Реферат: Програма вступного іспиту зі спеціальності 050105 «Банківська справа» затвердженоМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА


ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності
8.050105 — «Банківська справа»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою КНЕУ ім. В. Гетьмана

Протокол № 8 від 07.04.11 р.


Програму підготували:

М. Д. Алексеєнко, д-р екон. наук, проф.;

М. І. Диба, д-р екон. наук, проф.;

П.М. Чуб, канд. екон. наук, доцент.;

І. Б. Івасів, доктор. екон. наук, проф.;

Є.С. Осадчий, канд. екон. наук, доцент;

^ О.В. Лисенок, канд. екон. наук, доц.;

Т. В. Майорова, канд. екон. наук, доц.;

С.В. Онокієнко, канд. екон. наук, доцент.


ЗМІСТ
ВСТУП 3

ПРОГРАМА 4
^ Модуль 1. Управління грошово-кредитними відносинами 4
1.1. Грошовий обіг та грошовий ринок

1.2. Грошова система та основи її організації

1.3. Фінансове посередництво та банки
^ Модуль 2. Активно-пасивні операції та послуги банків 5
2.1. Види банків, організація діяльності та порядок їх створення в Україні

2.2. Формування банківських ресурсів
^ 2.3. Розрахункові операції та послуги банків 2.4. Організація банківського кредитування
2.5. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку
^ Модуль 3. Регулювання банківської діяльності та нагляд 8
3.1. Засади функціонування центральних банків

3.2. Грошово-кредитна політика та інструменти її реалізації

3.3. Механізми регулювання діяльності банків

3.4. Нагляд за банківською діяльністю
^ Модуль 4. Інвестиційна діяльність кредитних установ 10
4.1. Інвестиційний процес у банку

4.2. Операції банків із цінними паперами

4.3. Банківське кредитування інвестиційних проектів
^ Модуль 5. Облік та аналіз банківської діяльності 11
5.1. Облік банківської діяльності

5.2. Аналіз банківської діяльності


Структура екзаменаційного білета 18

Критерії оцінювання письмових відповідей на іспиті 20

Рекомендована література 21
ВСТУП

Мета вступного іспиту на освітньо кваліфікацйний рівень «магістр» — відбір до навчання в магістратурі осіб, які продемон­стрували найвищий рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими стандартами вищої освіти для бакалаврів, що навчалися за спеціальністю «Банківська справа».

^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти повинні мати базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

^ Характеристика змісту програми. Програма вступного іспиту побудована за синтетичним міжпредметним принципом і охоплює питання, що в рамках Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра1 визначають наявність у вступників здібностей виконувати функції, визначені Освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра2: аналітичну, нормопроектну, організаційну, обліково-статистичну, контрольну, а також умінь аналізувати наукову інформацію, розробляти рекомендації щодо впровадження результатів досліджень, нормативні документи, організовувати управління активами та пасивами банку, банківськими ризиками, вести облік бан­ківських операцій, підготовку банківських звітів, контроль за ефективністю діяльності структурного підрозділу тощо.

Програма складається з кількох модулів, кожен з яких інтегрує матеріал певного функціонального спрямування та поєднує теоретичні і прикладні питання, в яких виявляються знання та вміння вступників використовувати категоріальний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків за основними функціями фахівця з банківської справи.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію КНЕУ.


ПРОГРАМА ^ Модуль 1. Управління
грошово-кредитними відносинами 1.1. Грошовий обіг та грошовий ринок
Походження грошей. Роль держави у творенні грошей.

Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал. Форми грошей та їх еволюція. Функції грошей.

Якісні властивості грошей. Роль грошей у ринковій економіці.

Сутність грошового обігу як процесу руху грошей. Модель сукупного грошового обігу. Грошові потоки та їх взаємозв’язок у моделі. Готівковий та безготівковий сектори грошового обігу. Сектор грошового обігу, фіскально-бюджетний та кредитний сек­тори.

Маса грошей, що обслуговує грошовий обіг: поняття, склад та чинники, що визначають її зміну. Показники маси грошей, грошові агрегати, їх характеристика, грошова база, її склад. Швидкість обігу грошей. Закон кількості грошей, необхідних для обігу.

Механізм зміни маси грошей в обігу. Первинна емісія центрального банку. Вторинна емісія депозитних грошей комерційних банків. Грошово-кредитний мультиплікатор.
^ 1.2. Грошова система та основи її організації
Сутність грошової системи та її елементи. Основні типи грошових систем, їх еволюція. Створення й розвиток грошової системи України.

Центральний банк як орган державного регулювання грошової сфери. Призначення, статус та основи організації центрального банку. Напрямки діяльності центрального банку.

Становлення центрального банку в Україні.

Сутність, форми вияву, причини та закономірності розвитку інфляції.

Сутність грошових реформ. Види грошових реформ та способи їх класифікації.

Поняття, призначення та елементи національної валютної системи. Валютний ринок, основні операції на валютному ринку. Валютний курс. Платіжний баланс та золотовалютні резерви.

Сутність грошового ринку. Функції грошового ринку. Інсти­туційна модель грошового ринку. Структура грошового ринку.

Попит та пропонування грошей. Фактори, що визначають зміну попиту та пропонування грошей. Рівновага на ринку грошей та процент.
^ 1.3. Фінансове посередництво та банки
Необхідність кредиту. Сутність кредиту. Стадії та закономірності руху кредиту. Принципи кредитування. Форми та види кредиту. Процент за кредит. Роль кредиту.

Сутність, призначення та види фінансового посередництва. Банківська система, її цілі та функції. Принципи побудови банківської системи. Особливості побудови банківської системи в Україні. Небанківські фінансово-кредитні установи: види та характеристика основних видів.

Поняття банку, призначення та класифікація банків. Види операцій банків. Сутність та місце банківських послуг у банківській діяльності.

Доходи, витрати та прибуток банку. Порядок розподілу банківського прибутку.
^ Модуль 2. Активно-пасивні операції
та послуги банків
2.1. Види банків, організація діяльності та порядок їх створення в Україні.

Банк як суб’єкт підприємницької діяльності. Види банків. Універсальні та спеціалізовані банки. Державні банки. Кооперативні банки. Банки з іноземним капіталом. Банківські об’єднання.

Порядок реєстрації банку. Формування статутного капіталу. Ліцензування банківської діяльності. Банківська ліцензія та письмовий дозвіл на здійснення окремих операцій.

Організаційна структура і управління банком. Загальна збори учасників (акціонерів). Спостережна рада банку, його правління (Рада директорів). Наглядова рада державного банку. Ревізійна комісія. Повноваження цих органів і відповідальність за результати діяльності банку.

Функціональні та територіальні структурні підрозділи банку. Філії, відділення та представництва банку. Зв’язок банку з членами банківського об’єднання.

Види банківських операцій. Пасивні операції. Активні операції.

Способи реорганізації банку.
^

2.2. Формування банківських ресурсів
Класифікація банківських ресурсів.

Власний капітал банку, його структура і формування. Функції власного капіталу. Статутний капітал банку, його призначення та механізм формування. Призначення та порядок формування резервного капіталу банку. Спеціальні фонди та резерви банку, їх призначення та порядок формування. Регулятивний капітал банку, його склад та призначення.

Залучені ресурси банку. Види депозитів та їх характеристика. Показники, що характеризують використання депозитів. Ощадні (депозитні) сертифікати.

Формування банківських ресурсів на позичковій основі. Запозичення банками ресурсів на міжбанківському ринку. Міжбанківські кредити та їх види. Запозичення банками коштів через емісію власних борогових зобов’язань.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Учасники Фонду, джерела формування фінансових ресурсів Фонду, об’єкти гарантування, механізм і розміри відшкодування вкладів.
^ 2.3. Розрахункові операції та послуги банків
Банківські розрахунки та платежі. Основи організації, способи та форми грошових розрахунків. Готівкові та безготівкові розрахунки.

Ведення банками рахунків клієнтів.

Принципи та організація міжбанківських розрахунків в Україні. Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України. Система термінових платежів НБУ. Внутрішньобанківські платіжні системи (ВПС). Двосторонні прямі кореспондентські відносини.

Безготівкові міжгосподарські розрахунки. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень та платіжних вимог-доручень. Розрахунки чеками. Чеки, що використовуються фізичними особами для здійснення одноразових операцій. Чеки із чекових книжок. Акредитиви та їх види. Схема розрахунків акредитивами. Розрахунки під час здійснення заліку взаємної заборгованості. Разові та постійні розрахунки за сальдо взаємних вимог.

Характеристика та види векселів. Операції банків з векселями.

Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування («клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк», «телефонний банкінг» тощо).

Розрахунки з використанням платіжних карток.

Лізинг. Види лізингу. Організація лізингового процесу.

Банківські гарантії та поручництва, їх види.

Посередницькі, консультаційні, довірчі та інформаційні послуги банків.

Факторинг. Види факторингу та їх характеристика. Зміст і послідовність здійснення факторингової операції. Форфейтинг.

Операції банків з валютними цінностями.
^ 2.4. Організація банківського кредитування
Банківські кредити та їх класифікація за різними ознаками: терміном використання; забезпеченням; ступенем ризику; методом надання; способом повернення; строком повернення; характером визначення процента; способом сплати процента; кількості кредиторів; призначенням.

Принципи й умови банківського кредитування. Кредитний договір.

Оцінка фінансового стану позичальника. Оцінка кредитоспроможності позичальника. Вимоги НБУ щодо визначення кредитоспроможності позичальників.

Форми забезпечення повернення банківських кредитів.

Кредитний ризик: визначення та мінімізація втрат. Формування резервів для покриття можливих втрат від кредитних операцій.

Ціна банківського кредиту.

Процес банківського кредитування та характеристика його етапів.

Контроль за дотриманням умов кредитного договору. Управління проблемними кредитами. Кредитні санкції.

Особливості механізму надання та погашення окремих видів кредиту. Кредити, пов’язані з вексельним обігом. Кредити під заставу цінних паперів. Споживчі кредити, класифікація та характеристика. Консорціальні та паралельні кредити. Сільськогосподарські кредити. Поточний рахунок з овердрафтом.


^ 2.5. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку

Сутність фінансової стійкості комерційного банку та способи її забезпечення.

Обов’язкове резервування коштів банківською системою.

Економічні нормативи регулювання діяльності банків. Ліквідність та платоспроможність банку.

Процес управління банківськими ризиками. Формування резервів для покриття можливих втрат банку від активних операцій.

Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності. Прибутковість банку: показники, оцінка, засоби підвищення.
^ Модуль 3. Регулювання
банківської діяльності та нагляд 3.1. Засади функціонування центральних банків
Органи регулювання банківської діяльності в Україні.

Призначення та походження центральних банків. Статус та основи організації центральних банків. Принципи організації та функціонування Національного банку України (НБУ).

Основні напрями діяльності центральних банків. Центральний банк — емісійний банк держави, банк банків, банкір і фінансовий агент уряду.

Операції центральних банків. Пасиви й активи центрального банку.
^ 3.2. Грошово-кредитна політика та інструменти її реалізації
Сутність грошово-кредитної політики та її інституційна основа.

Поняття грошово-кредитної політики, її об’єкти та суб’єкти. Визначення стратегічних цілей грошово-кредитної політики.

Типи грошово-кредитної політики. Місце і роль грошово-кредитної політики в загальній економічній політиці держави. Взаємозв’язок та порівняльний аналіз грошово-кредитної та фіскальної політики. Кейнсіанський та монетаристський підходи до грошово-кредитної політики.

Класифікаційна характеристика інструментів грошово-кредит­ної політики. Інструменти опосередкованого впливу центрального банку на грошовий ринок і економічні процеси та інструменти прямого впливу. Інструменти постійної дії та інструменти разового використання. Інструменти загальної спрямова­ності та селективні.

Політика обов’язкових резервних вимог. Політика рефінансування. Процентна політика. Політика операцій на відкритому рин­ку. Інструменти валютної політики.
^ 3.3. Механізми регулювання діяльності банків
Сутність та необхідність регулювання діяльності банків. Створення нормативно-правової бази, що регламентує діяльність банків. Завдання та основні напрями банківського регулювання.

Організація системи банківського регулювання. НБУ — орган банківського регулювання та нагляду. Сучасні тенденції розвитку системи банківського регулювання.

Державна реєстрація банків. Особливості реєстрації банків з іноземним капіталом. Ліцензування банківської діяльності. Порядок видачі ліцензій небанківським установам на здійснення окремих банківських операцій.

Установлення економічних нормативів, що регламентують діяльність банків: достатність капітальної бази, ліквідну позицію банків, кредитний ризик, ризик інвестування та ризик відкритої валютної позиції.

Вимоги до банків щодо формування та використання резервів за активними операціями: резервів на покриття кредитного ризику, ризику інвестицій у цінні папери та ризику непогашення дебіторської заборгованості.
^ 3.4. Нагляд за банківською діяльністю
Принципи та методи нагляду за діяльністю банків. Сутність та принципи ефективного банківського нагляду, розроблені Базельським комітетом з питань банківського нагляду. Інформаційне забезпечення банківського нагляду НБУ. Взаємодія банківського нагляду з внутрішнім та зовнішнім аудитом банків.

Дистанційний моніторинг діяльності банків. Інспектування банків. Порядок визначення та застосування рейтингової комплекс­ної оцінки діяльності банків за системою CAMELS.

Застосування заходів впливу за порушення банками вимог банківського законодавства. Заходи запобігання банкрутства банків. Відкликання банківської ліцензії та ініціювання ліквідації банку. Підстави для ліквідації, зміст ліквідаційної процедури.
^ Модуль 4. Інвестиційна діяльність
кредитних установ 4.1. Інвестиційний процес у банку
Економічна сутність та класифікація інвестицій. Інвестиційний процес та його стадії. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів і його складові. Особливості діяльності банків у сфері інвес­тиційної діяльності.

Управління реальними інвестиціями, інноваціями підприємства. Основні напрямки державної інноваційної політики.

Іноземні інвестиції. Види та форми іноземних інвестицій. Міжнародні фінансово-кредитні установи та організації, їхні фун­кції на інвестиційному ринку. Спеціальні економічні зони (СЕЗ). Політика держави з залучення іноземних інвестицій.

Управління інвестиційним проектом. Аналіз банком інвестиційного проекту. Порядок оцінки банком ефективності інвестиційних проектів. Оцінка інвестиційного проекту в умовах невизначеності.

Концепція вартості грошей за часом. Нарощування та дисконтування грошових потоків.

Фінансове забезпечення інвестування. Схеми та джерела фінансування реальних інвестиційних проектів. Механізм ціноутво­рення в інвестиційній діяльності.
^ 4.2. Операції банків із цінними паперами
Управління фінансовими інвестиціями. Особливості та форми здійснення фінансових інвестицій кредитними установами. Цінні папери: класифікація, характеристика та особливості обігу. Оцінка ефективності фінансових інвестицій.

Ринок цінних паперів: поняття та структура. Інституційна структура ринку цінних паперів.

Операції банків із цінними паперами. Види та цілі професійної діяльності банків на ринку цінних паперів. Формування банком власного портфеля цінних паперів. Емісійна діяльність банку.
^ 4.3. Банківське кредитування інвестиційних проектів
Управління процесом банківського інвестиційного кредитування. Принципи та етапи організації іпотечного кредитування. Принципи оцінки об’єктів нерухомості. Державне інвестиційне кредитування.

Податковий інвестиційний кредит. Міжнародний інвестиційний кредит. Організація інвестиційного кредитування основними іноземними фінансово-кредитними установами. Кредитування під гарантії Уряду України.


Модуль 5. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ

БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОТІ
^ 5.1. Облік банківської діяльності
Методологічні засади побудови бухгалтерського обліку в банках: загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку, національні положення бухгалтерського обліку та міжнародні стандарти з бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Бухгалтерський облік в банках як інформаційна система. Види бухгалтерського обліку та відмінності між ними. Компоненти фінансової звітності. Користувачі фінансової звітності. Принципи складання фінансових звітів. Визначення елементів Балансу: активи; зобов’язання; капітал (обліковий). Визначення елементів Звіту про фінансові результати: доходи; витрати. Обчислення та пояснення впливу господарських операцій на фінансовий стан банку. Визначення, правила оцінки та структура синтетичних рахунків обліку основних видів активів банку: грошові кошти ; кредити надані клієнтам; строкові депозити та кредити, які розміщено в інших банках; торговельні цінні папери; цінні папери в портфелі банку на продаж; боргові цінні папери, що утримаються до погашення; довгострокові фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії; основні засоби та нематеріальні активи; нараховані доходи до сплати; інші активи.

Визначення, правила оцінки та структура синтетичних рахунків обліку основних видів зобов’язань: кошти банків; поточні рахунки клієнтів; строкові депозити клієнтів; боргові цінні папери власної емісії; субординований борг; нараховані витрати до сплати, інші зобов’язання.

Визначення, правила оцінки та структура синтетичних рахунків обліку основних джерел власного капіталу: статутний капітал; резервний капітал; нерозподілений прибуток; інші додаткові джерела власного капіталу.

Визначення регулюючих бухгалтерських проведень та методика їх оформлення.

Класифікація та характеристика балансових бухгалтерських рахунків: постійних, тимчасових, контрарних, доповнюючих.

Класифікація та характеристика позабалансових бухгалтерських рахунків. Метод обліку позабалансових операцій.

Принцип обережності і його застосування в бухгалтерському обліку банку.

Принцип нарахування та відповідності доходів і витрат і його запровадження в бухгалтерському обліку.

План рахунків комерційного банку та принципи його побудови. Характеристика окремо кожного класу Плану рахунків. Реєстри аналітичного обліку та характеристика особового рахунку.

Реєстри синтетичного обліку та характеристика оборотно – сальдової відомості.

Параметри аналітичного обліку та формування номеру особового рахунку.

Класифікація банківських документів та їх параметри.

Організація міжбанківських переказів шляхом використання національної електронної системи платежів та їх облік.

Облік прямих кореспондентських розрахунків в комерційному банку.

Класифікація банківських рахунків, що відкриваються клієнтам. Порядок відкриття поточного рахунку та режим його функціонування.

Побудова синтетичного обліку за строковими депозитними рахунками та режим їх функціонування.

Методика нарахування та обліку процентних платежів за залученими депозитами. Облік операцій за строковими депозитами. Загальні правила обліку депозитів та вимоги щодо розкриття інформації про депозити у фінансовій звітності.

Загальні правила обліку кредитів та вимоги щодо розкриття інформації про надані кредити у в фінансовій звітності. Облік операцій з видачі та погашення кредитів. Облікова політика комерційного банку.

Методи оцінки основних засобів. Облік операцій з власними акціями банку. Облік операцій з формування та реєстрації статутного капіталу. Облік операцій з основними засобами та нематеріальними активами.

Облік позабалансових зобов’язань банку з кредитування.

Облік операцій з формування та використання резерву на покриття кредитних ризиків та відображення зазначеного резерву у балансі.

Облік операцій з нарахування і справляння відсотків за користування банківським кредитами.

Принципи організації та облік прибуткових і видаткових касових операцій.

Ревізія каси та облік її результатів.

Організація роботи кас перерахунку та облік їх операцій.

Облік операцій з використанням розрахунків платіжними дорученнями. Облік операцій з розрахунків акредитивами. Облік операцій з розрахунків чеками. Облік цінних паперів у торговому портфелі банку. Облік цінних паперів у портфелі банку на продаж. Облік цінних паперів у портфелі банку до погашення. Методи оцінки та облік довгострокових фінансових інвестицій банку в асоційовані та дочірні компанії у балансі.

Загальні правила обліку валютних операцій. Принцип мультивалютності. Характеристика та порядок застосування рахунків для обліку валютної позиції. Облік операцій із закупівлі та продажу готівкової і безготівкової іноземної валюти. Порядок переоцінки валютних рахунків та облік її результатів.

Методи нарахування амортизації і облік амортизаційних відрахувань.

Класифікація доходів та витрат банку. Побудова синтетичного обліку доходів і витрат. Обчислення чистого фінансового результату в системі бухгалтерських рахунків. Облік операцій з розподілу прибутку банку.

Структура і призначення балансового звіту. Структура і призначення звіту про фінансові результати діяльності. Структура і призначення звіту про рух грошових потоків. Структура і призначення звіту про зміни у власному капіталі.

Передумови виникнення та види аудиту. Узагальнення результатів діяльності служби внутрішнього аудиту і критерії оцінки її діяльності. Програма аудиторської перевірки. Взаємозв’язок внутрішнього та зовнішнього аудиту банку. Внутрішній аудит та його місце в системі внутрішнього контролю банків. Організація служби внутрішнього аудиту в банку. Планування діяльності служби внутрішнього аудиту. Методика проведення аудиторської перевірки.

^ 5.2. Аналіз банківської діяльності
Мета та задачі аналізу діяльності банків. Предмет, суб’єкти та об’єкти аналізу. Загальні та специфічні задачі аналізу. Місце та значення аналізу банківської діяльності в системі економічних дисциплін. Метод аналізу та його методичні прийоми.

Методика розрахунку власного капіталу банку згідно діючої інструкції НБУ. Поняття регулятивного капіталу. Порядок розрахунку регулятивного капіталу. Основний капітал, додатковий капітал, відрахування. Основні нормативи, що регулюють достатність капіталу. Аналіз динаміки змін розміру статутного капіталу. Фактори та причини зміни статутного капіталу. Система показників, що застосовується при аналізі статутного капіталу. Аналіз складу акціонерів банку на базі особових рахунків. Аналіз дивідендної політики банку.

Загальна схема аналізу зобов'язань банку. Класифікація залучених коштів. Залучені та запозичені кошти банку. Онкольні депозити (депозити до запитання); строкові депозити. вклади населення, міжбанківський кредит, кошти в розрахунках, кредиторська заборгованість. Аналіз структури зобов'язань банку. Визначення оптимального співвідношення строкових депозитів та онкольних депозитів. Визначення ступеня використання залучених коштів і зобов'язань

Аналіз строкових депозитів. Визначення оборотності депозитних вкладень. Розрахунок середнього терміну зберігання та використання депозитів, рівня осідання депозитних коштів. Методика розрахунку коефіцієнтів нестабільності депозитів. Аналіз диверсифікації депозитів.

Основні завдання аналізу кредитних операцій банку, його інформаційна база. Об'єкти та суб'єкти кредитування. Класифікація кредитів за типами позичальників: за термінами надання кредитів, за характером забезпечення та іншими класифікаційними ознака.

Аналіз масштабів кредитної діяльності банку з попередніми періодами та іншими банками. Аналіз руху кредитів. Розрахунок коефіцієнтів надання та погашення кредиту. Аналіз повернення позик. Аналіз оборотності позик. Методика розрахунку тривалості одного обороту позик. Додаткове умовне вивільнення або залучення коштів в оборот за рахунок зміни швидкості обертання позик.

Основні завдання аналізу операцій банку з цінними паперами, його інформаційна база. Аналіз масштабів операцій банку з цінними паперами у порівнянні з попередніми періодами та іншими банками.

Основні завдання аналізу валютних операцій банку, його інформаційна база. Аналіз масштабів валютних операцій банку в порівнянні з попередніми періодами та іншими банками.

Види валютних операцій, що здійснюють комерційні банки. Аналіз структури й динаміки валютних операцій банку. Прогнозування курсів валют як напрям валютної політики. Поняття форвардних та ф'ючерсних операцій. Поняття закритої й відкритої валютної позиції, довгої та короткої відкритої валютної позиції. Аналіз дотримання основних нормативів відкритої валютної позиції банку.

Факторний аналіз доходів від кредитних операцій. Факторний аналіз доходів від операцій з цінними паперами, доходів від корпоративних прав, доходів обмінних пунктів, доходів від розрахунково-касового обслуговування.

Аналіз відносних показників доходності. Методика розрахунку коефіцієнтів дохідності активів, дохідності доходних активів, коефіцієнтів операційного та процентного доходу.

Загальна схема аналізу витрат банку. Класифікація витрат банку. Групування окремих статей витрат. Аналіз динаміки та структури витрат. Вертикальний аналіз доходів банку. Горизонтальний аналіз динаміки окремих статей витрат банку. Поняття процентних та непроцентних витрат.

Факторний аналіз зміни витрат банку з залучення ресурсів. Факторний аналіз витрат по операціях із цінними паперами. Структурний і горизонтальний аналіз витрат банку для забезпечення функціональної діяльності банку.

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу прибутку й рентабельності. Складові балансового прибутку та модель формування чистого прибутку.

Факторний аналіз окремих складових балансового прибутку. Факторний аналіз прибутку від реалізації кредитів. Визначення резервів збільшення прибутку та розробка заходів для їх мобілізації. Аналіз розподілу прибутку.

Методика розрахунку показників: відсоткової маржі, спреду, рівня покриття непроцентних витрат непроцентними доходами.

Значення, мета, завдання та інформаційні джерела аналізу. Поняття "ліквідності" банку та "платоспроможності".

Методика ретроспективного аналізу ліквідності банку. Коефіцієнтний аналіз ліквідної позиції банку. Методика аналізу статичної ліквідності банку. Основні нормативи, що регулюють ліквідність банків другого рівня. Методика розрахунку нормативів ліквідності.

Аналіз потреби банку в ліквідних засобах. Стратегічний аналіз ліквідної позиції банку. Прогноз мінімального резервного залишку на коррахунку.

Аналіз фінансової стійкості банку. Методика розрахунку та економічний зміст основних коефіцієнтів оцінки фінансової стійкості: коефіцієнту надійності, коефіцієнту фінансового важеля; коефіцієнту участі власного капіталу у формуванні активів, коефіцієнту захищеності доходних активів власним капіталом, коефіцієнту мультиплікатора капіталу.

Аналіз ділової активності. Підходи до визначення ділової активності банків. Коефіцієнтний аналіз ділової активності. Методика розрахунку та економічне значення коефіцієнтів, що характеризують активність залучених коштів: активності залучення позичених та залучених коштів, активності залучення строкових коштів, активності залучення міжбанківських кредитів, активності використання залучених коштів в доходні активи, активності використання залучених коштів в кредитний портфель. Методика розрахунку та економічне значення коефіцієнтів, що характеризують активність банку з розміщення ресурсів: рівень дохідності активів, рівень кредитної активності, рівень інвестиційної активності, рівень проблемних кредитів.

Аналіз ефективності управління. Коефіцієнтний метод оцінки ефективності управління за допомогою відносних показників прибутковості, дохідності, витратності, продуктивності праці Аналіз ефективності управління за абсолютними показниками.


^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

1. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал.


2. Формування та використання банками резервів на випадок можливих втрат за кредитними операціями.


3. Принципи організації системи Національного банку України.


4. Механізм обчислення чистого фінансового результату від діяльності банку та порядок його відображення в річному балансовому звіті.


5. Принципи оцінювання нерухомості.


6. Валові доходи комерційного банку за звітний рік становили 35 млн. грн., а валові витрати — 27 млн. грн. Податок на прибуток — 30 %. Відрахування до резервного фонду встановлені загальними зборами акціонерів у розмірі 4 %, а законодавством України — у розмірі 5 %. Визначити розмір відрахувань до резервного фонду комерційного банку.


7. Центральний банк проводить кредитний аукціон. Комерційні банки надали кредитні заявки:

Банк А — 100 у.о. — 4,4 % річних;

Банк Б — 300 у.о. — 4,2 % річних;

Банк В — 400 у.о. — 4,1 % річних;

Банк Г — 200 у.о. — 4,0 % річних.

Центральний банк прийняв рішення про рефінансування комерційних банків у розмірі 600 у.о. Які заявки будуть задоволені ЦБ, якщо аукціон проводиться за американською моделлю?


8. Здійсніть коефіцієнтний аналіз витрат банку та зробіть відповідні висновки:

Показник^ Базовий рік

Звітний рік

Відхилення

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

1. Активи банку, А

У тому числі

- дохідні активи, Ад

530

450

100

500

400

1002. Разом витрат, В

У тому числі:

- операційні витрати

- не операційні витрати

250

200

50

100


200

180

20

1003. Коефіцієнт витрат на 1 грн. активів
*
*
*

4. Коефіцієнт витрат на 1 грн. дохідних активів
*
*
*

5. Коефіцієнт операційних витрат на 1 грн. дохідних активів
*
*
*

6. Коефіцієнт не операційних витрат на 1 грн. дохідних активів
*
*
*9. Підприємцю треба накопичити Q гривень за N ро
еще рефераты
Еще работы по разное