Реферат: Інтерактивні методики навчання під час контролю знань


Інтерактивні методики навчання під час контролю знань.

С. Рибіна, учитель хімії Миколаївської гімназії №2, м. Миколаєва.

Сьогодні важко не погодитися з тим, що вчителя хімії стикаються з ситуацією, коли учні вже через кілька місяців після початку вивчення хімії, втрачають інтерес до предмету, не мають бажання вчитися, докладаючи певних зусиль.

Одна з причин втрати інтересу до предмета – це невідповідність традиційних прийомів навчання для теперішніх школярів. Вчителя різних предметів шукають нові методи та засоби навчання, які здатні відновити інтерес до дослідженого предмету.

Для розвитку пізнавального інтересу школярів є багато різних нестандартних прийомів. Бажання сприяти формуванню пізнавального інтересу орієнтує вчителя на організацію творчої діяльності учнів,яка полягає у вільному застосуванні знань у нових нестандартних умовах. Треба створювати на уроках можливість не тільки розвивати уміння школярів, а й організовувати обговорення матеріалу, спільно формулювати висновки. Навчальний процес вимагає такої організації, за якої урок став би цікавим, учні працювали б самостійно, їхня діяльність була б продуктивною. Велику роль в організації таких уроків відіграє впровадження інтерактивних навчальних технологій – педагогічних прийомів, коли навчальний процес відбувається за постійно активної участі учнів.

Особливістю інтерактивного навчання є підготовка молодої людини до життя й громадської активності в суспільстві. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми. Під час інтерактивного навчання учні вчаться критично мислити, спілкуватися з іншими людьми, приймати продумані рішення, бути демократичними. Інтерактивне навчання виявляється у співнавчанні та взаємонавчанні, результатом якого є встановлення взаєморозуміння між учнями в класному колективі, бажання виконати творчі завдання. Організація інтерактивного навчання передбачає використання методів які дають змогу створювати ситуації пошуку, успіху, переконання, співпереживання, задоволення ,аналізу та самооцінки своїх дій.

Методики інтерактивного навчання можна використовувати на початок нового уроку замість опитування, відразу після пояснення нового матеріалу, на спеціальному уроці застосування знань, умінь та навичок; як частину повторювально-узагальнюючого уроку під час контролю знань.

Важливою ланкою навчально-виховного процесу є перевірка та оцінка знань, умінь та навичок учня.

Контроль є невід’ємним елементом навчального процесу,внаслідок якого реалізується зворотній зв’язок в навчанні, який дозволяє оперативно регулювати його рух. Від того, як він організований залежить результат навчальної діяльності школярів, виховування у учнів позитивної мотивації навчальної праці, правильної самооцінки та почуття відповідальності перед колективом.

Василь Сухомлинський наголошував: « Оцінка – це найгостріший інструмент, використання якого потребує величезного вміння і культури». Це один із інструментів впливу на особистість учня у навчально-виховному процесі, регулятор, показник результативності, стимул діяльності учня. Форми і методи оцінювання навчальних досягнень учня можуть служити гуманізації навчального процесу, якщо вони сприяють розкриттю особистості, активізації його творчого та духовно-психічного потенціалу. Перевірка знань і умінь учнів – необхідна складова процесу навчання хімії. Освітнє значення перевірки полягає в тому,що вона завжди є засобом повторення, поглиблення та закріплення знань і вмінь.

Повнота і всесторонність контролю можуть бути досягнути при включенні в зміст основних елементів навчального матеріалу курсу хімії, а іноді і інших дисциплін, перевірки не тільки наочних (спеціальних), але і інтегрованих знань, світоглядних ідей, а також спеціальних, загально - навчальних і інтелектуальних умінь і навичок. Пропонуя учням певні завдання, а потім аналізуючи їхні відповіді, учитель спрямовує і корегує подальший розвиток учнів. Це сприяє формуванню в учнів умінь , розвитку пам’яти, логічного мислення, мови, створює умови для розвитку творчої діяльності, пізнавальної активності учнів, навичок самоконтролю, формує навички практичної діяльності .Постійний контроль привчає учнів систематично працювати, розвивая почуття відповідальності й обов’язку, сприяє формуванню самостійності,дисциплінує працю,а також виховує таки якості особистості, як цілеспрямованість,старанність, наполегливість, чесність, уміння долати труднощі, прагнення до системного вдосконалення набутих знань і умінь; робота в групах формує навички взаємодії та співпраці; прививає інтерес до предмету, розширює кругозір, закріплює вміння робити висновки, узагальнювати, порівнювати.

Форми проведення контролю можуть бути самими різноманітними, вибір яких залежить від вікових особливостей учнів, ступені підготовки класу, від задач, які ставить перед собою вчитель, від його індивідуальної особливості. .Для організації діяльності учнів практикують систему запитань, які ставить учитель учневі або учні один одному. Тільки на такому уроці вчитель здатний задовольнити потреби сучасної освіти в вихованні вільної, здорової,готової до життя в нових умовах суспільства особистості.
еще рефераты
Еще работы по разное