Реферат: Договір № -cl/2010 про надання послуг по підключенню та доступу до мережі Інтернет та пов’язаних з нею мереж


ДОГОВІР № _______-CL/2010

про надання послуг по підключенню та доступу до мережі Інтернет

та пов’язаних з нею мереж.

м. Луцьк «___» ___________ 2010 р.

Підприємство "Візор", що сплачує податок на прибуток на загальних підставах, в розмірі 25%, згідно п.10.1 ст.10 закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 року N 334/94-ВР, надалі за текстом Договору “Оператор”, в особі директора Чухрія Степана Степановича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і _________________________________________________________________________________________________________, що сплачує: ____________________________________________________________________________________________________, надалі за текстом Договору “Абонент”, в особі __________________________________________________________ , що діє на підставi: _____________________________________________________________________________________ і з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

^ 1. Предмет договору

Оператор відповідно до умов цього Договору з метою цілодобового приймання-передачі даних зобов'язується надати Абоненту послугу підключення та доступу до мережі Інтернет та пов’язаних з нею мереж (далі Послуга), а Абонент зобов’язується оплатити надану Послугу, на умовах вказаних в даному договорі. Вид під’єднання визначається специфікацією Послуги. (Додаток №1).

^ 2. Обов'язки та права cтopiн

2.1. Оператор зобов'язаний:

Виділити для приймання-передачі даних відповідний порт та підключити до нього Абонента. Підключення до мережі здійснюється за заявою абонента та після сплати рахунку на підключення і первинного авансу протягом десяти робочих днів з моменту зарахування цих коштів на рахунок Оператора;

Надати Послуги, пов'язані з прийманням - передачею даних та вести облік тривалості наданих Послуг. Початок надання Послуг фіксується актом про початок надання Послуг;

Надати можливість для забезпечення безпеки приймання – передачі інформації в мережі від несанкціонованого втручання з боку сторонніх осіб методами: Захист на базі VLAN, або Захист на базі фіксування MAC-адрес, або Захист на мережевому рівні, або Аутентифікація сервером RADіUS, або Vіrtual Prіvate Network – VPN, або FireWall (за вибором Абонента).

Надавати консультації з технології, технічних та програмних засобів взаємодії з мережами INTERNET, а також, при потребі, допомогу у виконанні робіт з під’єднання, тестування та експериментальної експлуатації обладнання, що забезпечує під’єднання (оплачується додатково);

Надсилати технічні, фінансові та організаційні повідомлення на електронну адресу Абонента: ____________________@________________________ .

^ 2.2. Абонент зобов'язаний:

Здійснювати приймання-передачу даних тільки у виділеному діапазоні адрес. Самовільна зміна виділеного діапазону адрес забороняється;

Для проведення під’єднання надати спеціалістам Оператора доступ до своїх технічних засобів для виконання робіт, передбачених цим Договором, а також надати Оператору необхідне для під’єднання обладнання, в тому числі кінцеві пристрої і канал зв’язку між своїм приміщенням і технічними засобами Оператора. Абонент надає площу для розміщення обладнання доступу до мережі. Обслуговує канал Абонент, в іншому випадку укладається додаткова угода;

Дотримуватись правил користування Послугами, опублікованими на сайтах www.internet.lutsk.ua, www.vizor.lutsk.ua, www.svitlan.lutsk.ua;

Самостійно контролювати свій фінансовий стан через сервіси, які надає Оператор (www.card.lutsk.ua, http://svitlan.lutsk.ua/statistic.php, https://statserv.vizor.lutsk.ua/card/card.cgi?cmd=account);

Абонент станом на 1 (перше) число кожного місяця підтримує авансову оплату на рівні або вище рівня місячної абонплати;

Абонент має підтримувати поточний стан свого рахунку додатнім.

Нести інші обов’язки передбачені чинним законодавством.

Не надавати Послуги третім особам.

Повідомляти Оператора про зміну адреси, номерів телефонів, реквізитів.

Оператор має право:

2.3.1. Встановлювати для Абонента кредит, обумовлений додатково.

2.3.2. При недотриманні Абонентом п.3 та. 2.2. Договору обмежити надання Послуг шляхом обмеження або припинення надання сервісів та доступу до обумовлених мереж із збереженням повної абонентської плати.

^ 2.4. Абонент має право:

2.4.1. Змінювати типи під’єднання та тарифні пакети, запропоновані Оператором, з 1-го числа наступного місяця, але не пізніше, ніж за три дні до початку наступного місяця.

2.4.2. Призупинити дію Договору з 1-го числа наступного місяця, письмово попередивши Оператора не пізніше, ніж за три дні до початку наступного місяця.


^ 3. Вартість Послуг та умови оплати.

3.1. Вартість Послуг, які надаються за цим договором, визначена в Додатку №2, який є невід’ємною частиною цього договору.

3.2. Оплата по цьому договору включає в себе:

3.2.1. Плату за підключення;

3.2.2. Щомісячну абонентську плату, оплату трафіка;

3.2.3. Плату за Послуги, обумовлені пунктом 2.1.4. цього Договору.

3.2.4. Плату за повторне підключення/встановлення програмного забезпечення.

3.2.5. Плату за надання додаткових інформаційних сервісів.

3.3. Сторони погодились, що Оператор залишає за собою право змінювати вартість Послуг. Про зміну вартості Послуг Оператор зобов’язаний повідомити Абонента не пізніше 5-ти днів до моменту встановлення іншої вартості Послуг.

3.4. Сторони дійшли згоди, що для визначення та обліку обсягів наданих Послуг (які впливають на вартість Послуг за відповідний період) будуть використовуватись показники технічних засобів Оператора. До таких показників належать показники щодо:

обсягів прийнятої/переданої Абонентом інформації (Кілобайт/Мегабайт/Гігабайт) та відсотковий показник завантаження каналу;

походження та/або призначення прийнятої/переданої Абонентом інформації (трафік);

тривалості зв’язку Абонента із мережею, тощо.

Поточні оплати Абонент проводить керуючись пунктом 2.2.

Абонент не звільняється від оплати послуг, якщо з незалежних від Оператора причин він не отримав електронних повідомлень.

3.7. У випадку неотримання Послуг з незалежних від Абонента причин, плата за цей період не нараховується. Про неотримання Послуг Абонент, або Оператор негайно повідомляють один одного електронною поштою, факсом або по телефону, що вказані в юридичній адресі сторін. В іншому випадку Послуги вважаються отриманими.

Дія Договору розповсюджується на додаткові підключення установ Абонента, з відповідним оформленням додатків до Договору.

^ 4. Відповідальність сторін.

Оператор не несе відповідальності:

• за несправності обладнання, яке йому не належить, але є складовою мережі;

• за якість роботи ліній зв'язку та сервісів, наданих іншими установами;

• за зміст та захист інформації, переданої чи прийнятої Абонентом через мережу;

• за збитки будь-якого характеру, що були спричинені Абоненту чи третій стороні під час роботи Абонента в мережі, в тому числі спричинені вірусною активністю.

За невиконання сторонами договірних зобов’язань, обидві сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

За несвоєчасну оплату Послуг, в терміни передбачені п. 3.5. Договору, Абонент сплачує на користь Оператора пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період прострочення платежу, за кожен день прострочення.

Оператор не несе відповідальності перед Абонентом за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань, з надання Послуг згідно цього Договору унаслідок дії непереборної сили (п.6 Договору), викрадання чи пошкодження зловмисниками комунікаційного обладнання, або з вини Абонента.

Абонент несе відповідальність і ризики за використання інформаційних ресурсів мережі.

^ 5. Порядок вирішення спорів.

Вci спори i суперечності, пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом пepeговорів. У випадку, якщо сторони не прийшли до згоди, то справа підлягає вирішенню в суді.

Обставини непереборної сили (форс-мажор).

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх обов'язків у випадках, які виникли не з їх вини після укладання Договору.

Випадками непереборної сили є: війна, військові дії, повстання, пожежі, мобілізація, страйки, епідемії, вибухи, дорожні і природні катастрофи, погодні умови, акти органів влади, які впливають на виконання зобов’язань й інші події, які суд визнає як обставини непереборної сили.

^ 7. Загальні умови.

7.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31.12.2010 року. У випадку, якщо жодна із сторін Договору не пізніше двадцяти днів до закінчення терміну його дії не заявить клопотання про його припинення договір вважається пролонгованим на наступний календарний рік.

7.2. Даний Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

7.3. При вирішенні питань, не врегульованих цим Договором сторони керуються чинним законодавством.

7.4. Всі зміни і доповнення до Договору мають юридичну силу при умові, якщо вони викладені письмово і підписані представниками обох сторін та скріплені печатками.ОПЕРАТОР
АБОНЕНТ

Підприємство „Візор”


Юридична адреса:

43018, Україна, Волинська обл.,

м. Луцьк, вул. Потебні, 50

 

Юридична адреса:Телефон: (0332) 288 888

 
ВФ ВАТ „КРЕДОБАНК”, м. Луцьк

 
Поточний рахунок: 260030108718МФО:303224^ ІПН:133500003179, СППДВ:02578106Код ЄДРПОУ: 13350003
Директор

___________________________ С.С. Чухрій


8. Юридичні адреси, банківські реквізити, підписи сторін

Додаток № 1 до Договору - № _______-CL/2010

Від «___» _________ 2010 р.


^ СПЕЦИФІКАЦІЯ ПОСЛУГИ

1. Тип Послуги: - під’єднання до мережі СвітLAN.

2. Контактні дані Абонента:  


^ Підключення за адресою:
Відповідальний:
Тел./факс:

3. Технічні параметри підключення Абонента:

E-mail:
Login:*
Pass:*
ІР-адрес:
Mask (маска мережі):

255.255.255.252

Gate (основний шлюз):
Основний DNS:

193.109.144.3

Альтернативний DNS:

193.109.145.194


*УВАГА: Пароль дійсний на доступ до статистики та поштової скриньки.

Змінити пароль та працювати з поштовою скринькою можна на сервері vipmail.lutsk.uaСервіси мережі та контакти Оператора:

Поштові сервіси:

Сервер статистики:

http://www.internet.lutsk.ua або http://www.svitlan.lutsk.ua/statistic.php

SMTP-сервер

mail.vizor.lutsk.ua

Поповнення та слідкування за електронним рахунком:

www.card.lutsk.ua

<Зареєстрований користувач>

Поповнення електронного рахунку здійснюється за допомогою Інтернет-карки „Візор3в1”

POP3-сервер

mail.vizor.lutsk.ua

Веб-сервер

https://vipmail.lutsk.ua

Сервер технічної пiдтримки:

support.vizor.lutsk.ua

Сервер новин:

Наші контакти:

43018, м. Луцьк, вул. Потебнi, 50

(0332) 288 888 e-mail: info@vizor.lutsk.ua

NNTP-сервер

nntp.vizor.lutsk.ua

Правила користування:

www.svitlan.lutsk.ua, www.vizor.lutsk.ua;
УВАГА: При роботі в мережі Інтернет необхідна наявність на комп’ютері користувача поновленого антивірусного програмного забезпечення.ОПЕРАТОР
АБОНЕНТ

Підприємство „Візор”
_____________________________


Директор_______________________ С. С. Чухрій

________________:________________________


«___» _________ 2010 р.
«___» _________ 2010 р.
Додаток № 2 до Договору - № __________-CL/2010

Від «__» ______________ 2010 р.


Протокол узгодження договірної ціни

Форма оплати Послуг Оператора – авансова. Оплата здійснюється згідно рахунку Оператора, виставленого по електронній пошті, факсу, або звичайним листом.

Оплата Послуг за користування мережою СвітLAN:


^ 1.1. Пакет "Класичний" Назва Послуги

Ціна з ПДВ, грн.

Щомісячна обов’язкова оплата за з'єднання з мережею ^ СвітLAN,

використання ресурсів мережі СвітLAN

24
Оплата Послуг за користування мережею Інтернет


^ 1.1. Пакет " Безмежний Дім "*

№ тарифу

Абонентська плата, грн./міс

Швидкість вихідна/вхідна

* Послуга надається для індивідуального використання і передбачає підключення виключно одного пристрою.


^ 1.2. Пакет " Безмежний Офіс "*

№ тарифу

Абонентська плата, грн./міс

Швидкість вихідна/вхідна

^ 3.1. Пакет "Економний"

№ тарифу

Абонентська плата, грн.

Оплачено трафіка, Мб

Вартість
1 Мб оплаченого
трафіка

9oo - 20oo год.

7oo - 9oo;
20oo - 24oo
Субота --9oo - 20oo

24oo - 7oo
Неділя --
7oo - 24oo год.

^ 3.2. Пакет "Домашній"

№ тарифу

Абонентська плата, грн.

Швидкість кбіт/сек.

8oo - 20oo год.

^ Швидкість кбіт/сек.

20oo - 8oo год.

Субота - Неділя
(цілодобово)^ 3.3. Пакет " Класичний - необмежений "

№ тарифу

Швидкість Кбіт/с

Абонентська плата, грн.

Всі розрахунки проводяться в національній валюті.

* Всі ціни вказані з врахуванням ПДВ.ОПЕРАТОР
АБОНЕНТ

Підприємство „Візор”
_____________________________


Директор_______________________ С. С. Чухрій

________________:________________________


«___» _________ 2010 р.
«___» _________ 2010 р.
^ АКТ

про початок надання Послуг

у відповідності до Договору № _______-CL/2010

про надання послуг по підключенню та доступу до мережі Інтернет

та пов’язаних з нею мереж

м. Луцьк «___» _________ 2010 р.

__________________________________________________________________________________, надалі за текстом “Абонент”, в особі _____________________________________________________________________________, що діє на підставi ___________________________________, з однієї сторони, і Підприємство "Візор", надалі за текстом “Оператор”, в особі директора Чухрія Степана Степановича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей акт про наступне:

Оператор відповідно до договору № _______-CL/2010 про надання Послуг по підключенню та доступу до мережі Інтернет та пов’язаних з нею мереж від «___» _________ 2010 року розпочав надання Абоненту Послуг для цілодобового приймання-передачі даних та доступу до мережі Інтернет та пов’язаних з нею мереж за вказаним Договором.

Надання Послуг розпочато «___» _________ 2010р.

Даний акт складений у двох примірниках та є невід’ємною частиною договору № _______-CL/2010 про надання Послуг по підключенню та доступу до мережі Інтернет та пов’язаних з нею мереж від «___» _________ 2010 року.


^ Підписи сторін:


ОПЕРАТОР
АБОНЕНТ

Підприємство „Візор”
_____________________________


Директор_______________________ С. С. Чухрій

________________:________________________


«___» _________ 2010 р.
«___» _________ 2010 р.

еще рефераты
Еще работы по разное