Реферат: 1. Назва модуля


1. Назва модуля: “Технічні засоби діагностування автомобілів”

2. Код модуля: ЕРАТ_6059_С01

3. Тип модуля: обов’язковий

4. Семестр: VIII

5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів ЄКТС – 1.5)

аудиторні години – 26 (лекції- 14, практ роб. – 12)

6. Лектор: ст. викл. Мастикаш Олександр Леонідович

7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен вміти:

використовувати сучасні засоби діагностування автомобілів, їх агрегатів, вузлів та систем, знати їх номенклатуру, основні параметри, оснащеність підприємств автомобільного транспорту діагностичним обладнанням;

вибирати засоби технічного діагностування для оцінки технічного стану конкретного автомобіля, агрегату, вузла чи системи;

вирішувати задачі вивірки основних засобів діагностування, визначення похибки показів тощо.

^ 8. Спосіб навчання: аудиторне

9. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:

пререквізит: Конструкція автомобілів, електричне та електронне обладнання автомобілів;

кореквізити: - Технічна експлуатація автомобілів.

^ 10. Зміст модуля:

передбачає вивчення загальних вимог до засобів діагностування, їх класифікації і основні характеристики, надання знань студентам з питань розробки сучасних засобів діагностування, освоєння методики підтримання цих засобів в справному стані і забезпечення їх заданого рівня точності.

^ 11. Рекомендована література:

Навчальний посібник „Технічна експлуатація та надійність автомобілів”, для студентів та магістрантів спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство”. Форнальчик Є.Ю., Мастикаш О.Л., Оліскевич М.С., Пельо Р.А. Львів: Афіша, 2004.– 492 с.

Практика диагностирования автомобилей. А.Н. Юрченко, А.В. Бажинов и др. – К.: ХАДИ, навчальний посібник, 1993.

Диагностическое обеспечение технического обслуживания и ремонта автомобилей. А.М. Харазов. М.: Высшая школа, 1990.


12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота

13. Методи і критерії оцінювання:


Поточний контроль (30%): письмові звіти з практичних робіт (12%), розрахунково-графічна робота (18%);

Підсумковий контроль (70 %, диференційований залік): тестування (70%), 14. Мова навчання: українська, російська
еще рефераты
Еще работы по разное