Реферат: Загальна характеристика роботи актуальність теми дослідження

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. В наш час особливо актуальною постає проблема розвитку й ефективної діяльності на ринку України малих підприємств, які вважаються однією з головних рушійних сил економічного розвитку країни, дієвим джерелом подолання диспропорцій на вузьких сегментах ринку, активізування інноваційної діяльності, розвитку конкуренції, створення нових робочих місць. Для національної економіки функціонування малих підприємства є важливим фактором підвищення її гнучкості. За рівнем розвитку малого бізнесу фахівці судять про здатність країни пристосовуватися до мінливої економічної ситуації.

У зв’язку з цим виникає необхідність науково обґрунтованого підходу до управління розвитком малих підприємств із урахуванням особливостей української економіки та динамічності зовнішнього середовища.

Наука та практика управління малими підприємствами ґрунтується на багатому досвіді вивчення тенденцій розвитку малого бізнесу в усьому світі. Вагомий внесок у теорію тематики дослідження внесли відомі вчені П. Друкер, А. Сміт, Д. Рікардо, Ж.-Б. Сей, Й. Тюнен, Г. Мангольдт, Ф. Найт, Й. Шумпетер, Л. Мізес, І. Кірцнер, Ф. Хайєк, М. Вебер, В. Зомбарт, А. Блінов, А. Бусигін, В. Видяпіна, В. Горфінкель, В. Єфремов, О. Крутік, М. Лапусту, В. Лунєв, А. Муравйьова, В. Рубе, О. Сидорович, А. Шулус, О. Шуткін та ін. Науково-теоретичне обґрунтуванням сутності й об'єктивної необхідності розвитку малого бізнесу розроблено також у працях українських учених: Г. Козаченко, І. Маркіної, О. Виноградової, С. Ніколенко, І. Брітченка, М. Макарової, О. Березіна, З. Варналій, А. Виноградської, В. Висящева, А. Кисельова, Н. Кожевина, Г. Білоусова, І. Лепешинського, С. Покропивного, В. Сизоненко, С. Реверчука, А. Щура та інших.

Однак, незважаючи на існуючи теоретичні розробки щодо управління діяльністю малих підприємств, залишається ряд невирішених проблем. Зокрема, недостатньо уваги приділено комплексним дослідженням впливу факторів макросередовища на розвиток малих підприємств, а окремі теоретико-методичні розробки їх оцінки є фрагментарними та дискусійними.

Таким чином, актуальність і об’єктивна необхідність подальшого дослідження зазначених проблем зумовили вибір теми, мету та завдання дослідження.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Полтавського університету споживчої кооперації України, зокрема, за темами: „Методологія та практика управління сучасною соціально-економічною системою” (номер державної реєстрації 0105U003905), „Проблеми формування ефективної діяльності на підприємствах малого та середнього бізнесу” (номер державної реєстрації 0105U007040), „Організаційно-економічний механізм формування стратегій розвитку суб’єктів господарювання” (номер державної реєстрації 0105U008952). В межах досліджень автор обґрунтував методичні підходи до розвитку малих підприємств під впливом факторів макросередовища та практичні рекомендації щодо вдосконалення процесу управління на підприємствах малого бізнесу.

^ Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є узагальнення теоретичних підходів і розробка практичних рекомендацій щодо ефективного управління розвитком малих підприємств під впливом факторів макросередовища.

Для досягнення мети дослідження сформульовано і вирішено такі наукові та практичні завдання:

узагальнення основних концептуальних підходів до еволюційного розвитку малих підприємств і їх системи управління;

дослідження теоретико-практичних засад впливу факторів макросередовища на розвиток малих підприємств;

обґрунтування методики порівняльної рейтингової оцінки ділової активності малих підприємств Полтавського регіону;

удосконалення методичного підходу до визначення ієрархії впливу факторів макросередовища на розвиток малих підприємств і пріоритетних цілей в управлінні ними;

оцінка впливу факторів макросередовища на управління розвитком малих підприємств Полтавського регіону;

розробка методичного підходу до організаційного забезпечення діагностики впливу факторів макросередовища на розвиток малих підприємств;

обґрунтування рекомендацій щодо вдосконалення системи управління малими підприємствами.

^ Об'єктом дослідження є процес управління розвитком малих підприємств під впливом факторів макросередовища.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні проблеми управління малими підприємствами під впливом факторів макросередовища.

^ Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є положення сучасної теорії управління, праці вітчизняних і зарубіжних учених у сфері розвитку підприємств малого бізнесу.

Для вирішення поставлених завдань у дисертації використовувались такі загальнонаукові прийоми та методи дослідження: аналізу та синтезу – при деталізації предмета й об’єкта дослідження; системний підхід – при дослідженні системи функціонування малих підприємств; порівняльний аналіз – при виборі факторів макросередовища; середніх величин – при визначенні проблем, тенденцій і перспектив розвитку малих підприємств; аналізу ієрархій – при розробці методичного підходу до оцінки можливостей попередження впливу факторів макросередовища на систему управління малими підприємствами; експертних оцінок – при діагностиці результатів анкетування щодо впливу факторів макросередовища; структурно-функціональний підхід – при вдосконаленні організаційного забезпечення діагностики впливу факторів макросередовища на розвиток малих підприємств; табличний – для представлення розрахунків і оцінки конкретних результатів.

Інформаційну базу дисертації становлять законодавчі та нормативно-правові акти України щодо підтримки розвитку малого бізнесу, рішення органів місцевої влади та самоврядування з питань розвитку малого підприємництва в Полтавській області, офіційні дані статистичної звітності та документація окремих підприємств, результати власних спостережень автора на підприємствах, матеріали засобів масової інформації та мережі Internet.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному обґрунтуванні та практичному вирішенні комплексу питань щодо впливу факторів макросередовища на розвиток малих підприємств. Результати дослідження, що містять наукову новизну і виносяться на захист, полягають у наступному:

Вперше:

запропоновано методичний підхід щодо організаційного забезпечення діагностики впливу факторів макросередовища на розвиток малих підприємств регіону на засадах створення у рамках діючої системи управління цілісної регіональної системи з координаційним органом матричного типу, який здатний реалізовувати інформаційно-регламентуючі завдання з функціями відстеження депресивних територій розвитку малих підприємств під впливом факторів макросередовища на основі структурно-функціонального підходу, що забезпечує взаємодію органів місцевої влади і самоврядування з малим бізнесом, розширює канали інформації, дає можливість своєчасно реагувати на вплив факторів макросередовища за допомогою ефективного використання ресурсів, дозволяє приймати оптимальні управлінські рішення та ефективно реалізувати соціально-економічні програми розвитку регіону.

Удосконалено:

методику порівняльної рейтингової оцінки ділової активності малих підприємств за запропонованим алгоритмом на основі методу ранжування, яка враховує комплекс параметрів фінансово-господарської діяльності малих підприємств і господарської активності в цілому, що дозволило визначити пріоритетні галузі діяльності та необхідність впливу регуляторної політики на розвиток соціально спрямованих видів малих підприємств для регіону;

методичні підходи до визначення ієрархії впливу факторів макросередовища на розвиток малих підприємств шляхом застосування методу експертних оцінок і аналізу ієрархії, що дозволило на основі побудови ієрархічної моделі факторів узагальнити пріоритетні цілі управління розвитком малих підприємств за значимістю згідно з оцінками експертів (прагнення до виживання; здатність до розвитку; здатність до соціальної спрямованості; здатність до екологічного управління; здатність до наукових інновацій);

методичний інструментарій оцінки впливу факторів макросередовища на управління розвитком малих підприємств Полтавського регіону на засадах факторного аналізу та кореляційно-регресійного методу, який на основі обґрунтування системи факторів, що суттєво впливають на процес управління малими підприємствами в Полтавському регіоні (політико-правові, економічні, соціально-демографічні, технологічні), дозволив об’єктивно оцінити поточну діяльність підприємств, виявити вплив факторів макросередовища та використаний при прогнозуванні, що сприяє ефективному розвитку організацій.

^ Набули подальшого розвитку:

понятійно-категоріальний апарат стосовно управління малими підприємствами на основі діалектичного підходу, методів історичного та логічного, зокрема актуалізовано визначення „малого підприємства” як обмеженої в трудових і фінансових ресурсах і за своєю суттю інноваційно та соціально спрямованої категорії, яка сприяє адаптації реального сектора української економіки до міжнародних стандартів; обґрунтування соціально-економічної значущості та тенденцій розвитку малого бізнесу з урахуванням світової інтеграції України, що дозволяє поглибити теоретичні аспекти управління розвитком малих підприємств і визначити їх системне місце в розвитку регіону;

дослідження теоретико-практичних засад систематизації факторів макросере-довища та характеристики їх впливу на розвиток малих підприємств на основі методу порівняльного аналізу шляхом побудови “матриці суджень”, що дозволило визначити активність дії факторів на результати діяльності малих підприємств і регіону в цілому та підвищити ефективність управлінських рішень;

обґрунтування рекомендацій щодо вдосконалення системи управління малими підприємствами з використанням структурно-функціонального підходу на основі створення „Програми вдосконалення управління малих підприємств”, яка передбачила зміни організаційних, функціональних, цільових, забезпечувальних складових системи управління, зокрема, реорганізацію структури управління, розробку посадових інструкцій, програм адаптації персоналу, інформаційно-методичного інструментарію, що дозволило підвищити ефективність праці персоналу.

^ Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці рекомендацій щодо вдосконалення розвитку малих підприємств під впливом факторів макросередовища. Основні наукові положення роботи доведено до рівня методичних рекомендацій, які можна використовувати у практиці господарювання малих підприємств. Зокрема, запропоновані методичні підходи до розвитку малих підприємств в умовах нестабільного зовнішнього середовища використовуються для проведення прогнозування й управління підприємствами малого бізнесу всіх видів діяльності в регіоні при формуванні Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Полтавській області.

До результатів, які мають найбільше практичне значення, належать такі: створення організаційного забезпечення діагностики впливу факторів макросередо-вища на малі підприємства; методичне забезпечення прогнозування впливу факторів макросередовища та результатів діяльності малих підприємств, які базуються на побудові багатофакторної динамічної моделі, що дозволяє виявити можливі суперечності та прогнозувати стан розвитку малого бізнесу регіону; методика формування системи управління розвитком малих підприємств.

Практичне впровадження результатів дослідження сприяє зміцненню ринкових позицій малих підприємств регіону, ефективному використанню їх власних можливостей, підвищенню соціальної та економічної ефективності діяльності.

Обґрунтовані в дисертації висновки та рекомендації схвалені та прийняті до впровадження Полтавською обласною державною адміністрацією (акт впровадження № 1-1/1565 від 29.12.2007 р.) та малими підприємствами: ПП „Гетьман” (акт впровадження № 13  від 10.08.2006 р.), ПП „Молпродекспо” (акт впровадження № 12  від 10.02.2007 р.), „Мега Поліс” (акт впровадження № 5 від 8.03.2007 р.), ПП „Добробут” (акт впровадження № 33 від 8.04.2007 р.), ПП „ВІЯ” (акт впровадження № 34  від 12.11.2007 р.), ПП ТСП „Керамік” (акт впровадження № 1  від 11.01.2008 р.), ТОВ „Будшляхпостач” (акт впровадження № 12  від 10.03.2008 р.), ТОВ „Полфорум” (акт впровадження № 28  від 10.04.2008 р.).

Результати дослідження використовуються в навчальному процесі Полтавського університету споживчої кооперації України при розробці навчально-методичних комплексів спеціальності „Менеджмент організацій” і в процесі викладання управлінських дисциплін (акт впровадження № 45-97/14 від 25.10.2006 р.).

^ Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним завершеним науковим дослідженням здобувача. Всі наукові результати, викладені в дисертаційній роботі та ті, що оприлюднені у наукових виданнях України, отримані автором самостійно. З наукових праць, що видані у співавторстві, в дисертації використано тільки ті ідеї та положення, котрі є результатом особистої роботи здобувача і становлять індивідуальний внесок автора.

^ Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та практичні результати дослідження за темою дисертації доповідалися та схвалені на 15 науково-практичних конференціях, у тому числі: Міжнародній науково-методичній конференції „Проблеми управління регіональним економічним та соціальним розвитком” (м. Рівне, 2003 р.); Міжнародній науковій конференції „Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” (м. Донецьк, 2003 р.); Науково-практичній конференції аспірантів, молодих вчених і студентів „Проблеми управління міжнародною економічною діяльністю” (м. Львів, 2004 р.); Міжнародній науково-практичній конференції „Регион в системе международных связей демократических государств: история и современность” (м. Воронеж, 2004 р.); міжнародних науково-практичних конференціях: „Методологія та практика менеджменту на порозі XXI століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти” (м. Полтава, 2004, 2006 і 2008 рр.); Міжнародній науково-практичній конференції „Маркетинг в малому та середньому бізнесі” (м. Полтава, 2007 р.); науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу й аспірантів Полтавського університету споживчої кооперації України.

Публікації. За темою дослідження опубліковано 15 наукових праць загальним обсягом 6,12 д. а., в тому числі 14 одноосібних, з яких 7 – у наукових фахових виданнях.

^ Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, що налічує 163 найменувань, і додатків. Обсяг основного тексту дисертації становить 182 сторінки, містить 28 таблиць та 29 рисунків (з них 14 таблиць та 13 рисунків, розміщені на 27 окремих сторінках), 8 додатків на 29 сторінках.
^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету, завдання, предмет і об’єкт, висвітлено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, особистий внесок здобувача, наведено відомості про апробації та публікації, структуру роботи.

У першому розділі „Теоретичні аспекти управління розвитком малих підприємств” узагальнено теорію та генезис розвитку організаційних форм малого бізнесу; досліджено теоретичні засади системи управління малими підприємствами; виявлено вплив факторів макросередовища на управління розвитком малих підприємств.

На основі узагальнення різних поглядів науковців стосовно теорії управління малими підприємствами, сформовано бачення категорії „мале підприємство” – як самостійно господарюючих суб`єктів, що мають різну форму власності, займаються різноманітними видами діяльності, обмежені в капіталі та в найманні персоналу, за своєю суттю є інноваційно та соціально спрямованими.

При визначенні ролі малого бізнесу в розвитку національного господарства та регіону, зокрема, увага акцентована на тому, що малий бізнес створює значну кількість робочих місць; займає вагому частку у виробництві валового внутрішнього продукту; здійснює структурну перебудову економіки, характеризується швидкою окупністю витрат, свободою ринкового вибору; забезпечує насичення ринку споживчими товарами та послугами повсякденного попиту; має раціональні форми управління; сприяє послабленню монополізму та розвитку конкуренції.

Світова інтеграція України та реалізація положень щодо функціонування економіки в умовах СОТ вимагають адаптації реального сектора української економіки до міжнародних стандартів. Вищезазначені тенденції зумовили необхідність не тільки вивчення, але й застосування досвіду функціонування малих підприємств у стабільно діючому ринковому середовищу, до якого відноситься і Євросоюз.

Результати узагальнення теорії та практики розвитку малого бізнесу в Європі дозволяють констатувати, що малий бізнес у країнах Європейського Союзу є одним із важливих секторів економіки, який характеризується високим потенціалом як у сфері економічного розвитку, так і соціальної політики. Після визнання необхідності існування малих підприємств для економіки в Західній Європі актуальними завданнями економічної і соціальної політики держав стали їх підтримка та стимулювання. Вищезазначене зумовлює необхідність державним органам акцентувати увагу на розвиток малих підприємств в Україні за рахунок створення для них сприятливих умов діяльності, усунення бар'єрів, що негативно впливають на їх розвиток.

Дослідження тенденцій національної економіки, кількісний і якісний аналіз функціонування малих підприємств дозволили зробити висновок, що розвиток малого бізнесу в Україні є вирішальним чинником для вдосконалення економічних механізмів за умови ефективної державної підтримки, яка повинна бути спрямована на створення позитивного економічного та правового клімату, з урахуванням високого ступеня ризику діяльності підприємств малого бізнесу.

На підставі аналізу концептуальних підходів до системи управління малими підприємствами визначено, що дієздатність будь-якої організації залежить насамперед від її можливості не тільки адаптуватися до зовнішніх умов функціонування, які змінюються, але і впливати на ці умови, тому що тільки прагнення до постійної адаптації загрожує цілісності організації як системи. Але зміни в зовнішньому середовищі потребують і зміни у внутрішньому середовищі управління малими підприємствами, що зумовило необхідність розробки адаптованої системи управління в нестабільному ринковому середовищі.

В даному контексті, в міру ускладнення зв'язків малих підприємств із зовнішнім середовищем, акцент у роботах щодо системного представлення їх як організацій, перенесено на виявлення й опис нерозривного зв'язку з зовнішнім світом, що в роботі реалізовано через обґрунтування концептуальної моделі системи управління малим підприємством, яка за суттю, нормативно-правовим регламентуванням, соціально-економічними завданнями, структурою тощо адаптована до зазначеної організаційно-економічної форми господарювання, що дозволило визначити системне місце підприємств малого бізнесу в розвитку регіону. В дисертаційній роботі система управління малим підприємством ґрунтується на визначенні її цілей, стратегії, структури, процесів, ресурсів, об’єктів і суб’єктів, джерел інформації. Обґрунтована концептуальна модель базується на ринково-адаптованих методах управління та системних рисах малого підприємства як організації в зовнішньому середовищі.

Враховуючи думку, що мале підприємство як організація контактує постійно із зовнішнім середовищем, а врахування факторів даного середовища є необхідною умовою подальшого виживання, в роботі реалізовано завдання – дослідити вплив факторів макросередовища на розвиток малих підприємств.

Вивчення теоретико-практичних засад системного впливу факторів зовнішнього середовища на розвиток малих підприємств дозволило їх поглибити завдяки побудові „матриці суджень”. В результаті узагальнення результатів дослідження визначено, що найбільшу значимість мають такі фактори: політико-правові, економічні, технологічні, соціально-демографічні, міжнародні та екологічні, що дозволило обґрунтувати активність їх дії на розвиток малих підприємств і регіону в цілому та приймати ефективні управлінські рішення.

У другому розділі „Дослідження впливу факторів макросередовища на управління розвитком малих підприємств Полтавського регіону” здійснено моніторинг розвитку та порівняльно-рейтингову оцінку ділової активності малих підприємств Полтавського регіону; визначено ієрархію та проведено оцінку впливу факторів макросередовища на функціонування малих підприємств із урахуванням елементів мети управління.

Моніторинг розвитку підприємництва на Полтавщині надав можливість визначити динаміку розвитку малих підприємств регіону. В якості інформаційної бази для проведення економічного аналізу об’єкта дослідження використано зведені дані по регіону за 1997–2006 рр., що дозволило дослідити та проаналізувати головні тенденції розвитку малого бізнесу. Зокрема, протягом останніх років у Полтавській області спостерігається збільшення кількості малих підприємств (з 3993 у 1997 р. до 7669 одиниць у 2006 р.), відповідно – з 27 до 66 одиниць на 10 тис. осіб наявного населення. Отже, результати аналізу дозволяють стверджувати, що в Полтавській області сформовано позитивний клімат для розвитку малих підприємств.

Згідно з завданням дослідження щодо проведення комплексної порівняльної оцінки ділової активності малих підприємств за різними видами економічної діяльності, в роботі адаптовано методику рейтингової оцінки на основі показників їх господарської діяльності. Використана система показників базується на даних статистичної звітності малих підприємств, що робить оцінку масовою, дозволяє контролювати зміни у фінансовому стані підприємств усіма учасниками економічного процесу, оцінити результативність і об'єктивність самої методики.

З метою підвищення якості зазначеної методики в дисертації запропоновано здійснювати оцінку у вісім етапів: збір і аналітична обробка інформації; визначення малих підприємств регіону та їх згрупування за видами економічної діяльності; визначення кількісних показників для аналізу та їх класифікація; визначення оптимального (еталонного) значення за кожним показником; розрахунок коефіцієнтів ділової активності підприємств малого бізнесу (коефіцієнти привабливості капіталу, загальної ліквідності, фінансової стійкості, обертання активів); стандартизація коефіцієнтів по відношенню до еталонних коефіцієнтів за всіма видами економічної діяльності; розрахунок підсумкового показника рейтингової оцінки; ранжування підприємств за рейтингом.

На основі проведених розрахунків за допомогою економіко-математичних методів дослідження підприємства було проранжовано в порядку зменшення рейтингової оцінки. Виявлено, що найвищий рейтинг мають малі підприємства певної галузі з мінімальним значенням рейтингового показника (табл. 1).

^ Таблиця 1

Порівняльна рейтингова оцінка ділової активності малих підприємств Полтавської області за 2006 р.

Малі підприємства за видами

економічної діяльності

Рейтингова оцінка

Місце за рейтин-говою оцінкою

Операції з нерухомістю, здавання у найм та послуги юридичним особам

1,260

1

Колективні, громадські й особисті послуги

1,396

2

Оптова й роздрібна торгівля та інше

1,400

3

Державне управління

1,450

4

Будівництво

1,458

5

Освіта

1,473

6

Охорона здоров’я та соціальна допомога

1,474

7

Готелі та ресторани

1,490

8

Промисловість

1,496

9

Транспорт і зв’язок

1,507

10

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

1,513

11

Фінансова діяльність

1,560

12


Згідно з проведеною рейтинговою оцінкою ділової активності, перші місця посідають малі підприємства, які надають послуги, займаються торгівлею та операціями з нерухомістю. Отримані результати є підґрунтям для розробки управлінських рішень щодо зменшення негативного впливу на результати діяльності підприємств показників фінансового стану підприємств, зокрема обсягів активів, розмірів позичкового капіталу тощо.

Разом з тим, результати аналізу свідчать про недостатню активність підприємств, розвиток яких не опосередковано (через торгівлю та послуги), а прямо впливає на соціально-економічний стан регіону (наприклад: будівництво, сільське господарство, промисловість, транспорт), що зумовлює необхідність більш активного впливу органів місцевої влади та самоврядування через регуляторну політику на розвиток соціально спрямованих видів малих підприємств.

Поглиблення ринкових перетворень, постійна трансформація умов впливу факторів макросередовища, неадекватність реагування малих підприємств на зміни, які відбуваються у зовнішньому середовищі, зумовили необхідність формування придатної системи управління, яка б забезпечила виживання малих підприємств, їх здатність до розвитку, соціального спрямування, ефективного використання інвестицій, наукових інновацій та екологічного менеджменту. Саме необхідність розробки напрямів удосконалення впливу факторів макросередовища на розвиток малих підприємств визначила потребу в обґрунтуванні методики оцінки системного впливу факторів і пріоритетних цілей у розвитку малого бізнесу в регіоні за допомогою експертної оцінки та методу аналізу ієрархій з урахуванням релевантної інформації різних видів.

Застосування методу експертних оцінок із залученням керівників-експертів 37 малих підприємств регіону забезпечило фаховий рівень результатів, що істотно підвищує якість та ефективність запропонованих управлінських рішень. Результати обробки оцінок експертів (з урахуванням коефіцієнта конкордації щодо визначення погодженості думок), дозволили дійти висновку, що серед оцінених фахівцями груп факторів (політико-правові, економічні, соціально-демографічні, технологічні, міжнародні та екологічні) максимальний вплив мають фактори політико-правового, економічного та соціально-демографічного спрямування.

Система визначення експертами пріоритетних напрямів діяльності зумовила можливість обґрунтування впливу факторів макросередовища на розвиток малих підприємств шляхом розгорнутої оцінки факторів. Для вирішення поставленого завдання в роботі використано метод аналізу ієрархій, який дозволив описати проблему за допомогою термінів ієрархічної структури, використати засоби упорядкування пріоритетів в ієрархії та вимірювання інтенсивності взаємодії між її компонентами. Запропонована ієрархія передбачила окреслення: проблеми дослідження; цілі – інтегрального показника впливу факторів макросередовища на розвиток малих підприємств; першого рівня – факторів макросередовища; другого рівня – параметрів впливу факторів макросередовища; третього рівня – елементів цілі при врахуванні впливу факторів макросередовища.

У дисертації на основі побудови ієрархічної моделі та реалізації алгоритму використання методу аналізу ієрархій при впливі факторів макросередовища на малі підприємства визначено структуру узагальнених елементів пріоритетних цілей в управлінні малими підприємствами (табл. 2).

Таблиця 2

Структура узагальнених елементів пріоритетних цілей в управлінні малими підприємствами Полтавської області за 2006 р.

Елементи мети

Значення

Кількість анкетованих, %

А – прагнення до виживання

0,356

35,6

В – здатність до розвитку та покращення діяльності

0,216

21,6

C – здатність до соціальної спрямованості

0,1

13,1

D – здатність до ефективного використання інвестицій

0,116

11,6

E – здатність до бережного ставлення до екології

0,124

12,4

F – здатність до застосування нових науково-технічних винаходів

0,057

5,7


Таким чином, результати розрахунків свідчать, що 35,6 % анкетованих надають перевагу меті А щодо виживання малих підприємств; 21,6 % визначають перевагу мети В щодо здатності до розвитку та покращення діяльності; 13,1 % – передбачають здатність до соціальної спрямованості; 11,6 % – віддають перевагу меті D, тобто здатності до ефективного використання інвестицій; 12,4 % – елементу мети E, тобто здатності бережного ставлення до екології; і нарешті, 5,7 % – надають перевагу елементу мети F, тобто здатності до застосування нових науково-технічних винаходів.

Проведені розрахунки з використанням методу аналізу ієрархій, дозволили визначити сутність проблем у функціонуванні організацій, а результати оцінки впливу факторів макросередовища на розвиток малих підприємств дозволили дійти висновку, що при розробці управлінських рішень особливу увагу слід звернути на ті фактори, значимість яких виявилась більшою при структуризації елементів пріоритетних цілей в управлінні малими підприємствами.

Провівши загальний аналіз розвитку малих підприємств регіону та впливу на них факторів макросередовища, автор дослідив специфіку розвитку окремих суб’єктів господарювання та їх системи управління, враховуючи: вид діяльності – торгівля та послуги; період діяльності на ринку Полтавського регіону – не менше трьох років; чисельність персоналу – в межах 10–30 осіб; виручка за рік від 100 тис. грн. до 1 млн. грн.; середня заробітна плата від 350–650 грн., що надало можливість виявити вплив факторів макросередовища та дослідити ефективність процесу управління на даних підприємствах.

У дисертації обґрунтовано систему факторів макросередовища, що найбільш суттєво впливають на процес управління малими підприємствами, а саме: політико-правові, економічні, соціально-демографічні, технологічні, які найбільш відображають особливості господарської діяльності підприємств Полтавського регіону (рис. 1).

Рис. 1. Система факторів макросередовища, що найбільше впливають на процес управління малими підприємствами Полтавської області


Проведений багатофакторний аналіз чистого прибутку досліджуваних підприємств за аналізований період із використанням кореляційно-регресійного методу дозволив виявити вплив і взаємозв’язок факторів макросередовища через обрані показники. Способом логічного аналізу були запропоновані для кількісної оцінки фактори, що впливають на зміну чистого прибутку: середня заробітна плата, податок, продуктивність праці, витрати на нововведення.

Автором проведено низку досліджень: обґрунтовано фактори з метою встановлення стійкого взаємозв’язку між факторами та результативними показниками; підібрано рівняння регресії, яке найкраще відображає зв’язок показника з факторами; адаптовано модель, що дозволила визначити вплив кожного з факторів на результативний показник. У ході розрахунків визначився тісний зв'язок між прибутком та продуктивністю праці. На основі проведеного факторного аналізу побудовано модель залежності чистого прибутку від продуктивності праці, яка свідчить, що при збільшенні продуктивності праці на 1 грн. чистий прибуток збільшується на 1,154 грн.

Статистичний аналіз отриманого рівняння регресії підтвердив, що воно значиме та надійне. Тобто запропонована модель є достовірною, адекватною реальним економічним процесам формування чистого прибутку, і може бути використана для оцінки результатів діяльності, розрахунку впливу факторів на збільшення прибутку та його прогнозування. Визначена методика проведення факторного аналізу на малих підприємствах надала можливість об’єктивно оцінити їх поточну діяльність та виявити вплив факторів макросередовища, про що свідчать реальні висновки та пропозиції за результатами дослідження.

У третьому розділі „Організаційно-методичне забезпечення системи управління малими підприємствами” розроблено механізм організаційного забезпечення діагностики впливу факторів макросередовища на розвиток малих підприємств; удосконалено методичне забезпечення прогнозування впливу факторів макросередовища на розвиток малих підприємств; обґрунтовано рекомендації щодо вдосконалення процесу управління малими підприємствами в Полтавському регіоні.

При об’єктивній необхідності організаційного забезпечення підтримки розвитку малого бізнесу на державному, регіональному та місцевому рівнях, автор сконцентровує увагу на регіональному рівні, враховуючи при цьому специфічні особливості досліджуваних територій. Крім того, при обґрунтуванні організаційного забезпечення за рівнями управління (область, район тощо) враховано їх особливості.
Рис. 2. Структура організаційного забезпечення діагностики впливу факторів макросередовища на розвиток малих підприємств Полтавської області


Саме тому запропоноване організаційне забезпечення є принциповим; воно повинно враховувати умови, що адекватні простору та часу, цілі, критерії, інструменти впливу та ресурси.

Керуючись вищезазначеними підходами, з метою формування ринково адаптованого організаційного забезпечення діагностики впливу факторів макросередовища на розвиток малих підприємств в роботі запропоновано створити цілісну регіональну систему управління з координаційним органом матричного типу, що здатний здійснювати інтегральні функціональні зв’язки між складовими та виконувати інформаційно-регламентуючі функції. Підкреслено значущість зворотного зв’язку
еще рефераты
Еще работы по разное