Реферат: ВступПроект
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Міністерство аграрної політики України
Всеукраїнський науково-дослідний інститут цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерурівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у тваринній і рослинній сировині для забезпечення отримання продукції гарантованої якості


Київ – 2009


Рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr в тваринній і рослинній сировині для забезпечення отримання продукції гарантованої якості розроблені робочою групою у складі:

^ Всеукраїнський науково-дослідний інститут цивільного населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру МНС України (ВНДІ ЦЗ): Калиненко Л.В., к.б.н. Перепелятникова Л.В., к.б.н. Перепелятніков Г.П.

^ Український науково-дослідний інститут сільськогосподарської радіології НУБіП України: к.б.н. М.Лазарєв, д.б.н. В.О.Кашпаров.

МНС України: Ткаченко Н.В.

^ Мінагрополітики України: к.с/г.н. Дутов О.І.

Державна лабораторія ветеринарної медицини: А.М. Глушко, к.в.н. В.М.Горжеєв, В.М.Манченко, к.в.н. Ю.М. Новожитська, О.О. Лебедев.


Вступ

Згідно з законами України “Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини”, ДР-2006, вплив радіаційного фактора на населення підлягає обов’язковій регламентації. Мірою впливу радіації на організм є ефективна доза опромінення. Головним напрямком зменшення внутрішньої дози опромінення населення є встановлення регламентів вмісту радіонуклідів у продуктах харчування та питній воді. Оскільки основним шляхом формування дози опромінення населення є надходження радіонуклідів з продукцією тваринництва, введення регламентів вмісту радіонуклідів у сировині тваринного походження дозволить ефективно впливати на надходження радіонуклідів у організм людини та раціонально використовувати сировину тваринного походження.

До запровадження ДР-2006 питома активність 137Cs і 90Sr у сировині не нормувалася взагалі. Існуючі ДР-2006 лише частково регламентують вміст вказаних радіонуклідів у сировині тваринницької та рослинницької продукції, що часто створює проблеми з реалізацією тваринницької сировини для подальшої переробки у готові продукти харчування. Встановлені коефіцієнти переходу радіонуклідів від сировини до готових продуктів харчування дозволяють регламентувати сировину за вмістом радіонуклідів, що гарантує отримання готової продукції та відповідає гігієнічним регламентам.

Запропоновані "Рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у тваринній і рослинній сировині для забезпечення отримання продукції гарантованої якості" розроблені з урахуванням вимог Європейського союзу щодо вмісту радіонуклідів у продуктах харчування та можуть використовуватися як доповнення до ДР-2006.


^ Загальні положення

1.1. Рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у тваринній і рослинній сировині для забезпечення отримання продукції гарантованої якості (далі - РС) встановлені виходячи з того, що рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у сировині рослинного і тваринного походження мають забезпечити вироблення продуктів харчування тваринного і рослинного походження з гарантованим дотриманням державних гігієнічних нормативів "Допустимих рівнів вмісту радіонуклідів у продуктах харчування та питної води (ДР-2006).

1.2. РС впроваджуються з метою оптимального використання сировини рослинного та тваринного походження, що вироблена на забрудненій радіонуклідами території, подальшого зниження дози внутрішнього опромінення населення України шляхом обмеження надходження радіонуклідів з продуктами харчування та стимуляції створення і дотримання виробниками необхідних умов для одержання чистої продукції.

1.3. РС встановлюють нормативи вмісту 137Cs і 90Sr у сировині тваринного та рослинного походження, не перевищення яких дозволяє забезпечити дотримання гігієнічних нормативів вмісту радіонуклідів при виготовленні харчових продуктів.

1.4. РС обов’язкові для фізичних та юридичних осіб, діяльність яких пов’язана з виготовленням, імпортом, експортом, обігом сировини.

1.5. У випадку виникнення радіаційних аварій у встановленому порядку можуть бути введені тимчасові регламенти вмісту радіонуклідів у сировині тваринного та рослинного походження.

1.6. Вимоги РС повинні виконуватися при розробці нормативних та технічних документів, що регламентують виготовлення, переробку, експорт та обіг сировини.

1.7. У документі терміни вживаються в такому значенні:

активність радіонукліда (А) – відношення кількості dN спонтанних ядерних переходів з певного ядерно-енергетичного стану радіонукліду в джерелі, що відбувається за певний інтервал часу dt, до цього інтервалу (ГОСТ 15484-81 пункт 115).

Одиниця вимірювання - беккерель (Бк);

активність радіонукліда питома – відношення активності радіонукліду в радіоактивному зразку до маси зразка (ГОСТ 15484-81 пункт 116).

випромінювання іонізуюче ( ВІ ) – випромінювання, взаємодія якого з середовищем приводить до утворення іонів різних знаків (ГОСТ 15484-81 пункт 1);

допустимий рівень (ДР) – похідний від ліміту дози рівень для нормування надходження радіонуклідів у організм людини протягом календарного року, потужності еквівалентної дози, концентрації радіонуклідів в повітрі, питній воді та раціоні, щільності потоку частинок та ін., розрахований для референтних умов опромінення;

засіб вимірювальної техніки (далі - ЗВТ) - технічний  засіб, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики (ДСТУ 2681-94, пункт 6.10);

контроль дозиметричний (радіаційно - дозиметричний) – система вимірювань та розрахунків, що спрямовані на оцінку доз опромінення окремих осіб або груп людей, а також радіаційного стану виробничого та навколишніх середовищ;

мінімальна вимірювана активність (МВА) – мінімальна активність радіонукліда, що може бути виміряна даним приладом у зразку за визначений, час з похибкою не вище заданої та довірчою імовірністю 0,95( у межах даного документу);

похибка вимірювання абсолютна – різниця між результатом вимірювання та умовно істинним значенням вимірюваної величини (ДСТУ – 2681 – 94 п. 5.2);

похибка вимірювання відносна – відношення абсолютної похибки вимірювання до умовно істинного значення вимірюваної величини (ДСТУ – 2681 – 94 п. 5.3);

радіонуклід – радіоактивні атоми з даним масовим числом і атомним номером. Радіонукліди одного й того ж хімічного елемента називаються його радіоактивними ізотопами.;

результат виміру – це значення фізичної величини, знайдене шляхом виміру (ДСТУ – 2681 – 94 ). Результати вимірів можуть бути використані за умови, якщо відомі відповідні характеристики похибок вимірювань.

^ Нормативна база


У цьому нормативному документі наведений перелік законів, постанов, ДСТУ та інших нормативних актів, які регламентують дозові навантаження населення та проведення радіаційно-дозиметричного контролю, якими повинні керуватись при здійсненні своєї професійної діяльності фахівці організацій, що здійснюють контроль за вмістом радіонуклідів у сировині.

2.1.1. Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів" (771/97-ВР ).

2.1.2. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (4004-12 ).

2.1.3. Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (113/98-ВР).

2.1.4. Закон України «Про дитяче харчування» від 14 вересня 2006 р. №142-V.

2.1.5. Закон України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991 р. № 796-ХІІ.

2.1.6. Постанова головного державного санітарного лікаря України від 01.12.97 N 62 ( v0062282-97 ) "Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)".

2.1.7. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 09.10.2000 №247 "Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.01.2001 за N 4/5195 (зі змінами).

2.1.8. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 02.07.2004 N 329 (v0329282-04) "Про затвердження Методичних рекомендацій "Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки".

2.1.9. Гігієнічний норматив ГН 6.6.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах харчування та питній воді».

2.1.10. ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення.

2.1.11. ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення.

2.1.12. ДСТУ 3240-95 Вимірювання іонізуючих випромінювань. Метрологічне забезпечення.

2.1.13. ДСТУ 3514-97 Статистичні методи контролю та регулювання. Терміни та визначення.

2.1.14. ДСТУ 3743-98 Державна повірочна схема для засобів вимірювань активності, питомої активності та об'ємної активності радіонуклідів.
^ Вимоги до виконання та оцінки результатів вимірювань
3.1. ЗВТ, що використовуються для вимірювання питомих активностей радіонуклідів 137Cs та 90Sr у сировині, для забезпечення радіаційного контролю (далі - РК) на предмет відповідності умовам встановлених рівнів, повинні задовольняти наступним вимогам:

- прилади, що використовуються для РК, повинні бути занесені до Державного реєстру ЗВТ України або конкретний зразок приладу повинен мати свідоцтво про Державну метрологічну атестацію, видане Держспоживстандартом України;

- межі допустимих відносних похибок ЗВТ при вимірюваннях питомих активностей радіонуклідів 137Cs та 90Sr у досліджуваних зразках сировини не повинні перевищувати 40%;

- прилади повинні мати чинне свідоцтво про державну повірку;

-
(1)
МВА радіонукліда в пробі повинна співвідноситися з ДР для продукту, що досліджується, якде kg- коефіцієнт концентрування;

kd - коефіцієнт, що розраховується для заданої достовірності контролю, що характеризується довірчою імовірністістю p; при р = 0,95, коефіцієнт

3.2. Для проведення вимірювань питомих активностей радіонуклідів 137Cs та 90Sr у сировині допускаються методики виконання вимірювань (далі - МВВ), метрологічно атестовані, які відповідають вимогам забезпечення єдності вимірювань та чинним в Україні ДСТ. Вони повинні забезпечувати достовірність контролю питомих активностей, що характеризуються довірчою імовірністю не нижче 0,95.

3.3. Нормативи безпеки для сировини, що призначена для виробництва продуктів харчування, встановлені для 137Cs та 90Sr - радіонуклідів техногенного походження (аварійного викиду), що формують дозу внутрішнього опромінення для аліментарного шляху надходження у віддалений післяаварійний період. Вміст радіонуклідів 137Cs та 90Sr в сировині розрахований з умовою забезпечення допустимого їх вмісту в основних продуктах харчування.

3.4. Для визначення відповідності сировини критеріям радіаційної безпеки використовується показник відповідності, значення якого розраховується за результатами вимірювань питомих активностей 137Cs та 90Sr:


(2)


де В - показник відповідності;

- результати вимірювань питомих активностей 137Cs та 90Sr у досліджених зразках сировини.

- нормативи вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у сировині (п. 3 даних нормативів).

У разі, якщо отримані значення питомих активностей досліджуваних зразків менші МВА ЗВТ, узятих для границь відносної похибки вимірювання 40% та довірчої імовірності 0,95, необхідно прийняти їх такими, що дорівнюють:


(3)
де - коефіцієнти концентрування для 137Cs та 90Sr відповідно.

3.5. Значення абсолютної похибки визначення показника В розраховується за такою формулою:


(4)


де - абсолютна похибка визначення показника відповідності;

- коефіцієнт, що залежить від прийнятої довірчої імовірності та закону розподілу випадкових величин (для довірчої імовірності 0,95 та невідомого закону розподілу = 1,1);

- абсолютні похибки вимірювань питомих активностей 137Cs та 90Sr. Величини визначаються для конкретних зразків ЗВТ, МВВ та умов виконання вимірювань (активності зразка, часу вимірювання та ін.).

3
(5)
.6. Оцінка сировини на предмет її придатності до використання за призначенням проводиться шляхом перевірки виконання умови:де 0,6 - коефіцієнт, розрахований для достовірності контролю, що характеризується довірчою імовірністю 0,95.

3.7. При вимірюваннях питомих активностей 137Cs та 90Sr значення МВА та коефіцієнтів концентрування зразка повинні бути такими, що не впливають на перевірку співвідношення (5) з урахуванням (2), (3).

3.8. Сировина вважається придатною до використання за призначенням, якщо виконується умова (5) пункту 3.6.

3.9. Якщо в результаті виконання вимірювання зразка сировини умова (5) не виконується, то для остаточного прийняття рішення щодо використання даного продукту рекомендується:

- перевірити вплив значень коефіцієнтів концентрування по 137Cs та 90Sr на значення МВА та величину коефіцієнта відповідності. За необхідності провести повторну підготовку зразка з метою збільшення значень ;

- провести повторні вимірювання питомих активностей зразка із збільшенням часу вимірювання і маси зразка;

- змінити метод виконання вимірювання, а в разі потреби виконати вимірювання із застосуванням термічного чи радіохімічного концентрування зразка тощо.

В окремих випадках рекомендується зробити повторний відбір проб даного виду сировини та його контроль.

3.10. Визнання сировини такою, що непридатна до використання за призначенням, можливе лише при невиконанні умови (5) пункту 2.6 при обов'язковому виконанні умов пунктів 3.1, 3.2, 3.7.

3.11. Результати радіаційного контролю (досліджень, вимірювань) оформлюються протоколом відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025-2001, пункт 5.10. Рекомендована форма протоколу та приклад його оформлення надані в додатку.

3.12. Сировина, якість якої не відповідає встановленим нормативам, не допускається до використання для виробництва продуктів харчування. Обґрунтування можливих способів використання чи утилізації або знищення сировини, визнаної непридатною для виробництва продуктів харчування, проводиться її власником за узгодженням з територіальними закладами державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України.


Рівні питомої активності радіонуклідів 137Cs та 90Sr у сировині тваринного і рослинного походження для забезпечення отримання продукції гарантованої якості (РС)

4.1. Значення допустимих рівнів питомих активностей радіонуклідів 137Cs та 90Sr у сировині тваринного і рослинного походження та кормах:
з/п

Види сировини

РС 137Cs, Бк/кг,л

РС 90Sr, Бк/кг,л

1.

Зерно фуражне1.1

Зерно фуражне, у т. ч. пшениця, жито, овес, ячмінь, просо, гречка, рис, кукурудза, сорго та інші

250

100

1.2.

Зерно бобових сушене, у т.ч. горох, сочевиця, соя та інше

250

100

2.

Насіння зернобобових та олійних культур (вики, льону, гарбуза, гірчиці) та продукти їх переробки2.1.

Насіння зернобобових та олійних культур (вики, льону, гарбуза, гірчиці)

600

200

2.2.

Макуха соняшникова, соєва тощо

600

200

2.3.

Шрот соняшниковий, соєва тощо

600

200

2.4.

Лузга соняшникова

600

200

3.

Сире товарне молоко-сировина3.1.

Молоко-сировина для виготовлення сирів натуральних твердих

370

20

3.2.

Молоко-сировина для виготовлення сирів розсільних

370

20

3.3.

Молоко-сировина для виготовлення сирів плавлених

370

20

3.4.

Концентрати молочних сивороточних білків, казеїн, тощо

370

60

4.

М'ясо, м’ясопродукти та сирі продукти тваринного походження4.1.

М'ясо забійних тварин та свійської птиці без кісток

200

20

4.2.

Кістки всіх видів тварин (ратиці, копита, роги, тощо)

50

200

4.3.

Кістки всіх видів диких тварин (ратиці, копита, роги, тощо)

50

200

4.4.

Кістки всіх видів птиці

50

200

4.5.

Дублений гомілковий спилок

600

200

4.6.

Шкіра свиней та ВРХ морожена для технічної переробки

600

200

4.7.

Шкіра та вовна диких тварин (норка, песець, нутрія, вовк, інші)

600

200

4.8.

Шкіра птиці (різних видив)

600

200

4.9.

Пух-перо домашньої птиці

600

200

4.10

Борошно тваринного походження

600

200

5.

Риба, нерибні об’єкти промислу та продукти її переробки5.1.

Риба свіжа та морожена різних способів обробки для виробництва комбікормів

370

100

5.2.

Хребти риб (свіжі, охолоджені, заморожені)

370

100

5.3.

Кістки риби для виробництва комбікормів

600

200

5.4.

Рибне борошно

600

200

6.

Комбікорм для всіх видів тварин і птиці

200

100

7.

Грубі корми (сіно, солома, сінаж)

600

-

8.

Соковиті корми (зелена маса, силос, тощо)

600

-

9.

Коренебульбоплоди на корм тварин

600

100

10.

Премікси для тварин

600

200

11.

Ветеринарні вітамінні препарати

600

200

12.

Сухий комбінований і живий корм для риб

100

20

13.

Сольові брикети

600

200Додаток


Додаток
до п. 3.11 «Рівнів вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у тваринній і рослинній сировині для забезпечення отримання продукції гарантованої якості»


Повна назва, місцезнаходження та № свідоцтва про атестацію установи, організації, лабораторії, що виконує дослідження


Протокол № ____

визначення вмісту радіонуклідів у зразках сировини

від «___»___________ р.

(рекомендована форма протоколу)


1. Замовник_________________________________________________________

(назва організації)

2. Найменування зразка _______________________________________________

(вид сировини, країна, виробник)

3. Мета дослідження _________________________________________________

4. Дата відбору зразків________________________________________________

5.Дата проведення досліджень__________________________________________

6. Перелік нормативних та методичних документів________________________

7. Перелік засобів вимірювальної техніки _______________________________

___________________________________________________________________

(назва та дата держповірки)

8. Отримані результати

Найменування величин

Питома активність 137Cs, Бк/кг

Питома активність 90Sr, Бк/кг

Показник відповідності В, відн. од. *

Похибка

відн. од. **

Результати вимірювань та розрахунків

Допустимі рівні та умови за Нормативами
(5)***


* ; **; *** згідно з пунктом 2.1 даного документа.


9. Критерії оцінки , що менше (більше) одиниці (1,0).

Примітка.

Особи, відповідальні за проведення розрахунків:

____________________________________________________________________ (посада та ПІБ) (Підпис)


10. Висновок ________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


Особа відповідальна за висновок _______________________________________

____________________________________________________________________

(посада та ПІБ) (Підпис)

еще рефераты
Еще работы по разное