Реферат: Освіта. Виховання. Навчання


ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

Академік АПН України Віктор Петрович Андрущенко: Біобібліографія / Упоряд.: Козлакова Г.О., Тарасова Н.І.; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Акад.. пед. наук України; Ін-т вищої освіти АПН України; Держ. наук.-пед. б-ка України;– К.: Знання України, 2003. – 36 с.
(УДК 016; ББК 91.9 А 38)

Академія педагогічних наук України. Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2003 рік / Упоряд.: Ляшенко О.І., Полонська Т.К. – К., 2004. – 360 с. (УДК 37; ББК 74 А 38)

Актуальні питання сурдопедагогіки: Зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; За ред. Л.І.Фомічової. – К., 2003. – 256 с. – Бібліогр.: в кінці пр. (УДК 376 А 43)

Арефьєв, В.Г. Педагогічна практика в школі: Навч.-метод. посіб. для студ. ф-ту фіз. виховання / Арефьєв В.Г., Куриш В.І., Молнар М.В.; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2003. – 106 с. – Бібліогр.: с. 101-102. (УДК 371.13 А 80)

Бабенко, К. Як спілкуватися з дитиною /К. Бабенко. – К.: Міжнар. гуманіт. центр "Розрада", [200-]. - 14 с. (УДК 37.018; ББК 74.9 Б 12)

Балягіна, І.А. Методика викладання економіки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / І.А. Балягіна, М.А. Богорад, Г.О. Ковальчук; Київ. нац. екон. ун-т. - К.: КНЕУ, 2003. - 344 с. - Бібліогр.: с. 309-310. (УДК 378 Б 21)

Бондаровська, В. Як виховувати дівчинку / В. Бондаровська. – К.: Міжнар. гуманіт. центр "Розрада", [200-]. - 13 с. (УДК 37.018; ББК 74.9 Б 81)

Возіянова, О. Коли дитина зводить вас з розуму / О. Возіянова, О. Демірська. – К.: Міжнар. гуманіт. центр "Розрада", [200-]. – 12 c.: іл.

(УДК 37.018; ББК 74.9 В 64)

Гадзецький, Б.В. Системний аналіз навчальних занять у закладах освіти: Конспект лекцій / Б.В. Гадзецький; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти. – К.: Міленіум, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: с. 28. (УДК 37.01 Г 13)

Даниленко, Л.І. Вступ до спеціальності "Управління навчальним закладом": (Навч.-метод. комплекс) / Даниленко Л.І.; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти; Ф-т менеджменту та психології. – К.: Міленіум, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: с. 9-12. (УДК 371.1; ББК 74.204 Д 18)

Даниленко, Л.І. Інноваційний менеджмент в освіті: (Навч.-метод. комплекс) / Даниленко Л.І.; Акад. пед. наук України; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти; Ф-т менеджменту та психології. – К.: Міленіум, 2003. – 24 с. (УДК 37.01; ББК 74 Д 18)

Даниленко, Л.І. Система освітніх технологій: (Навч.-метод. комплекс) / Даниленко Л.І.; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти; Ф-т менеджменту та психології. – К.: Міленіум, 2003. – 24 с. – Бібліогр.: с. 9-12. (УДК 371.3; ББК 74.202 Д 18)

Декада хімії у школі: Навч.-метод. посіб. – Х.: Видавн. група "Основа", 2004. – 144 с. – Вип. 2(14). – Бібліогр.: с. 142. (УДК 371.3 Д 28)

Дідковська, І. Як пережити складний вік ваших дітей / І. Дідковська. – К.: Міжнар. гуманіт. центр "Розрада", [200…]. - 9 с.

(УДК 37.018; ББК 74.9 Д 44)

Економіка освіти: (Навч.-метод. комплекс) / Уклад. Куценко В.І.; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти; Ф-т менеджменту та психології. – К.: Міленіум, 2004. – 32 с. – Бібліогр.: с. 10-12. (УДК 37 Е 45)

Єльникова, Г.В. Основи адаптивного управління: (курс лекцій) / Г.В. Єльникова; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти; Каф. менеджменту освіти. – К., 2003. – 104 с. – Бібліогр.: в кінці лекцій. (УДК 371.1; ББК 74.204 Є 57)

Жерносек, І.П. Нова школа нової України / І.П. Жерносек, В.М. Хайруліна. – Т.: Навч. кн.: Богдан, 2003. – 176 с. (УДК 373.5 Ж 60)

Життєва компетентність особистості: Наук.-метод. посіб. /Наук.-метод. центр серед. освіти; За ред.: Л.В. Сохань, І.Г.Єрмакова, Г.М. Несен. – К.: Богдана, 2003. – 520 с. (УДК 37.01; ББК 74.6 Ж 74)

Зыков, А.А. Беседы о преподавании математического анализа / А.А. Зыков. – О.: Астропринт, 2003. - 40 с. (УДК 378 З-96)

Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Професійне навчання на виробництві: Зб. наук. пр. … Вип..1 / Ред. кол.: Абашкіна Н.В., Балл Г.О., Ничкало Н.Г. та ін. – К.: Наук. світ, 2003. – 162 с. – Бібліогр. в кінці ст. (УДК 377 І-71)

Ісаєва, О.О. Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури: [Монографія] /Ісаєва Олена Олександрівна. – К., 2003. – 380 с. – Бібліогр.: с. 331-379. (УДК 373.5 І-85)

Ковальчук, Г.О. Активізація навчання в економічній освіті: Навч. посіб. / Г.О. Ковальчук; Київ. нац. екон. ун-т. – 2-е вид., допов. – К.: КНЕУ, 2003. – 300 с.: іл. – Бібліогр.: с. 265-266. (УДК 37.016:33 К 56)

Кравець, В.П. Гендерна педагогіка: Навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти / Володимир Кравець. – Т.: Джура, 2003. – 416 с. – Бібліогр.: с. 412-414. (УДК 37.01 К 78)

Кульбачка, Т. Як навчити дитину самостійності / Т. Кульбачка. – К.: Міжнар. гуманіт. центр "Розрада", [200…]. – 8 c.: іл.

(УДК 37.018; ББК 74.9 К 90)

Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практикозорієнтований збірник /Ліцей міжнар. відносин № 51 м. Києва; Ін-т педагогіки АПН України; Держ. наук.-пед. б-ка АПН України; Наук. кер. і ред. І.Г. Єрмаков. – К.: Департамент, 2003. – 504 с. – Бібліогр.: с. 491-500. (УДК 371.3; ББК 74.202 М 54)

Мирошниченко, Н.А. В помощь молодому преподавателю: Метод. пособие / Н.А. Мирошниченко, С.А. Стефанов; Одес. нац. юрид. акад. – О.: Юрид. л-ра, 2003. – 96 с. (УДК 378 М 64)

Набока, Л.Я. Науково-методична робота у вищому закладі освіти І-ІІ рівня акредитації: (Метод. рек.) / Набока Л.Я.; Акад.. пед. наук України; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти; Каф. теорії і методики післядиплом. освіти. – К. – Міленіум, 2003. – 52 с. – Бібліогр. : с. 51. (УДК 378; ББК 74.58 Н 14)

Набока, Л.Я. Основи педагогічної майстерності; (Навч.-метод. комплекс) / Набока Л.Я.; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти; Ф-т менеджменту та психології. – К.: Міленіум, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: с 12-13. (УДК 371.1; ББК 74.204 Н 14)

Навчальний посібник з організації виховної роботи в ОНУ ім. І.І. Мечнікова / Уклад.: Т.І. Ткаченко; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова. – О.: Астропринт, 2003. – 96 с. (УДК 378 Н 15)

Ніколаєнко, С.М. Освіта і наука: Законодавчі та методологічні основи: Навч. посіб. / Станіслав Ніколаєнко. – К.: Політехніка, 2004. – 280 с. – Бібліогр.: с. 274-278. (УДК 37.01; ББК 74.04(4Укр) Н 63)

Оржеховська, В.М. Дитяча бездоглядність та безпритульність: історія, проблеми, пошуки: Навч. посіб. / В.М. Оржеховська, В.Є. Виноградова-Бондаренко; Акад. пед. наук України. Ін-т проблем виховання. – К., 2004. – 178. с. – Бібліогр.: с. 173-177. (УДК 376; ББК 74.200 О-65)

Орлов, В.Ф. Професійне становлення вчителів мистецьких дисциплін: Монографія / В.Ф. Орлов; За заг. ред. І.А. Зязюна; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К.: Наук. думка, 2003. – 263 с. + Дод.: с. І-ХІІ. – Бібліогр.: С. 253-263. (УДК 371.13 О-66)

Освітній менеджмент: Навч. посіб. для викл. ін-тів післядиплом. освіти, кер. загальноосвіт. навч. закл., слухачів курсів підвищ. кваліфікації / За ред. Л. Даниленко, Л. Карамушки. – К.: Шк. світ, 2003. – 400 с. – Бібліогр.: с. 388-400. ( УДК 371 О-72)

Основні напрямки виховної роботи з формування соціальної поведінки учнів спеціальних шкіл-інтернатів: (Метод. посіб.) / Висоцька А.М., Іванишина Ю.Ю.; Черкас. облас. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників. – Черкаси, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: с. 30-31. (УДК 376; ББК 74.3 О-75)

Педагогіка здорового способу життя: Орієнт. прогр. для установ післядиплом. пед. освіти та пед. навч. закл. / Оржеховська В.М., Пилипенко О.І; Акад. пед. наук України; Ін-т проблем виховання. – К., 2004. – 42 с.
(УДК 37.03; 74.200.55 П 24)

Підготовка керівника середнього закладу освіти: Навч. посіб. для викл. ін-тів післядиплом. освіти, кер. заг.-освіт. навч. закладів., слухачів курсів підвищ. кваліфікації / За ред. Л.І. Даниленко; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України . – К.: Міленіум, 2004. – 270 с. (УДК 371.14 П 32)

Програма навчальної дисципліни "Педагогічна психологія" / Уклад.: Москаленко В.В.; Акад. пед. наук України; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти. – К.: Міленіум, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: с. 24-29. (УДК 37.01; ББК 88.8 П 78)

Пустовіт, Г.П. Екологічне виховання учнів 5-9 класів у позашкільних навчальних закладах: (Навч.-метод. посіб.) / Пустовіт Г.П.; Ін-т проблем виховання АПН України. – Кіровоград, 2003. – 136 с. + 10 с. додатки. – Бібліогр.: с. 133-136. (УДК 371.3 П 89)

Развитие логического мышления, сообразительности, воображения и интеллекта: Детям 5-12 лет / Шведова Л.М.; Худож. Зарби-Гальчук Е.В. – Донецк: БАО, 2004. – 352 с.: ил. (УДК 37.02 Р 17)

Рання профілактика негативних проявів у поведінці дітей: Навч.-метод. посіб. / Т.Є. Федорченко; Упоряд. та відп. за вип.: Пилипенко О.І.; Ред.: Несин Н.Г.; Ін-т проблем виховання. – К.: ТОВ "ХІК", 2003. – 128 с. – Бібліогр.: с. 126-127. (УДК 37.03; ББК 74.200.51 Р 22)

Ржецкий, Н.Н. Лекции по педагогике: фундаментальные основы. Ч. 3 / Н.Н. Ржецкий. – К., 2003. – 40 с. (УДК 37(07); ББК 74 Р 48)

Рыбак, И.Н. Сборник материалов для тематического оценивания учебных достижений учащихся по истории Украины: мониторинг качества образования: 7 кл. / И.Н. Рыбак, Н.И. Ольхина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Донецк: БАО, 2004. – 256 с. (УДК 373.5 Р 93)

Скорочтение: Современные методики обучения / Козловский О.В.; Худож. Альбрехт Е.И. – Донецк: БАО, 2004. – 304 с.: ил. (УДК 37.02 С44)

Скрипченко, О.В. Психолого-педагогічні основи навчання: Навч. посіб. для викл. психології і педагогіки, асп., студ. пед. навч. закл. та курсантів військ. уч-щ / О.В. Скрипченко, О.С. Падалка, Л.О. Скрипченко; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К.: Укр. Центр духов. культури, 2003. – 328 с. (УДК 37.015.3 С 45)

Словник основних термінів і понять з превентивного виховання / Уклад.: В.М. Оржеховська, В.Є. Виноградова-Бондаренко, І.І.Доброскок та ін.; Ін-т проблем виховання АПН України; Лаб. превентивного виховання. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – 68 с. – Бібліогр.: с.63-64.

(УДК 37; ББК 74 С 48)

Спільна робота школи, сім'ї і громадськості у вихованні екологічної культури учнів та молоді: Матеріали наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2003 р. /Б-ка гуцул. шк.; Н.-д. лаб. "Гуцул. етнопедагогіка і гуцульщинознавство" Акад. пед. наук України; За ред. П. Лосюка. – Снятин: ПРУТ ПРИНТ, 2003. – 152 с. (УДК 37.03 С 72)

Спіцин, Є.С. Методика організації науково-дослідної роботи студентів у вищому закладі освіти: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Спіцин Є.С.; Наук.-метод. центр вищ. освіти; Київ. нац. лінгв. ун-т. – К.: Видавн. центр КНЛУ, 2003. – 124 с. (УДК 378 С 72)

Старощук, В.А. Дванадцять кроків до майстерності: Посіб. / В.А. Старощук. – Х.: Видавн. група "Основа", 2004. – 112 с.: іл. – (Сер. "Б-ка журн. "Фізика в школах України""; Вип. 1). – Бібліогр.: с. 110. (УДК 371.3 С 77)

Творчі завдання для учнів початкових класів / Уклад.: Капінус Н.О., Андросова І.Ф., Баранова О.М., Шевчик Л.О. – Х.: Видавн. група "Основа", 2004. – 96. – Сер. "Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання""; Вип. 2) (УДК 373.3 Т 28)

Тематические итоговые уроки по литературе в 7 классе: Пособ. для учителей и студ.-филол. пед. вузов / Авт.-сост. Л.В. Мельникова. – Х.: Видавн. група "Основа", 2003. – 96 с. – (Сер. "Б-ка журн. "Русский язык и литература в школах Украины""; Вып. 12) (УДК 373.5 Т 32)

Тестові завдання для перевірки читацьких умінь учнів 2 кл. за підручником "Читанка": Навч.-метод. посіб. / Уклад.: Фінько Г.М., Давидова В.П. – Кам'янець-Подільський, 2003. – 116 с. (УДК 373.3 Т 36)

Тиждень історії та правознавства в школі: Навч.-метод. посіб. / Упоряд. Н.І. Харківська. – Х.: Видавн. група "Основа", 2004. – 128 с. – (Сер. "Б-ка журн. "Історія та правознавство"; Вип. 2) (УДК 371.3 Т 39)

Тимошенко, О.В. Основи теорії та методики викладання спортивних і рухливих ігор: Навч.-метод. посіб. (для студ. пед. вузів зі спец. "Фіз. виховання") / Тимошенко О.В., Мішаровський Р.М., Махов В.Я.; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2003. – 215 с.: іл. – Бібліогр.: с. 212-213. (УДК 37.016:796; ББК 74.267.5 Т 41)

Тормоса, Ю.Г. Основи наукових досліджень: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни /Ю.Г. Тормоса; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2003. – 76 с. – Бібліогр.: с. 66. (УДК 378 Т 60)

Українська література: 5-11 кл.: Календарно-тематичне планування. – Хмельницький: Медобори (П.П. Мошак М.І.), 2003. – 96 с. (УДК 373.5 У 45)

Усатенко, Т.П. Українська національна школа: Минуле і майбутнє: Українознавчий вимір: [Монографія] / Т. Усатенко; Наук.-дослід. ін-т українознавства. – К.: Наук. думка, 2003. – 286 с. – Бібліогр.: с. 232-252. (УДК 37(091) У 74)

Федорченко, Т.Є. Кроки до здоров'я: (профілактика наркотичних речовин): Навч.-метод. посіб. / Т.Є. Федорченко. – К., 2003. – 152 с. – Бібліогр.: с.149. (УДК 37.03; ББК 74.200.55 Ф 33)

Фомічова, Л.І. Сурдопедагогіка: Хрестоматія. Т.2 / Л.І. Фомічова; За ред. Л.І. Фомічової; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2003 (УДК 376 Ф 76)

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України: історія та розвиток / За ред.: Олійника В.В., Даниленко Л.І. – К.: Логос, 2003. – 144 с.: іл. (УДК 378.6:37 Ц 38)

Шамрай, С.М. Біологічні експерименти в школі; Посіб. для вчителів біології загальноосвіт. навч. закл. / С.М. Шамрай, К.М. Задорожний. – Х.: Видавн. група "Основа", 2003. – 96 с. – (Сер. "Б-ка журн. "Біологія""; Вип. 12) (УДК 371.3 Ш 19)

Якубовски, М.А. Математическое моделирование профессиональной деятельности учителя: Монография / Марек Антони Якубовски; Под ред. Ирины Козловской; Ин-т педагогики и психологии проф. образования. – Л.: Евросвит, 2003. – 428 с. – Библиогр.: с. 397- 427. (УДК 371.1 Я 49)

Ястребова, В.Я. Освітня програма сільської школи / Я.В. Ястребова. – Х.: Видавн. група "Основа", 2004. – 112 с. – (Сер. "Б-ка журн. "Управління школою""; Вип. 2(14) (УДК 373 Я 85)

Дисертації

Баркасі, В.В. Формування професійної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов: Дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Баркасі Вікторія Володимирівна. - О., 2004. - 250 с. - Бібліогр.: с. 172-197.

Гілецький, Й.Р. Дидактичні основи розробки змісту шкільного курсу "Географія України": Дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Гілецький Йосип Романович. - К., 2004. - 220 с. - Бібліогр.: с. 168-191.

Ковылина, В.Г. Коррекция двигательных качеств детей среднего дошкольного возраста с нарушением зрения: Дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / Ковылина Вероника Геннадиевна. - О., 2004. - 259 с. - Библиогр.: с. 202-222.

Колишкін, О.В. Корекція рухових порушень дітей старшого дошкільного віку з розладами слуху засобами адаптивного фізичного виховання: Дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / Колишкін Олександр Володимирович. - Суми, 2004. - 245 с. - Бібліогр.: с. 179-199.

Куторжевська, Л.І. Підготовка майбутнього вчителя до роботи вихователем у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей-сиріт: Дис... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Куторжевська Любов Іванівна. - К., 2004. - 254 с. - Бібліогр.: с. 176-196.

Лещій, Н.П. Розвиток координації рухів у глухих підлітків на уроках фізичної культури: Дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / Лещій Наталія Петрівна. - О., 2004. - 220 с. - Бібліогр.: с. 154-175.

Лучко, О.М. Розвиток ідеї природовідповідності в українській педагогічній науці (кінець ХХVІІІ - ХХ ст.): Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Лучко Олег Миронович. - К., 2004. - 211 с. - Бібліогр.: с. 182-211.

Мазуренко, С.Г. Трудова спрямованість навчання в загальноосвітніх школах України (1920-1937 рр.): Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Мазуренко Світлана Григорівна. - К., 2004. - 223 с. - Бібліогр.: с. 179-207.

Ройлян, В.О. Формування професійних якостей майбутніх фахівців сухопутних військ в умовах реформування вищої військової освіти : Дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ройлян Володимир Опанасович. - О., 2004. - 352 с. - Бібліогр.: с. 185-213.

Цокур, Р.М. Формування потенціалу професійного саморозвитку в майбутніх викладачів вищої школи у процесі магістерської підготовки: Дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Цокур Роман Миколайович. - О., 2004. - 255 с. - Бібліогр.: с. 191-219.

Цымбалару, А.Д. Профессиональная деятельность учителя по формированию целостности знаний по гуманитарным предметам учащихся начальных классов: Дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Цымбалару Анжелика Дмитриевна. - О., 2004. - 394 с. - Библиогр.: с. 211-232.

Яворський, С.Х. Підготовка курсантів навчальних закладів МВС до професійних дій у нетипових ситуаціях оперативно-службової діяльності: Дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Яворський Сергій Харлампійович. - О., 2004. - 219 с. - Бібліогр.: с. 178 -199.

Яновська, Л.Г. Формування професійної усталеності майбутніх учителів історії у процесі навчання у вищих педагогічних закладах: Дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Яновська Лариса Григорівна. - О., 2004. - 199 с. - Бібліогр.: с. 161-178.

Автореферати дисертацій

Білецька, І.О. Виховання цінності іншої людини в молодших підлітків у процесі розв'язування моральних задач: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Білецька Ірина Олександрівна. - К., 2004. - 20 с.

Борисова, Н.В. Теоретичні й методичні засади навчання іноземних мов у школах України (1917-1933 рр.): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Борисова Наталія Василівна. - К., 2004. - 20 с.

Бурля, О.А. Формування педагогічної майстерності керівника дитячого хореографічного об'єднання: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.06 / Бурля Олена Анатоліївна. - К., 2004. - 20 с.

Горенко, С.В. Педагогічні умови ресоціалізації неповнолітніх засуджених у закладах пенітенціарної системи: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Горенко Сергій Володимирович. - Луганськ, 2004. - 20 с.

Демиденко, Т.М. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до інноваційної педагогічної діяльності: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Демиденко Тетяна Миколаївна. - Луганськ, 2004. - 20 с.

Капустіна, О.В. Педагогічні умови активізації професійного самовизначення старшокласників у навчально-виховній діяльності школи: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Капустіна Ольга Володимирівна. - К., 2004. - 20 с.

Каяліна, С.В. Розвиток пізнавальної самостійності учнів засобами комп'ютерної техніки на уроках хімії: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Каяліна Світлана В'ячеславівна. - К., 2004. - 21 с.

Кириченко, Р.В. Вплив смислової структури тексту на його розуміння студентами: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Кириченко Римма Вікторівна. - К., 2004. - 21 с.

Кротова, Т.Ф. Становлення і розвиток інтересу до музичного виконавства у старшокласників на основі особистісно-орієнтованого підходу: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Кротова Тетяна Федорівна. - К., 2004. - 20 с.

Крук, М.З. Становлення та розвиток системи фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл України (1917-1941рр.): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Крук Микола Зенонович. - К., 2004. - 19 с.

Отрешко, В.С. Соціально-педагогічні умови професійного становлення працівника правоохоронних органів на початковому етапі службової кар'єри: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Отрешко Володимир Сергійович. - Луганськ, 2004. - 20 с.

Решнова, С.Ф. Методика використання пізнавальних задач з органічної хімії у професійно-педагогічній підготовці студентів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Решнова Світлана Федорівна. - К., 2004. - 21 с.

Руденко, Л.С. Формування творчих здібностей учнів 5-9 класів у позаурочній роботі засобами музичного мистецтва: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Руденко Людмила Степанівна. - К., 2004. - 22 с.

Співаковський, О.В. Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Співаковський Олександр Володимирович. - К., 2004. - 44 с.

Сташевська, І.О. Музичне виховання дітей дошкільного віку в Німеччині (друга половина ХХ століття): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Сташевська Інна Олегівна. - Луганськ, 2004. - 20 с.

Стежко, Ю.Г. Формування сенсожиттєвих ціннісних орієнтацій старшокласників у процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання / Стежко Юрій Григорович. - К., 2004. - 20 с.

Федорів, Т.М. Методичні засади створення і реалізації факультативного курсу "Хімія в побуті" в основній школі: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Федорів Тетяна Михайлівна. - К., 2004. - 21 с.

Фізеші, О.Й. Виховна спрямованість змісту букварів в українських школах Закарпаття (друга половина ХІХ - кінець ХХ століття): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Фізеші Октавія Йосипівна. - Івано-Франківськ, 2004. - 20 с.

Шовковий, В.М. Методичні основи застосування взаємозіставного методу в навчанні граматики класичних мов: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Шовковий В'ячеслав Миколайович. - К., 2004. - 21 с.
ПСИХОЛОГІЯ
Бондарчук, О.І. Загальна психологія: (Навч.-метод. комплекс) / Бондарчук О.І.; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти; Ф-т менеджменту та психології. – К.: Міленіум, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: с. 14-16. (УДК 159.9; ББК 88.3 Б 81)

Бондарчук, О.І. Психологічні проблеми сімейного виховання: (Навч.-метод. комплекс) / Бондарчук О.І.; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти; Ф-т менеджменту та психології. – К.: Міленіум, 2003. – 24 с. – Бібліогр.: с. 9-11. (УДК 159.9; ББК 88.5 Б 81)

Бондарчук, О.І. Психологічні теорії особистості: (Навч.-метод. комплекс) / Бондарчук О.І.; Акад. пед. наук України; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти; Ф-т менеджменту та психології. – К.: Міленіум, 2003. – 28 с. (УДК 159.9; ББК 88.5 Б 81)

Бондарчук, О.І. Психологія сім'ї: (Навч.-метод. комплекс) / Бондарчук О.І.; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти; Ф-т менеджменту та психології. – К.: Міленіум, 2003. – 24 с. – Бібліогр.: с. 10-11.
(УДК 159.9; ББК 88.5 Б 81)

Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. Актуальні проблеми психології. Т. 3: Консультативна психологія і психотерапія: Зб. наук. пр. … Вип. 2 / За ред. С.Д. Максименка, З.Г. Кісарчук. – К., 2003. – 228 с. (УДК 159.9; ББК 88.8 І-71)

Психологічна служба системи освіти України: (2002-2003 н. р.): Аналітично-статистичний звіт / В.Н. Панок, Л.Г. Гриценко, І.І. Цушко та ін.; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка; Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соціальної роботи. – К.: Ніка-Центр, 2004. – 232 с. – Бібліогр.: с. 215. (УДК 159.9; ББК 88.8 П 86)

Сонник, або Пояснення снів / Морозова І.Г.; Пер. з рос. О.О. Росінської. – Донецьк: БАО, 2004. – 416 с.: іл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. (УДК 39 С 62)

Автореферати дисертацій

Данилова, Т.М. Формування гуманістичної спрямованості особистості майбутнього практичного психолога: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Данилова Таїсія Миколаївна. - К., 2004. - 20 с.

Дідух, М.Л. Становлення політичної свідомосі молоді в умовах суспільної нестабільності: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Дідух Микола Леонтійович. - К., 2004. - 19 с.

Каськов, І.В. Організаційно-управлінські аспекти соціально-психологічної адаптації молодих офіцерів: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / Каськов Ігор Васильович. - Хмельницький, 2004. - 18 с.

Кондрашихіна, О.О. Формування здатності до фасилітаційних впливів у майбутніх практичних психологів: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Кондрашихіна Оксана Олександрівна. - К., 2004. - 19 с.

Котик, І.О. Механізми рефлексії у процесі розвитку суб'єктивності людини: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Котик Інна Олександрівна. - К., 2004. - 20 с.

Летцев, В.М. Проблема особистості у психологічній спадщині В.В. Зеньковського: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Летцев Віктор Михайлович. - К., 2004. - 19 с.

Олексієнко, С.Б. Психологічні особливості інтерпретації невербальної поведінки особистості, яка здійснює протиправну діяльність: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / Олексієнко Станіслав Борисович. - Хмельницький, 2004. - 18 с.

Поліщук, М.М. Організаційні умови застосування технології психологічного впливу в системі владних відносин: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Поліщук Михайло Миколайович. - К., 2004. - 20 с.

Сегеда, О.О. Психологічні особливості формування професійних якостей офіцерів-вихователів у процесі фахової підготовки: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / Сегеда Олександр Олександрович. - Х., 2004. - 18 с.

 ^ НАУКА. КУЛЬТУРА

Матвійчук, О.Є. Діяльність шкільних бібліотек по забезпеченню інформаційних потреб старшокласників: Автореф. дис... канд. пед. наук: 07.00.08 / Матвійчук Оксана Євгенівна. - К., 2004. - 20 с.^  ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ
Дорога додому: Православна читанка / Куземська Ганна. – К.: Фенікс, 2003. – 200 с.: іл. (УДК 2(076); ББК 86.37 Д 69)

Ивакин, А.А. Диалектическая философия: [Монографія] / А.А. Ивакин. – Л.: Юрид. л-ра, 2003. – 352 с. (УДК 1 И 17)

Сумарокова, Л.Н. Основы логики: Учеб. пособие / Л.Н.Сумарокова; Одес. нац. юрид. акад. – 2-е изд., перераб. и доп. – О.: Юрид. л-ра, 2003. – 240 с.: ил. (УДК 16 С 89)

Філософія як складова університетської освіти: Зб. наук. праць студ. ун-ту – членів проблем. груп каф. філософії /Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Каф. філософії; Ред. Г.І. Волинка. – К., 2003. – 98 с. –Бібліогр. в кінці ст. (УДК 1 Ф 56)

 ^ СУСПІЛЬНІ НАУКИ

Андрусишин, Б.І. Пам'ятки історії держави і права України: Київська Русь / Андрусишин, Б.І., Гуз А.М.; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Каф. теорії та історії держави і права. – К., 2003. – 60 с. – Бібліогр.: с. 57-58 (УДК 34 А 66)

Батанов, О.В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні: [Монографія] / Олександр Батанов; За заг. ред. В.Ф. Погорілка; Нац. акад. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К.: Видавн. Дім "ІнЮре", 2003. – 512 с. (УДК 34; ББК 67.401 Б 28)

Бєляєв, О.О. Держава і перехідна економіка: механізм взаємодії: Монографія / О.О. Бєляєв, А.С. Бебело, О.М. Комяков; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2003. – 192 с. – Бібліогр.: с. 189-190. (УДК 33 Б 44)

Бобров, В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва; Підруч. для учнів і студ. проф.-техн. навч. закл. / В.Я. Бобров. – К.: Вища шк., 2003. – 720 с. – (ПТО: Професійно-технічна освіта України). – Бібліогр.: с. 711-714. (УДК 33(075) Б 72)

Бондар, М.І. Аудит в АПК: Навч. посіб. / М.І. Бондар; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2003. –188 с. – Бібліогр.: с. 182-183. (УДК 657 Б 81)

Вітлінський, В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с. – Бібліогр.: с. 461-477. (УДК 33 В 54)

Гаманкова, О.О. Облік і аудит у страхових організаціях: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / О.О. Гаманкова; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2004. – 184 с. – Бібліогр.: с. 140-141 (УДК 657 Г 18)

Годун, В.М. Інформаційні системи і технології в статистиці: Навч. посіб. / В.М. Годун, Н.С. Орленко, М.А. Сендзюк; За ред. В.Ф. Ситника; Київ. нац. екон. ун-т. - К.: КНЕУ, 2003. - 268 с. - Бібліогр.: с. 253-254. (УДК 311 Г 59)

Гончарук, Я.А. Маркетинг: Навч. посіб. у тестах / Я.А. Гончарук, А.Ф. Павленко, С.В. Скибінський; Київ. нац. екон. ун-т; Львів. комерц. акад. – 2-е вид., допов. і переробл. – К.: КНЕУ, 2004. –392 с. – Бібліогр.: с. 385-391. (УДК 33 Г 65)

Грабова, Н.М. Бухгалтерський облік у галузях народного господарства: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Н.М. Грабова; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2003. – 204 с. – Бібліогр. в кінці розд. (УДК 657 Г 75)

Гриньова, В.М. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Гриньова, М.М. Новікова; Харк. держ. екон. ун-т. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2004. – 756 с. – Бібліогр.: с. 715-716. (УДК 33 Г 85)

Дяченко, В.І. Система правоохоронних органів: Навч. посіб. / В.І. Дяченко; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2003. – 320 с. – Бібліогр.: с. 254-263. (УДК 34 Д 99)

Економетрія для слухачів за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальностями "Менеджмент організацій" та "Управління трудовими ресурсами": (Навч.-метод. комплекс) / Уклад. Крушевська Д.П.; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти; Ф-т менеджменту та психології. – К.: Міленіум, 2004. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17. (УДК 33 Е 45)

Економічна політика: Навч. посіб. / Бєляєв О.О., Бебело А.С., Диба М.І. та ін.; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2004. – 288 с. – Бібліогр.: с. 283-285. (УДК 33 Е 45)

Єріна, А.М. Організація вибіркових обстежень: Навч. посіб. / А.М. Єріна; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2004. – 128 с. – Бібліогр.: с. 118. (УДК 311 Є 71)

Життєві плани випускників середніх шкіл та їх реалізація: Наук.-метод. посіб. / За заг. ред. В.В. Олійника, Л.І. Даниленка.; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України; – К.: Міленіум, 2003. – 204 с.
(УДК 316.6 Ж74)

Жуков, В.В. Проектне фінансування: Навч. посіб. самост. вивчення дисципліни / В.В. Жуков; Харк. держ. екон. ун-т. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2004. – 202 с. – Бібліогр.: с. 200-201. (УДК 33 Ж 86)

Заблоцький, Б.Ф. Перехідна економіка: Посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Б.Ф. Заблоцький. – К. : Видавн. центр "Академія", 2004. – 512 с. – (Сер. "Альма-матер"). – Бібліогр.: с. 502-505. (УДК 33 З-120)

Залюбовська, І.К. Організаційно-правові засади державного контролю в України: Навч.-метод. посіб. / І.К. Залюбовська; Одес. нац. юрид. акад.. – О.: Юрид. л-ра, 2003. – 104 с. – Бібліогр.: с. 81-89. (УДК 35 З-25)

Зубок М.І. Безпека банківської діяльності: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни /М.І. Зубок; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2003. –156 с. - Бібліогр.: с. 151-153. (УДК 33 З-91)

Иванов, Ю.Б. Налогообложение: терминология законодательных и нормативных актов: Словарь-справочник / Ю.Б. Иванов. – Х.: ИД "ИНЖЕК", 2003. – 706 с. – Библиогр.: с. 690-704. (УДК 33 И 20)

Інвестиційний менеджмент: (Навч.-метод. комплекс) / Уклад. Кубенко І.М.; Відп. за вип. Даниленко Л.І. та ін.; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти; Ф-т менеджменту та психології. – К.: Міленіум, 2004. – 28 с. – Бібліогр.: с. 9-10. (УДК 33 І-58)

Інвестування: (Навч.-метод. комплекс) / Уклад. Кубенко І.М.; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти; Ф-т менеджменту та психології. – К.: Міленіум, 2004. – 24 с. – Бібліогр.: с. 8-9. (УДК 33 І-58)

Кардаш, В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / В.Я. Кардаш; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2003. – 252 с. - Бібліогр.: с. 228-229. (УДК 33 К 21)

Колот, А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: Монографія / А.М. Колот; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2003. – 232 с. - Бібліогр.: с. 226-228. (УДК 33 К 61)

Колот, В.М. Підприємництво: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / В.М. Колот, О.В. Щербина; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2003. – 160 с. - Бібліогр.: с. 158. (УДК 33 К 61)

Конфліктологія: Навч. посіб. / Л.М. Ємельяненко, В.М. Петюх, Л.В. Торгова, А.М. Гриненко; Київ. нац. екон. ун-т; За заг. ред. В.М. Петюха, Л.В. Торгової. – К.: КНЕУ, 2003. – 316 с. – Бібліогр.: с. 307-311. (УДК 316 К 65)

Кормич, А.І. Історія вчень про держави і право: Навч. посіб. / А.І. Кормич; Одес. нац. юрид. акад.. – О.: Юрид. л-ра, 2003. – 336 с. – Бібліогр.: с. 324-329. (УДК 34 К 66)

Кремень, В.Г. Україна: проблеми самоорганізації: [У 2 т.]: [Монографія] /Василь Кремень; Дмитро Табачник, Василь Ткаченко. – К.: Промінь, 2003. (УДК 32; ББК 63.3(4укр) К 79)

Лисица, Н.М. Международный маркетинг: Учеб. пособие / Лисица Н.М., Рогожин В.Д., Юрченко В.В.; Харьк. гос. эконом. ун-т. – Х.: ИД "ИНЖЕК", 2004. – 176 с. – Библиогр.: с. 173-174. (УДК 33 Л 63)

Лук'янець, Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посіб. / Т.І. Лук'янець; Київ. нац. екон. ун-т. – 2-е вид., допов. і переробл. - К.: КНЕУ, 2003. – 524 с. (УДК 33 Л 84)

Мачуський, В.В. Правові основи страхування: Навч. посіб. / В.В. Мачуський; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2003. – 304 с. - Бібліогр.: с. 301-302. (УДК 34 М 37)

Международная ассоциация академий наук: 10 лет спустя: (Хроника. Размышления) / Международ. асоц. акад. наук; Нац. акад. наук Украины; Под общ. ред. А.П. Шпака. – К.: Наук. Думка, 2003. – 504 с.: ил. (УДК 001 М 43)

Николайчук, В.Е. Промышленный маркетинг: Учеб. пособие / В.Е. Николайчук, М.И. Белявцев. – Донецк: БАО, 2004. – 384 с. (УДК 33 Н 63)

Новицький, В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / В.Є. Новицький, О.В. Мартинюк, Ю.М. Руденко; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2003. – 260 с. (УДК 33 Н 73)

Операційний менеджмент для студ. спец. "Менеджмент організацій" та "Управління трудовими ресурсами": (Навч.-метод. комплекс) / Уклад. Чміль А.І.; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти; Ф-т менеджменту та психології. – К.: Міленіум, 2004. – 32 с. – Бібліогр: с. 28-29. (УДК 005 О-60)

Опришко, І.В. Система правоохоронних органів України: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / В.В. Опришко, Л.А. Сидорчук; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2003. – 204 с. – Бібліогр.: с. 192-193. (УДК 34 О-62)

Орзих, М.Ф. Конституционная реформа в Украине: Учеб. пособие / М.Ф. Орзих; Одес. нац. юрид. акад. – О.: Юрид. л-ра, 2003. – Библиогр. в конце разд. (УДК 34 О-65)

Орлов, П.А. Менеджмент качества и сертификация продукции: Учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений / П.А. Орлов; Харьк. гос. эконом. ун-т. – Х.: ИД "ИНЖЕК", 2004. – 304 с. - Библиогр.: с. 237-240. (УДК 658 О-66)

Основи економічної теорії: (Навч.-метод. комплекс) / Уклад. Віденко О.А.; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти; Ф-т менеджменту та психології. – К.: Міленіум, 2004. – 56 с. – Бібліогр.: с. 16-18. (УДК 33 О-75)

Основи правознавства: Навч. посіб. / М.О. Баймуратов, Л.Р. Біла, С.В. Ківалов та ін.; Під ред. С.В. Ківалова, М.П. Орзіха. – 5-е вид., переробл. і допов. – О.: Юрид. л-ра, 2003. – 352 с. – Бібліогр. в кінці гл. (УДК 34 О-75)

Павловський, М.А. Живу тобою, Україно / Михайло Павловський; Упоряд.: Т.Г. Андрійчук, Т.М. Карпенко. – К.: Муз. Україна, 2003. – 640 с.: іл.; 16 с. кольор. фото. (УДК 32 П 12)

Пересада, А.А. Інвестиційний аналіз: Підручник / А.А. Пересада, Ю.М. Коваленко, С.В. Онікієнко; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2003. – 288 с. – Бібліогр. в кінці розд. (УДК 33 П 27)

Піддубний І.О. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Навч. посіб. / І.О. Піддубний, А.І. Піддубна; Харк. держ. екон. ун-т. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2004. – 264 с. – Бібліогр.: с. 259-260. (УДК 33 П 32)

Програма навчальної дисципліни "Основи демографії" / Уклад. Саюк В.І.; Центр. ін-т післядиплом. освіти. – К.: Міленіум, 2003. – 20 с. – Бібліогр. в кінці тем. (УДК 314 П 78)

Професор Іван Тихонович Горбачук: Біобібліографія: До 70-річчя від дня народження / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Б-ка; Упоряд.: Н.І. Тарасова, Г.І. Германчук; Відп. за вип.: Е.В. Татарчук. – К., 2003. – 36 с.: іл., порт. – (Сер. "Вчені НПУ ім. М.П. Драгоманова) (УДК 016 П 84)

Розвиток української правової системи за роки незалежності: Тези доп. і наук. повідомл. міжнар. студент. конф. за підсумками наук.-дослідн. роботи за 2002/2003 навч. р. /Нац. юрид. акад.. України ім. Ярослава Мудрого; Ред. кол.: М.І.Панов, Л.М. Герасіна, А.П. Гетьман та ін.; За ред. М.І. Панова. – Х., 2003. – 208 с. (УДК 34 Р 64)

Салабай, В.Ф. Довідник з політичної історії ХХ століття: Навч. посіб. / В.Ф. Салабай, В.П. Федін; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2003. – 332 с. (УДК 32(03) С 16)

Сегеда, С. Як виконати судове рішення / Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. – К.: Центр. комерц. права, 2003, 2003. – 124 с.: іл. – (Юридична абетка підприємця) (УДК 34 С 28)

Скворцов, І.Б. Ефективність інвестиційного процесу: методологія, методи і практика: [Монографія] /І.Б. Скворцов; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л.: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2003. – 312 с. – Бібліогр.: с. 291-311. (УДК 33 С 42)

Современные тренинговые технологии обучения ведению бизнеса: Учеб.-метод. пособие: В 6 кн. Кн. 4: Планирование деятельности фирмы; сопроводительные материалы и документы / В.П. Пилипчук, А.Ф. Федорченко, Ю.А. Хоптинский и др.; Под. общ. рук. А.Ф. Павленко; Киев. нац. экон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2004. – 204 с. (УДК 658 С 56)

Сотников, В.И. Микроэкономика в структурно-логических схемах: Учеб. пособие / В.И. Сотников, Ю.В. Сотникова; Харьк. гос. эконом. ун-т. – Х.: ИД "ИНЖЭК", 2004. – 252 с.: ил. (УДК 33 С 67)

Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / За заг. ред. І.Д.Звєрєвої, Г.М. Лактіонової; Луган. держ. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка; Християн. дит. фонд. – К.: Наук. світ, 2003. – 236 с. – Бібліогр. в кінці розд. (УДК 36; ББК 27 С 69)

Столяров, Г.С. Соціальна статистика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Г.С. Столяров, М.Ю. Огай; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2003. –196 с. – Бібліогр.: с. 192-194. (УДК 311 С 81)

Стычинский, Б.С. Научно-практический комментарий к законодательству Украины о труде / Б.С. Стычинский, И.В. Зуб, В.Г. Ротань; Севастопол. ин-т юрид. исслед. – 5-е изд., доп. и перераб. – К.: А.С.К., 2004. – 1072 с. – (Сер. "Экономика. Финансы. Право") (УДК 34 С 88)

Сучасні економічні системи: Навч. посіб. /О.О. Бєляєв, А.С. Бебело, М.І. Диба та ін.; За заг. ред. О.О.Бєляєва, В.І. Кириленка. – К.: 2003. – 204 с. – Бібліогр. в кінці розд. (УДК 33 С91)

Сучасні тренінгові технології навчання ведення бізнесу: Навч.-метод. посіб.: У 6 кн. Кн.. 3: Технологія створення та організації діяльності фірми / В.П. Пилипчук, Ю.А. Хотинський, В.В. Ходзицька та ін. Під. заг. кер. А.Ф. Павленка; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2003. – 308 с. (УДК 658 С 91)

Тарангул, Л.Л. Оподаткування та регіональний розвиток: (Теорія і практика): [Монографія] / Л.Л. Тарангул; Акад. держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2003. – 286 с.: іл. – Бібліогр.: с. 246-258. (УДК 33 Т 19)

Тенькав, С.О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: Від 16 січня 2003 р. / С.О. Тенькав; За ред. О.П. Коцюби. – К.: А.С.К., 2004. – 720 с. – (Сер. "Нормативні документі та коментарі") (УДК 34 Т 33)

Терещенко, Л.О. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. / Л.О. Терещенко, І.І. Матієнко-Зубенко; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2004. – 188 с. – Бібліогр.: с. 183-184 (УДК 33 Т 35)

Туган-Барановський, М.І. Паперові гроші та метал /М.І. Туган-Барановський; Пер. з рос. та наук. редагування пер. М.І. Савлука; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2004. – 200 с., портр.: іл. (УДК 33 Т 81)

Україна в процесах міжнародної інтеграції: [Монографія] / Нац. акад. наук України; Ін-т екон. прогнозування; За ред. В.Р. Сіденка. – Х.: Форт, 2003. – 280 с. (УДК 316 У 45)

Федонін, О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посіб. / О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2003. – 316 с. – Бібліогр.
еще рефераты
Еще работы по разное