Реферат: Україна іршавська районна рада вісімнадцята сесія V скликання р І шенн яПроектУКРАЇНА

ІРШАВСЬКА РАЙОННА РАДА

Вісімнадцята сесія V скликання

Р І Ш Е Н Н Я


від ___________ 2011 р. № ___ м.Іршава

Тимчасове Положення «Про впорядкування

плати за земельні ділянки, що відводяться у

користування, до укладення договорів

оренди землі в Іршавському районі


Розглянувши та обговоривши тимчасове Положення про впорядкування плати за користування земельними ділянками до укладення договорів оренди в Іршавському районі, затверджене рішенням 18 сесії районної ради У скликання від 28 квітня 2009 р. № 378, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Земельного Кодексу України, Законів України "Про землеустрій", "Про оренду землі", "Про плату за землю" та Бюджетного Кодексу України, районна рада в и р і ш и л а:

1. Затвердити Тимчасове Положення «Про впорядкування плати за земельні ділянки, що відводяться у користування, до укладення договорів оренди землі в Іршавському районі. (додається).

2. Рішення районної ради від 28 квітня 2009р. № 378 «Про затвердження тимчасового Положення про впорядкування плати за користування земельними ділянками до укладення договорів оренди в Іршавському районі» вважати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Мошколу І.І. та постійні комісії районної ради з питань екології, використання природних ресурсів, рекреації, земельних відносин та агропромислового комплексу (Павлище В.В.) та з питань розвитку підприємництва, промисловості, зв'язку та інвестицій (Ісак М.М.).


Голова ради С.В. Сухан


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Іршавської районної ради

від _____________ 2011 р. №_____


^ ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ


Про впорядкування плати за земельні ділянки, що відводяться у користування, до укладення договорів оренди землі

в Іршавському районі


1. Загальні положення.

1.1. Тимчасове положення "Про впорядкування плати за земельні ділянки до укладення договорів оренди землі в Іршавському районі" (надалі - "Положення") розроблено відповідно до Конституції України, Земельного Кодексу України від 25 жовтня 2001 року, законів України "Про землеустрій", «Про оренду землі» , «Про плату за землю», Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин в Україні.

1.2. Положення визначає організаційно-правові засади і порядок справляння плати за землю суб’єктами господарювання з моменту отримання дозволу на відведення землі до завершення процедури оформлення проектної документації та одержання документів, що є підставою для користування землею.

1.3. Наведені у Положенні терміни вживаються в такому значенні:

грошова оцінка - капіталізований рентний дохід із земельної ділянки;

податок - обов'язковий платіж, що справляється з юридичних і фізичних осіб за користування земельними ділянками;

ставка податку - законодавче визначений річний розмір плати за одиницю площі оподатковуваної земельної ділянки;

оренда - засноване на договорі строкове платне володіння, користування земельною ділянкою;

право оренди земельної ділянки - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності

^ Договір про плату за земельну ділянку, що відводиться, до укладення договору оренди землі (далі-Договір) – угода, що визначає права та обов’язки сторін з моменту отримання суб’єктом господарювання дозволу на відведення землі до завершення процедури оформлення проектної документації та одержання документів, що посвідчують право користування землею.

1.4. Використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель.

1.5. Розмір плати за землю не залежить від результатів господарської діяльності власників землі та землекористувачів.

1.7. Об'єктом плати за землю є земельна ділянка, що надається суб’єкту господарювання у користування.

1.8. Договір є підставою для внесення плати за землю, що відводиться суб’єкту господарювання у користування.

1.9. Укладання договору здійснюється після отримання суб’єктом господарювання розпорядження голови Іршавської районної державної адміністрації або рішення відповідної сільської (міської) рад, прийнятих у межах їх компетенції .

1.11. Договір щодо земельних ділянок, розташованих за межами населеного пункту укладає Іршавська райдержадміністрація, щодо земельних ділянок в межах населеного пункту - відповідна місцева рада.


^ 2. Мета запровадження договору.

2.1. Своєчасність та повнота сплати платежів за земельні ділянки, як одного з джерел поповнення місцевого бюджету, на період оформлення документів, що посвідчують право користування землею в землекористувача-суб’єкта підприємницької діяльності

2.2. Забезпечення виконання раніше прийнятих розпоряджень голови райдержадміністрації та рішень місцевих рад щодо оформлення документів до укладення договорів оренди з суб’єктами господарювання.

^ 3. Порядок оформлення Договору.

3.1. Підставою для укладання Договору є наступні документи:

- реєстраційне посвідчення права власності на будівлі, споруди (при наявності нерухомого майна на земельній ділянці).

- довідка про включення до єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання (копія паспорта та ідентифікаційного кода);

- розпорядження голови райдержадміністрації або рішення місцевої ради щодо надання суб’єкту господарювання дозволу на відведення земельної ділянки у користування.

3.2. Документи, зазначені у п.3.1. подаються суб’єктом господарювання до Іршавської районної державної адміністрації або відповідної місцевої ради у 5-ти денний термін з дня отримання відповідного розпорядження чи рішення.

3.3. Іршавська районна державна адміністрація та суб’єкт господарювання (щодо земельних ділянок, розташованих за межами населеного пункту), відповідна місцева рада та суб’єкт господарювання (щодо земельних ділянок, розташованих в межах населеного пункту, укладають Договір протягом 15 календарних днів з дня отримання відповідного розпорядження голови райдержадміністрації чи рішення місцевої ради про надання дозволу на відведення.

3.4. Договір (додаток до Положення) укладається в чотирьох примірниках, які мають однакову юридичну силу: один для суб’єкта господарювання, другий для Іршавської районної державної адміністрації або відповідної місцевої ради, третій для Іршавської державної податкової інспекції, четвертий управлінню Держкомзему в м. Іршава та Іршавському районі.

3.5. Договір підлягає реєстрації в районній державній адміністрації чи місцевій раді.

3.6. Районна державна адміністрація чи місцева рада в 5-ти денний термін з дня укладення Договору, зобов’язана передати його третій примірник до Іршавської державної податкової інспекції.


^ 4. Порядок розрахунків та проведення платежів за Договором.

4.1. Розрахунки та проведення платежів суб’єктами господарювання здійснюється в порядку, визначеному податковим законодавством.

4.2. Внесення плати здійснюється з моменту укладання Договору до укладення та державної реєстрації договору оренди земельної ділянки.

4.3. Плата вноситься рівними частками за базовий податковий (звітний) період, щомісячно протягом 10 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

4.4. Розмір оплати.

4.4.1. Суб’єкти господарювання, які уклали Договір, вносять плату за землю у розмірі земельного податку для сільськогосподарського використання та потрійної ставки земельного податку для несільськогосподарських потреб.

4.4.2. Відмова від укладення Договору або його не укладення у строк, передбачений п. 3.3 Положення є підставою для скасування розпорядження голови райдержадміністрації чи рішення місцевої ради про надання дозволу на відведення земельної ділянки у користування.

4.4.3. За несвоєчасне внесення платежу, суб’єкт господарювання сплачує пеню у розмірі подвійної ставки Національного Банку України від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу.


^ 5. Упорядкування старих боргів.

5.1. З метою виявлення суб’єктів господарювання, що отримали дозволи на відведення земельних ділянок у користування, однак не завершили процес оформлення проектної документації та укладення договорів оренди землі Іршавська районна адміністрація та місцеві ради проводять звірки з Іршавською податковою інспекцією за три попередні роки. Результати звірки оформлюються актом інвентаризації оплати за землю.

5.2. За цей період суб’єкту господарювання нараховується для сплати сума заборгованості у розмірі, передбаченому пунктом 4.4.1. цього Положення (компенсації за використання земельної ділянки) на підставі актів інвентаризації оплати за землю.

5.3. Акти інвентаризації з візою керівника Іршавської ДПІ "До обліку" надаються підрозділу адміністрування облікових показників та звітності для проведення по особовій картці платника. Коригуючі записи в картках особових рахунків здійснюються датою затвердження акта інвентаризації керівником Іршавської ДПІ.

^ 6. Прикінцеві положення.

6.1. Дане Положення є підставою для укладення Договорів головою районної державної адміністрації та головами місцевих рад.

6.2. При підготовці чергових розпоряджень Іршавської районної державної адміністрації та рішень місцевих рад, вимоги даного Положення є обов'язковою складовою умов надання земельних ділянок в користування на умовах оренди суб’єктам господарювання.

^ Додаток

до тимчасового Положення про впорядкування плати за земельні

ділянки до укладення договорів оренди землі в Іршавському районі


ДОГОВІР №_____

про плату за земельну ділянку до укладення договору оренди землі


м. Іршава «.........»................................20__ року.


_____________________________________________, що розташована

Іршавська районна державна адміністрація // місцева рада

за адресою: ____________________________________________, в особі _________________________________, що діє на підставі Закону України __________________________________ (далі – Сторона 1), з одного боку, та

___________________________, юридична адреса:__________________ в особі__________________, що діє на підставі__________________________,

з іншого (далі – Сторона 2), в подальшому „СТОРОНИ" уклали цей договір про нижченаведене:


1. Сторона 2, яка згідно розпорядження голови районної державної адміністрації від ________________ №______ отримала дозвіл на відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди площею _______ га, розташовану за адресою: ________________________________________, до укладення та державної реєстрації договору оренди землі зобов’язується сплачувати на розрахунковий рахунок _________________ ___________________________________________ ради плату за землю в розмірі _______________________.

2. Плата за землю вноситься Стороною 2 щомісячно протягом 10 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця на розрахунковий рахунок _________________ ___________________________________________ ради.

3. Сторона 1 зобов’язується:

3.1. Сприяти Стороні 2 в оформленні оренди земельної ділянки.

3.2. Повідомити Сторону 2 про зміну розрахункових рахунків.

3.3. В 5-ти денний термін з дня укладення Договору передати його третій примірник до Іршавської державної податкової інспекції.

4. Сторона 1 зобов’язується:

4.1. Своєчасно вносити плату за землю.

4.2. На протязі 1 року завершити оформлення технічної документації, укласти та зареєструвати договір оренди землі.

5. Договір діє з дати його підписання до укладення договору оренди землі та його державної реєстрації в установленому законом порядку.

6. Договір укладено в чотирьох примірниках, які мають однакову юридичну силу: один для суб’єкта господарювання, другий для Іршавської районної державної адміністрації або відповідної місцевої ради, третій для Іршавської державної податкової інспекції, четвертий управлінню Держкомзему в м. Іршава та Іршавському районі.


7. Юридичні адреси Сторін.Сторона 1

Сторона 2

______________________________

____________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________________________________________________________

____________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________Договір зареєстрований в ______________________________________,

Іршавська районна державна адміністрація // місцева рада

про що у книзі реєстрації Договорів про плату за земельну ділянку до укладення договору оренди землі вчинено запис від "__"________20__р. за N_________.

еще рефераты
Еще работы по разное