Реферат: Концепція створення засобів навчання


Жук Ю.О. Проблеми освіти: Науково-методичний збірник. – Київ, 1997.- Вип. 10. - С.207-218.
КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
НОВОГО ПОКОЛІННЯ ДЛЯ СЕРЕДНІХ ЗАКЛАДІВ

ОСВІТИ УКРАЇНИ

О. Я. Савченко, акад. АПН України, д-р нед. наук, проф.,

A.М. Гуржій, чл.-кор, АГШ України, д-р техн. наук, проф.

B.М. Доній, директор ІЗМН,

В. П. Волинський, канд. пед. наук, доц.,

Ю. 0. Жук, канд. пед. наук, доц.,

В. В. Самсонов, канд. техя. наук, доц.,

М. І. Шут, чл.-кор. АПН України, д-р фіз.-мат. наук, проф.

ВСТУП

Невпинне зростання наукової інформації, динаміка розвитку сучасного суспільства, піднесення соціальної ролі особистості та інтелектуалізація її праці, швидка зміна техніки та технології по­требують від середніх закладів освіти України забезпечення якісно нового рівня навчально-виховного процесу. Одним з напрямів, який допоможе здійснити означене завдання, є широке й ефектив­не використання засобів навчання.

Під засобами навчання ми розуміємо спеціально утворені об'єкти, які формують навчальне середовище та беруть участь у навчальній діяльності, виконуючи при цьому навчальну, виховну та розвивальну функції. Як знаряддя праці вчителя і учнів, засоби навчання сприяють оптимальному поєднанню теоретичних і прак­тичних компонентів знань, приведенню змісту шкільної освіти у відповідність до рівня розвитку науки і техніки та суспільства в цілому.

Засоби навчання є невід'ємною складовою шкільного навчаль­ного процесу і дозволяють суттєво підвищити продуктивність праці всіх учасників навчального процесу. За їх допомогою у свідомості учнів фіксуються наочні та чуттєві образи предметів і явищ. Наочні образи виступають як обов'язковий елемент і чуттєва основа мислення, тому без використання засобів навчання учням важко зрозуміти навчальний матеріал, особливо взаємодію фізичних предметів і явищ, а вчителям неможливо впроваджувати нові тех- нології навчання. Необхідність використання засобів навчання у шкільному навчальному процесі доведена багатовіковою освітян­ською практикою і не потребує додаткових доказів. Утвердження нової парадигми шкільної освіти зумовлює необхіднісгь створення засобів навчання нового покоління, що пояснюється низкою взаємопов'язаних причин, насамперед новими напрямами реформування шкільної освіти та змінами у навчальних планах і програмах. Школи сьогодні повинні не тільки давати своїм вихованцям знання основ наук, а й навчити їх творчо вико­ристовувати ці знання. Випускники школи повинні вміти освоюва­ти нове, мати якісно сформовані навички та уміння, вміти чітко й ефективно аналізувати факти, узагальнювати їх і робити правильні висновки. З огляду на викладене проблема створення засобів навчання нового покоління є актуальною і потребує свого ви­рішення.

^ 1. Мета та основні завдання концепції

Метою Концепції створення засобів навчання нового покоління для середніх закладів освіти України є забезпечення розвитку особистісних якостей школяра та розкриття його творчого потенціалу шляхом упровадження нових засобів навчання, що відповідають сучасному стану розвитку суспільства, дозволяють використовувати новітні методи навчання, підвищують ефективність використання навчальною часу та поєднують різні види сприймання інформації.

Концепція створення засобів навчання нового покоління для се­редніх закладів освіти України — це науково обгрунтована кри­тична оцінка сьогоднішнього стану теорії і практики їх розробки та використання і сформульовані на цій основі положення та напря­ми створення засобів навчання нового покоління, які потребують практичної реалізації сьогодні і на найближчі 5—10 років.

Концепція в цілому та основні її частини визначають зміст і си­стему створення навчальної дидактичної бази для середніх закладів освіти України, яка відповідає сучасному рівню розвитку науки і техніки і забезпечує учасників навчально-виховного процесу такими засобами навчання, які створюють найсприятливіші умови для практичної реалізації стратегічних цілей, програмних завдань і по­ложень Закону України "Про освіту" та Державної національної програми "Освіта (Україна XXI століття)".

^ Основні завдання Концепції створення засобів навчання нового покоління — це:

забезпечення постійного оновлення та розвитку навчальної ди­дактичної бази шкіл України на основі активного використання досягнень сучасної педагогічної науки, нових технологій навчання та методичних розробок викладачів-новаторів;

створення системи забезпечення потреби шкільного навчаль­ного процесу в засобах навчання;

створення системи розробки, виготовлення, апробації, сер­тифікації, доставки та впровадження засобів навчання у школи України.

Необхідність розроблення концепції створення засобів навчання нового покоління для шкіл України зумовлена такими обставина­ми:

1. Починаючи з 1990 року, обсяг постачання школам України засобів навчання різко зменшився, що призвело до використання у шкільному навчально-виховному процесі технічно і змістовно за­старілих засобів навчання. Ситуацію суттєво погіршує відсутність методичного забезпечення та нормативно-інструктивних матеріалів щодо створення нових і вдосконалення наявних засобів навчання і використання їх у навчально-виховному процесі.

2. Формування нової парадигми загальної середньої освіти пе­редбачає:

перехід до евристично-пошукової моделі шкільного навчального процесу;

орієнтування на розвиваючу освіту, особистісно-орієнтоване навчання та інтегровані навчальні курси;

оптимальне поєднання гуманітарної і природничо-математичної складових шкільної освіти, їх теоретичних та практичних компо­нентів;

обов'язковість загальної середньої освіти і варіативність форми її одержання;

широке впровадження нових технологій навчання;

варіативність шкільних навчальних програм, появу навчально-виховних закладів нового типу;

запровадження державних стандартів загальноосвітньої підготовки.

^ 2. Основні положення концепції

Засоби навчання нового покоління мають відповідати сучасним вимогам навчально-виховного процесу у школах України, вони по­винні змінювати навчальну діяльність у напрямах її розширення та інтенсифікації, змістовно і конструктивно орієнтуватись на сучас­ний рівень розвитку науки, техніки і суспільства.

Водночас засоби навчання нового покоління

не виключають застосування в шкільному навчальному процесі тих засобів навчання, які виправдали себе в освітянській практиці, доповнюючи і надаючи їм нових можливостей використання зав­дяки розширенню функцій;

мають можливість поєднуватись у навчальні комплекси для за­безпечення різних рівнів навчання та використання їх у закладах освіти всіх типів;

при використанні комп'ютерних технологій навчання забезпе­чують оволодіння школярами навичок користувачів новими ін­формаційними технологіями, орієнтуючи учнів на їх застосування у навчальній та майбутній професійній діяльності;

з огляду на свою багатофункціональність забезпечують посилен­ня міжпредметних зв'язків та поєднання навчальних предметів, враховуючи при цьому альтернативність навчаяьних планів та сво­боду навчальної діяльності;

формують шкільне навчальне середовище, що допомагає здій­снювати навчальний процес, та створюють умови для продуктивної навчальної діяльності;

відповідають сучасним психолого-педагогічним, санітарно-гігієнічним і ергономічним вимогам;

активізують навчально-пізнавальну діяльність учнів і розвивають їх самостійність;

орієнтовані на сучасну технологічну базу, сучасний дизайн і універсальність.

Аналіз передового вітчизняного та світового досвіду дав змогу сформулювати такі основні положення концепції створення засобів навчання нового покоління для середніх закладів освіти України:

активне використання засобів навчання нового покоління, орієнтованих на комп'ютерні технології навчання, у шкільних навчальних закладах усіх типів, при цьому особливо важливим є створення і використання засобів навчання на базі комп'ютерних технологій у школах для дітей з вадами розумового або фізичного розвитку та у роботі з обдарованими дітьми;

збільшення сфери використання засобів навчання нового покоління у шкільному навчальному процесі, що реалізується через розширення кількості шкільних навчальних предметів, де викорис­товуються ці засоби навчання, особливо стосовно предметів гу­манітарного та естетичного циклу;

здійснення переходу від епізодичного до систематичного вико­ристання засобів навчання, застосування їх у школах не тільки на окремих уроках, а й при вивченні тем, розділів і курсів;

зростання інтелектуалізації засобів навчання та реалізація прин­ципу діалогізації шкільного навчального процесу, що дає змогу учням реалізувати ідивідуалізацію навчання;

створення принципово нових засобів навчання на базі нових інформаційних технологій — систем мультимедіа, експертних си­стем, гіпертекстових навчаючих систем, тренувальних програм і ін­телектуальних наставників, систем із змішаною ініціативою діалогу тощо;

широке використання засобів навчання нового покоління в позакласній роботі, яка продовжує урочну, розширює її рамки та наближає шкільну навчальну діяльність до дослідницької та про­фесійної шляхом застосування контекстного навчання (ділові ігри, моделювання ситуацій тощо);

засоби навчання нового покоління повинні активно формувати шкільне навчальне середовище, відповідати вимогам навчального дизайну і давати можливість ущільнення навчального часу шляхом розвантаження підручників від необхідності вербального підходу до подання в них навчального матеріалу;

засоби навчання нового покоління за рахунок своєї багатофункціональності повинні забезпечити індивідуальну, індивідуально-групову та групову продуктивну шкільну навчальну діяльність, а також її альтерлативнісгь через формування нового мислення щодо цілей діяльності та засвоєння знань на рівні їх використання (функціональна грамотність);

засоби навчання нового покоління мусять активізувати мотива­цію навчання, яка на сьогоднішьому етапі розвитку шкільної освіти передбачає спрямування навчання у напрямі гуманізації, гу­манітаризації з урахуванням індивідуальних особливостей та інте­ресів учнів;

інформативність, наочність та емоційність подання навчального матеріалу засобами навчання нового покоління дозволить учням отримати поглиблену інформацію про явища та процеси, що вивчаються;

засоби навчання нового покоління мають відповідати сучасним технічним, психолого-педагогічним, санітарно-гігієнічним, ерго­номічним і нормативним вимогам Держстандарту України

^ 3. Теоретико-методологічні основи концепції


Зягальномегодологічиою основою Концепції є системний аналіз, в основу якого покладено діяльнісіний підхід, зумовлений змістом шкільної освіти. Використання засобів навчання нового покоління вносить суттєві зміни у зміст і структуру навчальної діяльності, оскільки з'являється можливість розв'язувати принципово нові зав­дання навчання, які превалюючими нині вербальними методами не можуть розв'язуватись ефективно.

Головні теорегико-методологічні положення та висновки Кон­цепції сформульовані на основі аналізу:

педагогічних, соціологічних і фізіолого-гігієнічних проблем ви­користання засобів навчання нового покоління;

прогнозування їх розвитку та запровадження в практику роботи школи;

сучасного стану використання та можливостей підвищення ефективності викарисгання засобів навчання у шкільному навчаль­ному процесі,

сучасного рівня науково-технічного прогресу та розвитку суспільства;

комплексного підходу до процесу поєднання навчання та суспільного, трудового, морального, естетичного та фізичного ви­ховання;

ергономіки, естетики, гігієни та технології організації навчаль­ного процесу у школі.

Прийняті такі основні методологічні вимоги щодо розроблення, створення та запровадження у школу засобів навчання нового по­коління:

відповідність змісту шформаційних функцій засобів навчання завданням шкільної навчальної програми;

комплексність, багатофункціональність, універсальність і інте­грованість засобів кавчання для забезпечення вирішення навчаль­них завдань та урізноманітнення видів навчальної діяльності учнів;

безпечність використання засобів навчання в умовах школи;

відповідність засобів навчання сучасному рівню науки і техніки, вимогам наочності і емоційності форм і методів передачі навчаль­ної інформації з урахуванням пізнавальних і фізіологічних можли­востей учнів;

орієнтованість засобів навчання на розвиваючу функцію шкіль­ної освіти та на її гуманізацію і гуманітаризацію;

оперативність і мобільність застосування засобів навчання в умовах навчального процесу школи;

мінімальність матеріальних затрат на серійне виробництво за­собів навчання.

^ 4. Напрями реалізації концепції

Досягнення мети та основних завдань Концепції створення за­собів навчання нового покоління для середніх закладів освіти України повинно здійснюватись комплексно у таких напрямах:

1. Зміцнення і розвиток навчальної дидактичної бази шкіл України, що передбачає розв'язання наступних завдань:

створення типового переліку засобів навчання нового поколін­ня, необхідних для викладання навчальних дисциплін у школах;

формування перспективних планів розробки, виготовлення та впровадження засобів навчання нового покоління;

створення системи оцінювання педагогічної ефективності за­собів навчання нового покоління, відповідності їх сучасному ро­звитку науки і техніки;

визначення критеріїв, норм і правил сертифікації та стандарти­зації при створенні нових і удосконаленні існуючих засобів навчання;

координацію планів науково-дослідних і проектно-кокструкторських робіт по розробленню нових і удосконаленню існуючих засобів кавчання;

підготовку кадрів для розробки, виробництва і запровадження у шкільний навчальний процес засобів навчання нового покоління.

2.Розроблення організаційно-педагогічних умов ефективного вико­ристання засобів навчання нового покоління, яке передбачає вико­нання таких завдань:

побудову системи прогнозування потреби шкіл та їх забезпе­чення засобами навчання;

розроблення оптимальних варіантів обладнання шкільних кла­сів, кабінетів та лабораторій засобами навчання;

визначення раціональних організаційно-технічних форм вико­ристання засобів навчання.

3.Розроблення педагогічних методик ефективного використання за­собів навчання нового покоління, куди входять:

визначення змісту інформаїційних функцій, дидактичної ролі і призначення різних видів засобів навчання;

визначення педагогічних вимог щодо комплексного викори­стання засобів навчання;

визначення ролі, місця та призначення засобів навчання при використанні комп'ютерної техніки і нових інформаційних техно­логій навчання в школі;

проведення педагогічних і фізіологічних порівняльних дослід­жень різних видів засобів навчання та методик їх використання;

розроблення інноваційних педагогічних методик впровадження засобів навчання.

4.Створення організаційної структури доставки засобів навчання до шкіл..

Для вирішення цієї проблеми необхідно залучити відповідні управління та відділи Міністерства освіти України, обласних і районних управлінь, обласні інститути удосконалення вчителів і розробити необхідні нормативні документи.

5.Створення інформаційного банку даних розроблення, вироб­ництва та запровадження засобів навчання нового покоління у школи України, що дозволить:

здійснити аналіз сучасних методик використання та методів розроблення і упровадження засобів навчання у школи України;

визначити потреби шкільної освіти у викладачах, які володіють методиками використання засобів навчання нового покоління та потребу шкіл України у методичних розробках щодо їх ефективно­го використання;

здійснити контроль функціонування процесу розроблення, се­рійного виробництва та упровадження засобів навчання у школах;

проаналізувати інформацію про перспективи розвитку засобів навчання, провести статистичний облік засобів навчання (їх найменувань, загальних методичних можливостей, методик викори­стання та педагогічного призначення).

6. Створення системи фінансування розроблення, виробництва, сертифікації та впровадження засобів навчання нового покоління, го­ловне завдання якої — забезпечити фінансування заходів і завдань Концепції, яке складається із витрат:

на проведення науково-дослідних та проектно-конструктор­ських робіт по створенню нових і удосконаленню існуючих засобів навчання та розроблення їх методичного забезпечення;

на серійне виробництво засобів навчання та розроблення мето­дичного забезпечення до них;

на проведення сертифікації засобів навчання; на доставку засобів навчання до шкіл України.

7. Створення системи розроблення, виробництва та постачання за­собів навчання, яка повинна:

гнучко реагувати на зміни напрямів розвитку освіти; відповідати вимогам кінцевого користувача (школа, вчитель, учень);

будувати відкритий ринок засобів навчання на основі конку­ренції за якість, за поновлення номенклатури засобів навчання і зниження ціни на них;

дозволяти державі впливати на процес формування школяра як громадянина, в тому числі і через засоби навчання.

Побудувати таку систему доцільно еволюційним шляхом з пое­тапною реалізацією. Перший етая має бути спрямований на від­новлення системи розроблення та виробництва існуючих засобів навчання і насичення ними шкіл, оскільки рівень забезпеченості останніх наблизився до критичної межі. Другий етаи має бути спрямований на розроблення й створення засобів навчання нового покоління як одного з головних компонентів нових технологій навчання.

Наступні етапи мають бути спрямовані на побудову і розвиток системи забезпечення засобами навчання нового покоління шкіл України відповідно до вимог стратегії розвитку шкільної освіти та соціального розвитку суспільства.

^ 5. Державна та галузева підтримка реалізації концепції

Реалізація завдань Концепції створення засобів навчання нового покоління повинна забезпечити дотримання державних вимог щодо якості розроблення і виробництва та ефективності використання засобів навчання нового покоління шляхом:

1)дотримання вимог державних і галузевих стандартів на роз­роблення і виробництво засобів навчання;

створення і підтримки правової і нормативної бази ринку розробників і виробників засобів навчання, який функціонує на основі конкуренції і забезпечує досягнення стратегічних цілей за­гальної середньої освіти та зниження ціни на засоби навчання;

контролю за дотриманням державної політики у шкільній освіті, яка здійснюється через систему сертифікації і стандартизації засобів навчання нового покоління; особлива увага при цьому має приділятись засобам навчання, які забезпечують предмети держав­ного компоненту шкільної освіти;

4) створення системи впровадження у шкільний навчальний про­цес засобів навчання нового покоління. Проблема швидкого на­сичення шкіл засобами навчання нового покоління вирішувати­меться за рахунок уніфікації, типізації, модульності засобів навчання та широкого впровадження у шкільний навчальний процес за­собів навчання на базі нових інформаційних технологій. Важливим є залучення до вирішення поставлених проблем вчителів середніх закладів освіти, наукового потенціалу НАН України та АПН України, вищих навчальних закладів та підприємств-виробників;

5) вирішення проблем фінансування поетапної реалізації завдань Концепції.

Відповідно до Конституції України та Закону України "Про освіту" основним джерелом фінансування загальної середньої освіти є бюджет. На сучасному етапі у зв'язку з недостатнім обсягом централізованого фінансування на розроблення, виробництво та поставку засобів навчання у школи України пропонується цільо­ве фінансування найважливіших (першочергових) засобів нав­чання, в тому числі і шляхом інтеграції коштів місцевих бюджетів

Найефективнішими економічними важелями державного впливу на розроблення та виробництво засобів навчання нового покоління є інвестиції, кредитування та оподаткування. Держава повинна ефективно впливати на процес створення, виготовлення і доставки до шкіл засобів навчання через систему кредитування, надаючи на пільгових умовах кредити тим підприємствам і фірмам, які беруть участь у розробленні та виробництві засобів навчання, що уможливить збільшення обсягів випуску першочергових засобів навчання нового покоління.

Іншими джерелами фінансування розробки та виробництва засобів навчання нового покоління можуть бути:

інвестиції комерційних структур, банків, іноземні інвестиції;

власні джерела фінансування навчальних закладів;

відрахування інших міністерств.

Державне стимулювання створення засобів навчання нового по­коління має містити в собі не тільки економічні, а й інші важелі: присвоєння почесних та наукових звань, громадське визнання, соціальні пільги тощо. Особливо важливе значення має стимулюван­ня вчителів шкіл з метою залучення їх до процесу розроблення та впровадження засобів навчання.

Реалізація щойно перелічених завдань Концеїщії також потре­бує:

розроблення інструктивних і нормативних галузевих документів про порядок організації розробки, виробництва, сертифікації та доставки засобів навчання до шкіл України, які повинні регламентувати взаємовідносини розробників, виробників, споживачів і ор­ганів управління освітою на різних етапах життєвого циклу (визначення потреби, формування педагогічних і технічних вимог, розроблення, виробництво, доставка та експлуатація) засобів навчання нового покоління;

розроблення системи сертифікації засобів навчання у вигляді оргаиізаційно-технологічної схеми з комплектом необхідної доку­ментації, згідно з якою засоби навчання, що виробляються в Україні або постачаються зовні, розглядаються з позиції відповід­ності їх педагогічним вимогам і чинним стандартам України.

Засоби навчання нового покоління повинні відповідати вимогам сьогодення, але — водночас — і задовольняти потреби завтрашньо­го дня, враховуючи тенденції розвитку суспільства та шкільної освіти.
еще рефераты
Еще работы по разное