Реферат: Програма курсу «Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек» Програма розроблена: канд пед наук О. В. Башун Канд. іст наук Я. О. Хіміч


Українська бібліотечна асоціація

Центр безперервної бібліотечно-інформаційної освіти

Головний тренінговий центр для бібліотекарів


ПРОГРАМА КУРСУ


«Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек»


Програма розроблена: канд. пед. наук О.В. Башун
Канд. іст. наук Я.О. Хіміч


КИЇВ - 2010

1.1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Зміст і структура модуля
Курс складається з 8 тем.

Перші три теми пов'язані із інноваційною діяльністю та маркетинговою стратегією розвитку бібліотек (теоретико-методологічними основами інноваційних методик, технологією бібліотечного маркетингу, стратегією розвитку асортименту послуг бібліотек).

Наступні теми, присвячені ініціативній діяльність бібліотек та шляхам підвищення їх ролі у громадянському суспільстві (основам фандрейзингу, програмному і проектному розвитку бібліотек, кадровому менеджменту, адвокації, практиці соціального партнерства).

Для засвоєння знань застосовуються лекційні, практичні, семінарські заняття з використанням активних та інтерактивних форм навчання і перевірки знань (тренінги, ділові, рольові, моделюючі ігри, майстер-класи, комп'ютерні презентації, "мозкові штурми", дистанційне навчання).

Підсумковий контроль засвоєння знань відбувається у формі заліку. Передбачені форми проміжного контролю у вигляді експрес-опитування, виконання завдань самостійної роботи, практичних завдань, тестувань.


Формами підсумкового контролю залік.

Мета Курс "Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек" спрямований на одержання знань, умінь та навичок роботи у сфері інноваційної, ініціативної діяльності бібліотек з використанням основ менеджменту, маркетингу, фандрейзингу, адвокасі, cоціального партнерства. Пріоритетами курсу є оволодіння як теоретичними, методологічними основами, так і практичними навичками щодо формування нового іміджу бібліотеки як інформаційної установи і упровадження нововведень, розвитку асортименту інформаційно-бібліотечних послуг і сервісів, використання проектного, кадрового менеджменту бібліотек, комплексу маркетингу та фандрейзингу, елементів адвокасі, розвитку форм соціального партнерства.
Завдання курсу:

оволодіти знаннями щодо трансформаційних змін бібліотек на основі інноваційної діяльності з використанням елементів менеджменту;

визначити підходи до розробки інноваційних стратегій, опанувати методику розробки стратегічних планів;

розкрити сутність бібліотечного маркетингу як механізму створення нового іміджу бібліотек у зміненому інформаційному і соціокультурному середовищі;

розглянути наявні підходи до класифікації бібліотечних послуг, проаналізувати номенклатуру інформаційних продуктів, послуг бібліотек із переорієнтацією на серсвісність обслуговування відповідно до потреб користувачів з використанням комп’ютерних технологій;

ознайомити з основами ініціативної діяльності бібліотек на базі фандрейзингових технологій;

опанувати механізми програмного і проектного розвитку бібліотек;

розкрити основи лідерства та командного підходу в кадровому менеджменті;

ознайомити із досвідом адвокасі у зарубіжних країнах, вивчити вітчизняний досвід і показати роль цієї системи в захисті прав та відстоюванні інтересів бібліотек, користувачів, бібліотекарів у суспільстві;

розкрити сутність соціального партнерства бібліотек як фактора їх успішної діяльності.


^ Кваліфікаційні характеристики

Для визначення рівня знань слухачів проводиться вхідний контроль шляхом тестування. Навчальний курс призначений для завідувачів сільських бібліотек (філій), завідувачів відділів, секторів центральної міської (районної) бібліотеки, директорів централізованих бібліотечних систем. Залежно від рівня знань, кваліфікації, категорії працівників у модулі можуть більш глибоко і детально розкриватись окремі теми.

Внаслідок вивчення курсу слухачі повинні:

Знати:

теоретичні основи і визначення базових понять, основних термінів модулю;

специфіку інноваційної діяльності бібліотек, стратегічного планування;

основні елементи бібліотечного маркетингу;

сучасні підходи до класифікації бібліотечних послуг та розвитку номенклатури інформаційних послуг з переорієнтацією на їх сервісність;

основи фандрейзингової діяльності бібліотек, її сутність;

специфіку програмного і проектного підходів до розвитку бібліотечної сфери;

основи командного підходу та лідерства в кадровому менеджменті;

приклади закордонного і вітчизняного досвіду з адвокасі;

механізми соціального партнерства бібліотек.

Вміти:

визначати аспекти інноваційної діяльності і розробляти стратегічні цілі, місію бібліотеки, впроваджувати техніко-технологічні, організаційні нововведення у виробничу діяльність бібліотек;

проводити маркетингові дослідження, здійснювати моніторинг основних напрямків розвитку ринку інформаційних продуктів і послуг, визначати номенклатуру послуг бібліотек, застосовувати основи рекламної діяльності та PR-технологій;

ефективно використовувати форми і методи фандрейзингу та адвокасі для розвитку бібліотек;

працювати в команді;

ефективно використовувати переваги соціального партнерства для підвищення іміджу бібліотек.

Мати навички:

розробки і складання стратегічних планів;

проведення досліджень ринку бібліотечних послуг, складання рекламних матеріалів;

підготовки проектів для отримання гранту, результативної роботи із потенційними донорами, спонсорами;

використання різних форм і методів адвокасі;

розробляти юридично-правові документи щодо соціального партнерства.

Для оволодіння запропонованим навчальним курсом слухачам необхідно:

мати мінімальні знання теоретичних основ менеджменту, маркетингу, фандрейзингу; володіти практичним досвідом роботи в цих напрямках; прагнути поглибити власні знання та навички.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


НАЗВА РОЗДІЛІВ I ТЕМ

^ КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

ВСЬОГО

ЛЕКЦІЇ

ПРАКТИЧНІ / ВИРІШЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАВДАНЬ (ВВЗ), ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

^ САМОСТІЙНА РОБОТА

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Тема 1. Інноваційні механізми розвитку бібліотек, стратегічне планування в бібліотеках

6

2

2

4
Тема 2. Маркетинг як частина управлінської діяльності. Функції маркетингу в бібліотечній сфері

12

2

4

4
Тема 3. Класифікація інформаційних продуктів, послуг бібліотек з переорієнтацією на серсвісність обслуговування

6

2

2

2
Тема 4. Фандрейзинг як джерело додаткового фінансування бібліотек

12

2

4

6
Тема 5. Програмний і проектний підходи до розвитку бібліотечної сфери

8

2

4

2
Тема 6. Основи лідерства та командного підходу в кадровому менеджменті

8

2

4

2
Тема 7. Адвокасі як система захисту інтересів бібліотек, бібліотечних фахівців і користувачів

10

2

2

6
Тема 8. Соціальне партнерство: концепція, сучасний стан, перспективи

8

2

2

4
Разом:

72

16

24

30

2


Тема 1. Інноваційні механізми розвитку бібліотек, стратегічне планування в бібліотеках


Інноватика як теорія змін. Визначення понять "інновації", "нововведення", "новації". Бібліотекознавчі дослідження проблематики інновацій як змін. Фактори впровадження інноваційних технологій у бібліотечну діяльність. Інноваційна політика розвитку бібліотек як форма її існування в інформаційному суспільстві. Інноваційна політика в стратегічному управлінні бібліотекою. Зміни стратегій управління бібліотекою. Основи стратегічного планування: сутність, функції, переваги. Визначення місії, пріоритетів розвитку бібліотеки. Інноваційні стратегії бібліотек: наступальні, імітаційні, традиційні. Інноватика: зміст і напрямки роботи. Види інновацій. Реалізація інноваційного процесу в бібліотеці, продуктивних і сервісних інновацій. Послідовність здійснення інноваційного процесу. Управління нововведеннями в бібліотеці. Наукова і організаційно-методична підтримка інноваційної діяльності. Розробка інноваційних проектів. Об'єкти інновацій в бібліотеках: продуктові та сервісні, техніко-технологічні, організаційні, соціальні. Інноваційний характер техніко-технологічних, соціально-економічних, управлінських механізмів розвитку бібліотек.


Тема 2. Маркетинг як частина управлінської діяльності. Функції маркетингу в бібліотечній сфері


Терміносистема, сутність та структура маркетингу. Поняття "маркетинг" і "бібліотечний маркетинг". Комерційний та некомерційний маркетинг. Сутність маркетингу. Основні види, елементи та функції маркетингу.

Визначення поняття "маркетингового дослідження", його значення для маркетингу і технологія проведення. Види маркетингових досліджень. Основні етапи дослідження. Підготовка та проведення маркетингових досліджень. Використання різних методів досліджень (анкетування, опитування, інтерв'ю, вивчення думок експертів, фокус-групи, аналіз конкретних ситуацій, моніторинг тощо). Засоби визначення вибіркової сукупності. Узагальнення підсумків дослідження. Використання результатів маркетингового дослідження у вирішенні стратегічних і тактичних задач бібліотеки.

Комплекс маркетингу   процес надання послуги. Поняття "товар", "послуга". Етапи створення товару, його життєвий цикл. Поняття "бібліотечні послуги", їх різновиди.

Збутова політика як основний ланцюг маркетингу. Канали просування товару, послуг, системи збуту. Сегментування ринку. Реклама   стимулятор збуту. Визначення понять "реклама", "фірмовий стиль", "товарний знак", "логотип", "фірмовий блок", "слоган". Види реклами та канали її розповсюдження: друкована, аудіо-, теле-, радіореклама, директ-мейл (пряма поштова розсилка), внутрішня, зовнішня реклама, комп'ютерна реклама тощо. Технологія реклами. Етапи рекламної діяльності: визначення цілей, встановлення відповідальності, визначення бюджету, розробка рекламних матеріалів, вибір каналів розповсюдження реклами, часу, періодичності, оцінка ефективності реклами. Основні вимоги до складання рекламних матеріалів. Особливості розробки рекламної кампанії. Психологічні фактори сприйняття реклами. Взаємовідносини бібліотек з громадськістю ("паблік рілейшнз" бібліотек).

Маркетингова стратегія та планування. Маркетингові служби бібліотек. План маркетингу та його схема. Організація та контроль маркетингової діяльності.


Тема 3. Класифікація інформаційних продуктів, послуг бібліотек з переорієнтацією на сервісність обслуговування


Сервісний підхід до задоволення суспільних та індивідуальних потреб людей як філософія сучасного суспільства. Застосування фундаментальних основ сервісної діяльності для бібліотечного обслуговування: безумовний пріоритет потреб користувачів; спрямованість усієї діяльності бібліотеки на задоволення цих потреб; необхідність постійного перепроектування (реінжинірингу) технологічних процесів для підвищення якості обслуговування, обов'язковість забезпечення захисту прав споживачів, необхідність відповідності якості послуг прийнятим стандартам; розробка таких стандартів; значна індивідуалізація послуг, що призводить до підвищення складності і подорожчання процесів обслуговування; двоїстий характер оцінки споживачем якості обслуговування: оцінка самої послуги й умов її надання (тимчасових, психологічних, етичних, естетичних, технологічних); забезпечення можливості участі користувачів у контролі й удосконалюванні обслуговування, керуванні якістю послуг; обов'язковість у зв'язку з цим визначення якісних характеристик послуг мовою, зрозумілою споживачам; розробка регламентуючих документів (інструкцій, положень тощо) і нормативних матеріалів, що визначають і захищають права користувачів.

Формування уявлень про сутність інформаційних потреб. Інформаційні потреби як соціально-психологічна категорія. Їх місце в структурі потреб людини. Природа і механізм формування інформаційних потреб. Співвідношення понять: мотиви діяльності людини, його інтереси й інформаційні потреби. Поняття про суспільні (об'єктивні), колективні й індивідуальні інформаційні потреби. Професійні інформаційні потреби і їх співвідношення з соціально-економічними і соціальними умовами. Особливості інформаційних потреб різних категорій фахівців відповідно до професії, функціональних і посадових обов'язків, сфери науково-виробничої діяльності.

Інформаційний запит як ключовий механізм сервісної діяльності бібліотеки. Поняття інформаційного запиту. Види запитів. Виявлення зв'язку інформаційного запиту з реальними потребами – сутність реалізації бібліотечного обслуговування.

Бібліотечна послуга як кінцевий продукт сервісного обслуговування. Класифікація бібліотечних послуг, визначення номенклатури інформаційно-бібліотечних послуг. Диверсифікація інформаційних продуктів і послуг як результат розвитку технологій. Класифікація інформаційних продуктів і послуг за умовами комунікаційних відношень: документальний, інформаційний і когнітивний. Нові технології в організації бібліотечного обслуговування.

Організація бібліотечного сервісу на основі нових комп'ютерних технологій. Впровадження комп'ютерних технологій у практику роботи бібліотек задля сервісного обслуговування. Виробництво електронних інформаційних продуктів і послуг. Бази даних як інформаційний продукт. Інтелектуалізація виробництва інформаційних продуктів і послуг. Створення інформаційно-аналітичних продуктів і послуг. Формування асортименту і політика управління процесом виробництва інформаційних продуктів і послуг. Забезпечення організаційно-виробничого процесу інформаційних продуктів і послуг, якості конкурентоспроможності.

Обслуговування користувачів з особливими потребами, форми і методи роботи з використанням комп'ютерних технологій. Електронна бібліотека як нова форма організації бібліотечного обслуговування. Правова база бібліотечного обслуговування в електронному просторі. Надання інформаційних послуг з використанням комп'ютерів. Види послуг. Послуги з використанням Інтернет-технологій. Віртуальне обслуговування користувачів. Надання доступу до БД та електронних документів. Доставка документів як сервісна послуга.


Тема 4. Фандрейзинг як джерело додаткового фінансування бібліотек


Ініціативна діяльність як важлива складова сучасної моделі господарювання в бібліотечно-інформаційній сфері, потенційний канал позабюджетного ресурсного забезпечення окремих напрямків роботи бібліотеки. Правомірність керівника у визначенні пріоритетів саморозвитку і виборі легітимних шляхів альтернативного ресурсного забезпечення бібліотеки. Правові основи ініціативної економічної діяльності бібліотек.

Фандрейзинг як елемент ініціативної діяльності, сутність, значення, форми і напрямки. Основні терміни й визначення, що використовуються у фандрейзинговій діяльності. Складові методики фандрейзингу. Ідентифікація: визначення потенційних джерел фінансування. Платні послуги (обслуговування) у контексті ініціативної діяльності бібліотеки: базові методологічні принципи постановки і розвитку, моделювання переліку (номенклатури), класифікація, перспективні види. Забезпечення конкурентоспроможності бібліотеки на основних ринках позиціонування: інформаційному, освітньому, культурно-дозвільному. Стратегія: розробка компонентів іміджу, планування рекламної кампанії, тактики залучення додаткових джерел фінансування. Розвиток: процес підготовки донорів і попередня робота з ними, окремі аспекти підготовки кадрів для фандрейзингу. Клопотання: технологія звернення за фінансовою підтримкою й теоретичні аспекти роботи зі складання листа-звернення, проекту-заявки. Опікунство: види подяки за фінансову, ресурсну допомогу.


Тема 5. Програмний і проектний підходи до розвитку бібліотечної сфери


Проектна діяльність як умова інноваційного розвитку бібліотеки і професійного зростання бібліотекарів. Визначення понять "програма", "проект". Підтримка державою і владою програмного підходу до розвитку бібліотек. Організаційно-функціональна і соціально-психологічна структура програмної, проектної діяльності бібліотек. Теоретико-організаційні основи управління програмами, проектами. Типологія проектів у бібліотечній справі. Інформаційне забезпечення проектної діяльності. Джерела пошуку інформації. Особливості роботи з владою, донорами, фондами. Методика складання листа-запиту. Технологічні аспекти підготовки та управління проектами. Складові елементи проекту. Розробка концепції і підготовка проекту (формулювання назви проекту, написання анотації, вступу та постановки проблеми, розробка мети та завдань, етапів реалізації, визначення очікуваних результатів і критеріїв їх оцінки, можливостей подальшого розвитку проекту і майбутнього фінансування). Окреслення проектного розвитку конкретних напрямків діяльності бібліотеки. Інноваційне планування діяльності бібліотеки у межах проекту. Кооперація зусиль та визначення партнерів проекту. Основні вимоги до складання і виконання бюджету проекту. Джерела фінансування проекту бібліотеки. Бюджетні та позабюджетні надходження. Менеджмент та моніторинг реалізації проекту бібліотеки. Забезпечення життєдіяльності проекту. Реклама проектної діяльності бібліотеки та презентація результатів проекту.


Тема 6. Основи лідерства та командного підходу

в кадровому менеджменті


Основи лідерства. Визначення понять. Тестування як засіб виявлення лідерських якостей. Оцінка параметрів особистого розвитку лідера. Поняття "самоорганізації". Раціональний розподіл і використання часу, шляхи підвищення працездатності. Основи комунікації лідера. Влада і повноваження лідера.

Як успішно сформувати команду. Основні поняття командного підходу. Фактори успішної роботи команди. Механізми і підходи до вирішення проблем, прийняття рішень, ефективного планування.

Зміни у професійному навчанні бібліотекарів із використанням активних та інтерактивних форм навчання. Роль методичних служб бібліотеки в навчання бібліотекарів.


^ Тема 7. Адвокасі як система захисту інтересів бібліотек, бібліотечних фахівців і користувачів


Визначення понять "адвокасі", "громадське представництво", їх сутність. Шість кроків до ефективного планування кампанії громадського представництва. Загальна схема прийняття рішень, методика підготовки кампанії адвокасі. Основні принципи роботи з населенням для формування прихильників та опонентів щодо захисту прав бібліотек. Аналіз політики держави щодо розвитку культури в цілому та бібліотек зокрема з метою визначення проблемних питань. Шляхи привернення уваги громадськості (тактика) до проблем бібліотек, користувачів, бібліотекарів. Канали передачі інформації. Основні підходи до розробки стратегії, тактики ефективної кампанії із захисту інтересів бібліотек. Методика створення інформаційного повідомлення. Створення коаліцій, професійних спілок з метою посилення впливу на прийняття рішень влади щодо розвитку бібліотек і захисту прав бібліотек, бібліотекарів та їх користувачів. Особливості роботи з владою, посадовими особами в напрямі захисту прав бібліотек.

Закордонний і вітчизняний досвід адвокасі щодо захисту прав бібліотек.


Тема 8. Соціальне партнерство: концепція,

сучасний стан, перспективи


Визначення понять "соціальне партнерство", "соціальне замовлення", "соціальний проект", їх сутність і специфіка для бібліотечної сфери. Соціальне партнерство як актуальний напрямок управління бібліотекою. Місце соціального партнерства в інноваційній діяльності бібліотеки. Трансформація ролі бібліотек у системі партнерської взаємодії. Основні принципи соціального партнерства, визначення переліку партнерів. Створення сталих партнерських відносин та їх правова основа. Багатогранність соціального партнерства бібліотек. Класифікація видів соціального партнерства. Взаємовідношення бібліотеки зі спонсорами, донорами як варіант некомерційного партнерства. Соціальне партнерство як активний компонент маркетингових комунікацій бібліотеки. Перспективні моделі соціального партнерства.

Зарубіжне партнерство, його розвиток і перспективи співпраці.


^ ПЛАНИ АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ:


Тема 1. Інноваційні механізми розвитку бібліотек, стратегічне планування в бібліотеках


План лекції:

Інноватика як теорія змін. Основні поняття, положення, термінологія.

Інноваційна політика в стратегічному управлінні бібліотекою. Основи стратегічного планування: сутність, функції, переваги.

Види інновацій. Реалізація інноваційного процесу продуктивних, сервісних, техніко-технологічних, організаційних, соціальних інновацій в бібліотеці.

Управління нововведеннями в бібліотеці.


Питання для самоперевірки

Дати визначення понять "інновації", "нововведення", "новації".

Охарактеризувати специфіку інноваційної діяльності бібліотек, бібліотекознавчі дослідження проблематики інновацій як змін.

Визначити складові інноваційної політики розвитку бібліотек як форми її існування в інформаційному суспільстві.

Дати характеристику інноваційному менеджменту як напрямку стратегічного управління бібліотекою.

Охарактеризувати сутність і переваги стратегічного планування.

Визначити види інновацій, охарактеризувати наявні підходи до класифікації бібліотечних інновацій.

Показати послідовність здійснення інновацій у бібліотеці: алгоритм дій.

Охарактеризувати основи продуктових і сервісних інновацій у бібліотеці.

Визначити специфіку техніко-технологічних, організаційних, управлінських інновацій.

Надати характеристику та висвітлити основи управління нововведеннями в бібліотеці.

Розповісти про сутність наукової і науково-методичної підтримки інноваційної діяльності бібліотек.


План практичного заняття:

Визначення місії, пріоритетів розвитку бібліотеки (проводиться у формі "мозкового штурму", коли група окреслює складові місії, пріоритети розвитку бібліотеки, а модератор аналізує і робить висновки).

Розробка стратегічного плану, визначення основних його етапів (робота в групах по розробці планів та їх презентація, модератор дає їх оцінку).

Моделювання продуктових, сервісних, технологічних, управлінських інновацій (моделююча гра, коли моделюються різні типи інновацій).

Розробка інноваційних проектів, визначення послідовності здійснення інноваційного процесу (практична робота по розробці проектів та їх презентація, модератор дає їх оцінку).


Завдання для самостійної роботи

Закріпити знання, отримані на лекційних, практичних заняттях щодо інновацій, змін у бібліотеках.

Вивчити основні види інновацій, навчитись визначати фактори інноваційного розвитку бібліотек.

Оволодіти методикою управління нововведеннями.

Отримати теоретичні знання та практичні навички стратегічного планування.


Критерії оцінювання завдання та шкала оцінювання

Форма контролю: експрес-опитування по темі, результати практичних занять, зразки розроблених місій, стратегічних планів, інноваційних проектів.


Література до теми

Основна

Качанова, Е. Ю. Инновации в библиотеках / Е. Ю. Качанова, науч. ред. В. А. Минкина ; СПб ГУКИ. – СПб. : Профессия, 2003. – 318 с. – (Серия "Библиотека").

Давыдова, И. А. Библиотечно-информационное производство : науч.-метод. пособие / И. А. Давыдова – М. : Либерея-Бибинформ, 2006. – С. 76–125. – (Серия "Библиотекарь и время. XXI век". Вып. 96).

Планування: стратегія і тактика / уклад. І. Цуріна ; Нац. парлам. б-ка України. – К. : [б. в.], 2005. – 72 с.

Публічна бібліотека: місія (З досвіду різних країн. Погляд методиста) / уклад. І. Цуріна, Н. Гудімова ; Нац. парлам. б-ка України. – К. : [б. в.], 2004. – 44 с.

Стратегічне планування : дайджест / уклад. І. Цуріна ; Націон. парлам. б-ка України. – К. : [б. в.], 2004. – 52 с.

Додаткова

Акулина, М. А. Инновационное развитие библиотек: концептуальный подход / М. А. Акунина, С. Д. Колегаева, С. Г. Матлина, Е. Н. Ратникова // Библиотековедение. – 2004. – № 2. – С. 27– 32.

Все вирішує… Стратегія : посіб. для громад. організацій / упоряд. Василь Назрук, Сергій Шурухін, Оксана Тюріна, Тетяна Пушнова ; РЦ РГО "Гурт" – К. : РЦ РГО "Гурт", 1998 – 80 с.

Гарді, Дж. Як досягти успіху в запровадженні змін і нововведень / Дж. Гарді. – К. : Британська Рада в Україні, 2000. – 96 с.

Гусева, Е. Инноватика как практика / Е. Гусева // Библиотека. – 2008. – № 4. – С. 60–63.

Дворкина, М. Я. Современная библиотека: инновационное развитие / М. Я. Дворкина // Библиотековедение. – 2006. – № 5. – С. 30–39.

Джерелиевская, Н. Условия успешной инновационной управленческой деятельности / Н. Джерелиевская // Вестник библиотек Москвы. – 2006. – № 1. – С. 28– 31.

Матвеев, М. В поисках фокус-группы: сложности построения стратегического плана / М. Матвеев // Библ. дело. – 2007. – № 15. – С. 19–23.

Матвеев, М. Партнеры и конкуренты: стратегический план против стереотипов / М. Матвеев // Библ. дело. – 2007. – № 17. – С. 24–26.

Матлина, С. Новые смыслы старых понятий. К построению теории библиотечной инноватики / C. Матлина // Библ. дело. – 2007. – № 3. – С. 2–5.

Матлина, С. Об инновациях без восторгов и оваций. Методологические аспекты / С. Матлина // Библ. дело. – 2008. – № 6. – С. 2–10.


Тема 2. Маркетинг як частина управлінської діяльності. Функції маркетингу в бібліотечній сфері


План лекції:

Комерційний та некомерційний маркетинг. Сутність маркетингу. Основні види, елементи та функції маркетингу.

Теоретичні і практичні аспекти проведення маркетингового дослідження.

Комплекс маркетингу – процес надання послуги. Поняття "товар", "послуга". Етапи створення товару, його життєвий цикл.

Збутова політика як основний ланцюг маркетингу. Реклама, "паблік рілейшнз" (ПР).

Маркетингові служби бібліотек. План маркетингу та його схема. Організація та контроль маркетингової діяльності.


Питання для самоперевірки

Дати загальну характеристику бібліотечного маркетингу (визначення, значення). Охарактеризувати принципи класичного маркетингу і його застосування у маркетингу бібліотек.

Надати відомості щодо виникнення некомерційного маркетингу, дати його визначення, окреслити складові елементи комплексу некомерційного маркетингу в бібліотеці. Вказати перспективи застосування некомерційного маркетингу в бібліотеці.

Дати визначення основних понять маркетингу: "маркетингова стратегія" і "тактика", "маркетингова концепція", "маркетингова програма", "маркетингове дослідження".

Охарактеризувати методику проведення маркетингового дослідження. Перерахувати якісні та кількісні методи маркетингових досліджень. Розкрити їх особливості.

Охарактеризувати бібліотечне обслуговування в системі маркетингу послуг: класифікація бібліотечних послуг, ознаки бібліотечних послуг і їх вплив на організацію маркетингу.

Дати характеристику маркетинговим комунікаціям, розкрити їх значення, зміст, засоби.

Пояснити сутність бібліотечної реклами, її значення, функції. Розкрити технологію рекламної діяльності, психологію реклами.

Визначити шляхи створення привабливого іміджу бібліотеки.

Дати визначення поняття "паблік рілейшнз", розкрити його значення, функції. Охарактеризувати об'єкти ПР в бібліотеці, засоби ПР, що використовуються в бібліотеках.

Описати основні напрямки діяльності маркетингової служби в бібліотеці.


План практичного заняття:

Вибір інструментарію для проведення маркетингового дослідження (розбір конкретних досліджень бібліотек та аналіз використаного інструментарію).

Визначення номенклатури послуг бібліотеки на підставі результатів маркетингового дослідження (робота в групах по розробці номенклатури та їх презентація, модератор дає їх оцінку).

Розробка рекламної кампанії, вибір форм реклами, створення рекламних матеріалів (Виконання практичної роботи по розробці рекламних матеріалів. Додати зразки).

Складання плану маркетингу (робота в групах по розробці плану маркетингу та їх презентація, модератор дає їх оцінку).


Завдання для самостійної роботи

Закріпити знання, отримані на лекційних та практичних заняттях за темою: опанувати основні види, елементи і функції маркетингу.

Освоїти практичні навички проведення маркетингових досліджень.

Оволодіти методикою визначення асортименту послуг бібліотеки на підставі результатів маркетингового дослідження.

Вивчити основні аспекти рекламної діяльності та "паблік рілейшнз" бібліотеки.


Критерії оцінювання завдання та шкала оцінювання

Форма контролю: експрес-опитування по темі, результати практичної роботи (зразки рекламних матеріалів).


Література до теми

Основна

Башун, О. Вплив маркетингу і фандрейзингу на трансформацію бібліотек / О. Башун ; наук. ред. В. С. Білецький, д-р техн. наук ; Донец. від-ня наук. т-ва ім. Шевченка; Донец. ОУНБ. – Донецьк : УКЦентр, 1999. – 204 с.

Борисова, О. О. Рекламно-информационные технологии библиотечной деятельности / О. О. Борисова. – СПб. : Профессия, 2006. – 320 с.

Давидова, І. О. Інформаційний ринок: організація, маркетинг, управління : навч. посіб. / І. О. Давидова ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2001. – 136 с.

Давыдова, И. А. Библиотечно-информационное производство : науч.-метод. пособие / И. А. Давыдова – М. : Либерея-Бибинформ, 2006. – С. 95–114. – (Серия "Библиотекарь и время. XXI век". Вып. 96).

Петрова, Л. Г. Бібліотека в умовах соціально-економічних змін : монографія / Л. Г. Петрова. – К. : [б. в.], 2003. – 301 с.

Суслова, И. М. Библиотека в системе некоммерческого маркетинга : учеб.-метод. пособие / И. М. Суслова. – М. : Профиздат, 2003. – 157 с. – (Современная библиотека. Вып. 30).

Суслова, И. М. Практический маркетинг в библиотеках : учеб.-метод. пособие / И. М. Суслова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2005. – 143 с. – (Серия "Библиотекарь и время. XXI век").

Додаткова

Давидова І. О. Аналітична функція маркетингу інформаційних продуктів та послуг / І. О. Давидова // Вісник ХДАК : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури ; відп. ред. Н. М. Кушнаренко, проф., д-р пед. наук. – Харків, 2001. – Вип. 7. – С. 108–116.

Колесникова М. Н. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности / М. Н. Колесникова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2006. – С. 20–38. – (Серия "Библиотекарь и время. XXI век". Вып. 101).

Матвеев, М. Маркетинговая концепция и имидж библиотек / М. Матвеев // Библ. дело. – 2007. – № 4. – С. 35–38.


Тема 3. Класифікація інформаційних продуктів, послуг бібліотек з переорієнтацією на сервісність обслуговування


План лекції:

Основи сервісного підходу до бібліотечної діяльності, його сутність.

Бібліотекознавчі підходи до класифікації бібліотечних послуг.

Співвідношення термінів: "інформаційна продукція", "товар", "послуга". Сутність інформаційних потреб, запитів.

Організація бібліотечного сервісу на основі нових комп'ютерних технологій.

Обслуговування користувачів з особливими потребами.


Питання для самоперевірки

Дати загальну характеристику застосування фундаментальних основ сервісної діяльності для інформаційного обслуговування в бібліотеках.

Охарактеризувати співвідношення термінів "інформаційний продукт", "товар", "послуга".

Розкрити сутність суспільних (об'єктивних), колективних і індивідуальних інформаційних потреб. Окреслити особливості інформаційних потреб різних категорій фахівців залежно від професії, функціональних і посадових обов'язків, сфери науково-виробничої діяльності.

Дати характеристику поняття "інформаційний запит". Інформаційний запит як ключовий механізм до сервісності послуг. Охарактеризувати види запитів.

Визначити сутність бібліотечної послуги як кінцевого продукту сервісного обслуговування. Охарактеризувати бібліотекознавчі підходи до класифікації бібліотечних послуг.

Показати необхідність диверсифікації інформаційних продуктів і послуг як результату розвитку технологій.

Охарактеризувати організацію бібліотечного сервісу на основі нових комп'ютерних технологій, описати нові види послуг бібліотек.

Дати характеристику нових підходів до обслуговування осіб з особливими потребами.


План практичного заняття:

Здійснення класифікації бібліотечних послуг. Розробка асортименту послуг бібліотеки відповідно до інформаційних потреб користувачів (моделююча гра із визначення ознак послуг для їх класифікації, окреслення інформаційних потреб користувачів і моделювання асортименту послуг відповідно до потреб).

Визначення нових видів послуг, які надають бібліотеки на основі використання комп'ютерних технологій ("мозковий штурм", коли групою визначаються всі відомі послуги бібліотек, що надаються із використанням комп'ютерів, та модератором аналізується перспективність розвитку цих послуг у бібліотеках).

Окреслення потреб та вибір форм обслуговування користувачів з особливими потребами (проводиться у формі дискусії з обговоренням питань: які послуги для користувачів з особливими потребами надає ваша або інші бібліотеки; які послуги з використанням комп'ютерних технологій може запропонувати бібліотека таким читачам; які психологічні особливості в обслуговуванні цієї категорії читачів; які умови повинна створити бібліотека для якісного обслуговування таких читачів).


Завдання для самостійної роботи

Вивчити можливості сервісного підходу в роботі бібліотек.

Оволодіти методикою визначення інформаційних потреб, запитів користувачів.

Отримати знання щодо технології надання нових бібліотечних сервісних послуг на основі комп'ютерних технологій.

Ознайомитись з особливостями обслуговування користувачів з особливими потребами.


Критерії оцінювання завдання та шкала оцінювання

Форма контролю: експрес-опитування по темі, результати практичної роботи та дискусії.


Література до теми

Основна

Бородина, В. А. Библиотечное обслуживание : учеб.-метод. пособие / В. А. Бородина. – М. : Либерея-Бибинформ, 2006. – 165 с. : ил. – (Серия "Библиотекарь и время. XXI век". Вып. 7).

Брежнева, В. В. Информационное обслуживание: продукты и услуги библиотек и информационных центров : учеб.-метод. пособие / Брежнева В. В., Минкина В. А. ; СПбГУКИ – СПб. : Профессия, 2004. – 304 с. – (Серия "Библиотека").

Коновалова, М. П. Инвалид–общество–библиотека : учеб.-метод. пособие / М. П. Коновалова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2006. – 134 с.

Мелентьева, Ю. П. Библиотечное обслуживание : учеб. для вузов / Ю. П. Мелентьева. – М. : ФАИР, 2006. – 252 с.

Михнова, И. Б. Библиотека как информационный центр для населения: проблемы и их решения : практ. пособие / И. Б. Михнова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2000. – 124 с.

Додаткова

Ашаренкова, Н. Обслуговування користувачів з особливими потребами в публічних бібліотеках: послуги, що стають реальністю для України / Н. Ашаренкова // Бібл. планета. – 2006. – № 1. – С. 7–11.

Давидова, І. О. Ринкова трансформація інформаційної діяльності в Україні / І. О. Давидова // Вісн. Кн. палати. – 2001 – № 8. – С. 21–25.

Давидова, І. О. Сучасна бібліотека як система виробництва інформаційних продуктів та послуг / І. О. Давидова // Вісник Кн. палати. – 2005. – № 4. – С. 18–20.

Давыдова, И. А. Библиотечно-информационное
еще рефераты
Еще работы по разное