Реферат: Класифікація методів навчання за Ю. К


Класифікація методів навчання (за Ю. К. Бабанським)ГрупаІ

Група II

Група III

Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності

Методи стимулювання і мотива

Методи контролю і самоконтролю

ції учіння

в навчанні

^ Домінуючі функції


Домінуючі функції

^ Домінуючі функції

Організація пізнавальної діяльності учнів щодо чуттєвого сприй-

Стимулюючо-мотиваційна, регу-

Контрольно-оцінювальні (створення кон-

няття, логічного осмислення навчальної інформації, самостійного

лювальна, комунікативна (ство-

тролю і самоконтролю в процесі навчання)

пошуку й отримання нових знаньрення сприятливого спілкуван-
ня, вплив позитивного при-
кладу)
^ Суміжні функції


Суміжні функції

^ Суміжні функції

Стимулируючо-мотиванійна, контрольно-регулювальна

Орган ізаційно-пізнавальна,

Організаційно-пізнавальна, стимулюючо-

контрольно-регулювальна

мотиваційна, регулювальна

Підгрупа І

Підгрупа II

Підгрупа III

Підгрупа IV

Підгрупа І

Підгрупа II

Підгрупа І

Підгрупа II

Підгрупа III

За джерелом пе-

За логікою пе-

За ступенем

За ступенем

Методи стиму-

Методи сти-

Методи усно-

Методи пись-

Методи

редачі і сприй-

редачі і сприй-

самостійнос-

управління на-

лювання інтересу

мулюван-

го контролю

мового кон-

лабораторно-

няття навчальної

няття навчаль-

ті мислення

вчальною ро-

до учіння

ня обов'язків
тролю

практичного

інформації (пер-

ної інформації

школярів під

ботою (методи
і відповідаль-контролю

цептивні методи)

(логічні мето-

час оволодін-

управління на-
ності підчас

ди)

ня знаннями

вчанням)
учіння


Словесні:

Індуктивні,

Репродуктив-

Навчальна робо-

Пізнавальні

Переконан-

Індивідуальне

Контрольні

Контрольні

розповідь,

дедуктивні,

ні, пошуко-

та під керівни-

ігри, навчаль-

ня в значу-

опитування,

й письмові

лабораторно-

брОІ П'Л

аналітичні,

ві, частково-

цтвом учителя,

ні дискусії, ство-

щості навчан-

фронтальне

роботи, пись-

практичні

лекція.

синтетичні

пошукові, дослідницькі

включаючи ро­боту з навчаль-

рення ситуа­цій емоційно-

ня, висунення вимог, впра-

опитування, усні заліки,

мові заліки, іспити, про-

роботи, ма­шинний кон-

Наочні:ними машинами

етичних

ви з виконан-

усні іспити,

грамовані

троль

ілюстрації,і самостійну ро-

переживань,

ню вимог, за-

програмоване

письмові ро-
демонстрації,боту учнів:

створення ситу-

охочення успі-

опитування

боти

робота з книгою,

ацій зацікавле-

ху в навчанні,


практичні дослідиписьмова робота,

ності, створення

осуд недоліків


ситуацій аппер-

у навчанні


Практичні:лабораторна ро-

цепції

досліди;бота,

(опори на жит-

вправивиконання тру-

тєвий досвід),

навчально-дових завдань

створення ситу-

виробнича праця


ацій пізнаваль-

ної новизни


(За В. А. Сітаровим. Дидактика.— Издательский центр «Академия», 2002.

еще рефераты
Еще работы по разное