Реферат: Www mydisser com Заказ индивидуальных авторских работ, от контрольной до диссертации


www.mydisser.com - Заказ индивидуальных авторских работ, от контрольной до диссертации.Організація управлінського обліку витрат


Однією із найскладніших і найважливіших проблем організації управлінського обліку на хлібопекарних підприємствах споживчої кооперації є вибір економічно доцільного та виправданого методу обліку витрат і методу калькулювання собівартості продукції.

Теорія та практика застосування управлінського обліку свідчать про існування різноманітних форм і моделей обліку витрат і калькулювання собівартості, оптимальність співвідношення яких, їх масштаби, зміст і особливості в межах конкретного підприємства визначаються широким спектром економічних, юридичних, організаційних та технологічних особливостей його діяльності, інформаційними потребами системи управління.

Загалом, зміст, характеристика та специфіка застосування різних методів обліку витрат і методів калькулювання собівартості продукції достатньо висвітлені в класичній економічній літературі [12, 14, 26, 31, 46, 47, 54, 63, 66, 68, 78, 83, 101, 102, 103, 107, 109, 110, 141, 142, 151, 160, 163, 165, 170, 179, 187, 197]. Однак, лише деякі із вітчизняних дослідників [47, с.291; 65, с.114; 102, с.154-158, 163] для більш ґрунтовного пізнання наполягають на їх класифікації за різними ознаками. Ми підтримуємо цю позицію і вважаємо, що саме класифікація існуючих методів обліку витрат і методів калькулювання собівартості продукції дасть можливість виявити і змоделювати різноманітні варіанти (комбінації) їх поєднання, що сприятиме об’єктивному формуванню результатів діяльності підприємства, дієвому контролю за використанням ресурсів та організації ефективної системи управлінського обліку.

Запропонована автором методологічна модель організації обліку витрат, зображена на рис. 2.6, основана на класифікації методів обліку витрат за трьома важливими ознаками: за оперативністю обліку витрат, за повнотою включення витрат у собівартість продукції та за об’єктами обліку витрат, які можуть бути впроваджені в рамках інтегрованої або автономної систем обліку витрат.
Рис. 2.6. Методологічна модель організації обліку витрат


Так, залежно від ступеня централізації обліку витрат в міжнародній обліковій практиці розрізняють два варіанти його організації: інтегровану та автономну системи обліку витрат.

Інтегрована система обліку витрат (однокругова, моністична) передбачає об’єднання рахунків управлінського і фінансового обліку в межах єдиної системи бухгалтерських рахунків підприємства, внаслідок чого вони постійно кореспондують між собою. При цьому, виділення синтетичних рахунків управлінського обліку здійснюється на підставі класифікації витрат за функціональним призначенням: “Виробництво”, “Загальновиробничі витрати”, “Адміністративні витрати”, “Витрати на збут” тощо. Групування ж даних за статтями витрат, видами продукції, центрами відповідальності, структурними підрозділами тощо відбувається через організацію відповідної системи аналітичного обліку в межах зазначених рахунків.

Альтернативна система, яка передбачає відокремлене (незалежне) ведення рахунків фінансового і управлінського обліку, називається автономною системою обліку витрат (двокруговою). При її застосуванні інформація про витрати в межах рахунків фінансового обліку накопичується за економічними елементами, а в межах рахунків управлінського обліку - за статтями витрат, видами продукції, центрами відповідальності, структурними підрозділами тощо.

При такому підході рахунки фінансового і управлінського обліку ведуться паралельно, а опосередкований взаємозв’язок між ними здійснюється за допомогою спеціальних парних контрольних рахунків (рахунків-екранів), які мають протилежну побудову і “дзеркально” відображають один одного.

В вітчизняній обліковій практиці внаслідок використання єдиного Плану рахунків усіма підприємствами, в тому числі і досліджуваними хлібопекарними підприємствами споживчої кооперації, застосовується інтегрована система обліку витрат. Хоча за умов переосмислення принципів групування витрат за економічними елементами, обґрунтованими автором у попередньому параграфі дисертації, та внесення відповідних змін у План рахунків і Інструкцію про його застосування, впровадження автономної системи обліку витрат може стати цілком ймовірним. Це забезпечить високу конфіденційність даних управлінського обліку.

З точки зору оперативності обліку витрат доцільно виділити метод обліку фактичних витрат і метод обліку стандартних або нормативних витрат.

Метод обліку фактичних витрат представляє собою систему оцінки і реєстрації фактично понесених (історичних) витрат з метою накопичення інформації, необхідної для визначення фактичної собівартості готової продукції. Однак, за таких умов облікові дані характеризують процеси, що відбулися в минулому, і тому є недостатніми для здійснення дієвого контролю та адекватної оцінки ефективності діяльності підприємства.

Більш прогресивним і поширеним в міжнародній практиці є метод обліку стандартних витрат. Він представляє собою досить складну цілісну систему нормування, планування, обліку, контролю і аналізу витрат, дані якого широко використовуються в процесі реалізації більшості функцій управління.

Характерними особливостями методу обліку стандартних витрат є:

попереднє нормування витрат: для прямих витрат – розробка стандартів або норм, а для непрямих – складання кошторисів;

використання різних типів стандартів: базисних, поточних, ідеальних, досяжних, полегшених;

відображення на бухгалтерських рахунках стандартної собівартості продукції у доповнення або замість реєстрації фактичних витрат;

систематичне співставлення фактичних і стандартних витрат, виявлення відхилень та їх відокремлений облік на спеціальних бухгалтерських рахунках за видами продукції, центрами відповідальності і причинами виникнення;

складання внутрішньої (сегментної) звітності із зазначенням фактичних і нормативних витрат, розмірів відхилень, причин їх виникнення та винних осіб;

проведення систематичного аналізу відхилень фактичних витрат від норм і виявлення факторів, що їх обумовили;

усунення причин відхилень і прийняття оперативних управлінських рішень.

На нашу думку, метод обліку стандартних витрат отримав широке розповсюдження в світовій обліковій практиці і є продуктивним, насамперед, завдяки наявним можливостям вирішення широкого спектру завдань, пов’язаних із управлінням підприємством. Серед них на особливу увагу заслуговують створення дієвої системи контролю виробничої діяльності шляхом зіставлення фактичних і стандартних витрат, встановлення відхилень та здійснення заходів щодо їх усунення; оцінка ефективності використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; оцінка діяльності окремих структурних підрозділів та їх вкладу в загальний результат; формування облікової інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень, особливо у сфері ціноутворення; посилення мотивації персоналу підприємства до покращення якості їх роботи через підвищення ступеня відповідальності та самоконтролю.

На досліджуваних хлібопекарних підприємствах Полтавської та Кіровоградської облспоживспілок внаслідок як об’єктивних, так і суб’єктивних причин застосовується метод обліку фактичних витрат. При цьому позитивним є те, що два із шести хлібокомбінати складають планові калькуляції собівартості готової продукції та здійснюють співставлення фактичних і запланованих витрат з метою виявлення економії або перевитрат за окремими калькуляційними статтями задля посилення контролю за використанням ресурсів. Однак, такі дії не носять системного характеру та не передбачають відповідного документального оформлення і відображення на рахунках бухгалтерського обліку нормативних витрат і відхилень фактичних витрат від встановлених норм.

Між тим, ми переконані, що саме хлібопекарна промисловість в силу специфічних організаційно-технологічних особливостей виробництва має підстави застосовувати метод обліку стандартних витрат. Аргументами на користь цього висновку є наступне. По-перше, хлібопекарні підприємства мають реальні можливості розробки норм для прямих виробничих витрат і складання кошторисів для непрямих виробничих і невиробничих витрат та здійснення контролю за їх виконанням, оскільки:

- норми витрачання борошна та іншої сировини, необхідних для виготовлення хліба та хлібобулочних виробів, передбачені в рецептах, розроблених і затверджених на кожен вид продукції і можуть контролюватися за допомогою первинних документів на відпуск сировини і матеріалів у виробництво та виробничих звітів;

- норми води, палива та енергії визначаються шляхом відповідних розрахунків, виходячи із потреби у їх використанні для приготування та випічки хлібобулочної продукції, і можуть контролюватися за допомогою лічильників;

- норми витрат на оплату праці основних робітників формуються на підставі відповідних розцінок і тарифів, встановлених для окремих видів продукції, і можуть контролюватися за допомогою виробничих звітів;

- кошториси загальновиробничих, адміністративних, збутових та інших витрат складаються на підставі даних попередніх періодів і можуть контролюватися за допомогою внутрішньої (сегментної) звітності за центрами відповідальності.

По-друге, облік стандартних витрат та відхилень фактичних витрат від встановлених норм на хлібопекарних підприємствах може вестися на окремих субрахунках або аналітичних рахунках, відкритих до відповідних синтетичних рахунків, призначених для обліку витрат. За таких умов на синтетичних рахунках з обліку витрат буде накопичуватися інформація про фактично понесені витрати (як це і передбачено чинними нормативними документами), розмір яких визначатиметься розрахунково за формулою 2.5:

Ф = Н  В  З, (2.5)

де Ф - фактичні витрати;

Н - нормативні витрати;

В - відхилення фактичних витрат від норм;

З - зміни норм.


Однією із важливих ознак класифікації методів обліку витрат, на наш погляд, є повнота включення витрат підприємства до складу собівартості готової продукції. У цьому випадку справедливо виділяють метод обліку повних витрат та метод обліку неповних (змінних, часткових) витрат.

Концепція обліку повних і неповних витрат, зображена на рис. 2.7, свідчить, що загальною рисою обох методів є включення прямих виробничих витрат у собівартість готової продукції й визнання адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат як витрат звітного періоду, що передбачає їх відшкодування за рахунок прибутку підприємства. Основна ж відмінність між ними полягає у відношенні до постійних загальновиробничих витрат.

Адміністративнівитрати, витрати

на збут та інші витрати
Постійні

загальновиробничі

витрати
Змінні

загальновиробничі

витрати
Прямі виробничі

витрати


^ Метод обліку

повних витрат
Незавершене виробництво


^ Метод обліку неповних витрат
Виробнича собівартість

готової продукції


Витрати періодуСобівартість реалізованої продукції
Запаси

готової продукції

Звіт

про фінансові результати


Баланс

^ Рис. 2.7. Концепція обліку повних та неповних витрат [47, с.313]


Так, метод обліку повних витрат, оснований на класифікації витрат на прямі та непрямі, передбачає включення до собівартості продукції усіх загальновиробничих витрат як змінних, так і постійних. Відповідно, усі загальновиробничі витрати враховуються і при визначенні залишків незавершеного виробництва та оцінці нереалізованих запасів готової продукції. Це дає підстави стверджувати, що метод обліку повних витрат здебільшого зорієнтований на виробництво, а його принципи покликані задовольняти потреби стратегічного управління і лежать в основі прийняття довгострокових рішень.

Натомість, метод обліку неповних витрат оснований на класифікації витрат за ступенем впливу обсягів діяльності і передбачає включення до собівартості продукції лише змінних загальновиробничих витрат, внаслідок чого вони враховуються при оцінці незавершеного виробництва та залишків нереалізованої готової продукції, а постійні загальновиробничі витрати списуються за рахунок прибутку підприємства. Таким чином цей метод більшою мірою орієнтується на процес реалізації, а його принципи відповідають потребам оперативного управління і використовуються в процесі прийняття короткострокових рішень.
Не викликає сумніву той факт, що обраний підприємством метод обліку витрат за досліджуваною ознакою має суттєвий вплив на фінансовий результат діяльності підприємства. Це обумовлено розбіжностями в оцінці запасів. Оскільки за умов застосування методу обліку повних витрат постійні загальновиробничі витрати розподіляються між реалізованою і залишками нереалізованої готової продукції, а при методі обліку неповних витрат вони загальною сумою списуються за рахунок прибутку.
Ми погоджуємося з висновками К.Друрі [54, с.213-215], сформульованими на основі аналізу впливу методів обліку повних і неповних витрат на фінансовий результат діяльності підприємства про те, що:

– якщо обсяг виробництва перевищує обсяг реалізації продукції, то використання методу обліку повних витрат призводить до формування більшого розміру прибутку, ніж застосування методу обліку неповних витрат;

– якщо обсяг виробництва менший за обсяг реалізації продукції, то використання методу обліку неповних витрат призводить до формування більшого розміру прибутку, ніж використання методу обліку повних витрат;

– якщо обсяг виробництва відповідає обсягу реалізації продукції, то прибуток підприємства залишається незмінним, незважаючи на обраний метод обліку витрат.

Основна причина таких розбіжностей заключаються у тому, що при використанні методу обліку неповних витрат, прибуток підприємства залежить лише від обсягу реалізації, тоді, як при методі обліку повних витрат, прибуток знаходиться під прямим впливом як обсягу реалізації, так і обсягу виробництва продукції.

Зауважимо, що методи обліку і повних, і неповних витрат неоднозначно сприймаються вченими і тому мають як прихильників, так і противників.

Так, прихильники методу обліку неповних витрат цілком слушно зазначають, що постійні загальновиробничі витрати мають більш тісний зв’язок із часовим проміжком, ніж з обсягом виробництва, тому вони повинні визнаватися витратами періоду і не можуть включатися до складу собівартості готової продукції, а отже і не повинні враховуватися при оцінці запасів готової продукції та фіксуватися у залишках незавершеного виробництва. Це дозволить уникнути завищення оцінки запасів і сприятиме стимулюванню збуту продукції. Справедливо наголошується також на тому, що застосування методу обліку неповних витрат дозволяє визначити показник маржинального доходу, який використовується при аналізі прибутковості окремих видів готової продукції і є важливим для прийняття оперативних управлінських рішень з питань ціноутворення та оптимізації структури виробництва продукції.

В той же час, прихильники методу обліку повних витрат наполягають на тому, що без постійних загальновиробничих витрат виробництво неможливе взагалі, тому ці витрати повинні включатися у собівартість продукції. До того ж вагомим недоліком методу обліку неповних витрат вони вважають складність розподілу загальновиробничих витрат на змінні та постійні та його не відповідність міжнародним принципам підготовки фінансової звітності і вимогам фіскальних органів. Однак, з цим важко погодитися. Оскільки в обліковій практиці існують різноманітні способи поділу витрат на змінні та постійні, які є достатньо обґрунтованими і апробованими. До того ж прийоми і методи управлінського обліку рекомендуються лише для внутрішнього використання підприємством і не мають ніякого відношення до публічної фінансової звітності та податкових декларацій.

У контексті цих суперечок В. В. Сопко [163] цілком справедливо відзначає, що прагнення вчених максимально зблизити існуючі підходи до обліку витрат, подолавши їх недоліки і посиливши переваги, призвело до виникнення різноманітних змішаних систем. Так, на основі методу обліку неповних витрат були розроблені розвинений „директ-костинг”, багатоступеневий облік витрат, облік відшкодування постійних витрат, облік відшкодування стандартних витрат. На основі методу обліку повних витрат виникли облік відносних індивідуальних витрат, облік витрат за факторами виробництва, функціональний облік витрат, структурний облік витрат, облік витрат, які підлягають постійному розподілу.

Проведені на хлібопекарних підприємствах споживчої кооперації Полтавської та Кіровоградської областей спостереження доводять, що в їх обліковій практиці застосовується виключно метод обліку повних витрат, як це і передбачено П(С)БО 16. І хоча з огляду на охарактеризовані раніше технологічні особливості хлібопечення, а саме відсутність залишків незавершеного виробництва та відповідність обсягів виробництва і реалізації продукції, це питання, на перший погляд, не має принципово значення для досліджуваної галузі, ми пропонуємо в рамках управлінського обліку використовувати метод обліку неповних витрат. Він розширить аналітичні можливості системи і забезпечить можливість оцінки внеску окремих видів продукції у покриття постійних витрат і формування прибутку підприємства.

Відповідно до об’єктів обліку витрат як у вітчизняній, так і в зарубіжній теорії і практиці розрізняють два основних підходи - облік витрат за замовленнями та облік витрат за процесами або переділами. Діючі облікові прийоми і процедури можуть суттєво відрізнятися між собою, але всі вони, так чи інакше, базуються на одній їх двох зазначених концепцій.

Метод обліку за замовленнями передбачає організацію обліку витрат по кожному замовленню або контракту клієнта. Його особливостями є можливість ідентифікації виробничих витрат з окремими замовленнями клієнтів на виготовлення одного виду виробу, партії виробів або на виконання певного виду робіт чи послуг, а також накопичення витрат не за звітний період, а за кожним замовленням, незважаючи на тривалість його виконання.

Метод обліку витрат за процесами застосовується на тих виробництвах, технологічний процес виготовлення продукції яких складається із окремих виробничих процесів (переділів) – перервних стадій обробки продукції, що здійснюються послідовно або паралельно.

Суть цього методу заключається у тому, що прямі виробничі витрати плануються і обліковуються за кожним процесом (переділом) впродовж звітного періоду, а в межах процесу (переділу) – за окремими видами продукції та статтями витрат. При такому підході загальновиробничі витрати накопичуються окремо і в кінці місяця розподіляються спочатку між окремими переділами, а потім між видами готової продукції. Отже, собівартість продукції накопичується поступово при її переході від процесу до процесу шляхом „нашарування” на вартість сировини і матеріалів витрат на їх обробку в наступних переділах.

Розрізняють два варіанти методу обліку витрат за процесами: напівфабрикатний та безнапівфабрикатний. При цьому, важливо враховувати, що використання того чи іншого варіанту попроцесного методу не залежить від наявності або відсутності напівфабрикатів як об’єктів обліку, а пов’язано з особливостями накопичення собівартості готової продукції.

Суть напівфабрикатного варіанту заключається в тому, що собівартість напівфабрикатів формується наростаючим підсумком з початку виробництва. Таким чином, собівартість готової продукції, яка пройшла останній виробничий процес або переділ, складається із витрат послідовних попередніх переділів. Тобто, під час руху напівфабрикатів у їх собівартість включаються все нові й нові витрати. Головною перевагою напівфабрикатного варіанту попроцесного методу обліку витрат вважається паралельне кількісне і вартісне переміщення напівфабрикатів.

Для безнапівфабрикатного варіанту характерним є лише кількісне переміщення напівфабрикатів із одного цеху в інший. При цьому витрати, пов’язані з їх обробкою, “осідають” впродовж звітного періоду у місцях виникнення (цехах), а потім в кінці місяця із кожного цеха на собівартість готової продукції списується відповідна частка витрат.

Проведені дослідження засвідчують, що на хлібопекарних підприємствах споживчої кооперації використовується простий (однопередільний) метод, який є різновидом і найпростішою формою методу обліку витрат за процесами. Він застосовується у хлібопеченні, оскільки технологічний процес виробництва хліба та хлібобулочних виробів є не складним і представляє собою перелік послідовно розташованих, безперервних технологічних процесів (операцій, фаз), а готова продукція випускається однорідною за якістю, простою за структурою, без напівфабрикатів та без залишків незавершеного виробництва.

Узагальнюючи результати проведених теоретичних досліджень, можна зробити висновок, що поєднання різних видів розглянутих вище методів обліку витрат призводить до формування різноманітних альтернативних облікових моделей. На нашу думку, у такий спосіб можна виокремити вісім базових альтернативних моделей організації обліку витрат, зображених нами на рис. 2.8, а саме: модель обліку стандартних повних витрат за процесами, модель обліку фактичних повних витрат за процесами, модель обліку стандартних неповних витрат за процесами, модель обліку фактичних неповних витрат за процесами, модель обліку стандартних повних витрат за замовленнями, модель обліку фактичних повних витрат за замовленнями, модель обліку стандартних неповних витрат за замовленнями та модель обліку фактичних неповних витрат за замовленнями.

При цьому важливим методологічним питанням організації управлінського обліку в межах конкретного підприємства є вибір найбільш ефективної моделі обліку витрат, яка забезпечить оптимальне поєднання, збалансованість та узгодженість різних видів існуючих методів і буде максимально адаптованою до вимог системи управління.

З нашої точки зору, для раціональної організації управлінського обліку на хлібопекарних підприємствах споживчої кооперації України найбільш прийнятною, з огляду на технологічні особливості хлібопечення та необхідність задоволення інформаційних потреб системи управління, є модель обліку стандартних неповних витрат за процесами. Саме вона сприятиме створенню якісної інформаційної бази про витрати, необхідної для прийняття більшості управлінських рішень, і забезпечить успішну реалізацію планової, контрольної та аналітичної функцій системи управління.
облік стандартних

модель обліку стандартних повних витрат за процесамивитрат

облік повних


витратоблік фактичних

модель обліку фактичних повних витрат за процесамивитрат


^ Облік витрат за процесами

облік стандартних

модель обліку стандартних неповних витрат за процесами

витратоблік неповнихвитрат
облік фактичних

модель обліку фактичних неповних витрат за процесами
витрат


Облік витрат за замовленнями
облік стандартних

модель обліку стандартних повних витрат за замовленнями

витратоблік повнихвитрат
облік фактичних

модель обліку фактичних повних витрат за замовленнями

витратоблік стандартних

модель обліку стандартних неповних витрат за замовленнями
витрат


облік неповних


витратоблік фактичних

модель обліку фактичних неповних витрат за замовленнями
витрат

Рис. 2.8. Альтернативні моделі організації обліку витрат


Аналізуючи літературні джерела з історії бухгалтерського обліку, нами встановлено, що на формування вітчизняної теорії та практики обліку витрат і калькулювання собівартості продукції історично значний вплив мали ідеї німецької облікової школи. Внаслідок цього під впливом наукових досліджень одного із основоположників теорії виробничого обліку А. Кальмеса виникло і закріпилося положення, згідно з яким облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції стали розглядатися як єдиний нерозривний процес.

З цього приводу А. Кальмес 157 зазначав, що облік виробничих витрат і калькуляція є взаємообумовленими і співвідносяться один до одного як синтез і аналіз, оскільки в системі обліку синтезується інформація про витрати, а калькуляція дозволяє аналізувати її з метою ефективного управління виробництвом.

Таке твердження німецького вченого сприяло тому, що на відміну від міжнародного досвіду, у вітчизняній обліковій практиці довгий час не передбачалося розмежування методів обліку витрат на виробництво та методів калькулювання собівартості продукції. При цьому в нормативних документах та підручниках традиційно виділялися такі методи обліку витр

^ Рис. 2.9. Класифікація методів калькулювання собівартості продукції


Залежно від об’єктів калькулювання слід розрізняти методи калькулювання за замовленнями та за процесами. Калькулювання за замовленнями передбачає визначення фактичної собівартості одиниці готової продукції (робіт, послуг) шляхом ділення загальної суми виробничих витрат, понесених з моменту початку виконання замовлення, на кількість одиниць готової продукції, виготовлених по замовленню. В свою чергу, калькулювання за процесами передбачає визначення фактичної собівартості одиниці готової продукції шляхом ділення загальної суми виробничих витрат, понесених виробничим підрозділом за звітний період (місяць), на кількість виробів, виготовлених за цей проміжок часу.

Відповідно до кількості об’єктів калькулювання необхідно виділити однопродуктовий метод калькулювання собівартості, який передбачає розрахунок собівартості одного виду готової продукції, і багатопродуктовий метод калькулювання собівартості, який передбачає розрахунок собівартості кожного окремого виду готової продукції на основі накопичення виробничих витрат протягом звітного періоду в розрізі виробів, виробництвом яких займається підприємство.

За повнотою включення у собівартість витрат підприємства доцільно розрізняти метод калькулювання повної собівартості і метод калькулювання неповної собівартості, які грунтуються на розглянутих раніше методах обліку повних і неповних витрат та передбачають включення до складу собівартості готової продукції або загального розміру загальновиробничих витрат підприємства, або лише їх змінної частини.

За способом розподілу непрямих витрат слід виділяти однокоефіцієнтний та багатокоефіцієнтний методи калькулювання собівартості готової продукції. При першому - традиційному - підході передбачається включення непрямих витрат до складу собівартості окремих видів готової продукції на основі єдиної бази розподілу, тоді як багатокоефіцієнтний метод передбачає використання індивідуальних баз для розподілу кожного конкретного виду непрямих витрат. За таких умов непрямі витрати розподіляються між видами готової продукції диференційовано, тобто спочатку для кожної сукупності витрат обирається відповідна база (фактор) розподілу, а потім розраховується індивідуальний коефіцієнт як відношення величини витрат на одиницю визначеного фактора. При цьому, в якості факторів, враховуючи вид діяльності підприємства, обираються: кількість відпрацьованих машино–годин або людино-годин; вага або вартість використаних матеріалів; кількість або вартість виготовленої продукції, заробітна плата робітників, чисельність персоналу; кількість технологічних стадій, кількість або час перевірок; час проектування, час навчання і т.д. Типовим прикладом багатокоефіцієнтного способу калькулювання собівартості продукції є метод калькулювання на основі діяльності підприємства (АВС-калькулювання).

За часом здійснення калькулювання в обліковій практиці слід виокремити метод попереднього калькулювання, який передбачає попередній (плановий) розрахунок собівартості готової продукції на основі заздалегідь розроблених стандартів та нормативів, і наступний (апостеріорний) метод калькулювання, оснований на даних про фактично понесені витрати.

Проведені дослідження доводять, що на хлібопекарних підприємствах Полтавської та Кіровоградської облспоживспілок у більшості випадків використовується наступний однокоефіцієнтний багатопродуктовий метод калькулювання повної собівартості готової продукції за процесами. Хоча впровадження запропонованої автором моделі обліку стандартних неповних витрат дозволить їм переорієнтуватися на попередній розрахунок неповної собівартості хліба та хлібобулочних виробів. Це що сприятиме організації дієвого контролю за виробничим процесом і адекватній оцінці ефективності діяльності окремих структурних підрозділів.

Узагальнюючи вищезазначене, можемо зробити висновок, що найбільш обґрунтованим та ефективним з точки зору організації управлінського обліку на хлібопекарних підприємствах споживчої кооперації України є вибір моделі обліку стандартних неповних витрат за процесами та попереднього однокоефіцієнтного, багатопродуктового методу калькулювання неповної собівартості за процесами. При цьому ми впевнені, що внесені автором пропозиції будуть мати ще більшу практичну користь за умови організації обліку витрат у розрізі центрів відповідальності.

Організація обліку витрат за центрами відповідальності є одним із важливих елементів управлінського обліку, який сприяє реалізації основних функцій системи управління, в тому числі планування, обліку, контролю, аналізу, координації та регулювання, обміну інформацією.

Проблеми організації обліку витрат за центрами відповідальності детально досліджувалися такими вітчизняними вченими, як С.Ф. Голов [46], В.О. Ластовецький [75], Л.В. Нападовська [101]. Однак, вони все одно залишаються актуальними з огляду на прикладний характер і необхідність врахування особливостей діяльності кожного окремого підприємства, на якому впроваджується система управлінського обліку.

На нашу думку, створення ефективної системи обліку витрат за центрами відповідальності в межах конкретного підприємства повинно відбуватися у певній послідовності і включати ряд відповідних заходів, а саме:

Чітке територіальне або функціональне відокремлення центрів відповідальності.

Встановлення персональної відповідальності керівників центрів за результати їх роботи.

Закріплення витрат за центрами відповідальності.

Розробку кошторисів витрат для кожного центру відповідальності.

Складання внутрішньої (сегментної) звітності про виконання кошторисів витрат.

Аналіз причин виникнення відхилень фактичних витрат від запланованих та встановлення винних осіб.

Оцінку діяльності центру відповідальності та його внеску в загальний результат.

Розробку системи відповідних санкцій до винуватців негативних відхилень.

Запровадження раціональної системи стимулювання працівників за дотримання кошторисів витрат.Отже, на першому етапі організації обліку витрат за центрами відповідальності передбачається виділення відповідних центрів з метою закріплення відповідальності конкретних осіб. При цьому під центром відповідальності традиційно розуміється окремий сегмент підприємства (робоче місце, бригада, ділянка, цех, відділ тощо), в межах якого встановлено персональну відповідальність керівника за результати діяльності його підрозділу.

Аналіз літературних джерел з досліджуваної проблеми свідчить про існування різних підходів до класифікації центрів відповідальності.

Так, Л.В.Нападовська [101, с. 474] відокремлює три типи центрів відповідальності, в тому числі центри витрат, центри прибутку і центри інвестицій. Однак, при такому підході несправедливо ігнорується існування центрів доходів.

Натомість, С.Ф.Голов [46, с. 407-409] виділяє чотири типи центрів відповідальності: центри витрат, центри доходів, центри прибутку та центри інвестицій. При цьому він поглиблює запропоновану класифікацію шляхом поділу центрів витрат на центри технологічних витрат (центри витрат, в яких можна встановити взаємозв’язок між витратами і результатами діяльності) та центри дискреційних витрат (центри витрат, в яких не можливо встановити взаємозв’язок між витратами і результатами діяльності). Проте, із останнім важко погодитися. Оскільки центри відповідальності, в яких є можливість співставляти витрати із результатами діяльності, відносяться до центрів прибутку, а не витрат.

На наш погляд, зважаючи на відповідні об’єкти контролю, необхідно розрізняти такі центри відповідальності:

центри витрат – це організаційно-структурні підрозділи підприємства або їх частини, керівники яких несуть відповідальність лише за витрати (робочі місця, бригади, ділянки, цехи обслуговуючого та допоміжног
еще рефераты
Еще работы по разное