Реферат: Завдання для самостійної роботи


ЗАВДАННЯ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

(на час канікул)

студентів ІV курсу Факультету міжнародних відносин спеціальність “МЗЕД”, “Логістика”


дисципліна “ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ”


Питання для самостійного опрацювання:
Тема «АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ»

Аналіз матеріальних ресурсів.

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу використання матеріальних ресурсів.

Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами.

Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів.

Аналіз впливу матеріальних ресурсів на виробничі результати підприємства.

Аналіз трудових ресурсів.

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу використання трудових ресурсів.

Аналіз складу, структури і динаміки трудових ресурсів підприємства.

Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами.

Аналіз використання робочого часу на підприємстві.

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів. Аналіз продуктивності праці. Аналіз трудомісткості продукції.

Аналіз оплати праці

Аналіз основних засобів

Значення,завдання та інформаційне забезпечення аналізу використання основних засобів (фондів).

Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами (фондами)

Аналіз інтенсивності й ефективності використання основних засобів (фондів).

Аналіз використання основних засобів (фондів) та виробничої потужності підприємства.

Резерви збільшення випуску продукції, фондовіддачі і рентабельності фондів.Тема^ «АНАЛІЗ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА І СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)

Значення, завдання та джерела інформації аналізу витрат та собівартості продукції (робіт, послуг).

Класифікація витрат підприємства для цілей аналізу.

Аналіз витрат за економічними елементами і статтями калькуляції.

Поняття і методика визначення суми постійних і змінних витрат

Аналіз собівартості окремих видів продукції (робіт, послуг)

Аналіз прямих матеріальних затрат

Аналіз прямих витрат на оплату праці

Аналіз інших прямих витрат

Аналіз загальновиробничих витрат

Аналіз витратомісткості продукції

Особливості оперативного аналізу витрат підприємства.

Визначення резервів зниження собівартості продукції.Практичні завдання:
^ Із папки «ЗАВДАННЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЇ РОБОТИ»
ТЕМА. АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ, ВИКОНАННЯ РОБІТ, НАДАННЯ ПОСЛУГ)
^ Практичне заняття № 4: Задачі 1 – 7, ст. 5 – 7. ТЕМА. АНАЛІЗ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ Практичне заняття № 5: Задачі 1 – 4 (аналіз матеріальних ресурсів), 1-2 (аналіз трудових ресурсів), 1-2 (аналіз основних засобів), ст. 7 – 11.
ТЕМА АНАЛІЗ ВИТРАТ І СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) ПІДПРИЄМСТВА
^ Практичне заняття № 6: Задачі 1 – 4, ст. 11 –12.

Із папки «ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ»
ТЕМА. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ В ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ.

Завдання 1, ст.2

^ ТЕМА. АНАЛІЗ ОБСЯГУ РЕАЛІЗАЦІЇ І МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ.

Завдання 1-3, ст.3-4

ТЕМА. АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ, ВИКОНАННЯ РОБІТ, НАДАННЯ ПОСЛУГ)

Завдання 1-4, ст.5-6

^ ТЕМА. АНАЛІЗ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Завдання 1-2 (аналіз матеріальних ресурсів), 1-2 (аналіз трудових ресурсів), 1-2 (аналіз основних засобів), ст.7-10

^ ТЕМА. АНАЛІЗ ВИТРАТ І СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) ПІДПРИЄМСТВА

Завдання 1-4, ст.11-13

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

Болюх М. А. Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ: навчальний посібник / М. А. Болюх, А. П. Заросило. - К. : КНЕУ, 2008. - 344 с.

Гадзевич О. І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарсської діяльності підприємств: навчальний посібник / О. І. Гадзевич. - К. : Кондор, 2007. - 180 с.

Доля В. Т. Экономический анализ: учебное пособие / В. Т. Доля. - 2-е изд., испр. и доп. - К. : Кондор, 2007. - 224 с.

Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: навчальний посібник / Т. Д. Костенко [та ін.]. - 2-ге вид., перероб. и доп. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 400 с.

Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навчальний посібник/ В. М. Івахненко. - 5-те вид., випр. і доп.. - К.: Знання, 2006. - 261 с

Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/ В. М. Івахненко, М. І. Горбаток. - Вид. 3-тє, без змін. - К.: КНЕУ, 2006. - 302 с

Кармазін В. А. Економічний аналіз: практикум / В. А. Кармазін, О. М. Савицька. - К. : Знання, 2007. - 255 с.

Кіндрацька, Г. І. Економічний аналіз: підручник / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 487с.

Купалова Г. І. Теорія економічного аналізу: навчальний посібник / Г. І. Купалова. - К. : Знання, 2008. - 639 с.

Литвин Б. М. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / Б.М. Литвин, М.В. Стельмах. - К. : Хай-Тек Прес, 2008. - 336 с.

Мельник В. М. Основи економічного аналізу: короткий теоретико-методологічний курс [Текст] : навчальний посібник / В. М. Мельник. - К. : Кондор, 2008. - 128 с.

Попович, П. Я. Економічний аналіз діяльності суб'ктів господарювання [Текст] : підручник / П. Я. Попович. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 630 с. - (Вища освіта XXI століття).

Приймак В. І. Математичні методи економічного аналізу: навчальний посібник / В. І. Приймак. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 296 с.

Прокопенко І. Ф. Методика і методологія економічного аналізу: навчальний посібник / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін. - К. : Центр навчальної літератури, 2008. - 430 с.

Теорія економічного аналізу: навчальний посібник / Є.Б. Бабець, М.І. Горлов, С.О. Жуков, В.П. Стасюк. - К. : ВД "Професіонал", 2007. - 384 с.

Чигринська О.С. Теорія економічного аналізу: Навчальний посібник/ О.С. Чигринська , Т.М. Власюк . - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 232 сДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприюмства. Шило В. П., Верхоглядова Н. І., Ільіна С. Б., Темченко А. Г., Брадул О. М. Навчальний посібник -К.: Кондор, 2007 - 240с. Обкл. м'яка. Формат 84х108/32.

Баканов М.И. Шеремет А.Д. Теория економического анализа. – М.: Финансы и статистика, 2005.- 416с.

Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учеб. – 5-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 536с.

Басовский Л.Е. Экономический анализ (Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности): Учебное пособие для ВУЗов. – М. ИНФРА, 2005.- 366с.

Економічний аналіз. Череп А. В. Навчальний посібник -К.: Кондор, 2006 - 160с. Обкл. тверда. Формат 84х108 /32.

Економічний аналіз: Навч.посібник. / М.А. Болюх, В.З Бучевський, М.І. Горбатюк / За ред. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2003. – 556с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-кономічний словник. – Львів: Вид-во Нац. Ун-ту “Львівська політехніка”, 2005. – 714с.

Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник / За ред. проф. А.Г. Загороднього. Львів: “Магнолія Плюс”, 2006. - 428с.

Комплексный экономический анализ хоз-й деятельности. 2-е изд. перераб и доп. Авт. колл. Алексеева А.И. , Малеева А.В. , Ушвицкий Л.И. , Васильев Ю.В.М.: КноРус, 2009. – 688с.

Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. – К.: Знання, 2005. – 294с.

Любушкин Н.П. и др. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие для ВУЗов. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2005.- 448с.

Макарьева В.И. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 264с.

Облік, аналіз та аудит. Загородній В. Г., Мних Є. В., Рудницький В. С. Навчальний посібник -К.: Кондор, 2009 - 618с. Обкл. тверда. Формат 60х84/16.

Основи економічного аналізу і діагностика фінансово-господарської діяльності під-приюмств. Гадзевич О.І. Навчальний посібник -К.: Кондор, 2007 - 180с. Обкл. м’яка. Формат 84х108/32.

Основи економічного аналізу. Мельник В. М. Навчальний посібник -К.: Кондор, 2009 - 128с.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку //E-mail: sales@liga.net

Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. – Навч.посіб. – 3-тє вид., випр. І доп. – К.: Знання, 2006. – 686с.

Савицька Г.В. Теорія економічного аналізу. – Навч.посіб. – 5-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2005. – 256с.

Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – 3-ге вид., стер. – К.: Алеута, 2007. – 485с.

Фінансовий аналіз. Шеремет О. О. Навчальний посібник -К.: Кондор, 2009 - 194с.

Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. В вопросах и ответах. 2-е изд. доп. и переробл. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 224с.!!! ПРИЙМІТЬ ДО УВАГИ!!!

Модульна робота №2 запланована на наступному семінарі.
Вона включає у себе теоретичні питання, які винесені на самостійне опрацювання, а також задачі (типові приклади яких Ви можете знайти у папках «ЗАВДАННЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЇ РОБОТИ» та «ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ» за відповідними темами)
Успіхів у підготовці до МОДУЛЬНОЇ РОБОТИ!
еще рефераты
Еще работы по разное