Реферат: С. М. Гайденко Рецензент : В. О. КостюкМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної роботи і практичних занять

з курсу

„внутрішній економічний механізм підприємства”


(для студентів денної і заочної форм навчання

спеціальності “Економіка підприємства”)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007


Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних занять з курсу «Внутрішній економічний механізм підприємства» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності „Економіка підприємства”).Укл.

В.М. Тюріна, С.М. Гайденко. – Харків: ХНАМГ, 2007.– 52с.


Укладачі: В.М.Тюріна,

С.М.Гайденко


Рецензент : В.О. Костюк


Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки

протокол № 9 від 22.02.2007р.


ВСТУП


Внутрішній економічний механізм підприємства являє собою впорядковану систему економічних і організаційно-правових методів, форм і стимулів діяльності підприємства. Дисципліна «Внутрішній економічний механізм підприємства» вивчає принципи побудови й закономірності функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства.

Мета вивчення дисципліни: формувати знання про структуру, принципи побудови і закономірності функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства, його нормативну базу, планування, контроль, оцінку діяльності підрозділів, матеріальне стимулювання їх колективів, методику внутрішньої економічної діагностики, а також дати практичні навички і вміння обґрунтовувати форми внутрішнього економічного управління, обчислювати планові показники діяльності підрозділів, оцінювати їх виконання та розробляти системи матеріального стимулювання розвитку її ефективності.

Дисципліна „Внутрішній економічний механізм підприємства” вивчає такі економічні відносини всередині підприємства, які формуються згідно з його виробничою та організаційною структурою.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: знати – будову і форми функціонування внутрішнього економічного механізму; способи формування внутрішніх цін; методи планування, контролю, оцінювання діяльності підрозділів, а також матеріального стимулювання їх колективів; методику діагностики та оптимізації роботи операційної системи підприємства; вміти – обґрунтувати форми внутрішнього економічного управління; обчислювати планові показники діяльності підрозділів; оцінювати їх виконання; опрацьовувати системи стимулювання ефективної діяльності та розвитку.

Методичні вказівки допоможуть студентам у самостійному вивченні дисципліни, що охоплюють усі основні складові навчального процесу, починаючи з програми навчальної дисципліни і закінчюючи формами контролю рівня знань.


^ 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Змістовий модуль І. ПЕРЕДУМОВИ ТА ФОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ


Тема 1. Виробничо-організаційна та економічна структуризація підприємства


Підприємство як система. Підприємство - складна відкрита система. Різні аспекти системної побудови підприємства: виробничо-технічний, організаційний, економічний. Економічна модель підприємства як відкритої системи. Горизонтальний та вертикальний поділ праці на підприємстві, його структуризація. Адміністративно-правовий статус підприємства.

Виробнича структуризація підприємства. Функції підприємства й організаційні форми їх виконання. Виробничі, невиробничі, обслуговувальні підрозділи та апарат управління. Виробничі підрозділи основної та неосновної (допоміжної) діяльності. Схеми взаємозв'язків і взаємодії підрозділів основного виробництва, виробничої та соціальної інфраструктури. Динамічні зміни структури підприємства під впливом ринкової кон'юнктури й рівня кооперування.

Організаційно-економічна структура підприємства. Чинники, що визначають організаційно-економічну структуру підприємства. Економічний статус підрозділів підприємства та його вплив на структуру управління. Підрозділи внутрішньої кооперації та підрозділи, що випускають готову продукцію. Центри витрат і центри прибутку у структурі підприємства. Сучасні тенденції трансформації організаційно-виробничих структур. Стратегічні господарські підрозділи та їх роль у підвищенні конкурентоспроможності компаній.


Тема 2. Структура та форми функціонування внутрішнього економічного механізму


Структура внутрішнього економічного механізму та принципи його побудови. Економічні інтереси як мотиваційний чинник. Форми реалізації економічних інтересів на рівні підприємства, підрозділів і окремих працівників. Економічний механізм як система чинників, що забезпечує реалізацію економічних інтересів. Зв'язок і відмінності економічних механізмів підприємства та його підрозділів. Орієнтація внутрішнього економічного механізму на вирішення переважно тактичних (поточних) завдань, обмежену сферу діяльності. Трансформація принципів економічної діяльності підприємства на рівні підрозділів. Основні засади побудови внутрішнього економічного механізму.

Організаційні передумови функціонування внутрішнього економічного механізму. Функціональне й майнове розмежування підрозділів. Чітке визначення кінцевих результатів діяльності. Обґрунтована система показників планування, обліку та оцінювання діяльності. Прогресивна нормативна база. Належний облік зберігання та руху матеріальних цінностей, витрат, продукції. Дієві форми матеріального заохочення та матеріальної відповідальності. Документальна регламентація статусу, прав і обов'язків підрозділів.

Форми функціонування внутрішнього економічного механізму. Залежність форми функціонування внутрішнього економічного механізму від призначення продукції, розмірів підприємства та його підрозділів. Пряме планове регулювання діяльності з боку центрального апарату управління за деталізованою системою показників. Переваги і недоліки такої форми, сфера її застосування. Умови та ефективність розширення самостійності діяльності підрозділів. Договірні форми регулювання діяльності підрозділів внутрішньозаводської кооперації. Підрозділи як самостійні суб'єкти ринку й генератори прибутку. Функції центрального апарату управління за умов широкої самостійності підрозділів. Відносини між підрозділами, підрозділами та апаратом управління. Світовий і вітчизняний досвід внутрішніх економічних відносин.


Тема 3. Внутрішні ціни та методи їх формування


Функції та система внутрішніх цін. Вартісне оцінювання ресурсів і продукції. Внутрішнє формування витрат, визначення вартості проміжної і кінцевої продукції, формування й розподіл доходу. Ціни на сировину та матеріали. Особливості внутрішнього оцінювання матеріалів у разі зберігання їх у запасах за умов нестабільності ринкових цін.

Внутрішні ціни на продукцію підрозділів. Ціни на базі витрат виробництва та умови їх застосування. Ціни з урахуванням прибутку, їх функції, умови застосування та методи розробки. Розподільна та стимулювальна функції внутрішніх цін на базі повної вартості. Внутрішні ціни на базі ціни готової (кінцевої) продукції, договірні та ринкові ціни.

Методи встановлення цін на продукцію підрозділів — суб'єктів ринку. Формування цін за схемою «собівартість + прибуток», нижня і верхня межі ціни в довгостроковому та короткостроковому періодах. Формування ціни як функції витрат і цільового прибутку. Методи встановлення ціни «за рівнем поточних цін», «рівнем попиту», їх особливості та сфери застосування. Стратегія і тактика ціноутворення на підприємстві.


Змістовий модуль ІІ.^ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВА


Тема 4. Система та порядок планування


Система та зміст внутрішніх планів. Зв'язок внутрішньозаводського планування з плануванням діяльності підприємства в цілому. Особливості внутрішнього планування залежно від вибраної схеми економічного управління. Горизонт внутрішніх планів, їх орієнтація на вирішення тактичних завдань. Структура та показники внутрішніх планів для підрозділів центрів витрат і центрів прибутку, підрозділів різного ієрархічного рівня.

Принципи та методи розробки внутрішніх планів. Принципи системності, участі (партисипативності), оптимальності, безперервності та гнучкості у внутрішньому плануванні. Економічне значення цих принципів і умови їх додержання. Методи планування. Сутність, переваги і недоліки синхронного (симультаційного) і послідовного (сукцесійного) планування. Методи ієрархічного планування, їх переваги, недоліки та сфера застосування. Оптимальний розподіл ресурсів підприємства у процесі розробки планів підрозділів.

Нормативна база планування. Система техніко-економічних норм і нормативів як основа розробки планів. Класифікація норм і нормативів за їх видами, терміном дії, ступенем диференціації та агрегування. Методи розробки норм і нормативів. Організація нормативного господарства підприємства та його функціонування. Заміна й коригування норм. Внутрішні ціни як важливий елемент нормативної бази підприємства.


Тема 5. Виробнича програма та її ресурсне обґрунтування


Зміст і порядок розробки виробничої програми підрозділів.

Сутність виробничої програми підрозділів. Планово-облікові одиниці виробничої приграми та їх залежність від типу виробництва. Особливості розробки планів виробництва для внутрішньо-коопераційних підрозділів і підрозділів, що виготовляють товарну продукцію. Обґрунтування планів випуску та запуску виробів за умов тривалого виробничого циклу. Послідовність запуску продукції у виробництво та її оптимізація. Одиниці виміру та показники загального обсягу виробництва. Особливості розробки виробничих програм допоміжних підрозділів.

Обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю. Особливості обґрунтування виробничої програми в одно- і багато продуктивному виробництві. Обчислення пропускної здатності груп устаткування та їх завантаження. Можливості відносного вирівнювання завантаження взаємозв'язаних підрозділів і устаткування у короткостроковому та довгостроковому періодах.

Забезпечення виробничої програми трудовими ресурсами. Трудомісткість виробничої програми та її залежність від рівня механізації і автоматизації виробництва. Особливості обчислення потрібної кількості робітників залежно від їх функцій і ролі у виробничому процесі. Оптимізація роботи людино-машинних систем за критерієм витрат на основі теорії масового обслуговування.


Тема 6. Планування витрат (прибутку)


Склад витрат підрозділів і порядок їх планування. Елементи й калькуляційні статті витрат, прямі і непрямі, змінні і постійні витрати підрозділів. Регульовані і нерегульовані витрати. Основні показники витрат підрозділів; кошториси, собівартість виробів. Загальний порядок розробки планів витрат підрозділів. Послідовність планування витрат основних і допоміжних підрозділів.

Формування кошторисів підрозділів. Функції кошторисів, їх елементна та калькуляційна структура. Обчислення матеріальних витрат, витрат на зарплату й соціальні потреби. Формування загальновиробничих витрат, їх поділ на змінні та постійні. Методика обчислення окремих елементів загальновиробничих витрат.

Планування собівартості продукції. Визначення планової собівартості кінцевої продукції підрозділів. Обчислення собівартості окремих виробів. Методи калькулювання та сфери їх застосування. Особливості калькулювання в одно- і багатопродуктовому виробництві. Розподіл непрямих (загальновиробничих) витрат у багатопродуктовому виробництві, бази розподілу та умови їх застосування. Обчислення прибутку в підрозділах, що є центрами прибутку.


Змістовий модуль III^ . КОНТРОЛЬ, ОЦІНЮВАННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ


Тема 7. Контроль і оцінювання діяльності


Контроль як функція управління. Форми контролю діяльності підрозділів. Поточний і періодичний контроль. Диспетчерський контроль ходу виробництва. Контроль якості продукції, трудової дисципліни, поточних витрат. Звітність підрозділів, її зміст і періодичність.

Критерії оцінювання діяльності. Оцінювання діяльності та його роль. Оцінні показники та їх обґрунтування. Визначення показників кінцевих результатів для різних підрозділів. Порівняння фактичних показників із плановими, нормативними їх значеннями, а також фактичними за минулі періоди. Сфера застосування різних критеріїв оцінювання. Комплексне оцінювання діяльності.

Оцінювання виробничої діяльності. Оцінювання виконання плану за номенклатурою та загальним обсягом виробництва. Комплектне виготовлення продукції та його роль. Ритмічність виробництва та її визначення. Чинники забезпечення ритмічності роботи.

Оцінювання ефективності роботи за показником витрат. Відносні та абсолютні показники витрат і їх застосування для оцінювання роботи підрозділів. Необхідність перерахування планових витрат на фактичний обсяг виробництва для оцінювання роботи. Функції обчислення планових витрат на фактичний обсяг продукції, їх роль у складанні гнучких кошторисів. Аналіз відхилень фактичних витрат від планових і заходи з раціонального використання ресурсів.


Тема 8. Механізм стимулювання


Роль, форми та джерела стимулювання. Стимулювання як спонукання до дій у певному напрямку. Матеріальне і нематеріальне стимулювання. Провідна роль матеріального стимулювання в забезпеченні ефективної діяльності підрозділів. Джерела стимулювання. Роль прибутку у стимулюванні персоналу.

Стимулювальна функція оплати праці. Обґрунтування форми оплати праці з урахуванням її стимулювальних особливостей. Сфери ефективного застосування відрядної і почасової оплати праці. Об'єктивні передумови поширення почасової оплати праці. Передовий досвід і тенденції в оплаті праці.

Оплата праці за кінцевим результатом і її стимулювальна роль. Сутність оплати праці за кінцевим колективним результатом і сфера її ефективного використання. Формування комплексних розцінок і колективного фонду зарплати. Розподіл колективного заробітку між членами колективу.

Стимулювання через участь у прибутку. Роль стимулювання через участь у прибутку. Форми участі у прибутку. Участь у прибутку на основі відносин власності. Виплати з прибутку за результати роботи. Централізовані і децентралізовані виплати з прибутку працівникам виробничих підрозділів.


Тема 9. Матеріальна відповідальність за результати роботи


Форми і зміст матеріальної відповідальності. Компенсаційно-еквівалентні відносини та матеріальна відповідальність як умови ефективної взаємодії підприємств. Роль господарських договорів у забезпеченні матеріальної відповідальності. Форми матеріальної відповідальності підприємств та їх підрозділів — суб'єктів ринку за порушення договірних зобов'язань. Штрафи, відшкодування збитків. Відповідальність підприємства перед державою та споживачами за якість продукції. Матеріальна відповідальність перед державою за умови функціонування й додержання чинного законодавства.

Методи обчислення збитків і економічних санкцій. Сутність і склад збитків. Додаткові витрати, втрата або пошкодження майна, не одержані доходи (втрачена вигода). Наслідки порушень договірних зобов'язань: зменшення обсягу виробництва й продажу продукції, простої, форсування виробництва (аритмія), заміна матеріалів, брак тощо. Порядок обчислення збитків за певними наслідками. Розподіл збитків і суми претензії між кількома контрагентами, котрі порушили договірні зобов'язання.

Особливості внутрішньовиробничої матеріальної відповідальності. Зв'язок матеріальної відповідальності підприємства в цілому та його підрозділів. Структура системи внутрішньої матеріальної відповідальності на підставі економічних претензій і порядок її функціонування. Облік взаємних санкцій підрозділів і їх вплив на кінцеві результати діяльності та оцінні показники. Особливості обчислення втрат і внутрішніх економічних санкцій.


Змістовий модуль IV^ . МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА


Тема 10. Аналіз системи «витрати - випуск - прибуток»


Сутність і передумови аналізу системи «витрати - випуск - прибуток» (ВВП). Зв'язок витрат, обсягу виробництва (операційної діяльності) і прибутку. Економічне значення моделювання та аналізу цього співвідношення. Спрощена модель лінійних співвідношень у процесі ВВП-аналізу та її графічна інтерпретація. Показники, що обчислюються й аналізуються у процесі ВВП-аналізу. Поділ витрат на змінні та постійні. Роль маржинального прибутку під час аналізу та прийняття рішень.

Аналіз рівноваги та безпеки операційної діяльності. Вплив постійних витрат на прибутковість діяльності підприємства. Рівноважний (беззбитковий) обсяг операційної діяльності (виробництва). Визначення беззбиткового обсягу операційної діяльності в натуральному і грошовому виразі. Беззбитковість та безпека діяльності підприємства і його підрозділів. Обчислення рівня економічної безпеки підприємства.

Залежність прибутку від операційної активності та структури витрат. Значення управління прибутком і чинниками його формування. Визначення рівня операційної активності (обсягу виробництва), що забезпечує цільовий прибуток. Залежність прибутку від операційної активності. Операційний ліверидж (важіль), його визначення й застосування в оперативному аналізі.


Тема 11. Регулювання й оцінювання виробничих запасів


Оптимізація запасів та інтервалів поставок матеріалів. Роль матеріальних витрат у формуванні вартості продукції та прибутку. Витрати на поставки та зберігання матеріалів на складі, їх залежність від розмірів інтервалів поставок. Втрати (нестриманий прибуток) через відволікання коштів у виробничі запаси. Мінімізація витрат на поставки та зберігання матеріалів визначенням оптимальних партій поставок і розмірів запасів.

Оцінювання руху виробничих запасів і його вплив на собівартість продукції. Динамічність цін на матеріали та різний їх рівень на складські запаси. Методи оцінювання матеріалів у запасах під час їх відпускання у виробництво, на продаж та в разі зменшення запасів з іншої причини. Сутність і умови ефективного застосування методів оцінювання: за собівартістю перших надходжень (LІFО), за собівартістю останніх надходжень (FIFО), за середньозваженою і нормативною собівартістю, ідентифікованою собівартістю і ціною продажу.


Тема 12. Адаптація операційної системи до зміни її завантаження


Сутність і форми адаптації операційної системи. Відповідність структури і режиму роботи операційної системи певному обсягу діяльності. Змінюваність обсягу діяльності й необхідність адаптації до нового рівня завантаження. Експлуатаційні витрати як критерій роботи операційної системи та оптимальності її адаптації до зміни завантаження. Параметри та форми адаптації.

Механізм адаптації устаткування виробничих систем. Етапи адаптації. Комбінована адаптація однотипного устаткування з однаковими і різними експлуатаційними витратами за його кількістю, часом та інтенсивністю роботи. Процеси адаптації устаткування без регулювання часу його роботи. Особливості процесів адаптації в разі постійної і змінної інтенсивності роботи. Застосування функцій граничних витрат і динамічного програмування у процесі адаптації.

Обґрунтування форми придбання устаткування. Потреба у придбанні устаткування в разі його заміни та розширення обсягу операційної діяльності. Варіанти придбання устаткування - купівля (за рахунок власних коштів, кредиту), лізинг. Сумарні дисконтовані витрати як критерій вибору форми придбання устаткування. Обчислення теперішніх (дисконтованих) витрат за порівнюваними альтернативними варіантами. Особливості обчислення лізингових платежів.


^ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Загальний обсяг навчальної роботи студента за навчальним(и) планом(ами) 144/4 годин/кредитів ECTS

Обсяг у годинах

Зміст навчальної дисципліни

Денне навчання

Заочне навчання
Л

П

Лз

СРС

Л

П

Лз

СРС

Тема 1. Виробничо-організаційна та економічна структуризація підприємства

4

2

-

7

2

1

-

10

Тема 2. Структура та форми функціонування внутрішнього економічного механізму

4

2

-

4

1

1

-

8

Тема 3. Внутрішні ціни та методи їх формування

2

1

-

9

-

1

-

11

Тема 4. Система та порядок планування

4

2

-

2

1

-

-

7

Тема 5. Виробнича програма та її ресурсне обґрунтування

2

1

-

3

1

-

-

5

Тема 6. Планування витрат (прибутку)

2

1

-

13

-

1

-

15

Тема 7. Контроль і оцінювання діяльності

2

1

-

13

1

-

-

15

Тема 8. Механізм стимулювання

2

1

-

7

2

-

-

8

Тема 9. Матеріальна відповідальність за результати роботи

2

1

-

9

1

-

-

11

Тема 10. Аналіз системи «витрати - випуск - прибуток»

2

1

-

9

1

-

-

11

Тема 11. Регулювання й оцінювання виробничих запасів

2

1

-

9

-

1

-

11

Тема 12. Адаптація операційної системи до зміни її завантаження

2

1

-

14

-

1

-

16

Разом

30

15

-

99

10

6

-

128Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом дисципліни, засвоєння необхідних умінь і навичок у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Під час такої роботи використовується навчальна, спеціальна література, а також тексти лекцій. Специфічною формою самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань у вигляді розв'язування задач, аналізу ситуацій, написання курсової або розрахунково-графічної роботи. Мета виконання курсової роботи (РГР) - поглибити теоретичні знання студента щодо структуризації підприємства як економічної системи та набути навички системно-цільового підходу до аналізу структури управління підприємством, а також календарного планування діяльності його підрозділів. Курсова робота складається з двох розділів. У першому розділі студент виконує аналіз структури управління підприємством відповідної галузі житлово-комунального господарства, у другому - здійснює календарне планування діяльності підприємства.

Студенти спеціальності «Економіка підприємства» денної форми навчання виконують розрахунково-графічну роботу, яка складає перший розділ курсової роботи. Студенти заочної форми навчання виконують курсову роботу.


^ 3. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ І ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

ДО ВИВЧЕННЯ ЗМІСТОВИХ МОДУЛЕЙ ДИСЦИПЛІНИ


Змістовий модуль 1. ПЕРЕДУМОВИ ТА ФОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ


Вивчення даного змістового модуля починається з розгляду проблем виробничо-організаційної та економічної структуризації підприємства як об'єкта дослідження. Доцільно поперше розглянути основні концепції підприємства, які описують його виникнення, діяльність і ліквідацію. Основні характеристики тієї чи іншої теорії підприємства допомагають студентові набути знання стосовно діяльності підприємства як окремої ланки економічного простору та окремих його підрозділів, а також про особливості функціонування підприємств житлово-комунального господарства.

Продовженням ознайомлення з економічною системою підприємства є розгляд основних аспектів його функціонування та можливих напрямків адаптації до умов динамічного зовнішнього середовища. З цього приводу необхідно визначити специфічні риси підприємства як системи, що характеризується виробничо-технічними, організаційними, соціальними, економічними, інформаційними, екологічними та адміністративно-право-вими відносинами.

Далі треба зупинитися на структуризації підприємства, яка відіграє важливу роль у формуванні його внутрішнього економічного механізму. Розвиток виробничої структури потрібно розглядати разом з організаційною структурою управління, оскільки виробнича структура є лише об'єктом управління. Тому необхідно враховувати чинники, які впливають на вибір типу організаційної структури підприємства.

Для розуміння дії економічного механізму підприємства необхідно знати принципи його побудови, а саме: принцип цільової сумісності та зосередженості, принцип безперервності та надійності, принцип планомірності, пропорційності та динамізму, демократичний принцип розподілу функцій управління, принцип науковості й обґрунтованості методів управління та принцип ефективності управління.

Структура економічного механізму підприємства визначається через організаційно-технічну систему або формування вертикальних зв'язків між підрозділами та адміністративним центром і горизонтальних зв'язків між окремими підрозділами; систему планування діяльності підрозділів; систему контролю та оцінювання діяльності підрозділів; установлення матеріальної відповідальності підрозділів; мотивацінний механізм функціонування. Вивчення цих складових дає змогу створити уявлення про специфіку внутрішнього економічного механізму окремого підприємства.

Наступним кроком є визначення організаційних передумов функціонування внутрішнього економічного механізму, серед яких виокремлюють майнову відокремленість підприємства та його підрозділів, їх відносну економічну самостійність, наявність прогресивної нормативної бази, створення системи обліку руху матеріальних цінностей, витрат і продукції, раціональної системи оцінювання та матеріального стимулювання діяльності, додержання принципу економічної відповідальності за кінцеві результати роботи та створення належної внутрішньозаводської інфраструктури. Треба розуміти, що внутрішній економічний механізм може функціонувати в різних формах. Тому доцільно з'ясувати, які чинники впливають на вибір тієї чи іншої форми.

Засвоєння теоретичних основ внутрішнього ціноутворення на підприємстві та набуття практичних навичок визначення цін на продукцію окремих його підрозділів доцільно починати зі з'ясування сутності та ролі внутрішніх цін на сучасному підприємстві.

Необхідно розглядати внутрішні ціни як інструмент організації внутрішньовиробничих економічних відносин. Основним питанням із цього приводу є проблема визначення розміру прибутку, який підлягає розподілу між підрозділами підприємства. Тому необхідно з'ясувати, які чинники можуть впливати на цей розмір, як їх можна враховувати у процесі встановлення внутрішніх цін.


^ Практичні заняття

Виробнича ситуація

Відкрите акціонерне товариство «Картонно-паперовий комбінат» (ВАТ «КПК») є найбільшим в Україні підприємством з переробки вторинної сировини. Воно посідає перше місце за обсягами виробництва та споживанням сировини. Виробничі потужності комбінату розраховані на виробництво 200000 т/рік макулатурного картону хром-ерзац; 80000 т/рік паперу санітарно-гігієнічного призначення (туалетного); переробку 50000 т/рік картону в картонні коробки та пачки з багатокольоровим друком.

До складу комбінату входять три основні виробництва: картонне, поліграфічне та паперове. Картонке виробництво складається з размольно-підготовчого та картонного цехів. Поліграфічне містить цех офсетного та глибокого друку, цех листкового та малоформатного картону, цех товарів народного споживання та цех із виготовлення друкарських форм і висікальних штампів, який є серцевиною поліграфічного виробництва. Він забезпечує цехи офсетного та глибокого друку друкованими формами, штампами, матрицями. Усі процеси, режими, хімічні аналізи контролюються лабораторією. Паперове виробництво складається з цеху з виробництва паперу та цеху з його переробки. Увесь виробничий процес у цехах здійснюється на імпортному устаткуванні.

Комбінат має велику ремонтну базу, транспортне господарство, комплекс водопідготовки та біологічного очищення промислових стоків.

Номенклатура продукції, що виготовляється на ВАТ «КПК», досить широка. Це пояснюється наявністю цеху товарів народного споживання та виготовленням поліграфічної продукції на замовлення. Папір санітарно-гігієнічного призначення та високоякісний коробковий картон користуються великим попитом не лише на внутрішньому ринку. Продукція комбінату відвантажується 840 споживачам у країни СНД, понад 30% продукції експортується до країн Західної Європи, Малої Азії.

Значно розширилися зв'язки зі споживачами з введенням у дію поліграфічного та паперового виробництв. Продукція поліграфічного виробництва - понад 200 найменувань заготовок коробок з багатокольоровим друком - використовується для впакування заморожених продуктів, продуктів харчування, овочів, дитячого харчування, синтетичних миючих засобів, товарів народного споживання. За рахунок випуску паперу значно збільшився випуск товарів народного споживання.

Основною сировиною для виробництва картону хром-ерзац та туалетного паперу є макулатура, місткість якої в картоні становить 80-85%, а в папері - 100%. Тому комбінат переробляє 350000 т макулатури за рік, яка надходить залізничним та автомобільним транспортом на склад макулатури.

Розглядаючи структуру споживачів продукції підприємства, слід зазначити, що 45% продукції купують вітчизняні споживачі, 35% продукції продається у країнах далекого зарубіжжя (з яких близько 20% є разовими споживачами) і 20% - у Росії та країнах СНД. Зв'язки зі споживачами характеризуються як стійкі - 96% покупців є постійними партнерами, що співпрацюють із ВАТ «КПК» тривалий час.

Стосовно характеристики постачальників зазначимо, що найбільші обсяги макулатури постачають постійні партнери: державні заготівельні установи та посередницькі структури, котрі закуповують макулатуру в дрібніших власників. Разовими постачальниками є видавництва, підприємства та торговельні установи - кінцеві споживачі товарів у гофротарі. За географічним поділом 59% макулатури завозиться з України. 27% - із Росії, 14% постачають контрагенти з Прибалтійського регіону та країн далекого зарубіжжя (Словаччина, Польща, Німеччина, Нідерланди).

Ціни на весь асортимент продукції встановлюються планово-економічним відділом ВАТ «КПК» і обчислюються на основі калькуляції витрат на виробництво. Якщо розглядати загальні витрати комбінату, то у структурі витрат 66,63% становлять витрати на сировину та матеріали, 11,77% - витрати на електро- та теплоенергію, на амортизаційні відрахування припадає 5,31%, заробітна плата - 4,33%. За асортиментними позиціями структура витрат у формуванні ціни може зазнавати деяких відхилень. Рентабельність за картоном на ВАТ «КПК» варіює від 1,4% (картон тарний КТ-2-50) до 19,7% (картон макулатурний ММ-1). Останні дослідження ринків показали, що цінова еластичність найбільша в товарів серветочно-гігієнічного асортименту, а найменша - у картону.

На 01.01.2007 року середньооблікова чисельність працівників ВАТ «КПК» становила 2183 особи, а також 88 позаштатних працівників, котрі працюють за трудовою угодою. Персонал підприємства складається з працівників, які зайняті основною діяльністю (1954 особи), з них 1601 - робітники, 353 - службовці та 229 осіб допоміжного призначення. Кожний зі структурних підрозділів підприємства має обліковий штат працюючих. Середньооблікова чисельність працівників картонного виробництва - 788 осіб, з яких 117 службовців та 677 робітників; паперового виробництва - 678 осіб, з яких 148 службовців та 530 робітників; поліграфічного виробництва - 488 осіб, з яких 88 службовців та 400 робітників.

Фінансові показники діяльності підприємства наведені в табл.1.


Таблиця 1 - Фінансові показники діяльності КПК, тис. гри.

Показники

Звітний період

01.01.06

01.01.07

1. Виручка від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг)

159510

247715

2. Загальний прибуток

8067

23074

3. Чистий прибуток

4828

18808

4. Власний капітал

207592

218064

5. Валюта балансу

224087

232117


Потрібно: сформувати загальну схему організаційної структури підприємства.

Вказівка: Для аналізу наведеної ситуації можна скористатися таким алгоритмом:

♦ аналіз та експертно-аналітичне оцінювання ринкового середовища підприємства;

♦ дослідження можливих варіантів управління підприємством;

♦ оцінювання внутрішнього середовища підприємства та чинники, що впливають на результати його діяльності;

♦ виявлення проблемних завдань підприємства та орієнтовного переліку цілей його функціонування;

♦ формування структурних одиниць і розподіл завдань між ними;

♦ обгрунтування типу організаційної структури;

♦ визначення кваліфікації та чисельності працівників підрозділів підприємства;

♦ оцінювання ефективності проекту організаційної структури підприємства.

Після формування загальної схеми організаційної структури підприємства проаналізуйте внутрішній економічний механізм картонно-паперового комбінату та дайте відповіді на наведені запитання:

1. Які основні складові внутрішнього економічного механізму підприємства?

2. Які різновиди зв'язків можна встановити між підрозділами та адміністративним центром підприємства, а також між його окремими підрозділами?

3. Який режим функціонування внутрішнього економічного механізму картонно-паперового комбінату?


Завдання


Підрозділ А вагоноремонтного заводу виробляє блоки внутрішньокооперацінного призначення. Підрозділу Б необхідно отримати 5000 блоків, які може поставити лише підрозділ А. Витрати на виробництво одного блока підрозділом А становлять 28 грн. Якщо підрозділ А погодиться на поставку такої партії блоків для підрозділу Б, тоді йому необхідно зменшити продаж на зовнішньому ринку на 3500 блоків за рік. Ціна блока, що реалізується на зовнішньому ринку, становить 45 грн. Повні витрати на один блок - 35 грн. Взяти до уваги, що виробничі потужності підрозділу А використовуються на 100 %.

Потрібно:

1. визначити верхню та нижню межі внутрішньої ціни блока;

2. розрахувати внутрішню ціну блока з урахуванням утраченого прибутку від зменшення обсягів реалізації на зовнішньому ринку;

3. проаналізувати, як впливає вибір внутрішньої ціни блока на прибуток підприємства в цілому.

Вказівка: щодо визначення верхньої та нижньої меж внутрішньої ціни, то їх значення коливається від витрат на виробництво одного блока до ціни цієї продукції на ринку. Тому в західних компаніях часто внутрішню ціну визначають на базі витрат виробництва продукції внутрішньокоопераційного призначення з урахуванням утраченого прибутку від зменшення обсягів продажу Цієї продукції на ринку. Такий підхід дозволяє враховувати вклад кожного підрозділу в загальний прибуток компанії.

Відповідь: 1) верхня межа ціни - 45 грн., нижня межа - 28 грн.; 2) 42 грн.


Тест


Виберіть одну правильну відповідь із наведених (альтернативний вибір):

1. У виробничо-технічному плані підприємство - це:

а) техніко-технологічний комплекс, система робочих машин та механізмів, дібраних пропорційно до кількості й потужності та згідно з видами продукції (робіт, послуг), що випускаються;

б) первинна ланка промисловості, виробнича одиниця економіки країни з певною внутрішньою структурою, зовнішнім оточенням, закономірностями ф
еще рефераты
Еще работы по разное