Реферат: Ринковий механізм ціноутворення
Ринковий механізм ціноутворення

1. Ціноутворюючі фактори.

Поняття попиту та пропозиції. Рівноважна ціна.

Цінова еластичність попиту та пропозиції.1. Ціноутворюючі фактори


Рівень, співвідношення і зміна цін на товари залежить від багатьох факторів, розрізняючи походженням, мірою впливу, сферою і часом дії, ступеню залежності від підприємства і ін. Деякі з них діють тільки в сфері виробництва, с буту, реклами або водночас в багатьох сферах; окремі фактори під лежать урегулюванню підприємством, інші не залежать від нього; одні діють короткочасно, інші-довгий час. Роздивимося найбільш важливі фактори, впливаючи на рівень цін.

^ Затрати підприємства - один з найбільш важливих факторів. Залежність цін від затрат і підприємства буде різне в умовах різних типів ринку: в умовах монопольного ринку великий рівень затрат ; обумовлюється велику (монопольну) ціну; в умовах конкурентної середи впливу затрат підприємства на ціну знижується, але зростає значення зниження затрат для отримання прибутку.

Затрати підприємства можуть змінюватись в умовах звищєння цін на сировину, комплектуючі вироби, тарифи на ж/д перевозки, затрат на рекламу і ін.

На ці зміни підприємство можуть реагувати по-різному: перекласти підвищення затрат підприємства на споживача, тобто підвищити ціни на продукцію що характерно для монополістів; частково компенсувати "затрати підвищенням ціни або залишати ціни, а при цьому отримувати менший прибуток, або шукати шлях зниження затрат.

^ Якість продукції впливає на рівень ціни. Підвищення якості товару та виробництво нових видів дозволяє підприємствам утримувати старі або завойовувати нові ринки збуту, залишати на колишньому рівні або підвищувати ціни, підвищувати прибуток.

Взаємозв'язок якості товару (К), його собівартості (С) та цини (Ц) на рис.5^ 2. Поняття попиту та пропозиції. Рівноважна ціна.

В процесі розгляду еластичності попиту залежно від рівня цін сформульовано відповідний закон попиту.

^ Закон попиту - за незмінюваності всіх інших параметрів зниження ціни зумовлює відповідне зростання попиту і навпаки, отже, між ціною і величиною попиту існує обернена залежність.

Про дію цього закону свідчить, по-перше те, що низькі ціни посилюють у споживача бажання купувати товари, практика розпродажу товарів за зниженими цінами. По-друге, оскільки споживання підлягає дії принципу знижувальної граничної корисності (покупець товару отримує менше задоволення або корисності віл кожної наступної одиниці продукції), то споживачі купують додаткові одиниці продукту лише за умови, що його ціна знижується. По-третє, підтвердженням цього є ефект доходу та ефект заміщенням.

^ Ефект заміщення - за нижчої ціни споживач хоче придбати дешевий товар замість антологічних, які стали відносно дорожчими.

Ці два ефекти діють в одному напрямку (тобто спричиняють зростання обсягу попиту при зниженні ціни) за купівлю товарів середньої та високої якості та в протилежних напрямках - за купівлі низькоякісних товарів. При цьому у разі незначної кількості товарів низької якості (наприклад, маргарину у співвідношенні з маслом) ефект заміщення переважатиме ефект доходу, і споживачі купуватимуть велику кількість маргарину.

На практиці буває, коли при зниженні ціни на товар попит на нього зменшується, а при підвищенні зростає (наприклад, при підвищенні ціни на картоплю сім'ї з невисокими доходами починають споживати її ї більше, повністю відмовляючись при цьому від м’яса), що означає переважання ефекту доходу над ефектом заміщення.

Водночас цей закон не діє за ажіотажного попиту (тобто значного додаткового попиту, зумовленого і очікуванням значного підвищення цін на товар або у разі його зникнення з обігу), для окремих рідкісних, дорогих і не відтворюваних товарів (картини, антикварні вироби та ін.), а також за "переключення" попиту |, споживачів на якісніші та дорожчі товари (наприклад, масових закупівлях масла замість маргарину). В останньому випадку частково діє ефект престижного попиту, визначений американським ученим Т.Вебленом.

^ Ефект престижного попиту - купівля за престижними цінами (цінами на вироби високої якості);за зростання цін на дорогі товари, які виготовляють престижні фірми, попит на них до певної межі може зростати.

Пропозиція - рішення (або бажання) і спроможність виробити та запропонувати для продажу на І ринку певну кількість продукту за кожну ціну з усіх можливих.

Обсяг пропозиції, як і в разі попиту, залежить насамперед від конкретного виду товару. Загалом за незмінної ціни обсяг пропозиції зумовлений такими чинниками:

г 1) наявністю взаємозамінюваних товарів, або субінститутів;

2) наявністю доповнюючих товарів або товарів-комплементів (наприклад, ручка і чорнило);

З) змінами цін на товари-замінювачі;

4) змінами цін на доповнюючи товари або їх доступністю;

5) змінами в доходах;

6)змінами якості речей (тобто сукупності споживчих властивостей товару;

7)змінами моди, смаків, звичаїв;

8) змінами в навколишньому середовищі.

У процесі вивчення залежності попиту від рівня цін було обґрунтовано закон пропозиції.

Закон пропозиції із зростанням цін виробники пропонують більше товарів, а з їх зниженням –менше.

^ 3. Цінова еластичність попиту та пропозиції.

Важливу роль у виробничій діяльності товаровиробників, раціональному розподілі економічних ресурс з відіграє еластичність попиту і пропозиції Адже інформації про відхилення ціни на товар під впливом певних чинників ще недостатньо для прийняття е зважених рішень підприємцем, важливо знати міру такого відхилення. У цьому разі економічна наука пропонує категорію еластичності.

Еластичність - міра чутливості попиту і пропозиції до зміни чинників, що їх визначають, насамперед до вартості товарів.

Найважливішу роль в еластичності попиту і пропозиції відіграють зміни величини попиту залежно від ціни.

Основні чинники, які впливають на цінову еластичність попиту:

1) наявність якісних взаємозамінних товарів та рівень цін на них (чим більше таких замінників і чим нижчі ціни на них, тим еластичнішим буде попит);

2) частка продукту в доходах споживача (чим важливіше місце посідає певний продукт у

бюджеті споживача, тим вищою буде еластичність попиту на нього за незмінних усіх інших умов);

3)тривалість періоду для здійснення вибору (чим довший період часу для прийняття рішень тим еластичніший попит на товар);

4)тип товарів, зокрема їх поділ на предмети розкоші та товари широкого вжитку (попит на предмети розкоші, як правило, еластичний, на товари широкого вжитку - не еластичний).

Еластичність за зміни ціни показує, яка зміна попиту у відсотках відбувається із зростанням ціни, скажімо, на 1%.

Найпростіша формула цінової еластичності:

Відсоткові зміни кількості товарів, на які є попит. Аналогічно вимірюється еластичність пропозиції.

Еластичність пропозиції відсоткова зміна пропонованої кількості товарів внаслідок одновідсоткового зростання ціни.

Як правило, таке значення еластичності позитивне, оскільки вища ціна - стимул для виробників.

Найважливішими чинниками, які впливають на еластичність пропозиції, крім цін, е чисельність товаровиробників, очікування різних суб'єктів економічної діяльності, розміри встановлюваних державою податків, фактор часу та ін. При цьому розрізняють:

короткотерміновий період еластичності попиту, в якій підприємство не здійснює капіталовкладень у реконструкцію виробництва, а пристосовується до попиту шляхом збільшення завантаження виробничих потужностей, інтенсивності праці тощо;

середньотерміновий період, у який здійснюють капіталовкладення, але при цьому пропозицію пристосовують до попиту не за їх рахунок, а шляхом звуження або розширення виробництва на існуючих виробничих потужностях);

довготерміновий період, у ями здійснюють реконструкцію виробництва, з також з'являються нові товаровиробники даної продукції.

У пізнанні механізму ринкової рівноваги важливу роль відіграє коефіцієнт еластичності.

Коефіцієнт еластичності - відношення зміни обсягу попиту чи пропозиції (зростання чи зменшення у відсотках) до зміни цін (у відсотках)

Залежно від значення коефіцієнта еластичності розрізняють такі основні види еластичності попиту і пропозиції: абсолютно еластичні; відносно еластичні; одиничне еластичні; відносно нееластичні; абсолютно нееластичні.

Відносно еластичний, або еластичний, попит - попит, за якого незначні зміни в ціні спричиняють значні зміни у кількості реалізоване; пропозиції.

Наприклад, зниження ціни на 2% зумовлює зростання попиту на 4%. Коефіцієнт еластичності в цьому разі повинен бути більше за одиницю, а в нашому випадку він дорівнює двом. Таким є попит на (предмети розкоші.

Нееластичний попит - попит, за якого незначна зміна в ціні зумовлює ще меншу зміну в кількості реалізованої продукції.

Так, із зниженнями ціни на 3% попит зростає лише на 1 %. Коефіцієнт еластичності у цьому разі становить 1/3, тобто для нееластичного попиту характерний коефіцієнт, менший за одиницю Таким, наприклад, є попит на хліб. Між наведеними видами еластичності попиту виникає проміжна ситуація.

Одиничний попит - попит, за якого відсоткова зміна ціни дорівнює відсотковій зміні попиту (наприклад, коли зниження ціни на 1% зумовлює зростання продажу на 1%).

Абсолютно нееластичний попит - попит, за якого зміна ціни не призводить до зміни кількості реалізованої продукції (таким, зокрема, є попит на сіль).

Цей вид попиту характеризується тим, що найменше зниження ціни спонукає покупця збільшувати закупівлі від нуля до межі своїх можливостей.

^ Таблиця 1.8»Варіанти реакції споживачів на зміну ціни підприємствомРозмір коефіцієнту цінової еластичності

Характер попиту

Реакція

ціна знижується

споживачів

ціна підвищується


Ер = 0

Абсолютно нееластичний

Кількість товару, що купується, не змінюється.

0<Ер<1

Відносно нееластичний

Темп росту попиту менше темпу зниження ціни

Темп зниження попиту менше темпу росту ціни

Ер = 1

Одинична еластичність

Темп росту попиту дорівнює темпу зниження ціни

Темп зниження попиту дорівнює темпу росту ціни

1<Ер<∞

Відносно еластичний

Темп росту попиту вищє темпу зниження ціни

Темп зниження попиту вищє темпу росту ціни

Ер = ∞

Абсолютно еластичний

Обсяг купівель необмежено зростає

Обсяг купівель практично знижується до нуля
еще рефераты
Еще работы по разное