документ, який містить систему взаємопов'язаних у часі й просторі та узгоджених з ресурсами заходів і дій, спрямованих на розвиток економіки підприємства, це:

бізнес-план;

бюджет;

інвестиційний проект.

ТЕСТ № 62

Показник, який дає можливість оцінити ефект інвестицій у вигляді повертаємих інвестору грошових коштів - це:

теперішня вартість;

грошовий потік;

чиста теперішня вартість.

ТЕСТ № 63

Кон'юнктура інвестиційного ринку - це система факторів, які характеризують теперішній стан:

попиту;

цін;

рівня конкуренції;

обсягу продажу продукції;

пропозицій.

ТЕСТ № 64

Зона допустимого господарського ризику характеризується:

розрахунковим прибутком;

розрахунковою виручкою;

майновим станом.

ТЕСТ № 65

Фактори, на які може впливати підприємство при управлінні господарським ризиком це:

якість і рівень використання маркетингу;

стихійні лиха;

стратегія підприємства;

ефективність виконання ресурсів підприємства.

ТЕСТ № 66

В зонах господарського ризику відображаються:

фактори ризику;

імовірність втрат;

можливі втрати.

ТЕСТ № 67

Економічний, трансляційний та операційний ризик - це різновиди:

інфляційного ризику;

валютного ризику;

інвестиційного ризику.

ТЕСТ № 68

При статистичному методі величина господарського ризику вимірюється:

очікуваним результатом;

середньоквадратичним відхиленням;

імовірністю.ТЕСТ № 69

В поточних активах підприємства високу ступень ризику мають:

наднормативні запаси сировини та матеріалів;

гроші у касі;

дебіторська заборгованість підприємств з тяжким фінансовим становищем.

ТЕСТ № 70

Розподіл інвестованих коштів між об'єктами вкладення капіталу - цей прийом зниження ступеня господарського ризику називають:

самострахуванням;

диверсифікацією;

лімітуванням.

ТЕСТ № 71

Система управління ризиком і фінансовими відносинами - це:

ідентифікація ризику;

ризик - менеджмент.

ТЕСТ № 72

Що визначає тривалість періоду, на який розробляються плани підприємства (організації)?

проблеми, які вирішує, або цілі яких намагається досягти;

вид продукції, яку виготовляє підприємство;

тривалість виробничого циклу;

стан зовнішнього середовища;

стан виробничого встаткування;

вірні всі відповіді;

вірні відповіді 4 і 5.

ТЕСТ № 73

Які сполучення, що передбачаються типологією планування вірні?

тактичне - довгострокове;

функціональне - середньострокове ;

стратегічне - середньострокове;

тактичне - середньострокове;

стратегічне - довгострокове;

функціональне - короткострокове;

вірні відповіді 1,2,3;

вірні відповіді 4,5,6.

ТЕСТ № 74

З чим пов'язане виконання нового типу стратегічного планування, так званого, партисипативного планування діяльності підприємства (на Заході)?

зміна технології планування;

зміна методології планування;

зміна філософії планування;

необхідність підвищення ефективності планування ;

вірні всі відповіді;

вірні відповіді 2,3,4.

ТЕСТ № 75

Чим відрізняється розробка бізнес - плану діючого підприємства від бізнес - плану щойно створюємого діла?

системою цілій;

системою задач;

вхідною інформацією;

технологією розробки;

вірні всі відповіді;

вірна перша відповідь.

ТЕСТ № 76

З якою метою використовуються бюджетне планування на підприємстві, яке його призначення?

це „місток”, по якому переходять від стратегічних планів до поточних дій;

це інструмент планування і контролю в сфері бізнесу;

це засіб контролю затрат через дії людей;

це засіб координації фінансової діяльності підприємства;

вірні всі відповіді;

вірні відповіді 1,3,4.

ТЕСТ № 77

Що передумовлює вибір системи внутрішньофірмового планування у будівельному підприємстві?

стан інвестиційного ринку;

особливості продукції будівельного виробництва;

особливості технологи будівельного виробництва;

склад виробничої бази;

вірні всі відповіді;

вірні відповіді 2,3,4.

ТЕСТ № 78

Які засади та вихідні дані являються спільними при формуванні портфелю замовлень і виробничої програми будівельного підприємства?

довгостроковий план підприємства і дані прохідного виконання;

виробнича потужність підприємства;

комерційні наміри;

раціональне використання ресурсів;

всі;

тільки 2,3,4.

ТЕСТ № 79

Що передумовлює особливості вимірювання та визначення потужності будівельного підприємства?

особливості продукції будівельного виробництва;

особливості технологи будівельного виробництва;

особливості виробничої бази будівельного виробництва;

особливості формування портфелю замовлень;

вірні всі відповіді;

вірні відповіді 1,3,4.

ТЕСТ № 80

Баланс підприємства відображає:

ресурси, які належать підприємству та мають вимірювану вартість;

стан засобів, зобов'язань та власного капіталу за звітний період;

рівність засобів підприємства його зобов'язанням;

ринкову вартість його майна;

стан засобів, зобов'язань та майна на певну дату.

ТЕСТ № 81

Термін «амортизація», який використовується у бухгалтерському обліку, являє собою:

фізичний знос;

зниження ринкової вартості об'єкта упродовж певного часу;

накопичення засобів (джерел) для інвестицій, модернізації обладнання та інших основних засобів;

списання вартості виробничих основних засобів на витрати виробництва упродовж часу їх корисного функціонування;

процес розподілу раніше понесених витрат;

процес оцінки вартості активів.

ТЕСТ № 82

Бухгалтерський прибуток, як показник ефективної діяльності підприємства, представляє з себе:

прибуток від реалізації;

балансовий прибуток;

чистий прибуток;

оподатковуваний прибуток;

нерозподілений прибуток.

ТЕСТ № 83

Яким бухгалтерським записом відображається отримання грошей до моменту відвантаження продукції (підпис замовником довідки по формі № 3)

ДТ 311 „Поточний рахунок” КТ 361 „Розрахунки з покупцями і замовниками”;

ДТ 311 „Поточний рахунок” КТ 26 „Готова продукція”;

ДТ 311 „Поточний рахунок” КТ 681 „Аванси отримані”.

ТЕСТ № 84

Яким бухгалтерським записом відображається отримання грошей на момент відвантаження продукції:

ДТ 311 „Поточний рахунок” КТ 681 „Аванси отримані”;

ДТ 311 „Поточний рахунок” КТ 361 „Розрахунки з покупцями і замовниками”;

ДТ 311 „Поточний рахунок” КТ 26 „Готова продукція”.ТЕСТ № 85

Яким бухгалтерським записом відображається отримання грошей після відвантаження продукції:

ДТ 311 „Поточний рахунок” КТ 26 „Готова продукція”;

ДТ 311 „Поточний рахунок” КТ 361 „Розрахунки з покупцями і замовниками”;

ДТ 311 „Поточний рахунок” КТ 681 „Аванси отримані”.

ТЕСТ № 86

Яку господарчу операцію відображає бухгалтерська запис

Дт 20 6000 грн. Кт 63 7200 грн.

Дт 64 1200 грн.

оприбутковані виробничі запаси, виготовлені власними силами;

оприбутковані виробничі запаси і грошові кошти;

оприбутковані виробничі запаси, які поступили від постачальника.

ТЕСТ № 87

До якої групи активів (засобів) слід віднести «будівельний механізований інструмент»?

основні засоби групи 3;

малоцінні предмети та предмети, що швидко зношуються;

основні засоби групи 1;

основні засоби групи 2.ТЕСТ № 88

На який рахунок відносяться витрати з доставці будівельних матеріалів від приоб'єктного складу до місця укладки їй в діло?

на рахунок 14 «Капітальні владання»;

на рахунок 20 «Матеріали»;

на рахунок 92 «Загальногосподарські витрати»;

на рахунок 289 «Транспортно-заготівельні витрати»;

на рахунок 23 «Основне виробництво».

ТЕСТ № 89

Яким бухгалтерським записом у бухгалтерському обліку відображається щомісячне списання адміністративних витрат на собівартість продукції:

ДТ 23 „Незавершене виробництво” КТ 92 „Адміністративні витрати”;

ДТ 79 „Фінансовий результат” КТ 92 „Адміністративні витрати”;

ДТ 90 „Собівартість реалізації” КТ 92 „Адміністративні витрати”.

ТЕСТ № 90

Розмір нормативу оборотних коштів залежить від:

обсягу виробництва;

умов постачання;

асортименту виробляємої продукції;

незалежна величина.

ТЕСТ № 91

Власні оборотні кошти повинні:

покривати потреби основного виробництва;

покривати потреби підсобного виробництва;

покривати потреби допоміжного виробництва;

покривати потреби комунального господарства;

покривати потреби капітального ремонту, який здійснюється підрядною організацією.ТЕСТ № 92

Нормування оборотних коштів здійснюється:

у грошовому виді;

у натуральних одиницях вимірювання;

у відсотках.

ТЕСТ № 93

За основу при розрахунках нормативу оборотних коштів береться:

данні 4 кварталу поточного року;

данні 1 кварталу поточного року.

ТЕСТ № 94

Методами нормування оборотних коштів є:

метод прямого розрахунку ;

аналітичний метод;

метод суми цифр;

метод зменьшуваємого залишку.

ТЕСТ № 95

Джерелами формування оборотних коштів є:

статутний фонд;

сталі пасиви;

кредити банка;

кошти кредиторів;

бюджетні асигнування;

фонди і резерви.ТЕСТ № 96

Обертаємість оборотних коштів характеризується такими показниками

час обороту;

кількість оборотів за певний період;

сумою зайнятих на підприємстві оборотних коштів;

коефіцієнтом платоспроможності.

ТЕСТ № 97

Об'єктами інвестиційної діяльності є:

знов створені та модернізовані основні засоби;

цінні папери;

цільові грошові вклади;

майнові права;

науково-технічна продукція;

спільна діяльність.

ТЕСТ № 98

До власних коштів інвестора відносяться:

прибуток;

амортизаційні відрахування;

грошові накопичення;

бюджетні асигнування;

облігаційні займи;

кошти від продажу акцій.

ТЕСТ № 99

Об'єктами банківського кредитування капітальних вкладень можуть бути:

витрати на будівництво;

витрати на розширення виробництва;

витрати на реконструкцію;

витрати на техпереозброєння;

витрати на придбання майна;

витрати на створення спільних підприємств;

витрати на створення науково-технічної продукції;

впровадження природоохоронних заходів.

ТЕСТ №100

Зростання прибутковості виробництва залежить від:

зростання обсягу реалізації продукції (робіт, послуг);

зниження обсягу реалізації продукції (робіт, послуг);

зростання інтенсивності споживання виробничих ресурсів;

зниження інтенсивності споживання виробничих ресурсів.

ТЕСТ № 101

На динаміку собівартості виробництва впливають:

динаміка обсягів виробництва;

динаміка цін на товари (роботи, послуги);

динаміка інтенсивності споживання матеріальних ресурсів;

динаміка інтенсивності споживання трудових ресурсів;

динаміка цін на виробничі ресурси;

зростання ставок податку на прибуток підприємства;

зростання ставок податку на землю;

зростання ставок збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

ТЕСТ № 102

Джерела інформації для аналізу прибутковості виробництва:

план з підвищення ефективності виробництва;

баланс підприємства;

звіт про фінансові результати та їх використання;

звіт про фінансово-майновий стан;

звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг;

звіт про введення в дію об'єктів соціально-культурного призначення та виконання підрядних робіт.ТЕСТ №103

Джерела інформації для аналізу ефективності використання оборотних коштів:

звіт про фінансові результати та їх використання;

звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг;

баланс підприємства;

звіт з праці.ТЕСТ № 104

Фактори, що впливають на продуктивність праці робітників:

середньогодинний виробіток;

середня тривалість робочого дня;

коефіцієнт прибутковості виробництва;

інтенсивність споживання ресурсів;

середня кількість явок робітника;

наявність понаднормативних запасів матеріалів.ТЕСТ № 105

Економічна оцінка технічного стану основних фондів здійснюється на підставі таких показників:

коефіцієнту зносу;

коефіцієнту технічної готовності;

коефіцієнту оновлення;

індексу розвитку;

коефіцієнту вибуття.ТЕСТ № 106

Оцінка стану виробничих запасів визначається на підставі порівняння фактичного середнього запасу із:

середнім остатком матеріалів у звітному періоді на підприємстві;

середньоденними витратами матеріалів;

середнім запасом матеріалів на інших підприємствах;

нормативом запасу матеріалів.ТЕСТ №107

Оцінка ефективності використання оборотних коштів здійснюється шляхом порівняння фактичних показників із показниками:

плановими середньогалузевими;

аналогічних підприємств;

попередніх років.ТЕСТ №108

Оцінка використання робочого часу працівника здійснюється на підставі:

коефіцієнта річного фонду робочого часу

коефіцієнта використання робочого дня

коефіцієнта обороту працівників

інтегрального коефіцієнта використання робочого часу.

ТЕСТ №109

Вартість основних фондів визначає:

суспільно-необхідні витрати на їх відтворення;

індивідуальні витрати на їх утворення;

фіксовану величину кошторисних витрат.

ТЕСТ №110

Який з перерахованих вартісних показників відображає своєрідність реалізації в товарній формі частини об'єкта капітального будівництва:

кошторисна вартість будівництва об'єкта;

ціна будівельної продукції;

вартість основних фондів, які уведені.

ТЕСТ №111

Цінова еластичність може бути визначена як:

ступінь залежності змін ціни від змін якості;

ступінь чутливості споживачів до змін ціни;

ступінь відповідної реакції попиту і пропозиції на відповідне змінення ринкової ціни.ТЕСТ №112

Ринкова ціна:

це усереднена індивідуальних вартостей різних виробництв даного товару, характерних для різних підприємств даної галузі;

це пануюча на ринку єдина ціна на даний товар, сплачувана покупцем незалежно від можливих різниці в індивідуальних умовах та витрат виробництва товару.

ТЕСТ №113

Цінова конкуренція виявляється:

між продавцями однорідної продукції;

між покупцями однієї галузі;

між покупцями та продавцями.

ТЕСТ №114

Які дві криві використовуються для побудування графіка формування рівноважної ціни?

крива еластичності попиту та доходу;

крива еластичності пропозиції та доходу

крива еластичності попиту та пропозиції.

ТЕСТ №115

Як виступає ціна використання капіталу на ринку факторів виробництва:

ціна купівлі-продажу капітальних засобів з переходом їх у власність покупця;

річний процент на вкладений капітал.ТЕСТ №116

Різниця у способах франкування ціни:

викликає диференціацію цін;

визначає структуру цін;

не відображає умов постачання товару.

ТЕСТ №117

База оподаткування з податку на додану вартість визначається виходячи з договірної вартості товарів, робі
еще рефераты
Еще работы по разное