Реферат: Методи та засо6и тестування, відладки та діагностики зот. Вступ. Мета та задачі курсу


Методи та засо6и тестування, відладки та діагностики ЗОТ.

Вступ. Мета та задачі курсу.

Важко назвати таку галузь народного господарства, прогрес в якій не пов'язаний з досягненнями у галузі радіоелектронних (РЕЗ) і електронних обчислювальних засобів (ЕОЗ). До основи функціонування РЕЗ і ЕОЗ покладені принципи радіотехніки, електроніки і, відповідно, обчислювальної техніки. Проектування, конструювання та виготовлення РЕЗ і ЕОЗ здійснюють на базі електрорадіоелементів (елементів), як дискретних (транзистори, діоди, резистори, конденсатори, котушки індуктивності та ін.), так і інтегральних схем (ІС). Так як методи та пристрої для випробовувань РЕЗ і ЕОЗ, як правило, аналогічні, то в подальшому нами прийняте спільне найменування означених засобів - електронні засоби (ЕЗ).

Найбільш перспективними у конструктивному і технологічному відношенні на даний час є ЕЗ, що виконуються на базі ІС і мікросборок, відповідним чином закріплених і скомутованих на друкованій платі. Сучасні ЕЗ характеризуються широкими функціональними можливостями і високим ступенем інтергації. Прикладом можуть служити електронні блоки ЕЗ передачі, прийому, зберігання, перетворення і відображення інформації, що застосовуються у сучасній техніці і представляють сукупність інтегральних схем і функціональних вузлів, які містять сотні тисяч елементів на кристалі (пластині) площею кілька десятків квадратних міліметрів.

Іншим прикладом служать однокристальні ЕОМ. Якість і надійність таких ЕЗ визначаються точністю і стабільністю технологічного процесу, яких навряд чи можна досягнути без ефективного контролю як у процесі виготовлення ЕЗ, так і при наступній експлуатації. Суттєва роль при цьому відводиться випробовуванням, за результатами яких приймають рішення про доцільність подальшого виготовлення ЕЗ, вдосконалення їх конструкції і технології виготовлення, уточнюють умови експлуатації. Саме цим пояснюється той факт, що у більшості ведучих зарубіжних фірм до 60% вартості продукції, що випускається необідно витрачати на її випробовування [1, 2]. Недостатня увага, що приділялася у СРСР цьому питанню, стала причиною введення свого часу Державного приймання, що в свою чергу показало слабу підготовку з питань контролю і випробовувань інженерно-технічних працівників, які займаються розробкою і випуском продукції, низьку якість контрольно-вимірювальних засобів і пристроїв для випробовувань, малу ефективність методів випробовувань. Також треба відзначити наявність психологічної проблеми у розробників ЕЗ (особливо у молодих спеціалістів), які часто не готові до того, що крім розробки, виготовлення і налагодження вони повинні ще доводити замовнику ЕЗ, що розроблено і виготовлене саме те, що останній хотів мати.

У підручнику обгрунтовується необхідність проведення випробовувань на стадіях дослідження і проектування виробів з метою підвищення якості останніх, а на стадії виготовлення - з метою оцінки їх якості. Розглядається залежність видів випробовувань від зовнішніх діючих чинників, сучасні фізичні і математичні моделі випробовувань, зміст програм і методик випробовувань, принцип дії і конструктивні особливості пристроїв для випробовувань. На конкретних прикладах показаний вплив різних видів випробовувань на властивості матеріалів, з яких виготовлені ЕЗ, на параметри і характеристики виробів, а також залежність результатів випробовувань від технічних можливостей пристроїв для випробовувань.

У підручнику розглянуті принципи і методи тестування, налагодження і контролю ЕЗ, документального їх оформлення. Підручник буде корисний студентам при виконанні курсових і дипломних проектів, вивченні суміжних дисциплін.


Контроль та випробовування як засіб підвищення якості електронних засобів. Життєвий цикл виробу і види контролю виробу.

Як відомо, якість – це сукупність властивостей, що визначають здатність виробу задовільняти вимоги користувача. Згідно цього визначення якість можна визначити тільки на самому кінцевому етапі циклу життя виробу, який проектується.

Якість ЕЗ обумовлює їх конструктивні, технологічні, економические і інші параметри. Якість як властивість закладається в процесі розробки і виготовлення ЕЗ, а об'єктивно оцінюється в процесі експлуатації. Однак інформація що отримується при цьому є: по-перше, недостатньою, оскільки не всі параметри ЕЗ, необхідні для оцінки якості, вимірюються в умовах експлуатации, а по-друге, спізнілою, бо на виготовлення ЕЗ вже витрачені великі кошти. Ця проблема посилюється з подальшою мікромініатюрізацією ЕЗ, коли цілі блоки виконуються у вигляді інтергальних схем (ІС), що є неремонтопридатними.

На рис. 1.1 зображена послідовність процесу розробки, проведення і експлуатації ЕЗ, що в загальному вигляді показує місце і значимість контрольних і випробовувальних операцій у виробництві виробів. Як видно з рис. 1.1, контроль якості ЕЗ може здійснюватися на етапах:

розробки (всебічне дослідження всіх властивостей ЕЗ, що визначають якість виробів);

виконання технологічних операцій при виготовленні ЕЗ, включаючи вхідний контроль параметрів електрорадіоелементів;

випробовування готових ЕЗ (атестація виробів на відповідність необхідній якості);

експлуатації (перевірка відповідності якості ЕЗ вимогам НТД).

При виготовленні ЕС розрізняють контроль готових виробів або напівфабрикатів і контроль технологічного процесу (ТП) їх виготовлення. Контроль виробів або напівфабрикатів - це сукупність операцій, спрямованих на виявлення дефектних виробів або напівфабрикатів у процесі їх виробництва. Під контролем ТП, як правило, розуміють операційний контроль виробу або процесу під час виконання або після завершення технологічної операції. Прикладом технологічного контролю може служити перевірка температури жала паялника під час виконня паяння мікросхем або дискретних виробів на друкованій платі.

Якість виробу закладається саме на етапі 1.

У зв’язку з надзвичайною важливістю етапа розробки усі його стадії стандартизуються згідно зо ГОСТ 2.103-68. Стадии разработки.

Стандарт встановлює стадії розробки конструкторської документації виробів усіх галузей промисловості і етапи виконання робіт (таблиця 1.1).

Ескізний проект (ЕП) - сукупність КД, які повинні містити принципові конструкторські рішення, які дають загальне уявлення про будову і принципі роботи виробу, а також дані, що визначають призначення, основні параметри і габаритні розміри розроблюваного виробу.

ЕП після узгодження і затвердження в установленому порядку є підставою для розробки технічного проекту (ТП) або робочої КД.
Таблиця 1.1
Стадії розробки

Етапи виконання робіт

Технічні пропозиції

Підбір матеріалів

Розробка ТП з присвоєнням документам літери “П”.

Розгляд і затвердження ТП.

Ескізний проект

Розробка ЕП з присвоєнням документам літери “Е”.

Виготовлення і випробовування макетів (при необхідності).

Розгляд і затвердження ЕП.

Технічний проект

Розробка ТП з присвоєнням документам літери “Т”.

Виготовлення і випробовування макетів (при необхідності).

Розгляд і затвердження ТП.

Робоча конструкторськ документація:

а) дослідного взірця (дослідної партії) виробу;

Розробка конструкторської документації (КД), призначеної для виготовлення і випробовувань дослідного взірця (дослідної партії) без присвоєння літери.

Виготовлення і попередні випробовування дослідного взірця (дослідної партії).

Корекція КД за результатами виготовлення і попердніх випробовувань дослідного взірця (дослідної партії) з присвоєнням літери “О”.

Приймальні випробовування дослідного взірця (дослідної партії).

Корекція КД за результатами приймальних випробовувань дослідного взірця (дослідної партії) з присвоєнням літери “О1”.

б) серійного (масового) виробництва

Виготовлення і виробовування установочної серії за документацією з літерою “О1”.

Корекція КД за результатами виготовлення і випробовувань установочної серії, а також за результатами оснащення технологічного процесу виготовлення виробу, з присвоєнням КД літери “А”.

ТП - сукупність КД, які повинні містити закінчені конструкторські рішення, які дають повне уявлення про будову виробу, а також дані для розробки робочої документації.

ТП після узгодження і затвердження в установленому порядку є підставою для розробки робочої КД.

Контроль на етапі 2 - це випробовування (тестування) складових частин виробу для оцінки їх якості, контроль на етапі 3 - це випробовування (тестування) виробу для оцінки його якості. На етапі 4 досліджується вплив реального середовища на виріб. Контроль на етапі 5 повинен повторювати контроль на етапі 3.


Ціна помилки.

Для предмету ”Методи та засоби тестування, відладки та діагностики ЗОТ” важливим є визначення зв’язку між часом внесення помилки і часом її виявлення і виправлення, визначення так званої ціни помилки. Рис. 2.1 дає уявлення про ціну помилки для багатосерійного виробництва. На рисунку позначено:

T1, T2 – відповідно моменти внесення і виявлення помилки;

Δ – ціна виправлення помилки.
Найлегше виправити помилку на першому етапі – коли виріб існує лише на папері або в електронному вигляді. Найскладніше – на останньому, коли помилка, закладена на одному аркуші схеми, перетворилася на тисячі або мільйони непрацездатних виробів. Але на першому етапі – на етапі проектування і найскладніше виявити помилку, оскільки немає реальних взірців, роботу яких можна перевірити. Тому надзвичайо важливе значення набуває моделювання виробу на етапі проектування. І треба мати на увазі, що ціна якісних засобів проектування і моделювання набагато менша ціни, яку доведеться заплатити у випадку пізнього виявлення помилки.Випробовування - основна форма контролю. Основні документи при проведенні розробки, їхній зв'язок.

Випробовування як основна форма контролю ЕС являє собою експериментальне визначення при різноманітних впливах кількісних і якісних характеристик виробів при їх функціонуванні. При цьому як самі вироби, що випробовуються, так і впливи можуть бути змодельовані. Цілі випробовувань різні на різних етапах проектування і виготовлення ЕЗ. До основных цілей випробовування, спільним для всіх ЕЗ, можна віднести:

вибір оптимальних конструктивно-технологічних рішень при створенні нових виробів;

доводку виробів до необхідного рівня якості;

об'єктивну оцінку якості виробів при їх постановці на виробництво, в процесі виробництва і при технічному обслуговуванні;

гарантування якості виробів при міжнародному товарообміні.

Випробовування служать ефективним засобом підвищення якості, вони дозволяють виявити:

недоліки конструкції і технології виготовлення ЕЗ, що призводять до зриву виконання заданих функцій в умовах експлуатації;

відхилення від вибраної конструкції або прийнятої технології, допущені у виробництві;

приховані випадкові дефекти матеріалів і елементів конструкції, що не піддаються визначенню існуючими методами технічного контролю;

резерви підвищення якості і надійності конструктивно-технологічного варіанту виробу, що розробляється.

За результатами випробовувань виробів у виробництві розробник ЕЗ встановлює причини зниження якості. Якщо ці причини встановити не вдається, удосконалюють методи і засоби контролю виробів і техпроцес їх виготовлення.

Для підвищення якості ЕЗ, що випускаються на кінцевих операціях техпроцесу їх виготовлення, проводять попередні випробовування, що дозволять виявити вироби із прихованими дефектами. Режими цих випробовувань вибирають такими, щоб вони забезпечували відкази виробів, що містять приховані дефекти, і в той же час не виробляли ресурсу тих виробів, що не містять дефектів, які викликають відкази при експлуатації. Такі попередні випробовування часто називають технологічними тренуваннями (термострумове тренування, электротренування, тренування термоциклами і ін.).

Документом, з якого починаэться життэвий цикл виробу, э технічне завдання (ТЗ), в якому викладені вимоги до виробу. Кожна вимога в ТЗ починається виразом: “Виріб повинен...”.

ТЗ набуває чинності, коли його підписують дві юридичні особи – Замовник і Виконавець. Як правило, ТЗ складається Замовником і написано воно в термінах і виразах, які розуміє Замовник, який в багатьох випадках не знайомий з обчислювальною технікою, її термінологією, кількісними і якісними показниками. Тому Виконавець (розробник обчислювальної техніки) переписує ТЗ на зрозулілій йому мові – складає так звані технічні пропозиції (ТП), де викладені до розробки, як засобу обчислювальної техніки:

тип центрального процесора, його тактова частота, система команд, сумісність;

об’эм оперативної і постійної пам’яті;

параметри накопичувачів інформації;

набір і параметри контролерів і інтерфейсів і таке інше.

ТП так само підписуют Замовник і Виконавець і після цього ТП є підставою для проведення роботи. (З набуттям досвіду сумісної роботи Замовник і Виконавець можуть разом складати ТЗ, з вимогами і в термінах, зрозумілих виконавцю. Тоді потреба в ТЗ відпадає).

Одночасно з написанням ТП Виконавець повинен вже передбачати, як будуть проходити випробовування виробу, і яким додатковим вимогам (по відношенню до вимог Замовника) повинен задовільняти виріб для їх проведення.

Під час узгодження ТЗ і ТП Виконавець повинен слідкувати, щоб серед вимог не було таких, виконання яких неможливо перевірити. Наприклад, не можна в ТЗ писати, що спеціалізований комп’ютер повинен бути маленьким, легким, повинен споживати малу потужність, бути швидкодіючим. Виконання цих вимог перевірити неможливо. У вимогах повинні бути тількі кількісні показники. Наведені вище вимоги потрібно переписати у такому вигляді:

спеціалізований комп’ютер повинен мати об’єм не більше 3 дм2;

спеціалізований комп’ютер повинен мати вагу не більше 0,5 кг;

спеціалізований комп’ютер повинен споживати потужність не більше 1 Вт;

спеціалізований комп’ютер повинен виконувати за секунду не менше 106 операцій з плаваючою комою над 32-розрядними числами ;

тактова частота спеціалізованого комп’ютера повинна бути не менше 100 МГц.

Перевірка деяких вимог ТЗ може призвести до введеня в склад виробу додаткових (в принципі, не потрібних Замовнику) вузлів. Наприклад, щоб перевірити тактову частоту, необхідно вивести тактові сигнали на якийсь зовнішній технологічний роз’єм, до якого можна під’єднати частотомір. Це призводить до збільшення ціни виробу, про що Замовника треба попереджати як умога раніше. 60% ціни виробу, які припадають на випробовуваннь складаються і з таких витрат.

Для проведення випробовувань Виконавець складає і узгоджує з Замовником технічні умови на виріб (ТУ), в яких разом з іншими характеристиками виробу описуються Програма перевірки виробу (що саме перевіряти) і Методика перевірки (як буде проходити перевірка).

При цьому Програма перевірки повторює усі вимоги ТЗ. Зв’язок між основними документами ілюструє рис. 2.1.

Для складних виробів Виконавець може розбити зовнішнє ТЗ на внутрішні часткові ТЗ (ЧТЗ) на окремі підсистеми виробу. Наприклад, ТЗ на обчислювальну систему може бути переписано у вигляді таких ЧТЗ:

ЧТЗ на розробку цифрового апаратного забезпечення;

ЧТЗ на розробку аналогового апаратного забезпечення;

ЧТЗ на розробку системи живлення;

ЧТЗ на розробку тестового програмного забезпечення;

ЧТЗ на розробку функціонального програмного забезпечення і таке інше.

Як результат реалізації ЧТЗ формується спрощений варіант ТУ, якій містить тільки програму і методику перевірки підсистеми і носить відповідну назву – Програма і Методика перевірки (ПМ). На підставі ПМ розробляється ТУ на виріб (рис. 2.2).
Основні принципи побудови ТЗ, ТП, ТУ, ПІМ.

Структура технічного завдання (ТЗ) визначається стандартом ГОСТ ______ и складається з таких розділів:

Структура технічних пропозицій (ТП) визначається ГОСТ 2.103-68 ”Стадии разработки”, ГОСТ 2.118-73 “Техническое предложение”.

ТП - це сукупність конструкторських документів, які повинні містити технічні і техніко-економічні обгрунтування доцільності розробки документації виробу на підставі аналізу ТЗ замовника і різних варіантів можливих рішень виробу, порівняльної оцінки рішень з врахуванням конструктивних і експлуатаційних особливостей розроблюваних і існуючих виробів, а також патентний пошук.

ТП після узгодження і затвердження в установленому порядку є підставою для розробки ескізного (технічного) проекту.

ТП розробляється, у випадку, коли це передбачено ТЗ, з метою виявлення додаткових або уточнених вимог до виробу, які не могли бути вказані у ТЗ, і це доречно зробити на підставі попередного конструкторського опрацьовання і аналізу різних варіантів виконання.

Пояснююча записка ТП, де викладені результати опрацьовання і аналізу, містить такі розділи:

вступ;

призначення і область застосування розроблюваного виробу”;

технічна характеристика виробу;

опис і обгрунтування обраної конструкції;

розрахунки, що підтверджують працездатність і надійність конструкції;

опис організації робіт з використанням розроблюваного виробу;

очікувані техніко-еконмічні показники;

рівень стандартизації і уніфікації.

Структура технічних умов (ТУ) визначається міждержавним стандартом ГОСТ 2.113-95 “Технические условия” і методичними вказівками КНД50-009-93 “Типова побудова технічних умов”.

ТУ складають на вироби, призначені для самостійної поставки споживачу. При погодженні замовника і розробника ТУ можуть бути складені на окремі складові частини виробу.

ТУ є невід`ємною частиною комплекта конструкторської або іншої технічної документації на продукцію, і при відсутності документації повинні містити повний комплекс вимог до продукції, її виготовлення, контролю і приймання.

ТУ повинні містити вступну частину і розділи, розташовані у такій послідовності:

технічні вимоги;

вимоги безпеки;

вимоги охорони навколішнього середовища;

правила приймання;

методи контролю;

транспортування і збереження;

вказівки з експлуатації;

гарантії виробника.

При необхідності ТУ можуть бути доповнені іншими розділами (підрозділами) або в них можуть бути не включені окремі розділи (підрозділи), або окремі розділи (підрозділи) можуть бути об`єднані в один.

Вступна частина повинна містити назву продукції, її призначення, область застосування і умови експлуатації. У кінці вступної частини наводять приклад запису прдукції в інших документах або при її замовленні.

У розділі “Технічні вимоги” повинні бути наведені вимоги і норми, які визначають показники якості і споживницькі (експлуатаційні) характеристики продукції.

Розділ в основному повинен складатися з таких підрозділів:

основні параметри і характеристики (властивості);

вимоги до сировини, матеріалів, покупних виробів;

комплектність;

маркування;

пакування,

У підрозділі “Основні параметри і характеристики (властивості)” розміщують:

1) основні параметри і характеристики, що характеризують тип (вид, марку, модель) продукції і, при необхідності, дають її зображення з габаритними, встановчими і під`єдувальними розмірами або посилання на конструкторські або інші технічні документи з вказівкою на їхнє позначення;

2) вимоги до призначення, що характеризують властивості продукції, визначають її основні функції, для виконання яких вона призначена в заданих умовах, вимоги з сумісності і взаємозамінності. Наприклад, вимоги з продуктивності, точності, швидкості обробки, міцності, калорійності;

вимоги до складу і стрктури, фізико-хімічних, механічних та інших властивостей;

вимоги до функціональної, геометричної, біологічної, електромагнітної, електричної, міцністної, програмної, технологічної, метрологічної, діагностичної, організаційної, інформаційної і іншим видам сумісності;

3) вимоги до надійності щодо виконання продукцією своїх функцій з заданою ефективністю в заданому інтервалі часу і їх збереженням при заданих умовах технічного обслуговування, ремонту, збереження і транспортування, в тому числі кількісні вимоги, у вигляді значень компексних показників надійності продукції і (або) одиничних показників її безпечності, довговічності, ремонтоздантості і збережності;

4) вимоги радіоелектронного захисту до продукції;

5) вимоги до стійкості щодо зовнішних впливів і живучості, направлені на забезпечення працездатності продукції при впливах і (або) після впливів оточуючих об`єктів і природного середовища або спеціальних середовищ, в тому числі:

а) вимоги стійкості до механічних впливів (вібраційним, ударним, зкручуванню, вітровим і т.п.);

б) вимоги стійкості до кліматичних впливів (коливання температури, вологості і атмосферного тиску, сонячної радіації, атмосферних опадів, соленого (морського) туману, пилюки, води і т.п.);

в) вимоги стійкості до спеціальних впливів (біологічних, радіоелектронних, хімічних, в тому числі агресивних газів, миючих засобів, палива, мастил і т.п., електромагнітних полыв, засобыв дезактивації, дегазації, дезинфекції і т.п.);

6) вимоги до ергономіки;

7) вимоги економного використання сировини, матеріалів, палива, енергії і трудових ресурсів;

8) вимоги технологічності, направлені на пристосування продукції до виготовлення, експлуатації і ремонту з мінімальними витратами при заданих показниках якості;

9) конструктивні вимоги у формі конкретних конструктивних рішень, що забезпечують найефективніше виконання продукцією її функцій, а також раціональність під час її розробки, виготовлення і примінення (гранично допустимі масу і габаритні розміри продукції, забезпечення зовнішних зв`язків і взаємодії з іншими виробами, їх сумісність, взаємозамінність, напрям обертання, напрям переміщення і т.п.);

кнструкційні матеріали, види покриття і їх функціональне призначення;

вимоги щодо виключення можливості неправильного збирання або неправильного під`єдання кабелів, шлангів і інших помилок обслуговуючого персоналу під час технічного обслуговування і ремонту;

примінення базових конструкцій і базових виробів;

агрегатування і блочно-модульна побудова виробу і т.п.

Вимоги розділу “Основні параметри і характеристики (властивості)” вказують стосовно режимів і умов експлуатації продукції і її випробовувань.

У підрозділі “Вимоги до сировини, матеріалів, покупних виробів” встановлюються вимоги:

до покупних виробів, рідин, мастил, фарб і матеріалів (продуктів, речовин);

до дефіцитних і дорогоцінних матеріалів, металів і сплавів, порядку їхнього обліку;

до вторинної сировини і відходам промислового виробництва,

У підрозділі “Комплектність” встановлюють окремі частини виробу, що входять до комплекту його поставки, запасні частини до виробу, інструмент і приспособи, матеріали і т.п., а також документацію, яка поставляється разом з виробом.

У підрозділі “Маркування” встановлюють:

місце маркування;

вмістиме меркування;

спосіб нанесення маркування.

У підрозділі “Пакування” встановлюють вимоги до пакувальних матеріалів, спосіб пакування і т.п.

У розділі “Вимоги безпеки” встановлюють вимоги, які повинні містити всі види допустимої небезпеки, і які встановлюються таким чином, щоб забезпечувалася безпека продукції на протязі усього строку її служби (годності).

У розділі “Вимоги охорони навколішнього сердовища” встановлюють вимоги для попередження шкоди навколішньому природному середовищу, здоров’ю і генетичному фонду людини під час випробовувань, збереження, транспортування, експлуатації (використання) і утилізації продукції, небезпечної в екологічному відношенні.

У розділі “Правила приймання” вказують:

порядок контролю продукції, порядок і умови пред`явлення і приймання продукції органами технічного контролю підприємства-виробника і споживачем (замовником);

розмір партії, що пред`являється;

необхідність і час витримки продукції до початку приймання;

супроводжувальну користувацьку документацію;

а також порядок оформлення результатів приймання.

У залежності від характрера продукції встановлюють програми випробовувань (наприклад, прийомо-здавальних, періодичних, типових, на надійність). Для кожної категорії випробовувань встановлюють:

періодичність їх проведення;

кількість взірців, що контролюються;

перелік контрольованих параметрів, норм, вимог і характеристик продукції;

послідовність в якій здійснюється контроль.

При вибірковому і статистичному контролі якості вказують план контролю (об`єм партії, що контролюється, об`єм виборок, контрольні нормативи і вирішуючі правила).

У розділі оговорюють правила і умови приймання, порядок і умови бракування продукції і відновлення приймання після аналізу виявлених дефектів і їх усунення.

У розділі “Методи контролю” встановлюють прийоми, способи, режими контролю (випробовувань, вимірів, аналізів) параметрів, норм, вимог і характеристик продукції, необхідність контролю яких передбачена у розділі “Правила приймання”. Методи контролю повинні бути об`єктивними, чітко зформульованими, точними і забезпечувати послідовні результати, що повинні бути відтворюваними. Методи контролю повинні бути максимально наближені до умов використання продукції.

Для кожного метода контролю повинні бути визначені:

метод відбору проб (взірців);

обладнання, матеріали і реактиви і інше;

підготовка до контролю;

проведення контролю;

обробка результатів.

При викладенні вимог до обладнання, матеріалів і реактивів наводять перелік обладнання (пристроЇв, приладів, приспособ, інструмента), що використовується, і норм його похибок.

При використанні обладнання, що виготовляється спеціально для контролю даної продукції, в тексті ТУ або в Додатках до нього наводять опис схеми або посилання на відповідну документацію, необхідну для виготовлення і контролю їхньої якості.

Допустима еквівалентна заміна засобів контролю повинна бути обумовлена конкретно з вказівкою особливостей примінення цих засобів.

При викладенні вимог щодо підготовки продукції до контролю, вказують дані, що стосуються підготовки самої продукції, а також обладнання, необхідного для її контролю.

В тексті ТУ або в Додатках до ТУ, при необхідності, наводять схеми з`єднання обладнання з контрольованою продукцією.

При викладенні вимог до проведення контролю наводять послідовність операцій, що виконуються, наводять їхній опис, а також, при необхідності, порядок ведення записів. Також наводять вказівки з техніки безпеки і особливі заходи перестороги.

При викладенні вимог щодо обробки результатів наводять розрахункові формули, вказують точність обчислень і степінь заокруглення отриманих даних. Методи контролю, засоби контролю, а також обладнання, що використовується під час контролю, не вказуються в ТУ, якщо вони встановлені в державних або галузевих стандартах, а також в інструкціях або програмах і методиках випробовувань, що розроблені у відповідності до ГОСТ 2.102, при цьому в ТУ повинне бути посилання на ці документи.

У розділі “Транспортування і збереження” встановлюють вимоги до забезпечення збережності продукції під час її транспортування і збереження, в тому числі по забезпеченню безпеки.

У розділі вказують види транспорту (повітряний, залізничний, морський, автомобільний) і транспортних засобів (криті або закриті вагони, рефрижираторні вагони, цистерни, трюми або палуби суден, закриті автомашини і т.п.), способи кріплення і укриття продукції в цих засобах. Також вказують параметри транспортування (допустима дальність і швидкість) і допустимі механічні впливи під час транспортування, кліматичні умови і спеціальні вимоги до продукції під час транспортування.

У розділі вказують умови збереження продукції, що забезпечують її схоронність, в тому числі вимоги до місця збереження (навіс, критий склад, опалюване приміщення і т.п.), до захисту продукції від впливу зовнішнього середовища (вологи, шкідливих випарів і т.п.), температурний режим збереження, а при необхідності, вимоги до строків періодичних оглядів, регламентних робіт, а також необхідні методи консерсервації і консерваційні матеріали.

Правила збереження викладають у такій послідовності:

місце збереження;

умови збереження;

умови складування;

спеціальні правила і строки збереження.

У розділі “Вказівки з експлуатації” наводять:

вказівки з встановлення, монтажу і використанню продукції на місці її експлуатації;

вимоги до умов охолодження;

можливість роботи в іншому середовищі;

особливі умови експлуатації.

Роздів “Гарантії виробника” повинен бути викладений у відповідності до ГОСТ 22352.

В Додатках до ТУ, при необхідності, також наводять:

перелік документів, на які є посилання в даних ТУ;

перелік обладнання, необхідного для контролю продукції;

короткий опис обладнання, необхідного для контролю продукції.

Структура програми і методики (ПМ) визначається стандартом ГОСТ 2.106-68 “Текстовіе документі” і повинна пердбачати:

перевірку відповідності кресленням, технічним вимогам, паспортним даним і номам точності;

визначення показників якості і надійності виробу;

перевірку стабільності роботи виробу;

перевірку зручності обслуговування і проведення ремонту виробу;

перевірку комплектності виробу;

перевірку відповідності виробу вимогам техніки безпеки;

тривалість в режим виробовування, а також необхідні заміри під час випробовувань.

Опис методів випробовування виробу за окремими показниками рекомендується викладати в тій же послідовності, в якій ці показники розташовані в технічних вимогах.

У методіці також необхідно передбачити схеми і засоби контролю і вказати величину граничних відхилень.


5.Рівні стандартизації.

Програма і методи проведення випробовувань визначаються конкретними виглядом і призначенням ЕЗ, а також умовами експлуатації. При випробовуваннях і оцінці їх результатів, підприємства, огранизації і окремі посадові особи виступають як замовники, розробники, виготівники, випробовувачі, споживачі ЕЗ. Нормальна взаємодія між ними можлива тільки у тому випадку, якщо розроблені:

єдина технічна мова (термінологія, класифікація методів і пристроїв випробовувань);

форма і зміст спеціальних технічних документів (стандартів, методик, програм, графіків, висновків, протоколів і т. п.);

загальні вимоги до методів і пристроїв для випробовувань в залежності від видів випробовувань і ЕЗ;

порядок проведення випробовувань, що визначається відповідною стадією “життєвого” циклу ЕЗ;

положення про права і обов'язки підприємств, підрозділів і окремих посадових осіб при проведенні випробовувань.

Всі перераховані організаційні вимоги є об'єктами стандартизації. Стандарти і методики, що поширюються на них, утворять групу базових організаційних нормативно-методичних документів. Ці документи розробляють перш за все на загальнодержавному міжгалузевому рівні, а після цього вже розвивають і доповнюють на рівні галузей і у разі потреби - на рівні окремих підприємств (таблиця 5.1). При існуючій типовій організації і технології проведення випробовувань стандартизації підлягають:

вимоги до випробовувань продукції;

процес організації випробовувань;

методи і пристрої випробовувань;

планування випробовувань, яке обумовлюється в часткових і загальних технічних умовах (ЧТУ і ЗТУ) на електронні засоби.

Стандарти технічних умов (ТУ) - основний документ, за яким здійснюють контроль якості ЕЗ, що випускаються. На підставі цього документа за результатами випробовувань приймають рішення про придатність ЕЗ до поставки і подальшого їх використання, а також вирішують усі спірні питання між виготівником і споживачем виробів.

Таблиця 5.1

Стандарт

Позначення

Приорітет

Стандарти підприємства

СТП

0 (найнижчий)

Галузеві стандарти

ГСТ

1

Державні (національні) стандарти:
2

Державний стандарт України

ДСТУ
Государственный стандарт (СРСР, Росія)

ГОСТ
Американська організація стандртизації

ASA
Стандарти Німеччини

DIN
Міжнародні стандарти:
3 (найвищий)

Міжнародна організація стандартизації

ISO
Міжнародна електротехнічна комісія

IEC
Міжнародний інститут інженерів електриків

IEEE
Основні принципи тестування, налагодження і контролю.

Основний принцип тестування, налагодження і контролю – це порівняння результатів роботи досліджуваного взірця (об'єкта) тестування і еталонного взірця – еталона (рис. 6.1).


Тестові послідовності з генратора тестових послідовностей (ГТП) подаються одночасно на об’єкт тестування і на еталон. Схема порівняння перевіряє на збігання результати роботи об’єкта з еталонними результатами. У випадку незбігання результатів на виході схеми порівняння формується ознака несправності – сигнал “Помилка”.

Загальна схема випробовування цифрових пристроїв

При налагодженні цифрових пристроїв найчастіше користуються еталоном-моделлю. В цьому випадку загальна схема випробовування цифрових пристроїв набуває вигляду рис. 7.1, де позначено:

ГТП – генератор тестових послідовностей;

ГЕП – генератор еталонних послідовностей;

ГМП – генератор масочних послідовностей.


Маскування дозволяє проводити порівняння лише коли відомі еталонні значення (коли усунуті всі невизначені стани об’єкта). Маскування дозволяє також перевіряти тільки визначений набір вихідних сигналів об’єкта. Вузол порівння формує сигнал помилки згідно з формулою

Помилка = ( P0 ≠ E0 ) & M0 v ( P1 ≠ E1 ) & M1 v … v ( Pn-1 ≠ En-1 ) & Mn-1,

де n – кількість двійкових розрядів результата (еталона, маски).

Генератори можуть мати різну складність – від простих тумблерів і кнопок до спеціалізованих комп’ютерів. Схема порівняння також може бути реалізована по різному. Це може бути просто візуальнп перевірка стану індикаторів, яку робить людина, і це може бути спеціалізований комп’ютер, який в реальному масштабі часу накопичує результати роботи об’єкта і робить їхнє апаратне або програмне порівняння з еталоном.


Загальна схема випробовування аналогових пристроїв.

Загальна схема контролю аналогових вузлів на сучасному етапі (коли широко застосовуються персональні комп'ютери для автоматизації процесу налагодження) збігводиться до схеми контролю засобів цифрової техніки. Ця схема доповнюється цифро-аналоговим перетворювачем (ЦАП) на виході генератора тестових послідовностей і аналого-цифровим перетворювачем (АЦП) - на виході об’єкта (рис. 8.1).


Оскільки для аналогових величин характерні перехідні процеси, під час яких важко точно визначити значення аналогової величини, то за допомогою масок обираються для порівняння тільки ті моменти часу, коли перехідні процеси вже закінчилися і аналогові величини набули сталих значень.


Зв'язок між тестуванням моделі і тестуванням реального об'єкта.

У теперешній час обов’язковим е
еще рефераты
Еще работы по разное