Реферат: Моз україни український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (укрмедпатентінформ)МОЗ УКРАЇНИ


УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ТА ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ

(УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ)


ІНФОРМАЦІЙНИЙ

ЛИСТ


ПРО НОВОВВЕДЕННЯ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я


м. Київ

Міністерство охорони здоров’я України

Український центр наукової медичної інформації

та патентно-ліцензійної роботи

(Укрмедпатентінформ)


І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й Л И С Т

ПРО НОВОВВЕДЕННЯ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’ЯВипуск з проблеми

«Онкологія»

Підстава: рішення ПК «Онкологія»

Протокол № ___ від «__»_______

^ ГОЛОВНОМУ ОНКОЛОГУ

МОЗ АР КРИМ, УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ ОБЛАСНИХ, СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ ТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ^ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

НАЦІОНАЛЬНОГО КАНЦЕР-РЕЄСТРУ УКРАЇНИ

ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦІЇ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХУСТАНОВИ-РОЗРОБНИКИ:


^ НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ

МОЗ УКРАЇНИ


УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ

МОЗ УКРАЇНИ


А В Т О Р И:

д.мед.н., професор Щепотін І.Б.,

к.мед.н. Федоренко З.П.,

к.мед.н. Гайсенко А.В.

к.тех.н. Гулак Л.О.,

к.тех.н. Горох Є.Л.,

к.ф.-м.н. Рижов А.Ю.,

Сумкіна О.В.,

Куценко Л.Б.


м. Київ

Суть впровадження застосування інформаційної технології Національного канцер-реєстру для поліпшення організації диспансерного нагляду за онкологічними хворими

Пропонується для впровадження в діяльність онкологічної служби України методика моніторингу стану диспансерного нагляду за хворими на злоякісні новоутворення із застосуванням інформаційної технології Національного канцер-реєстру.

Актуальність проблеми поліпшення стану диспансеризації населення України взагалі, та хворих на злоякісні новоутворення зокрема, зумовлена Наказом МОЗ України №728 від 27.08.2010 "Про диспансеризацію населення" на виконання п. 4.4. «Спільно із профільними науковими установами та головними позаштатними спеціалістами МОЗ щороку проводити експертну оцінку якості профілактичної роботи та диспансеризації населення». 4.5. «Забезпечити науково-методичне керівництво, консультативну допомогу та контроль за проведенням роботи, узагальнення та аналіз матеріалів щодо диспансеризації населення». 4.6. «Вивчити та опрацювати питання щодо диспансеризації здорових осіб та осіб із факторами ризику». 4.7.» Розробити уніфіковану інформаційну систему обліку диспансеризації населення та контролю її якості».

Діяльність Національного канцер-реєстру України директивно забезпечується наказами МОЗ України № 10 від 22.01.1996 року «Про створення Національного канцер-реєстру України» та № 318 від 9.11.98 р. «Про затвердження облікової форми – Реєстраційної карти хворого на злоякісне новоутворення». На підставі цих документів було розроблено та впроваджено в усіх регіонах України єдину інформаційну технологію популяційного канцер-реєстру, що поєднує мережу регіональних канцер-реєстрів, організаційно-методичне керівництво якими здійснює Національний інститут раку. В базі даних Національного канцер-реєстру накопичено персоніфіковану інформацію про 3,5 млн. хворих на злоякісні новоутворення; розроблено та впроваджено спеціалізовані засоби для ефективної обробки та контролю якості даних, взаємообміну між реєстрами та взаємодії з іншими базами даних; накопичено унікальний досвід та кадровий потенціал. Результати аналітичних досліджень щорічно публікуються в Бюлетені Національного канцер-реєстру, розміщуються в мережі Інтернет та доступні для використання при плануванні та оцінці ефективності роботи онкологічної служби, визначення реальної потреби в лікарських засобах, визначення кумулятивного ризику захворюваності на рак, організації епідеміологічних та клінічних кооперованих досліджень, тощо.

Система диспансеризації онкологічних хворих має чітко окреслені терміни та вимоги, спрямовані на своєчасне виявлення пролонгації злоякісного процесу та надання спеціалізованої медичної допомоги, зниження інвалідизації онкологічних хворих, збільшення їх виживаності. Терміни та кратність обстеження онкологічних хворих після проведеного лікування визначені Стандартами діагностики та лікування онкологічних хворих, затвердженими наказом МОЗ України від 17.09.2007 р. № 554: у 1-й рік спостереження - 1 раз на 3 місяці, в 2-й рік - 1 раз на 6 місяців, в наступні роки - 1 раз на рік. Результати диспансерного спостереження повинні своєчасно вноситись до бази даних канцер-реєстрів для поновлення даних про життєвий статус хворих, що необхідно для подальшого визначення основних показників ефективності онкологічної допомоги – летальність, смертність, виживаність.

Проведено вивчення стану диспансерного нагляду за онкологічними хворими, діагноз яким було встановлено в 2002 р. в регіонах України (див.табл.1).

В таблиці представлена інформація з бази даних Національного канцер-реєстру про хворих, яким була поновлена дата останнього спостереження у відповідному році. Встановлено, що через рік після взяття на облік диспансеризацією охоплено 57,4 % хворих (від 16,9 % у Запорізькій до 99,9 % у Луганській областях), через 5 років цей показник зменшується в окремих регіонах до 3,7-6,8 %. Детальний розгляд стану перереєстрації життєвого статусу хворих в процесі диспансеризації та відображення його в базі даних канцер-реєстрів зумовлено необхідністю впровадження в практику онкологічної служби показника виживаності, як інтегрального критерію оцінки стану організації онкологічної допомоги населенню в регіонах. Для отримання статистично значимих показників виживаності рівень простеженості хворих з відображенням цієї інформації в базі даних повинен досягати 95 %, що неможливо при відсутності щорічних даних про життєвий статус більше 5 % хворих.

Таблиця 1 – Стан диспансеризації хворих, яким встановлено діагноз захворювання на ЗН в 2002 р.

Регіони України

Охоплення хворих диспансерним спостереженням, %

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

Україна

57.4

50.7

48.6

46.8

45.7

АР Крим

24.4

12.3

11.1

8.6

8.7

Вінницька

95.1

95.2

97.4

97.9

97.8

Волинська

47.7

36.6

30.6

27.2

26.1

Дніпропетровська

51.9

44.5

36.6

38.1

35.6

Донецька

62.3

54.4

51.4

48.7

48.2

Житомирська

51.9

34.8

27.7

23.3

20.7

Закарпатська

24.6

10.5

8.6

5.9

6.8

Запорізька

16.9

6.2

5.3

4.1

3.7

Івано-Франківська

76.1

75.8

75.3

74.7

71.3

Київська

65.7

80.3

84.4

80.9

83.2

Кіровоградська

89.3

87.0

84.4

82.6

82.4

Луганська

99.9

99.9

100.0

99.9

100.0

Львівська

58.1

53.5

50.1

50.7

48.7

Миколаївська

42.5

27.1

19.4

16.6

14.2

Одеська

39.5

31.6

30.7

29.5

29.0

Полтавська

96.1

95.2

95.7

96.4

95.7

Рівненська

48.8

41.6

35.5

34.5

31.7

Сумська

60.0

48.1

42.8

45.4

44.5

Тернопільська

34.6

25.3

19.8

18.9

15.8

Харківська

24.6

10.9

8.1

6.9

6.8

Херсонська

47.2

71.1

81.7

80.5

82.4

Хмельницька

90.1

85.8

85.2

84.7

84.2

Черкаська

56.2

37.7

30.1

27.7

22.3

Чернівецька

37.7

19.0

15.4

12.7

12.0

Чернігівська

75.4

67.8

66.0

57.1

57.7

м. Київ

88.6

84.2

84.5

84.4

83.1

м. Севастополь

20.5

8.1

6.0

5.6

5.7

Інформація про життєвий статус онкологічних хворих, що вноситься після ретельного контролю до картотеки хворих в базі даних популяційного канцер-реєстру, може надходити з різних джерел, в тому числі:

з медичних документів спеціалізованого онкологічного закладу - про хворих, які пройшли курс лікування в стаціонарі або проходили огляд в поліклінічному відділенні закладу;

з медичних документів, що надійшли до спеціалізованого онкологічного закладу по мережі регіональних канцер-реєстрів (електронні виписки, електронні ф.№ 030-6/о);

від інших лікувально-профілактичних установ, які надали медичну допомогу хворому на ЗН;

від районного онколога, отримана в результаті контакту власне з хворим, або його оточенням (родичі, сусіди);

від державних установ, що здійснюють облік громадян (ВРАЦСи, паспортні столи та ін.), в результаті запитів або спеціальних процедур.

Інформація про онкологічних хворих, що отримали медичну допомогу (стаціонарну чи амбулаторну) в спеціалізованому онкологічному закладі повинна регулярно вноситись до бази даних канцер-реєстру. Джерелом цієї інформації є «Медична карта амбулаторного хворого» (ф.№ 25/о) з поліклінічного відділення та «Медична карта онкологічного хворого» (ф.№ 003/о), які надходять до канцер-реєстру. Інформація про хворого, якого госпіталізовано в стаціонарне відділення онкологічного диспансеру, має автоматично передаватися з бази даних лікарняного канцер-реєстру до популяційного канцер-реєстру, при їх наявності.

Інформація про хворого на рак, який отримав стаціонарне лікування або амбулаторне обстеження в неспеціалізованих лікувально-профілактичних закладах будь якої відомчої підпорядкованості та форми власності, згідно директивних документів МОЗ України повинна направлятися до обласного канцер-реєстру: в 3-денний термін - “Повідомлення про хворого з вперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення” (ф.№ 090/о) та в 10-денний термін – “Виписка із медичної карти стаціонарного хворого на злоякісне новоутворення” (ф. № 27-1/о);

Інформація про хворих, підпорядкованих районному онкологу, щомісячно передається до канцер-реєстру у вигляді списків, які містять відомості про життєвий статус хворих в обсязі та форматі, визначеному правилами реєстрації інформації про життєвий статус хворих в популяційному канцер-реєстрі, та вноситься до бази даних.

Для отримання інформації з державних установ, які ведуть облік громадського стану населення, співробітники онкослужби проводять викопіювання записів про реєстрацію смертей в регіоні обслуговування з періодичністю не менше 1 разу на квартал. Під час викопіювання отримується інформація про всіх осіб, що померли від раку, та перевіряється наявність інформації про таких хворих в базі даних канцер-реєстру.

При наявності в регіоні автоматизованого реєстру смертей з інформацією, яка дозволяє ідентифікувати особу (П.І.Б., дата народження, адреса тощо) можливе використання бази даних реєстру смертей та пошук інформації про осіб, які перебували на онкологічному обліку шляхом застосування процедури лінкіджу даних. Як свідчать дані наших досліджень, застосування відповідної технології дозволяє значно зменшити навантаження на персонал в порівнянні з ручним пошуком, та підвищує якість проведення викопіювань (до 10 % додатково виявлених смертей, головним чином – з числа хворих, що померли від інших причин).^ Правила реєстрації інформації про життєвий статус хворого в системі популяційного канцер-реєстру

Актуальна інформація про результати диспансерного нагляду та життєвий статус хворих вноситься до бази даних популяційного канцер-реєстру за параметрами:

Дата останнього спостереження (день, місяць, рік)

Статус хворого (перебуває під наглядом, помер, вибув з-під нагляду, та т.ін.)

Дата реєстрації вибуття з-під спостереження (місяць, рік)

Для хворих, що перебувають під наглядом, в пункт "Статус хворого" вноситься значення 8   перебуває під наглядом, а в пункт "Дата останнього спостереження" вноситься дата, коли достовірно підтверджено, що хворий живий та перебуває під диспансерним наглядом (проживає за адресою на території обслуговування онкологічного закладу).

Для хворих, що померли, в пункт "Статус хворого" вноситься значення: 1 - помер від прогресування захворювання, 2 - помер від ускладнень лікування або 3 - помер від інших причин, а в пункт "Дата останнього спостереження" вноситься дата смерті хворого.

Для хворих, що вибули з-під нагляду, в пункт "Статус хворого" вноситься значення: 4 - вибув з-під нагляду (з неуточнених причин), 5 - знято з обліку (діагноз знято або не підтвердився) або 6 - зміна місця проживання, а в пункті "Дата останнього спостереження" має бути внесена дата, на яку існували достовірні відомості про те, що хворий був живий. Якщо під час реєстрації вибуття хворого не отримано жодних нових відомостей про нього, пункт "Дата останнього спостереження" залишається без змін.

Пункт "Дата реєстрації вибуття з-під спостереження" вноситься лише для тих хворих, які померли або вибули з-під диспансерного нагляду ("Статус хворого" кодується як 1-6), в тому випадку, коли інформація про факт смерті або вибуття хворого надійшла до диспансеру з суттєвим запізненням, що може вплинути на результати обрахунку річних звітних форм (форма 35-здоров) за минулі роки (хворий був врахований як такий, що перебуває на диспансерному обліку на кінець року, хоча фактично він вибув, але інформація про це надійшла пізніше). Якщо рік надходження інформації про вибуття з-під спостереження не відрізняється від року дати останнього спостереження хворого, то дата реєстрації вибуття з-під спостереження не вноситься.

Приклад:

Районним онкологом отримано інформацію, що хворий вже не проживає за вказаною адресою, дата та причина вибуття невідомі. В цьому випадку до канцер-реєстру вноситься статус хворого 4 – "Вибув з-під нагляду", дата останнього спостереження не змінюється (наприклад, залишається 14.12.2000). Якщо датою останнього спостереження є попередній рік, то вказується точна дата реєстрації вибуття (наприклад, 01.09.2009).

Якщо під час викопіювання даних про померлих від злоякісного новоутворення виявлені хворі, які не перебували на обліку в онкологічному закладі, необхідно уточнити місце їх постійного проживання та обставини встановлення діагнозу злоякісного новоутворення. Якщо встановлено, що особа постійно проживала в районі обслуговування онкологічного закладу, інформація вноситься до бази даних канцер-реєстру. У випадку встановлення діагнозу злоякісного новоутворення посмертно (на розтині або без розтину) дата встановлення діагнозу має співпадати з датою проведеного розтину. При несвоєчасному надходженні інформації про випадок злоякісного новоутворення, виявленого за життя хворого, але зареєстрованого тільки після його смерті, в базу даних має бути внесена фактична дата встановлення діагнозу, а відповідна дата взяття хворого на облік є пізнішою.

^ Правила реєстрації інформації про стан онкологічного хворого та розвиток захворювання в системі популяційного канцер-реєстру

Інформація про результати медичного огляду хворих вноситься до пунктів розділу "Огляд" в системі популяційного канцер-реєстру:

Дата огляду (день, місяць, рік)

Вид огляду (амбулаторний прийом, стаціонарне лікування, патронаж)

Клінічна група

В разі виявлення під час огляду хворого рецидиву, метастазу, пізніх ускладнень лікування та інших проявів розвитку хвороби, відповідна інформація реєструється в розділі "Дані спостереження" канцер-реєстру:

Що встановлено під час огляду (метастаз, рецидив, пізнє ускладнення лікування, генералізація процесу,...)

Дата встановлення (місяць, рік)

Якщо зареєстровані раніше в цьому розділі прояви хвороби у хворого в результаті отриманого лікування зникли, то в пункті "Що встановлено" реєструється запис "рецидивів, метастазів немає" і вноситься дата встановлення цього факту (попередні записи не видаляються). Таким чином, в даному розділі в хронологічному порядку фіксуються всі прояви хвороби, що мали місце за весь період спостереження за хворим.

Інформація про спеціальне лікування хворих реєструється в розділі "Лікування".

Зазначимо, що інформація про онкологічного хворого вноситися до популяційного реєстру лише з відповідних медичних документів. Але, якщо в свідоцтві про смерть чи акті патоморфологічного дослідження наявні додаткові відомості про розвиток хвороби, ця інформація також має бути внесена до відповідних розділів бази даних канцер-реєстру.

^ Шляхи поліпшення диспансерного спостереження за онкологічними хворими

Організація диспансерного спостереження за онкологічними хворими – один з найважливіших розділів роботи районного онколога на території його діяльності, що включає наступні заходи:

направлення хворих на злоякісні новоутворення на обстеження і лікування в онкологічні заклади в терміни, встановлені Стандартами діагностики та лікування онкологічних хворих, а також запобігання відмови хворих від спеціального лікування;

облік хворих на злоякісні новоутворення, які постійно проживають на території діяльності кабінету;

своєчасне направлення в обласні канцер-реєстри повідомлень про кожен випадок злоякісного новоутворення;

співставлення списків онкологічних хворих району обслуговування з даними обласних канцер-реєстрів (щомісячно) на основі реєстраційних карт для забезпечення повноти обліку;

ведення "Реєстраційної карти хворого на злоякісне новоутворення" (ф.№ 030-6/о) із зазначенням термінів диспансерних оглядів онкологічних хворих, інформації про стаціонарне лікуванні та ін.

Особливої уваги районного онколога потребують наступні категорії хворих:

хворі, інформація про життєвий статус яких відсутня впродовж останніх 4 років. Якщо неможливо встановити життєвий статус хворого впродовж вже 5-го року, ставиться відмітка "хворого знято з обліку". Додатково зазначимо, що інформацію про життєвий статус хворого (живий/помер) можливо також отримати в паспортному столі за місцем його проживання.

хворі з діагнозом, встановленим в поточному або минулому році, про яких відсутні відомості впродовж 6 місяців. При активному спостереженні за цією категорією хворих слід забезпечити безпосередній контакт з хворим для визначення перебігу захворювання, стану хворого та своєчасного направлення його для спеціального лікування.

Для формування списків хворих, що підлягають диспансерному нагляду, використовуються запити пошукової системи канцер-реєстру. Отримані списки роздруковуються

в обласному канцер-реєстрі та надаються районним онкологам для встановлення контакту з хворими та пошуку інформації, результати нагляду вносяться до канцер-реєстру в режимі «опрацювання списків».

Деталізація процесу отримання та реєстрації інформації про онкологічних хворих в системі Національного канцер-реєстру необхідна для підвищення якості, повноти та достовірності даних про організацію важливого розділу онкологічної допомоги – диспансеризація онкологічних хворих та визначення її основного критерію – виживаності хворих на рак.

Зростаюча потреба в якісних даних та сучасних методах обробки та аналізу статистичної інформації в зв’язку з реформуванням діяльності всієї медичної служби України на засадах доказової медицини підвищує роль Національного канцер-реєстру України та сприяє широкому залученню його потенціалу для участі в наукових дослідженнях та інформаційно-аналітичної підтримки діяльності онкологічної служби України.

Впровадження в діяльність регіональних канцер-реєстрів пропозицій даного Інформаційного листа дозволить поліпшити організацію системи диспансерного нагляду, запобігти пролонгацію хвороби, зменшити ступінь інвалідизації, сприяти медичній та соціальній реабілітації онкологічних хворих, а також зменшити економічні втрати суспільства внаслідок передчасної смерті осіб працездатного віку.

За додатковою інформацією з проблем, викладених у інформаційному листі, звертатись до авторів: Національний інститут раку МОЗ України, відділення епідеміології раку з Національним канцер-реєстром, тел. 257-76-14.


еще рефераты
Еще работы по разное