Реферат: Ійної програми підготовки спеціаліста з напряму 0501 «Економіка І підприємництво», спеціальності «Облік І аудит», спеціалізації «Облік І аудит в підприємництві»

ВСТУП


Програма комплексного державного іспиту зі спеціальності підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та Варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста з напряму 0501 «Економіка і підприємництво», спеціальності «Облік і аудит», спеціалізації «Облік і аудит в підприємництві».

Комплексний державний іспит зі спеціальності – це комплекс кваліфікаційних завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки студентів, ступінь володіння професійними знаннями та уміннями виконання виробничих функцій, зазначених в освітньо-професійній програмі.

Мета комплексного державного іспиту – виявлення рівня засвоєння теоретичних знань та практичних навичок студентів, їх відповідності вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Комплексний державний іспит зі спеціальності складається з двох етапів:

- тестова перевірка знань, що формують основні компетенції спеціаліста, що зазначені у ГСВО МОН, «Освітньо-кваліфікаційній характеристиці спеціаліста» з напряму 0501 «Економіка і підприємництво», спеціальності «Облік і аудит», спеціалізації «Облік і аудит в підприємництві».

- письмове розв’язання розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

На комплексний державний іспит виносяться наступні дисципліни:

Управлінський облік;

Бухгалтерський облік (за видами економічної діяльності);

Аналіз господарської діяльності;

Державний фінансовий контроль.

Розділи програми підготовлені на основі програм дисциплін, що увійшли до складу державного іспиту.

Програма складається з наступних розділів:

Вступ.

1. Основний зміст.

2. Критерії оцінювання.

3. Список використаної літератури.

При підготовці до комплексного державного іспиту зі спеціальності студентам рекомендується користуватися літературою, список якої наведено у кінці програм.

^ РОЗДІЛ 1. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК


Тема 1. Управлінський облік у системі бухгалтерського обліку

Сутність, зміст, мета управлінського обліку. Необхідність створення системи управлінського обліку, його місце в системі бухгалтерського обліку.

Спільні риси та відмінності управлінського та фінансового обліку. Користувачі облікової інформації. Об’єкти управлінського обліку.

Методичні прийоми управлінського обліку. Етапи розвитку.

Облікова інформація в системі управління підприємством. Організація управлінського обліку на підприємстві.


^ Тема 2. Класифікація та поведінка витрат, доходів в системі управлінського обліку

Витрати – основний об’єкт управлінського обліку. Витрати та затрати. Традиційна класифікація витрат ( за видами діяльності, за економічними елементами, за статтями калькулювання, за включенням до собівартості продукції, за терміном виникнення тощо).

Основний принцип та напрямки класифікації витрат в системі управлінського обліку.

Характеристика витрат з точки зору оцінки запасів та визначення фінансових результатів: вичерпані та невичерпані, витрати на продукцію та витрати періоду, прямі та непрямі, основні та накладні.

Види витрат з точки зору прийняття управлінських рішень: релевантні та не релевантні, постійні та змінні, маржинальні та середні, дійсні та можливі.

Характеристика витрат з точки зору прогнозування, планування та контролю виконання: короткострокові та довгострокові, контрольовані та неконтрольовані, планові та непланові, продуктивні та непродуктивні тощо.

Поведінка витрат, фактори витрат.

Функція витрат. Методи визначення параметрів функції витрат.

Класифікація доходів та її значення в управлінському обліку.

Спільні риси та відмінності в класифікації витрат, доходів у фінансовому та управлінському обліку.


^ Тема 3. Сутність собівартості продукції, принципи і критерії її формування

Економічна сутність собівартості продукції (робіт, послуг). Види собівартості у фінансовому та управлінському обліку. Склад витрат, що формують собівартість.

Поняття про калькулювання. Принципи, завдання калькулювання. Об’єкти обліку і об’єкти калькулювання. Калькуляційна одиниця.

Основні етапи калькуляційних розрахунків собівартості продукції.

Поняття про метод обліку витрат. Класифікація методів залежно від об’єкта обліку витрат: позамовний, попроцесний.

Характеристика методів обліку витрат залежно від повноти включення витрат у собівартість: калькулювання повної собівартості та неповної собівартості.

Методи обліку витрат залежно від оперативності обліку та методу контролю: калькулювання фактичних та калькулювання нормативних (стандартних) витрат.

Управлінський облік і контроль прямих матеріальних витрат. Управлінський облік і контроль прямих витрат на оплату праці. Управлінський облік і контроль інших прямих витрат.

Облік і оцінка зворотних відходів, втрат від браку. Облік і оцінка незавершеного виробництва.

Непрямі витрати: виробничі та невиробничі. Ставка розподілу непрямих витрат. Вибір бази розподілу.

Послідовність розподілу непрямих виробничих витрат та включення їх у собівартість продукції.

Облік і розподіл непрямих невиробничих витрат: адміністративних, витрат на збут, інших операційних витрат.

Способи калькулювання собівартості продукції. Калькуляція, її види.


^ Тема 4. Система обліку та калькулювання собівартості за повними витратами

Сутність системи обліку та калькулювання собівартості продукції за повними виробничими витратами.

Характеристика позамовного методу обліку витрат та калькулювання собівартості продукції.

Характеристика попроцесного методу обліку витрат та калькулювання собівартості продукції. Однопередільний та попередільний методи обліку витрат. Напівфабрикатний та безнапівфабрикатний варіанти попередільного методу обліку витрат.

Калькулювання собівартості продукції за видами діяльності (функціональне калькулювання). Вибір факторів витрат діяльності. Особливості розподілу непрямих витрат.

Порівняльна характеристика традиційних та функціональних систем калькулювання.

Вплив способів калькулювання на фінансовий результат діяльності підприємства.


^ Тема 5. Система обліку та калькулювання собівартості за неповними витратами

Сутність системи обліку та калькулювання собівартості за неповними витратами.

Простий «Директ-костинг». Маржинальний дохід.

Порядок формування собівартості за методом «Директ-костингу».

Розвинутий «Директ-костинг».

Переваги, вади системи калькулювання собівартості за неповними витратами. Сфери застосування.

Вплив методів калькулювання на фінансовий результат діяльності підприємства.


^ Тема 6. Система обліку та калькулювання за нормативними витратами

Сутність та основне призначення нормативного методу обліку та калькулювання собівартості продукції.

Норми витрат, їх класифікація за різними ознаками. Підходи до встановлення норм.

Необхідність змін норм, порядок внесення змін. Облік та оформлення змін і відхилень від норм.

Організація нормативного методу обліку витрат та калькулювання собівартості продукції на підприємстві.

Аналіз відхилень від норм матеріальних, трудових та інших витрат.

Порівняльна характеристика нормативного методу та методу «Стандарт-кост».

Значення нормативного методу обліку витрат для планування, контролю та прийняття управлінських рішень.


^ Тема 7. Аналіз інформації для прийняття управлінських рішень

Процес прийняття рішень. Порядок формування релевантної та не релевантної інформації.

Сутність, значення аналізу взаємозв’язку «Витрати – обсяг - прибуток» (CVP- аналіз). Точка беззбитковості, основні методи її визначення. Запас міцності, операційний важіль.

Підготовка інформації для аналізу альтернативних рішень в процесі операційної діяльності ( рішення про спеціальне замовлення, рішення про розширення чи скорочення діяльності тощо).

Формування облікової інформації для прийняття управлінських рішень в процесі постачання, виробництва, реалізації.

Специфіка формування інформації для прийняття довгострокових рішень. Статичні та динамічні методи оцінки інвестицій. Оцінка проектів капітальних вкладень.

Формування облікової інформації для прийняття управлінських рішень в умовах ризику, невизначеності.


^ Тема 8. Бюджетне планування та контроль

Поняття планування та бюджетування. Їх мета, призначення, роль в управлінській діяльності.

Види бюджетів (операційні, фінансові, інвестиційні). Статичні та гнучкі бюджети. Підходи до їх складання.

Формування облікової інформації для складання бюджетів.

Послідовність здійснення контролю за виконанням бюджетів.


^ Тема 9. Облік і контроль за центрами відповідальності

Централізовані та децентралізовані моделі управління. Поняття центрів відповідальності. Їх типи.

Основні принципи створення центрів відповідальності. Етапи робіт з організації обліку за центрами відповідальності.

Формування облікової інформації залежно від типу центру відповідальності. Звітність центрів.

Облік і оцінка відповідальності з використанням різних методів. Поняття про трансфертне ціноутворення.


^ Тема 10. Стратегічний управлінський облік

Характеристика стратегічного управлінського обліку. Місце та значення його для менеджменту.

Калькулювання витрат за етапами життєвого циклу продукції.

Калькулювання цільової собівартості (система «Таргет-костинг»).

Система безперервного удосконалення діяльності («Кайзен-костинг»).

Облік витрат на якість продукції.

Управлінський облік ланцюга цінності.

^ РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

(ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)


Тема 1. Основи побудови обліку в промисловості

Поняття видів економічної діяльності та їх класифікація. Особливості організації обліку в промислових підприємствах.


^ Тема 2. Облік необоротних активів

Сутність, класифікація та оцінка необоротних активів. Документування господарських операцій з обліку основних засобів.

Облік надходження та вибуття основних засобів.

Методи нарахування амортизації та облік зносу основних засобів. Облік переоцінки основних засобів.

Облік фінансової оренди. Інвентаризація необоротних активів.


^ Тема 3. Облік виробничих запасів

Визнання, класифікація та оцінка виробничих запасів підприємства. Документування руху виробничих запасів.

Облік надходження та вибуття виробничих запасів від постачальників та з інших джерел. Методи оцінки вибуття запасів.

Облік тари і тарних матеріалів. Організація проведення та облік результатів інвентаризації виробничих запасів.


^ Тема 4. Облік праці та її оплати

Оплата праці: складові фонду оплати, форми, види, порядок нарахування. Порядок нарахування доплат та надбавок. Документальне оформлення операцій з нарахування та виплати заробітної плати.

Види утримань та відрахувань із заробітної плати. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з персоналом.

Облік розрахунків з органами соціального страхування.


^ Тема 5. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції

Основи побудови і завдання обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції. Склад витрат.

Документальне оформлення обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції. Облік прямих витрат. Облік загальновиробничих витрат.

Облік інших витрат, що пов’язані з виробництвом.


^ Тема 6. Облік готової продукції та її реалізації

Сутність готової продукції, її класифікація та оцінка. Документальне оформлення обліку готової продукції на складі.

Облік процесу реалізації готової продукції. Облік податку на додану вартість.

Облік фінансових результатів від реалізації продукції.


^ Тема 7.Особливості обліку у сільськогосподарських підприємствах

Основи побудови і завдання обліку у сільськогосподарських підприємствах. Характеристика та оцінка біологічних активів.

Облік затрат і калькулювання собівартості продукції рослинництва. Облік затрат і калькулювання собівартості продукції тваринництва.

Облік поточних біологічних активів. Облік довгострокових біологічних активів.

Облік витрат сільськогосподарських підприємств.


^ Тема 8. Облік на підприємствах будівельного виробництва

Основи побудови і завдання обліку в будівництві. Визнання доходів і витрат за період виконання будівельного контракту.

Організація обліку доходів і витрат у підрядних будівельних організаціях. Облік доходів будівельних організацій та розрахунків із замовниками. Особливості обліку будівельних матеріалів. Облік доходів, витрат, визначення собівартості будівельно>монтажних робіт і фінансового результату

^ Тема 9. Особливості обліку на підприємствах автотранспорту

Особливості виробничої діяльності підприємств автотранспорту та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку. Документальне оформлення автотранспортних перевезень.

Облік активів на автотранспортних підприємствах. Калькулюванняя собівартості перевезень (робіт, послуг) на автотранспорті.

Облік реалізації автотранспортних послуг і формування фінансового результату на підприємствах автотранспорту.


^ Тема 10. Особливості обліку в інших галузях

Основи побудови і завдання обліку в інших галузях. Організація обліку на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі, підприємствах ресторанного господарства. Облік реалізації товарів (готової продукції, робіт, послуг) та формування фінансового результату.

Облік рекламної діяльності.

Облік туристичної діяльності.

Облік у неприбуткових організаціях.


^ РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


1. Місце і роль аналізу господарської діяльності в інформаційній системі управління

Об'єкт аналізу господарської діяльності як відкрита економічна система. Місце і роль аналізу господарської діяльності в інформаційній системі управління. Сутність і значення аналізу господарської діяльності в умовах ринкової економіки. Зміст аналізу господарської діяльності; предмет, мета і завдання. Класифікація видів аналізу господарської діяльності. Напрями розвитку аналізу господарської діяльності в умовах ринкової економіки.


^ 2. Методичне забезпечення аналізу господарської діяльності.

Метод аналізу господарської діяльності як науково обґрунтована система теоретико-пізнавальних категорій, базових концептуальних положень, принципів, способів та спеціальних прийомів дослідження. Понятійний апарат аналізу господарської діяльності: загальнонаукові і специфічні теоретико-пізнавальні категорії. Базові концептуальні положення аналізу господарської діяльності. Принципи та логіка організації аналітичного процесу. Науковий інструментарій аналізу господарської діяльності: загальнонаукові та конкретно-наукові методичні прийоми і способи аналізу. Основи класифікації методичних способів і прийомів аналізу господарської діяльності. Методика аналізу господарської діяльності та особливості її побудови залежно від об'єкта дослідження.


^ 3. Інформаційна база та організація аналізу господарської діяльності.

Економічна інформація та основні ознаки ЇЇ класифікації в аналізі господарської діяльності. Інформація бухгалтерського обліку. Облікові регістри підприємства, їх структура і зміст. Річна та квартальна фінансова звітність: Баланс, Звіт про фінансові результати. Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал. Примітки до річної фінансової звітності. Статистична інформація. ЇЇ використання в аналізі господарської діяльності. Позаоблікова інформація та особливості її використання в аналізі господарської діяльності. Система інформаційного забезпечення аналізу, господарської діяльності. Основні принципи формування, раціональних потоків інформації. Автоматизований банк даних - основний компонент інформаційного забезпечення. Зміст загальної схеми формування економічної інформації в умовах застосування ПЕОМ. Основи організації аналізу господарської діяльності в умовах застосування сучасних інформаційних технологій. Організаційно-інформаційна модель аналізу господарської: мета і завдання аналізу; об'єкти і суб'єкти аналізу; система економічних показників; інформаційне та методичне забезпечення аналізу.


^ 4. Аналіз виробництва, реалізації і собівартості продукції промислових підприємств

Мета і завдання аналізу виробництва, реалізації і собівартості продукції промислових підприємств в умовах ринкової економіки. Організаційно-інформаційна модель аналізу виробництва реалізації і собівартості промислової продукції. Методика аналізу організаційно-технічного рівня виробництва: оцінка наукового потенціалу та технічного рівня виробництва; оцінка рівня організації та управління виробництвом. Методика аналізу виробництва і реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства промисловості: аналіз виконання виробничої програми підприємства; загальний аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції; аналіз якості продукції. Класифікація зовнішніх та внутрішніх чинників, що обумовлюють обсяг і структуру виробництва та реалізації продукції. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу виробництва і реалізації продукції. Методика аналізу витрат на виробництво продукції. Загальний аналіз виробничих витрат. Факторний аналіз виробничих витрат. Аналіз витрат за видами та елементами. Методика аналізу собівартості реалізованої продукції. Структурно-логічні моделі факторних систем аналізу прямих матеріальних та трудових витрат у собівартості реалізованої продукції. Аналіз непрямих витрат у собівартості реалізованої продукції. Аналіз витрат на 1 грн. реалізованої продукції. Аналіз собівартості окремих видів реалізованої продукції.


^ 5. Аналіз ресурсного потенціалу підприємства

Мета і завдання аналізу ресурсного потенціалу підприємства в умовах ринкової економіки. Організаційно-інформаційна модель аналізу ресурсного потенціалу підприємства. Основи класифікації трудових та матеріальних (необоротних і оборотних) ресурсів підприємства. Методика аналізу трудових ресурсів виробництва та реалізації продукції. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. Аналіз динаміки трудових ресурсів підприємства. Аналіз руху робочої сили. Оцінка кваліфікації працівників. Аналіз використання робочого часу. Аналіз продуктивності праці: структурно-логічна модель факторної системи аналізу продуктивності праці. Аналіз фонду заробітної плати. Методика аналізу основних засобів (засобів праці). Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами. Аналіз динаміки основних засобів підприємства. Аналіз якісного стану основних засобів. Аналіз ефективності використання основних засобів. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу фондовіддачі. Методика аналізу матеріальних оборотних ресурсів (предметів праці). Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними оборотними ресурсами. Аналіз динаміки матеріальних оборотних ресурсів підприємства. Аналіз руху матеріальних оборотних ресурсів. Аналіз якості матеріальних оборотних ресурсів. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу матеріаломісткості та матеріаловіддачі. Особливості аналізу ресурсного потенціалу підприємств інших галузей національної економіки: капітального будівництва, автомобільного транспорту, торгівлі, сільського господарства та ін.


^ 6. Аналіз і реалізації товарів і витрат підприємств торгівлі

Мета і завдання аналізу реалізації товарів і витрат підприємств торгівлі в умовах ринкової економіки. Організаційно-інформаційна модель аналіз реалізації товарів і витрат підприємств торгівлі. Аналіз досягнення мети реалізації товарів і послуг. Методика індексних перерахунків товарообороту і зіставлення ціни. Аналіз товарообороту в цілому, за видами, організаційними формами, методами торгівлі. Аналіз товарообороту за складом, структурою й асортиментом. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу реалізації товарів і послуг. Аналіз і оцінка впливу зовнішніх чинників на зміну товарообороту. Оцінка впливу внутрішніх чинників: товарні ресурси, трудові ресурси, наявність та ефективність використання основних засобів. Основи класифікації витрат. Загальний аналіз витрат підприємств торгівлі. Методика визначення відносної економії витрат або їх перевитрат. Факторний аналіз витрат. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу витрат підприємств торгівлі. Аналіз складу. структури і динаміки витрат за видами діяльності, функціями, елементами. Аналіз витратомісткості реалізації товарів.


^ 7. Аналіз виробництва і собівартості продукції підприємств сільського господарства

Мета і завдання аналізу виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції в умовах ринкової економіки. Організаційно-інформаційна модель аналізу виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції. Структурно-логічні моделі факторних систем аналізу виробництва і собівартості сільськогосподарської продукції. Аналіз природнокліматичних умов діяльності сільськогосподарських підприємств. Аналіз використання земельних ресурсів. Аналіз виробництва продукції рослинництва. Аналіз виробництва продукції тваринництва. Аналіз витрат і собівартості продукції сільськогосподарських підприємств.


^ 8. Аналіз виробництва і собівартості продукції капітального будівництва

Мета і завдання аналізу виробництва і собівартості продукції капітального будівництва в умовах ринкової економіки. Організаційно-інформаційна модель аналізу виробництва і собівартості продукції капітального будівництва. Показники і зміст аналізу виконання плану капітальних вкладень та введення в дію основних засобів. Показники і зміст аналізу будівельно-монтажних робіт за загальним обсягом, виконавцями, об'єктами. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу обсягу будівельно-монтажних робіт та введення в дію основних засобів. Аналіз собівартості будівельно-монтажних робіт для об'єктів капітального будівництва.


^ 9. Аналіз виробництва та собівартості робіт і послуг автомобільного транспорту.

Мета і завдання аналізу виробництва і собівартості робіт та послуг автомобільного транспорту в умовах ринкової економіки. Організаційно-інформаційна модель аналізу виробництва і собівартості робіт та послуг автомобільного транспорту. Аналіз перевезень за загальним обсягом та видами. Показники і зміст аналізу використання транспортних засобів. Аналіз витрат і собівартості перевезень вантажів та іншої транспортної роботи і послуг.


Розділ 4. ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ


^ 1. Теоретико-методологічні основи державного фінансового контролю та шляхи його реформування.

Поняття, сутність та значення державного фінансового контролю з умовах ринкової економіки. Предмет, об'єкти, суб'єкти, типи та загальні методи державного фінансового контролю. Принципи здійснення контролю. Класифікація контролю та його критична оцінка. Основи системи державного фінансового контролю. Практика здійснення державного фінансового контролю в Україні. Органи виконавчої влади – субєкти державного фінансового контролю та їх характеристика. Обов'язки, права та відповідальність відповідальних посадових осіб органів державного фінансового контролю. Зарубіжний досвід державного фінансового контролю.


^ 2. Контроль збереження і використання основних засобів та нематеріальних активів

Сутність і завдання контролю операцій з основними засобами. Об'єкти і джерела інформації. Перевірка наявності, збереження і ефективності використання основних засобів. методика контролю оцерацій з основними засобами та нематеріальними активами. Документальна перевірка операцій з надходження, вибуття (списання) та правильності нарахування амортизації (зносу) основних засобів. Контроль операцій з нематеріальними активами. Контроль довгострокових фінансових інвестицій, незавершеного будівництва та лізінгу.


^ 3. Контроль касових операцій і операцій на поточних рахунках та інших рахунках у банках

Завдання, джерела інформації та основні напрями контролю. Нормативно-законодавча база. Контроль фактичної наявності грошових коштів і цінних паперів у касі підприємства. Контроль руху грошових коштів на рахунках у банках. Контроль обґрунтованості бухгалтерських записів в облікових регістрах

^ 4. Контроль операцій із запасами

Мета, завдання, джерела інформації, предмет і об'єкти контролю операцій із запасами та основні напрями контролю. Нормативно-законодавча база. Перевірка фактичної наявності та стану збереження запасів. Перевірка організації обліку придбання та витрачання запасів. Перевірка повноти оприбуткування запасів та організації контролю за зберіганням, використанням і погашенням довіреностей.


^ 5. Контроль розрахункових операцій

Завдання і джерела інформації контролю розрахункових операцій. Контроль розрахунків з підзвітними особами. Контроль розрахунків з дебіторами і кредиторами. Контроль операцій по претензіях і відшкодуванню завданих збитків.


^ 6. Контроль використання трудових ресурсів і фонду оплати праці

Об'єкти і джерела інформації контролю використання трудових ресурсів і фонду оплати праці. Контроль штатного розпису, нарахування заробітної плати та інших виплат. Контроль відрахувань із заробітної плати. Контроль розрахунків з соціального та пенсійного забезпечення.


^ 7. Контроль інвестицій та операцій з цінними паперами

Мета, завдання, предмет, об'єкти і джерела інформації контролю Контроль операцій з акціями, облігаціями та іншими цінними паперами довгострокового призначення. Контроль амортизаційної вартості інвестицій. Контроль операцій з цінними паперами короткострокового призначення. Контроль валових доходів та витрат з операцій з цінними паперами та інвестиціями.


^ 8. Контроль операцій з обліку доходів, витрат, фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання

Мета, завдання, предмет і об'єкти контролю операцій з обліку доходів, витрат і фінансових результатів діяльності. Джерела інформації для контролю. Нормативно-законодавча база. Перевірка правильності накопичення, розподілу та списання загально-виробничих витрат. Контроль фактичної виробничої собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг). Перевірка правильності відображення адміністративних витрат, інших операційних витрат.Контроль доходів і фінансових результатів від операційної діяльності. Контроль доходів і фінансових результатів від фінансової та інвестицій діяльності та інших доходів. Контроль достовірності формування фінансових результатів діяльності та використання прибутку.


^ 9. Контроль фінансового стану суб'єкта підприємництва

Мета і завдання контролю фінансового стану підприємницьких структур, інформаційне забезпечення. Застосування прийомів економічного аналізу при здійсненні контролю. Оцінка фінансового стану підприємства. Контроль фінансової стійкості, платоспроможності та ліквідності. Перевірка наявності та використання власних оборотних коштів. Контроль прогнозу імовірності банкрутства підприємств.


^ 10. Контроль стану бухгалтерського обліку, звітності та внутрішнього контролю

Завдання, основні напрями і джерела контролю. Перевірка організації облікової і контрольної роботи на підприємстві та перевірка стану бухгалтерського обліку. Перевірка достовірності фінансової і статистичної звітності та відповідності даних звітності даним бухгалтерського обліку. Оцінка ефективності внутрішнього контролю.


^ 11. Контроль збереження власності

Завдання, основні напрями, джерела інформації та методичні прийоми контролю збереження власності. Контроль організації матеріальної відповідальності. Контроль відшкодування завданих збитків.


^ 12. Контроль розрахунків платників податку на прибуток

Завдання, мета джерела інформації, методичні прийоми та основні напрями контролю. Контроль валових доходів та видатків суб'єктів господарювання. Контроль правомірності застосування пільг при оподаткуванні доходів підприємств. Контроль правильності визначення обсягів авансових платежів та стану розрахунків по податку на прибуток по звітних періодах. Стан звітної платіжної дисципліни.


^ 13. Контроль розрахунків платників податків на додану вартість

Завдання, мета джерела інформації, методичні прийоми та основні напрями контролю. Перевірка організації і стану податкового обліку по ПДВ. Дотримання методики ведення податкового обліку.

Контроль правильності складання, своєчасності подання в податкові органи декларації по ПДВ за звітний період, стан розрахунків з бюджетом. Систематизація і узагальнення інформації про виявлені порушення. Порядок застосування штрафних санкцій при виявленні фактів порушення чинного законодавства по ПДВ.


^ 14. Контроль розрахунків платників акцизного збору

Завдання, мета джерела інформації, методичні прийоми та основні напрями контролю. Перевірка дотримання термінів сплати акцизного збору виробникам алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів. Особливості контролю нарахування та сплати акцизного збору при здійсненні експортно-імпортних операцій. Перевірка правильності складання звітності та своєчасності подання в податкові органи.

^ 15. Контроль розрахунків по податках із суб'єктами малого підприємництва

Завдання, мета джерела інформації, методичні прийоми та основні напрями контролю. Особливості обліку та звітності малого підприємства як об'єкта контролю. Перевірка правомірності застосування спрощеної системи обліку. Методика перевірки нарахування податків та їх внесення до бюджету. Перевірка дотримання нормативних актів щодо застосування єдиного податку на підприємницьку діяльність.


^ 16. Контроль розрахунків по місцевих податках і зборах

Завдання та напрями контролю. Нормативно-правова база. Джерела інформації. Перевірка повноти видів місцевих податків та зборів, по яких здійснюється підприємством розрахунки з бюджетом. Контроль розрахунків з бюджетом по звітних періодах у розрізі видів місцевих податків та зборів.


Критерії

оцінювання знань студентів ОКР «спеціаліст» при здачі державного іспиту:

за результатами комп’ютерного тестування (Табл. 1)

^ Таблиця 1

Відповідність балів та критеріїв оцінювання державної атестації студентів ОКР «спеціаліст»

Критерії оцінювання

(% правильних відповідей)

Бали

За національною шкалою

За шкалою ECTS

90-100%

90-100

відмінно

А

82-89%

82-89

добре

В

75-81%

75-81

добре

С

68-74%

69-74

задовільно

D

55-67%

60-68

задовільно

Е

27-54%

35-59

незадовільно

FX

1-26%

1-34

X
за результатами розв'язання ситуаційних (творчих) завдань (Табл. 2)

Таблиця 2

Відповідність балів та критеріїв оцінювання державної атестації студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

За шкалою ECTS

За шкалою ВНЗ

За національною шкалою

Критерії оцінювання

А

90-100%

відмінно

Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, відповідь обґрунтовано, висновки й пропозиції аргументовано й оформлено належним чином.

В

82-89%

добре

Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, але припущено незначних неточностей в розрахунках або оформленні; або за умови належного оформлення завдання, яке виконано не менше, як на 85%.

С

75-81%

добре

Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, але припущено незначних неточностей в розрахунках або оформленні; або за умови належного оформлення завдання, яке виконано не менше, як на 80%.

D

69-74%

задовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане не менш як на 70% за умови належного оформлення; або не менш, як на 60% за умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні.


Е

60-68%

задовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане не менш, як на 65% за умови належного оформлення; або за умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні.

FX

35-59%

незадовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане не менш, як на 65%, припущено принципові помилки в розрахунках і оформленні.

X

1-34%

незадовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане менш, як на 50%, припущено принципові помилки в розрахунках і оформленні.

При формуванні загальної оцінки виходити з того, що у структурі комплексного державного іспиту тестові завдання становлять 40%, а комплексні кваліфікаційні завдання (ситуаційні вправи) – 60%.

Рішення щодо присвоєння кваліфікації «Спеціаліст» Державна екзаменаційна комісія приймає за умови отримання студентом позитивної оцінки, як за тести, так і за виконання комплексного кваліфікаційного завдання.

У разі отримання студентом незадовільної оцінки хоча б із однієї складової, комплексний державний іспит оцінюється Державною екзаменаційною комісією «незадовільно».


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

До розділу 1. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

Основна


Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 16 липня 1999 р. № 996-ХІУ // Все про бухгалтерський облік. – 2009. - № 10 (із змінами і доповненнями)

2. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. Затверджені Наказом Державного комітету промислової політики України від 2.02.01 р. № 47// Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 77 (623)

3. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції ( робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 р. № 132

Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт. Затверджені Наказом Держбуду України від 07.05.2002 р. №81

Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті. Затверджені Наказом Міністерства транспорту України від 05.02. 2001 р. № 65

Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності. Затверджені Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 22.05. 2002 р. № 145 // Все про бухгалтерський облік – 2002. - № 76

7. Атамас П.Й. Управлінський облік: 2-ге вид. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 440 с.

8. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 704 с.

9. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни « Управлінський облік »/ Держкомітет статистики України, Держакадемія статистики, обліку та аудиту; Уклад. Нападовська Л.В.. – К., 2006. – 296 с.

10. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підручник. – К.: Книга, 2004. – 544 с.

11. Управлінський облік: Навч. Посіб. / Л.В.Нападовська, О.А.Бакурова та ін.; За заг. Ред Л.В.Нападовської. – К.: Київ. Нац. Торг.-екон.ун-т, 2006. – 346 с.


Дод
еще рефераты
Еще работы по разное