Реферат: Методика підготовки лекції. Методика І техніка читання лекції. Сучасні проблеми лекційного викладання у вищій школі. Методика підготовки та проведення семінарських занять


ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ “МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ” аспірантами другого року навчання без відриву від виробництва

Упродовж другого року навчання аспіранти без відриву від виробництва:

самостійно опрацьовують рекомендовані літературні джерела;

виконують індивідуально-контрольну роботу за визначеною тематикою на базі критичного огляду наукових публікацій, розробки пропозицій щодо вирішення актуальних проблем за обраною тематикою;


Для отримання заліку необхідно подати індивідуально-контрольну роботу до відділу аспірантури, докторантури та підготовки здобувачів (вул. Е.Потьє, 20, к. 308) до 27 квітня 2012 року.


^ Вимоги до оформлення індивідуально-контрольної роботи


Загальний обсяг індивідуально-контрольної роботи – 1 друк арк.
(24 стор., кегль – 14, шрифт – Times New Roman, інтервал – 1,5).

Структура роботи: титульний лист, зміст, вступ, основний текст роботи, висновки, список використаної літератури.

У тексті мають бути посилання на використану літературу.

Висновки формулюються чітко, лаконічно.


У процесі оцінювання індивідуально-контрольної роботи визначається:

рівень засвоєння програмного матеріалу з методики викладання у вищій школі;

глибина і повнота вирішення індивідуально-контрольного завдання;

уміння обґрунтовувати теоретичні положення, робити практичні висновки;

знання рекомендованої літератури, досвіду викладання у вищій школі;

якість оформлення роботи.Тематика контрольних робіт

Методика підготовки лекції.

Методика і техніка читання лекції.

Сучасні проблеми лекційного викладання у вищій школі.

Методика підготовки та проведення семінарських занять.

Методика підготовки та проведення практичних занять.

Методика організації самостійної роботи студентів.

Методи активного навчання у вищій школі.

Методика проведення ігрових занять у вищій школі.

Психолого-педагогічні проблеми управління навчальною діяльністю студентів.

Контроль за навчальною діяльністю студентів.

Тестові методи контролю знань студентів.

Професійні та особистісні якості викладача вищої школи.

Особливості навчального процесу у вищій школі.

Критерії оцінки якості навчальних занять у вищій школі.

Психолого-педагогічні аспекти успішного виконання самостійної роботи студентами.

Ділові, рольові, діяльнісно-організаційні ігри в навчальному процесі вищої школи.

Психофізіологічні особливості сприймання і запам’ятовування інформації студентами.

Технічні засоби управління навчання студентів.

Групові форми навчання студентів як чинник інтенсифікації їхньої навчально-пізнавальної діяльності.

Проблемне навчання у вищій школі.

Сучасні проблеми навчального процесу у вищій школі.

Ергономічні основи інтенсифікації навчального процесу у вищій школі.

Особливості активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Оптимізація навчального процесу у вищій школі.

Дискусія як метод навчання у вищій школі.

Наукова організація праці студентів.

Оптимізація взаємин студентів і викладачів у процесі навчання.

Пізнавальна діяльність студентів як основа їх розумового розвитку.

Основні форми організації навчального процесу та види навчальних занять у вищій школі.

Проблема розвитку та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищої школи.

Модернізація навчального процесу у вищій школі в контексті Болонського процесу.

Методична і дидактична концепція побудови занять у вищій школі.

Моделювання навчальної діяльності викладача вищої школи.

Діагностично-корекційна робота викладача вищої школи.

Порівняльний аналіз діяльності викладачів вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних закладів.

Критерії оцінювання професійної діяльності викладача вищої школи.


Титульний лист


^ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ


МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ


ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНТРОЛЬНА РОБОТА


^ Методика проведення ігрових занять у вищій школі


Виконав: ____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові виконавця)


аспірант другого року навчання без відриву від виробництва кафедри _____________________________________

_____________________________________


Науковий керівник ____________________

_____________________________________

(науковий ступінь, посада, прізвище, ім’я, по батькові виконавця)


Перевірив: Гаєвська Л.А., д.держ.упр., доцент, професор кафедри управління освітою _____________________________________


Київ – 2012

еще рефераты
Еще работы по разное