Реферат:      Ввести в дію Гігієнічну класифікацію з 1 березня 2002 року за винятком використання її для атестації робочих місць


              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

 

                            Н А К А З

 

N 528 від 27.12.2001

     м. Київ

 

 

  Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за показниками

  шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища,

            важкості та напруженості трудового процесу

 

 

     Відповідно до    законів    України   "Про   охорону   праці"

( 2694-12  ),  "Про  забезпечення  санітарного   та   епідемічного

благополуччя населення" ( 4004-12 )  Н А К А З У Ю:

 

     1. Затвердити  Гігієнічну  класифікацію  праці за показниками

шкідливості  та  небезпечності  факторів  виробничого  середовища,

важкості  та  напруженості  трудового процесу (надалі - Гігієнічна

класифікація).

 

     2. Ввести в дію Гігієнічну класифікацію з 1 березня 2002 року

за винятком використання її для атестації робочих місць.

 

     3. Головному   санітарно-епідеміологічному   управлінню   МОЗ

України  подати  Гігієнічну  класифікацію  Міністерству  праці  та

соціальної   політики   України   для  розроблення  на  її  основі

показників,  за якими надаються пільги і компенсації  працівникам,

зайнятим на роботах із шкідливими та важкими умовами праці.

 

     4. Головним    державним    санітарним   лікарям   Автономної

Республіки Крим,  областей,  міст Києва  і  Севастополя,  водного,

залізничного,   повітряного   транспорту,   Міністерства  оборони,

Міністерства внутрішніх справ,  Служби безпеки України,  об'єктів,

що  мають  особливий  режим  роботи,  головному лікарю центральної

санепідстанції   МОЗ   України,    директорам    науково-дослідних

інститутів   гігієнічного   профілю,   ректорам   вищих   медичних

навчальних закладів і закладів  післядипломної  освіти,  взяти  до

виконання  Гігієнічну  класифікацію  до  підприємств,  установ  та

організацій.

 

     5. Головному   санітарно-епідеміологічному   управлінню   МОЗ

України за участю науково-дослідних  інститутів  МОЗ  та  Академії

медичних  наук  України  розробити методики проведення гігієнічних

досліджень  і  оцінки   умов   праці,   досліджень   важкості   та

напруженості   трудового   процесу   з   урахуванням   Гігієнічної

класифікації.

 

     6. Вважати таким,  що втратив чинність, наказ МОЗ України від

31.12.97  N  382  (  v0382282-97  )  "Про затвердження гігієнічної

класифікації  праці  за  показниками  шкідливості та небезпечності

факторів   виробничого   середовища,   важкості   та  напруженості

трудового процесу".

 

     7. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  начальника

Головного  санітарно-епідеміологічного  управління   МОЗ   України

Бережнова С.П.

 

Перший заступник Державного

секретаря, Головний державний

санітарний лікар України                        О.О.Бобильова

 

              Міністерство охорони здоров'я України

 

           Головне санітарно-епідеміологічне управління

 

                       Гігієнічні нормативи

 

     3. Гігієна праці

     3.5-3.8 Хімічні чинники виробничого середовища.

     Фізичні фактори  виробничого   середовища   (шум,   вібрація,

освітленість, мікроклімат, неіонізуючі випромінювання та інші).

    Біологічні чинники виробничого середовища.

     Фізіологія праці та ергономіка.

 

     6. Радіаційна гігієна.

     6.1 Іонізуюче випромінювання, радіаційна безпека.

 

                  ГІГІЄНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАЦІ

 

                     Гігієнічні нормативи

 

                     ГН 3.3.5-8-6.6.1 2002 р.

 

                         Видання офіційне

                          Київ, 2001 рік

 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Міністерства охорони

                                      здоров'я України

 

                  ГІГІЄНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАЦІ

^ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ШКІДЛИВОСТІ ТА НЕБЕЗПЕЧНОСТІ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО

      СЕРЕДОВИЩА, ВАЖКОСТІ ТА НАПРУЖЕНОСТІ ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ

 

           1. Сфера застосування та загальні положення.

 

     1.1. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості

та небезпечності  факторів  виробничого  середовища,  важкості  та

напруженості  трудового  процесу ( далі - Гігієнічна класифікація)

призначена для гігієнічної  оцінки  умов  та  характеру  праці  на

робочих місцях з метою:

     - контролю   умов   праці   працівника    (працівників)    на

відповідність  діючим  санітарним  правилам і нормам,  гігієнічним

нормативам та видачі відповідного гігієнічного висновку;

    - атестації робочих місць за умовами праці;

     - встановлення   пріоритетності   в   проведенні   оздоровчих

заходів;

     - створення  банку   даних   про   умови   праці   на   рівні

підприємства, району, міста, регіону, країни;

     - розробки рекомендацій для профвідбору, профпридатності;

     - санітарно-гігієнічної експертизи виробничих об'єктів;

     - санітарно-гігієнічної  паспортизації  стану  виробничих  та

сільськогосподарських підприємств;

     - застосування заходів адміністративного впливу при виявленні

санітарних  правопорушень,  а  також для притягнення винуватців до

дисциплінарної та карної відповідальності;

     - вивчення  зв'язку  стану здоров'я працюючого з умовами його

праці  (при  проведенні  епідеміологічних   досліджень   здоров'я,

періодичних медичних оглядів);

     - складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці;

     - розслідування випадків професійних захворювань та отруєнь;

     - встановлення  рівнів  професійного  ризику   для   розробки

профілактичних   заходів   та  обгрунтування  заходів  соціального

захисту працюючих.

 

     1.2. Застосування  Гігієнічної  класифікації  з  іншою  метою

можливе  виключно  за погодженням з Міністерством охорони здоров'я

України.

 

    1.3. Гігієнічна   класифікація    базується    на    принципі

диференціації  умов  праці  залежно від фактично визначених рівнів

факторів виробничого середовища і трудового процесу в порівнянні з

санітарними нормами,  правилами,  гігієнічними нормативами (далі -

гігієнічні нормативи),  а також з урахуванням можливого шкідливого

впливу їх на стан здоров'я працюючих.

 

     1.4. Робота зі збудниками інфекційних захворювань, речовинами

вдихання та потрапляння  яких  на  шкіру  повинно  бути  виключене

(протипухлинні  лікарські  засоби,  гормони-естрогени,  наркотичні

анальгетики),  дає  право  віднесення  умов  праці  за  потенційну

небезпечність до відповідного класу шкідливості.

 

     1.5. Гігієнічна   класифікація   умов  праці  за  радіаційним

фактором (іонізуючі  випромінювання  *)  поширюється  виключно  на

роботи з індустріальними джерелами іонізуючих випромінювань.

 

     1.6. Робота  в умовах перевищення гігієнічних нормативів може

бути дозволена тільки при  застосуванні  засобів  колективного  та

індивідуального захисту і скороченні часу дії шкідливих виробничих

факторів (захист  часом).  Робота  в  небезпечних  (екстремальних)

умовах  праці  (4  клас)  не дозволяється,  за винятком ліквідації

аварій,  проведення екстрених  робіт  для  попередження  аварійних

ситуацій.  Ця  робота  повинна  виконуватись у відповідних засобах

індивідуального  захисту  та  регламентованих  режимах   виконання

робіт.

 

     1.7. Гігієнічна класифікація використовується для:

     - установ,  що здійснюють контроль за дотриманням  санітарних

норм і правил,  гігієнічних нормативів на робочих місцях,  а також

проводять оцінку умов праці при атестації робочих місць  (установи

санепіднагляду.  організації,  що  акредитовані  та  атестовані на

право вимірювання  і  оцінки  факторів  виробничого  середовища  і

трудового процесу);

     - установ,  що здійснюють  медичне  обслуговування  працюючих

(медико-санітарні частини,  центри профпатології.  центри медицини

праці, поліклініки та ін.);

     - роботодавців   усіх  організаційно-правових  форм  та  форм

власності;

     - працівників  (з метою отримання повної інформації про умови

праці на своїх робочих місцях як при влаштуванні на роботу,  так і

в процесі трудової діяльності);

     - органів соціального і медичного страхування у тих випадках,

коли  тарифи  відрахувань  залежать  від  ступеня  шкідливості  та

небезпечності умов праці і завданої шкоди здоров'ю.

 

     1.8. Для окремих видів виробництв, робіт, професій, які мають

виражену  специфіку  (плавсклад,  льотний  склад,  водії  авто- та

залізничного транспорту,  водолази та інше),  повинні розроблятись

відповідні   методичні   документи  з  гігієнічної  атестації  цих

професій,  погоджені з МОЗ України.  При цьому умови праці повинні

оцінюватись відповідно до критеріїв цієї Гігієнічної класифікації.

 

                     2. Нормативні посилання.

 

     2.1. Закон   України   "Про   забезпечення   санітарного   та

епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ).

 

     2.2. Закон України "Про охорону праці" ( 2694-12 ).

 

     2.3. Закон України "Про відпустки" ( 504/96-ВР )

 

     2.4. Закон   України   "Про   загальнообов'язкове    державне

соціальне  страхування  від  нещасного  випадку  на виробництві та

професійного захворювання,  які спричинили втрату  працездатності"

( 1105-14 ).

 

     2.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 року

N 442 ( 442-92-п ) "Про порядок проведення атестації робочих місць

за умовами праці".

 

           3. Терміни та визначення , що застосовуються

                   в Гігієнічній класифікації.

 

     3.1. Гігієна  праці  -  галузь  профілактичної  медицини,  що

вивчає   умови   та   характер   праці,   їх  вплив  на  здоров'я,

функціональний стан людини,  розробляє наукові основи  гігієнічної

регламентації факторів виробничого середовища і трудового процесу,

практичні  заходи,  спрямовані   на   профілактику   шкідливої   і

небезпечної їх дії на працюючих.

 

     3.2. Умови  праці  -  сукупність факторів трудового процесу і

виробничого середовища, у якому здійснюється діяльність людини.

 

     3.3. Шкідливий  виробничий  фактор  -  фактор  середовища   і

трудового  процесу,  вплив  якого  на  працюючого  за  певних умов

(інтенсивність,  тривалість  та  ін.)  може  викликати  професійне

захворювання,   тимчасове   або  стійке  зниження  працездатності,

підвищити частоту соматичних і інфекційних захворювань,  призвести

до порушення здоров'я нащадків.

     Шкідливими виробничими факторами є:

 

     3.4. Фізичні фактори:

     - мікроклімат:   температура,   вологість,   швидкість   руху

повітря, теплове випромінювання;

     - неіонізуючі    електромагнітні   поля   і   випромінювання:

електростатичні поля, постійні магнітні поля (в т.ч. геомагнітне),

електричні   і   магнітні   поля   промислової  частоти  (50  Гц),

електромагнітні    випромінювання    радіочастотного    діапазону,

електромагнітні випромінювання оптичного діапазону (у т.ч. лазерне

та ультрафіолетове);

     - іонізуючі випромінювання;

     - виробничий шум, ультразвук, інфразвук;

     - вібрація (локальна, загальна);

     освітлення - природне (відсутність або недостатність), штучне

(недостатня  освітленість,  пряма  і  відбита  сліпуча  блискість,

пульсація освітленості).

 

     3.5. Хімічні фактори:  речовини хімічного  походження,  деякі

речовини біологічної природи,  що отримані хімічним синтезом,  та/

або для контролю яких використовуються методи хімічного аналізу.

 

     3.6. Біологічні  фактори  -  мікроорганізми-продуценти,  живі

клітини   і   спори,   що   містяться   в   препаратах,  патогенні

мікроорганізми.

 

     3.7. Фактори трудового процесу.

     3.7.1. Важкість праці - характеристика трудового процесу,  що

відображає  переважне  навантаження  на  опорно-руховий  апарат  і

функціональні  системи  організму  (серцево-судинну,  дихальну  та

ін.), що забезпечують його діяльність.

     Важкість праці     характеризується    фізичним    динамічним

навантаженням,  масою вантажу,  що піднімається  і  переміщується,

загальним  числом стереотипних робочих рухів,  розміром статичного

навантаження, робочою позою, ступенем нахилу корпусу, переміщенням

в просторі.

     3.7.2. Напруженість праці - характеристика трудового процесу,

що   відображає   навантаження  переважно  на  центральну  нервову

систему, органи чуттів, емоційну сферу працівника.

     До факторів,    що    характеризують    напруженість   праці,

відносяться:  інтелектуальні,  сенсорні,  емоційні   навантаження,

ступінь монотонності навантажень, режим роботи.

 

     3.8. Небезпечний  виробничий  фактор  -  фактор  середовища і

трудового процесу,  що може бути причиною  гострого  захворювання,

раптового різкого погіршення здоров'я або смерті.

     Залежно від кількісної характеристики рівнів і тривалості дії

окрем шкідливі виробничі фактори можуть стати небезпечними.

 

     3.9. Гігієнічні нормативи умов праці (ГДК,  ГДР,  ОБРВ тощо -

рівні  шкідливих  виробничих  факторів,  які  при  щоденній  (крім

вихідних днів) 8-годинній роботі, але не більш 40 годин на тиждень

протягом усього робочого стажу не  повинні  викликати  захворювань

або відхилень у стані здоров'я,  що виявляються сучасними методами

досліджень  у  процесі  роботи  або  у  віддалені  періоди   життя

нинішнього  та  наступних  поколінь.  При  більшій (ніж 8-годинна)

тривалості  зміни  у  кожному   конкретному   випадку   можливість

виконання  роботи  повинна бути погоджена з закладами (установами)

державної    санітарно-епідеміологічної     служби.     Дотримання

гігієнічних  нормативів не виключає порушень стану здоров'я в осіб

з підвищеною чутливістю.

 

     3.10. Гранично допустима концентрація  шкідливої  речовини  у

повітрі  робочої  зони  (ГДК р.з) - концентрація речовини,  яка за

умов регламентованої тривалості її  щоденної  дії  при  8-годинній

роботі  (але  не  більш  ніж  40  годин протягом тижня) не повинна

викликати в експонованих осіб захворювань або  відхилень  у  стані

здоров'я,   які   можуть  бути  діагностовані  сучасними  методами

досліджень протягом трудового стажу або  у  віддалені  періоди  їх

життя або життя наступних поколінь.

     ГДК р.з. встановлюються  для  речовин,   що   здатні   чинити

шкідливий   вплив   на   організм   працюючих   при  інгаляційному

надходженні.

     3.10.1.Залежно від  особливостей  дії  на  організм шкідливих

речовин для них встановлюються ГДК  р.з  двох  типів:  максимальна

разова ГДКр.з.м.р  та середньозмінна ГДК р.з.с.з.

     3.10.2. ГДКр.з.м.р.  -   найвище   регламентоване    значення

концентрації  речовини  у  повітрі  робочої  зони  для  будь-якого

15-хвилинного  (30-хвилинного  для  аерозолів  речовин   переважно

фіброгенної  дії)  відрізку  часу  робочої зміни.  Дія речовини на

працюючих у концентрації,  що  дорівнює  ГДКр.з.м.р.,  не  повинна

повторюватись   протягом   робочої   зміни  більш  ніж  4  рази  з

інтервалами не менше 1 години.

     3.10.3. ГДКр.з.с.з. -  регламентоване  значення  концентрації

шкідливої речовини у повітрі робочої зони для  відрізку  час),  що

дорівнює  75 % робочої  зміни,  але не більш ніж 8 годин,  за умов

дотримання ГДКр.з.м.р.

     ГДКр.з.с.з.  встановлюється для речовин,  для яких характерні

кумулятивні властивості (речовини хроноконцентраційної дії).

 

     3.11. Експозиція  -  кількісна характеристика інтенсивності і

тривалості дії шкідливого фактора.

 

     3.12. Професійний  ризик  -  величина  ймовірності  порушення

(ушкодження) здоров'я   з   урахуванням   тяжкості   наслідків   у

результаті несприятливого впливу факторів виробничого середовища і

трудового процесу.  Оцінка  професійного  ризику   проводиться   з

урахуванням величини   експозиції   останніх,   показників   стану

здоров'я і втрати працездатності працівників.

 

     3.13. Захист  часом  -  зменшення шкідливого впливу шкідливих

факторів виробничого середовища і трудового процесу  на  працюючих

за  рахунок обмеження часу їхньої дії:  введення внутрішньозмінних

перерв,  скорочення робочого дня, збільшення тривалості відпустки,

обмеження стажу роботи в конкретних умовах.

 

     3.14. Здоров'я  -  це  стан  повного  фізичного,  духовного і

соціального благополуччя,  а  не  тільки  відсутність  хвороб  або

фізичних вад (преамбула Статуту ВООЗ ( 995_599 ).

 

     3.15. Професійні  захворювання  - захворювання,  у виникненні

яких  вирішальна  роль  належить  вплив)  несприятливих   факторів

виробничого середовища і трудового процесу.

 

     3.16. Професійна  захворюваність  -  показник числа виявлених

вперше протягом  року  хворих  із  професійними  захворюваннями  і

отруєннями,  розрахований на 100,  1000,  10000, 100000 працюючих,

які зазнають впливу шкідливих виробничих факторів.

 

     3.17. Виробничо-обумовлена  захворюваність  -  захворюваність

(стандартизована    за   віком)    на    загальні *   захворювання

різноманітної етіології (переважно  на  поліетіологічні),  що  має

тенденцію до зростання при збільшенні стажу роботи в несприятливих

умовах  праці  і  перевищує  таку  в  професійних  групах,  що  не

контактують із шкідливими факторами.

 

     3.18. Працездатність  -  стан  людини,  при  якому сукупність

фізичних,  розумових і емоційних можливостей  дозволяє  працюючому

виконувати роботу визначеного змісту, обсягу і якості.

 

     3.19. Роботоздатність  -  стан людини,  визначений можливістю

фізіологічних і психічних функцій організму,  що характеризує його

здатність  виконувати конкретну кількість роботи заданої якості за

необхідний інтервал часу.

 

     3.20. Робочий  день  (зміна)  -  встановлена   законодавством

тривалість (у годинах) роботи протягом доби.

 

     3.21. Постійне  робоче  місце  -  місце,  на  якому працівник

перебуває більше 50%  свого робочого часу.  Якщо при цьому  робота

виконується  на  різних дільницях робочої зони,  постійним робочим

місцем вважається вся зона (ДСТУ 2293-93).

 

        * Не віднесені до професійних.

 

        4. Гігієнічні критерії та класифікація умов праці.

 

     4.1. Принципи класифікації умов праці.

     Виходячи з  принципів  Гігієнічної класифікації,  умови праці

розподіляються на 4 класи:

     1 клас  -  ОПТИМАЛЬНІ  умови  праці  -  такі умови,  при яких

зберігається  не  лише  здоров'я  працюючих,   а   й   створюються

передумови для підтримання високого рівня працездатності.

     Оптимальні гігієнічні    нормативи    виробничих     факторів

встановлені  для  мікроклімату  і факторів трудового процесу.  Для

інших факторів за оптимальні умовно приймаються такі умови  праці,

за яких несприятливі фактори виробничого середовища не перевищують

рівнів, прийнятих за безпечні для населення.

     2 клас  -  ДОПУСТИМІ  умови  праці  - характеризуються такими

рівнями факторів виробничого середовища і трудового  процесу,  які

не  перевищують  встановлених  гігієнічних  нормативів,  а можливі

зміни  функціонального  стану  організму  відновлюються   за   час

регламентованого  відпочинку  або до початку наступної зміни та не

чинять несприятливого впливу на  стан  здоров'я  працюючих  та  їх

потомство в найближчому і віддаленому періодах.

     3 клас -  ШКІДЛИВІ  умови  праці  -  характеризуються  такими

рівнями шкідливих виробничих факторів,  які перевищують гігієнічні

нормативи  і  здатні  чинити  несприятливий  вплив   на   організм

працюючого та/або його потомство.

     Шкідливі умови  праці  за  ступенем  перевищення  гігієнічних

нормативів  та  вираженості  можливих  змін  в організмі працюючих

поділяються на 4 ступені:

     1 ступінь (3.1) - умови праці характеризуються такими рівнями

шкідливих факторів виробничого середовища  та  трудового  процесу,

які,  як правило,  викликають функціональні зміни,  що виходять за

межі фізіологічних коливань (останні відновлюються при тривалішій,

ніж   початок  наступної  зміни,  перерві  контакту  з  шкідливими

факторами) та збільшують ризик погіршення здоров'я;

     2 ступінь (3.2) - умови праці характеризуються такими рівнями

шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які

здатні  викликати  стійкі  функціональні  порушення,  призводять у

більшості    випадків    до    зростання     виробничо-обумовленої

захворюваності,  появи  окремих  ознак або легких форм професійної

патології (як правило,  без втрати професійної працездатності), що

виникають після тривалої експозиції (10 років та більше);

     3 ступінь (3.3) - умови праці характеризуються такими рівнями

шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які

призводять,  окрім зростання виробничо-обумовленої захворюваності,

до  розвитку  професійних  захворювань,  як  правило,  легкого  та

середнього ступенів важкості (з втратою професійної працездатності

в період трудової діяльності);

     4 ступінь (3.4) - умови праці характеризуються такими рівнями

шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які

здатні призводити до значного  зростання  хронічної  патології  та

рівнів захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, а також

до  розвитку  важких  форм  професійних  захворювань  (з   втратою

загальної працездатності);

     4 клас   -   НЕБЕЗПЕЧНІ   (ЕКСТРЕМАЛЬНІ)   -   умови    праці

характеризуються  такими  рівнями  шкідливих  факторів виробничого

середовища і трудового процесу,  вплив яких протягом робочої зміни

(або  ж  її  частини)  створює  загрозу  для життя,  високий ризик

виникнення важких форм гострих професійних уражень.

 

     4.2. Гігієнічні критерії оцінки умов праці при  дії хімічного

фактора.

     4.2.1. Ступінь шкідливості умов праці встановлюється згідно з

таблицею 4.11.1 за максимальними концентраціями шкідливих речовин,

а також за середньозмінними (при наявності ГДКс.з. та  відповідній

тривалості робочої зміни).

     4.2.2. При  одночасній  наявності  у  повітрі  робочої   зони

декількох   шкідливих  речовин  односпрямованої  дії   виходять  з

розрахунку суми відношень фактичних концентрацій кожної з  них  до

їх   ГДК.   Якщо   сума  не  перевищує  одиницю,  то  умови  праці

відповідають допустимим.

     4.2.3. Оцінку умов праці при наявності в повітрі робочої зони

двох та більшого  числа  шкідливих  речовин  різноспрямованої  дії

здійснюють наступним чином.

     При одночасній  дії  кожна  речовина  оцінюється  як  окремий

фактор, при цьому:

     - присутність  у  повітрі  будь-якого  числа  речовин,  рівні

впливу  яких  дорівнюють  ступеню  3.1,  не  підвищують  загальної

шкідливості умов праці;

     - три  речовини  та більше з рівнями впливу,  що відповідають

ступеню 3.2., переводять умови праці до ступеня 3.3;

     Переліки шкідливих  речовин  однонаправленої  дії  у  повітрі

робочої зони затверджуються головним державним санітарним  лікарем

України у встановленому порядку.

     - дві речовини та більше з рівнями  впливу,  що  відповідають

ступеню 3.3, підвищують ступінь шкідливості до ступеня 3.4.

     При одночасній дії двох та більшого числа речовин  у  рівнях,

що   відповідають   ступеню   3.4,  умови  праці  до  4  класу  не

переводяться.

     Віднесення умов  праці  до  цього  класу  може бути здійснене

виключно при наявності у повітрі робочої  зони  шкідливих  речовин

1-2  класів  небезпечності  та  речовин,  здатних викликати гостре

отруєння  або  таких,  які  мають  подразнювальні  властивості,  у

концентраціях, що відповідають класу 4.

     При послідовній дії  умови  праці  оцінюються  за  речовиною,

концентрація   якої   відповідає   найвищому   класу   та  ступеню

шкідливості.  При  цьому  тривалість  впливу   цієї   речовини   у

концентрації, яка перевищує ГДКр.з.м.р., повинна становити не менш

ніж 1 годину (для речовин переважно фіброгенної дії - не  менше  2

годин) за 8-годинну робочу зміну за умов загального сумарного часу

дії усіх речовин не менш ніж 50 % тривалості робочої зміни.

     4.2.4. Якщо  одна  речовина  має декілька специфічних ефектів

(канцерогенний,   алергенний,    фіброгенний,    гостроспрямований

механізм  дії  тощо),  оцінка умов праці проводиться за тим з них.

який відповідає вищому ступеню та  класу  шкідливості.  Наприклад,

якщо  концентрація  шкідливої  речовини,  яка є і канцерогеном,  і

алергеном,  перевищує ГДК в 1.1-3.0 рази. умови праці повинні бути

віднесені  до  ступеня  3.2,  виходячи  з  алергенних властивостей

речовини.

     4.2.5. При  роботі  з  речовинами,  що  можуть  потрапляти  в

організм через шкіру і мають відповідний  гігієнічний  норматив  -

граничне  допустимий рівень (ГДР),  клас умов праці встановлюється

відповідно до таблиці 4.11.1.  за рядком  "Шкідливі  речовини  3-4

класів небезпечності". Для шкідливих речовин 1 класу небезпечності

використовують  рядок  "Протипухлинні  лікарські  засоби,  гормони

(естрогени)".

 

     4.3. Гігієнічні критерії оцінки  умов  праці при дії факторів

біологічного походження.

     4.3.1. Ступінь шкідливості умов праці встановлюється згідно з

таблицею 4.11.2.

     4.3.2. Оцінку умов праці при наявності в повітрі робочої зони

одночасно  двох  або  більше   шкідливих   чинників   біологічного

походження (мікроорганізми-продуценти,  препарати, що містять живі

клітини та  спори  мікроорганізмів,  білкові  препарати)  або  при

наявності    ризику    професійного    контакту    з   патогенними

мікроорганізмами  здійснюють  за  найвищим  класом   та   ступенем

шкідливості.

     4.3.3. Біологічний фактор у загальній оцінці  умов  праці  за

ступенем  шкідливості  або  небезпечності  незалежно від кількості

шкідливих  чинників  біологічного  походження  рахується  як  один

самостійний фактор.

 

     4.4. Гігієнічні критерії впливу віброакустичних факторів.

     4.4.1. Ступінь шкідливості умов праці при  дії  на  працюючих

шуму,   вібрації,   інфра-  та  ультразвуку  залежно  від  величин

перевищення чинних нормативів  встановлюється  згідно  з  таблицею

4.11.3.

     4.4.2. Ступінь шкідливості та небезпечності  умов  праці  при

дії  віброакустичних  факторів  встановлюється  з  урахуванням  їх

часових характеристик (постійний,  непостійний  шум,  загальна  та

локальна    вібрація,    інфразвук,   повітряний   та   контактний

ультразвук).

     4.4.3. Визначення класу умов праці при дії виробничого шуму.

     4.4.3.1. Контроль за рівнями шуму та його оцінка здійснюються

згідно   з   Державними   санітарними  нормами  виробничого  шуму,

ультразвуку та інфразвуку N 3.3.6.037-99 ( va037282-99 )  та  ГОСТ

12.1.050-86, ГОСТ 12.1.003-83 *, ДСТУ 2867-94.

     Примітка. У таблиці  2.  ДСН  3.3.6.037-99  (  va037282-99  )

наведені  ГДР  шуму  для  основних найбільш типових видів трудової

діяльності і робочих місць,  що розроблені з урахуванням категорій

важкості і напруженості трудового процесу.

     4.4.3.2. Оцінка умов праці при впливі на працюючих постійного

шуму  здійснюється за результатами вимірів рівня звуку в "дБ А" за

шкалою "А" вимірювача шуму на часовій характеристиці "повільно".

     Примітка. Постійний  шум - шум,  рівень звуку якого за робочу

зміну змінюється у часі не більш ніж на 5 дБА при вимірюваннях  на

часовій характеристиці шумоміра "повільно".

     4.4.3.3. Оцінка  умов  праці   при   впливі   на   працюючого

непостійного    шуму    здійснюється   за   результатами   вимірів

еквівалентного рівня звуку інтегруючим вимірювачем  шуму.  У  разі

його   відсутності   еквівалентний   рівень  звуку  розраховується

відповідно до додатків 2 та 3 ДСН N 3.3.6.037-99 ( va037282-99 ).

     Примітка. Непостійний шум - шум, рівень звуку якого за робочу

зміну змінюється більш ніж на 5 дБА  при  вимірюванні  на  часовій

характеристиці шумоміра "повільно".

     4.4.3.4. При дії протягом зміни на працюючого шумів з різними

часовими (постійного, непостійного: шум. рівень якого коливається,

переривчастий,    імпульсний)    і    спектральними    (тональний)

характеристиками та різноманітних комбінацій таких шумів вимірюють

або  розраховують  еквівалентні  рівні  звуку.  У  цьому   випадку

виміряні  або  розраховані  еквівалентні рівні звуку імпульсного і

тонального шумів потрібно збільшити на 5 дБА, після чого одержаний

результат можна порівнювати із ГДР без внесення в нього зменшуючої

поправки, яка   встановлена   ДСН   N   3.3.6.037-99   (   п.5.2.)

( va037282-99 ).

     4.4.4. Визначення   класу   умов  праці  при  дії  виробничої

вібрації.

     4.4.4.1. Гігієнічна  оцінка  постійної  вібрації  (загальної,

локальної),  що діє на працюючих. здійснюється згідно з Державними

санітарними нормами виробничої  загальної  та  локальної  вібрації

N 3.3.6.039-99  (  va039282-99  ) - методом інтегральної оцінки за

частотою параметра, що нормується. При цьому для оцінки умов праці

вимірюють або розраховують коректований рівень віброшвидкості в дБ

відповідно до ДСН N 3.3.6.039-99 (додаток 9).

     Примітка. Постійна вібрація - вібрація, рівень віброшвидкості

якої змінюється не більш ніж у два рази ( 6 дБ) за робочу зміну.

     4.4.4.2. Гігієнічна  оцінка  непостійної вібрації (загальної,

локальної), що  діє  на  працюючих,  проводиться  згідно   з   ДСН

N 3.3.6.039-99  ( va039282-99 )  -  методом інтегральної оцінки за

еквівалентним     (по     енергії)      рівнем      віброшвидкості

(віброприскорення).  При цьому для оцінки умов праці вимірюють або

розраховують еквівалентний коректований рівень в дБ відповідно  до

ДСН N 3.3.6.039-99 (додаток 10).

     Примітка. Непостійна    вібрація    -    вібрація,     рівень

віброшвидкості  якої  змінюється  більш  ніж у два рази ( 6 дБ) за

робочу зміну.

     4.4.4.3. Оцінка  умов  праці  при дії на працюючих імпульсної

вібрації здійснюється залежно від величини вібраційного впливу  на

підставі  підрахунку  кількості вібраційних імпульсів за зміну при

піковому рівні віброприскорення від 120  до  160  дБ  залежно  від

тривалості імпульсу    відповідно    до    ДСН    N   3.3.6.039-99

( va039282-99 ) (додаток 12).

     Примітка. Імпульсна  вібрація  - вібрація,  яка складається з

одного чи декількох вібраційних впливів (наприклад  удару)  кожний

тривалістю менш ніж 1 с при періодичності менш ніж 5,6 Гц.

     4.4.4.4. При   комбінованій   дії   вібрації   різних   видів

(локальна,  загальна,  імпульсна)  загальна  оцінка проводиться за

найвищим класом та ступенем шкідливості фактора.

     4.4.5. Визначення класу умов праці при дії інфразвуку.

     4.4.5.1. Контроль  за  рівнями  інфразвуку  та  його   оцінка

здійснюються  згідно  з Державними санітарними нормами виробничого

шуму, ультразвуку та інфразвуку N 3.3.6.037-99 ( va037282-99 ).

     4.4.5.2. Оцінка  умов  праці  при  дії  постійного інфразвуку

здійснюється за результатами вимірів  загального  рівня  звукового

тиску  за  шкалою  "лінійна"  в  дБ Лін (за умови,  що різниця між

рівнями,  виміряними за шкалою "Лінійна" та "А" на  характеристиці

шумоміра "повільно", становить не менш ніж 10 дБ).

     Примітка. Постійний інфразвук - інфразвук,  рівень  звукового

тиску  якого змінюється не більш ніж на 10 дБ при вимірах на шкалі

шумоміра "лінійна" на часовій характеристиці "повільно".

     4.4.5.3. Оцінка умов праці при дії на працюючого непостійного

інфразвуку  здійснюється  за  результатами  виміру  чи  розрахунку

еквівалентного  (по енергії) загального рівня звукового тиску в дБ

Лін (екв) відповідно  до  додатків  2  та  3  ДСН  N  3.3.6.037-99

( va037282-99 ).

     Примітка. Непостійний інфразвук - інфразвук, рівень звукового

тиску  якого  змінюється  більш  ніж на 10 дБ при вимірах на шкалі

шумоміра "лінійна" на часовій характеристиці "повільно".

     4.4.6. Визначення  класу  умов праці при впливі на працюючого

ультразвуку.

     4.4.6.1. Контроль  за  рівнями  ультразвуку  та  його  оцінка

здійснюються згідно з Державними санітарними  нормами  виробничого

шуму.  ультразвуку  та  інфразвуку N 3.3.6.037-99 ( va037282-99 ),

ГОСТ 12.4.077-79  "ССБТ.  Ультразвук.  Метод  измерения  звукового

давления на рабочих местах" і ГОСТ 12.1.001-89 "ССБТ.  Ультразвук.

Общие требования безопасности".

     4.4.6.2. Оцінка умов праці при дії повітряного ультразвуку (з

частотами коливань в діапазоні від 12,5 до 100 кГц )  здійснюється

за  результатами вимірів рівня звукового тиску (в дБ) в нормованих

смугах із середньогеометричними  частотами,  що  охоплюють  робочу

частоту джерела ультразвукових коливань.

     4.4.6.3. Оцінка умов праці при  дії  контактного  ультразвуку

здійснюється    за    результатами   вимірів   пікового   значення

логарифмічного  рівня  віброшвидкості  (дБ)  на  робочій   частоті

джерела ультразвукових коливань.

     Примітка. При  одночасній  дії  контактного   і   повітряного

ультразвуку  ГДР  контактного  ультразвуку  слід  приймати на 5 дБ

нижче вказаного   в   ГОСТ   12.1.001-89   і   ДСН  N 3.3.6.037-99

( va037282-99 ).

 

     4.5 Класифікація умо
еще рефераты
Еще работы по разное