Реферат: Нові орієнтири розвитку української школи привели до корисних змін в управлінні неюУправління освіти виконкому

Миколаївської міської ради

Миколаївська науково-педагогічна бібліотека


Формування культури управлінської діяльності


Бібліографічний покажчик

Випуск VII


Миколаїв – 2004


До читача!


Нові орієнтири розвитку української школи привели до корисних змін в управлінні нею. Процес демократизації та гуманізації навчання передбачає зміну стилю керівництва і перехід до таких форм управління, які найкраще розвивають творчий потенціал вчителя.

Як досягти результативного керівництва сучасною школою? Як поєднати демократичні методи управління з принциповою оцінкою, з повсякденним контролем?

Відповідь на ці запитання вам допоможе знайти 7-й випуск бібліографічного покажчика “Формування культури управлінської діяльності”.

До покажчика внесено книги, статті з періодичних видань та збірників, отримані бібліотека в другому півріччі 2002 року та протягом 2003 року.

Матеріали покажчика розташовані у 4-х розділах:

1 Управління загальноосвітніми навчальними закладами:

Внутрішньошкільний контроль.

Педагогічна рада: технологія підготовки і проведення.

Технологія планування.

Педагогічний колектив.

Особистість керівника.

Організація методичної роботи..

Педагогічний аналіз, діагностика, моніторинг.

Атестація: сучасний підхід.

Допоміжний аппарат покажчика містить список періодичних видань, матеріали з яких включено до даного випуску та іменний покажчик авторів.

Бібліографічний покажчик розрахований на керівників управлінь освіти, працівників методичних центрів, керівників загальноосвітніх шкіл.


Управління загальноосвітніми навчальними закладами
Абетка завуча. – К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. – 128с.

Алгоритм конструирования и согласования учебного плана общеобразовательного учреждения // Практика административной работы в школе. – 2003. - №3. – С.10-11.

Андреев В. Как спланировать и провести совещание // Школьное планирование. – 2003. - №1. – С.107-111.

Аспекти управлінської діяльності в школі. Частина І. – К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. – 128с.

Аспекти управлінської діяльності в школі. Частина ІІ. – К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. – 128с.

Богданова Л., Борисов С. Технологія організації творчого педагогічного процесу // Завуч (Шкільний світ). – 2003. - №19. – С.4-6.

Бочкарев В.И. Директору школы о самоуправлении: Пособие для руководителей общеобразовательных школ. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001. – 192с.

Вакуліч П. Програмно-цільовий метод як засіб системного управління розвитком освіти // Освіта і управління. – 2003. - №1. – С.75-83.

Ванцова Т. Менеджер образования: особенности управленческо-педагогической деятельности // Лучшие страницы педагогической прессы. – 2003. - №1. – С.24-26.

Вифлеемский А.Б., Чиркина О.В. Справочник руководителя образовательного учреждения. – М.: Народное образование, 2003. – 304с.

Гнатюк Д. Технологізація управління школою // Директор школи (Шкільний світ). – 2002. - №34. – С.1,4-5; №35. – С.4-5.

Головина И.В. Директору школы о делопроизводстве // Библиотека журнала «Директор школы». – 2003. - №4. – 106 с.

Гриньова М., Штепа О. Маркетингова діяльність в освітніх закладах // Підручник для директора. – 2003. - №6. – С.37-52.

Гриньова М., Штепа О. Механізм управлінської діяльності менеджера // Підручник для директора. – 2003. - №5. – С.26-45.

Даниленко Л. Скарби сучасного менеджера: Управління загальноосвітнім навчальним закладом як відкритою соціально-педагогічною системою // Управління освітою. – 2003. - №11-12. – С.2-3,5.

Даниленко Л.І. Управління загальноосвітнім навчальним закладом як відкритою соціально-педагогічною системою // Управління школою. – 2003. - №4. – С.10-15.

Душко В. Построение оптимальной и рациональной модели управления системой служб школы модульного типа // Підручник для директора. – 2003. - №9. – С.8-21.

Єльнікова Г. Інформатизація управлінської діяльності керівників ЗНЗ // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. - №5-6. – С.99-105.

Єльнікова Г. Управління вертикальне і горизонтальне: Порівняльна характеристика жорсткого вертикального і м’якого горизонтального управління // Управління освітою. – 2003. - №13-14. – С.10-21.

Жуковская А. Управленческая деятельность в практике школы и организационная культура // Наука и школа. – 2003. - №5. – С.45-52.

Жуковская А.И. Организационная культура и управленческая деятельность в современной школе // Инновации в образовании. – 2003. - №1. – С.70-81.

Жуковская-Латышева Л.С. Алгоритмизация управления учебно-воспитательным процессом в школе // Завуч. – 2003. - №6. – С.19-23.

Заика Л. Управление развитием педагогического сообщества в школе // Воспитательная работа в школе. – 2003. - №3. – С.41-43.

Зимина И. Возможности витагенного образования в управлении образовательным учреждением // Народное образование. – 2002. - №7. – С.107-109.

Іценко В. Використання комп’ютера в управлінні закладом освіти // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. - №7. – С.20-21.

Калініна Л. Інформаційні ресурси як складова управління загальноосвітнім навчальним закладом // Освіта. – 2003. - №49. – С.4-5.

Калініна Л. Керівник: фактор Х: Інформаційні ресурси як складова управління загальноосвітнім навчальним закладом // Управління освітою. – 2003. - №22. – С.14-15; №23. – С.8-9.

Кузнецова Н. Рационализация процесса управления качеством предметного обучения // Наука и школа. – 2003. - №5. – С.13-17.

Лукьянова М. Удовлетворенность образовательным процессом как критерий деятельности школы // Народное образование. – 2003. - №8. – С.177-186.

Лунячек В. Сучасний стан використання нових інформаційних технологій у практиці управління загальноосвітніми навчальними закладами // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. - №6. – С.39-41.

Мазур С. Управління якістю роботи педагогічного колективу // Світло. – 2003. - №2. – С.77-81.

Максимовская М. Информационное управление школой // Информатика и образование. – 2003. - №11. – С.76-78.

Мариновська О. Парадигмальні зрушення як процесотворчі чинники прийняття управлінських дій // Підручник для директора. – 2003. - №4. – С.25-33.

Мармаза О.І. Організаційна культура управління // Управління школою. – 2003. - №7. – С.19-23.

Матвієнко П. Проблеми оцінювання діяльності навчального закладу // Завуч (Шкільний світ). – 2003. - №16. – С.4-7.

Мороз В. Управління школою: із власного досвіду // Управління освітою. – 2003. – №22. – С.8-9,11.

Натапова А. Управление инновационным процессом разработки и освоения педагогических технологий // Управління школою. – 2003. - №30. – С.20-22.

Новоходская М.В. Система оперативных совещаний в начальной школе // Завуч начальной школы. – 2003. - №3. – С.68-72.

Ольвинова Л.А. Административная деятельность завуча // Завуч. – 2003. - №3. – С.84-128.

Онищук Л. Демократизація функціонального устрою закладу освіти як складова управління // Освіта і управління. – 2003. - №1. – С.67-74.

Организация работы заместителя директора по начальной школе: Практические материалы. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003. – 144с.

Островерхова Н. Вироблення та прийняття управлінського рішення в загальноосвітньому навчальному закладі // Освіта і управління. – 2002. – Т.5. - №3. – С.73-81.

Паращенко Л. Інформаційні технології в управлінні ліцеєм // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. - №6. – С.36-38.

Плитинь Н.Н. Управление адаптивной школой // Практика административной работы в школе. – 2003. – №1. – С.40-54.

Погребняк Л.П. Управление образовательным учреждением: организационно-педагогические и правовые аспекты. – М.: Народное образование, 2003. – 208с.

Полякова Г.А. Адаптивне управління навчальним процесом на адміністративному рівні в умовах загальноосвітнього комплексу // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. - №2. – С.35-37.

Поташник М. Управління сучасною школою // Підручник для директора. – 2003. - №3. – С.3-27.

Приходченко Е. Управление новыми технологиями преподавания в школе // Управління школою. – 2003. - №31. – С.2-7.

Режими життєдіяльності школи // Завуч (Шкільний світ). – 2002. - №22. – С.38-45.

Руднев Е.А. Запуск демократических процессов в школе // Школьные технологии. – 2002. - №4. – С.146-149.

Сборник практических материалов для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе (начальные классы). – М.: Педагогическое общество России, 2003. – 144 с.

Сергеева В.П. Управление образовательными системами: Программно-методическое пособие. – М.: ЦГЛ, 2002. – 144с.

Сорочан Т. Меркетинг – нова концепція управління сучасною школою // Управління освітою. – 2003. - №13-14. – С.12-13.

Сулукиди Л.В. Комп’ютеризація управління навчальним та виховним процесом у загальноосвітній середній школі // Все для вчителя. – 2002. - №20. – С.1-12 (вкладки).

Терентьев В.К. Истины управления: взгляд на основы менеджмента. – М.: Сентябрь, 2002. – 160с.

Ткачук Т.П. Чому колективно, а не авторитарно? // Завуч (Шкільний світ). – 2003. - №16. – С.10-11.

Третьяков П.И. и др. Адаптивное управление педагогическими системами. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 368 с.

Тюлю Г.М. Управление системой качества образования в школе // Завуч. – 2002. - №8. – С.96-99.

Удовиченко В. Інформаційне забезпечення – атрибут управління загальноосвітніми навчальними закладами // Освіта і управління. – 2002. – Т.5. - №3. – С.82-87.

Хриков Є. Управління інформацією навчального закладу // Вересень. – 2003. - №3. – С.85-92.

Чернуха-Газдецька К.М. Прийняття управлінського рішення // Управління школою. – 2003. - №8. – С.19-25; №9. – С.25-28.

Шамова Т.И. и др. Управление образовательными системами. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002. – 320с.

Шамова Т.И., Шарай Н.А. Системный подход к управлению качеством образования в школе // Завуч. – 2002. - №8. – С.92-95.

Шелакін В. Органайзер навчального року // Директор школи (Шкільний світ). – 2002. – №28. – С.2-15.

Шелакін В. Циклограма навчального року. Частина І. – К.: Редакція загальнопедагогічних газет, 2003. – 128с.

Шелакін В.В. Циклограма навчального року. Частина ІІ. – К.: Редакція загальнопедагогічних газет, 2003. – 128с.

Шкільна документація. – К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. – 112с.

Школа молодого завуча. – К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. – 128с.

Школа молодого директора. – К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. – 112с.

Щербо И. Маркетинговые функции управления школой // Народное образование. – 2002. - №8. – С.48-56.Внутрішньошкільний контрольАндриянова О.Г. Опыт повышения качества и эффективности внутришкольного управления на основе новых информационных технологий // Информатика и образование. – 2003. - №12. – С.61-63.

Бочкарев В. Внутришкольное управление и самоуправление: первые итоги // Народное образование. – 2003. - №8. – С.73-80.

Быкова В.Г. Внутришкольный контроль // Завуч. – 2003. - №6. – С.69-95.

Внутрішньошкільний контроль // Завуч (Шкільний світ). – 2002. - №31. – С.4-7.

Вольянська С. Планування контрольно-аналітичної діяльності адміністрації ЗНЗ // Завуч (Шкільний світ). – 2003. - №13. – С.12.

Герчинський Я. Самооцінювання школи // Директор школи (Шкільний світ) . – 2003. – №21-24. – С.14-26.

Грицай Ю. Зміст та форми внутрішньошкільного контролю // Вересень. – 2003. - №3. – С.93-98.

Давыденко Т.М. Интегральные критерии оценки качества внутришкольного управления // Завуч. – 2002. - №7. – С.73-77.

Дроб’язко П. Спостереження та аналіз уроків заступником директора школи з навчально-виховної роботи (Методичні рекомендації) // Освіта і управління. – 2002. – Т.5. - №3. – С.99-106.

Зверева В. Методические рекомендации руководителям образовательных учреждений по анализу учебного года // Завуч. – 2003. - №8. – С.3-46.

Зембицкий Д. Система контроля качества образовательного процесса // Педагогическая диагностика. – 2003. - №4. – С.165-175.

Каменский А.М. Эволюция внутришкольного контроля // Завуч. – 2002. - №6. – С.46-47.

Кривилева Е.Е. Справки по внутришкольному контролю // Завуч начальной школы. – 2002. - №4. – С.78-93.

Кужелєва Л. Готуючись відвідати урок: Внутрішньошкільний контроль // Завуч (Перше вересня). – 2002. - №34. – С.4-5.

Летягина С.А., Грибкова Т.В. Система внутришкольного контроля в начальных классах школы №1159 // Завуч начальных классов. – 2003. – №1. – С.34-44.

Литвин А. Контроль за рівнем навчальних досягнень учнів // Директор школи (Шкільний світ). – 2003. - №47. – С.7-10.

Мартынова М.Г. Программы посещения уроков // Практика административной работы в школе. – 2002. - №3. – С.71-74.

Марьин А.А. Система контрольно-диагностической и регулятивно-коррекционной деятельности в управлении школой // Завуч. – 2003. - №4. – С.74-95.

Матвієнко П. Технологія експертного оцінювання уроку адміністрацією школи та методичною службою // Завуч (Шкільний світ). – 2003. - №9. – С.1-9.

Мелешко В. Внутрішньо шкільний контроль у малокомплектній початковій школі // Початкова школа. – 2003. - №5. – С.32-35.

Моисеев А.М. Методические материалы для посещения и анализа учебного занятия // Практика административной работы в школе. – 2003. - №5. – С.27-31.

Мунтьян Т.О. Укравління навчальним та виховним процесами. Робота з педкадрами //Все для вчителя. – 2003. - №4-5. – С.1-19

Осипова М.А. Примерный план внутришкольного контроля // Практика административной работы в школе. – 2002. - №2. – С.8-13.

Оцінювання педагогічної діяльності вчителя // Директор школи (Шкільний світ). – 2003. - №14. – С.7-8.

Оцінювання якості роботи школи: Порадник // Директор школи (Шкільний світ). – 2003. - №21-24. – С.27-100.

Перехейда О. Демократизація внутрігімназійного контролю // Директор школи (Шкільний світ). – 2003. - №9. – С.7-10.

Петренко Л. Особливості системи контролю за навчально-виховним процесом у сучасній загальноосвітній школі // Рідна школа. – 2002. - №6. – С.44-46.

План-сітка внутрішньошкільного контролю // Завуч (Шкільний світ). – 2002. - №31. – С.7-8.

Позняк Г. Управління професійним розвитком учителя на рівні школи: методика «взаємонавчання рівних» // Директор школи (Шкільний світ). – 2003. - №33. – С.12-13.

Примерный план-сетка внутришкольного контроля // Школьное планирование. – 2003. - №4. – С.18-25.

Ромадина Л.Л. Внутришкольный контроль // Ромадина Л.П. Справочник завуча. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2001. – С.27-45.

Рудинский И.Д. Принципы автоматизации педагогического контроля знаний // Педагогическая диагностика. – 2003. - №1. – С.54-60.

Сафіулін В. Практика системного управління // Директор школи (Шкільний світ). – 2003. - №35. – С.14-16.

Системний підхід до аналізу як засіб керування проектуванням процесу навчання // Завуч (Шкільний світ). – “003. - №33. – С.1-12 (вкладки).

Тевлін Б. Контрольно-аналітична діяльність шкільної адміністрації // Завуч (Шкільний світ). – 2003. - №36. – С.8-9.

Тутыхина О.А. План внутришкольного контроля и руководства комплекса «Начальная школа – детский сад» // Завуч начальной школы. – 2002. – №4. – С.99-102.

Ушакова О. Система упрвління у школі: вибір власних орієнтирів і завдань // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. - №5. – С.68-72.

Чернов Ю. Пожива для управлінця…: Інформаційне забезпечення внутрішньошкільного управління // Управління освітою. – 2002. - №17. – С.8.Педагогічна рада: технологія підготовки і проведенняБакарась Л.И., Кухлинская В.В. Организация и содержания деятельности педагогического совета // Завуч начальной школы. – 2002. - №4. – С.56-59.

Бережнова Л. Педсовет: школьная практика // Народное образование. – 2003. - №5. – С.31-49.

Богданова Л. Іще раз про педраду // Завуч (Шкільний світ). – 2003. - №19. – С.8-12.

Вольнова Н.А. Готовимся к педсовету по теме «Пути преодоления неуспеваемости учащихся» // Практика административной работы в школе. – 2002. - №5. – С.16-18.

Годкевич Л. Педрада – ділова гра “Я вчитель?!” // Завуч (Шкільний світ). – 2003. - №9. – С.4.

Готуємося до педради. – К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. – 128с.

Григорьев Д. Открытый педагогический совет // Воспитательная работа в школе. – 2003. - №3. – С.91-94.

Дерев’янко Л. Інноваційні технології педради // Директор школи (Шкільний світ). – 2003. - №14. – С.4-5.

Кавалеров В., Євдошенко Г. Нові форми проведення педради і наради за участю директора // Директор школи (Шкільний світ). – 2002. - №45. – С.3-5.

Кириченко І. Як провести засідання педради з питань ефективності домашньої навчальної роботи учнів // Психолог. – 2003. - №6. – С.7-8.

Мунтьян Т.О. Педагогический совет. Формирование у учащихся знаний, умений и навыков // Все для вчителя. – 2003. - №4-5. – С.24-28.

Мунтьян Т.О. Педагогический совет. Эффективность использования новых педагогических технологий (на основе изучения опыта работы) // Все для вчителя. – 2003. - №4-5. – С.21-23.

Немова Н.В. Система работы педагогического совета школы (на примере реализации проекта «Школы достижений») // Практика административной работы в школе. – 2002. - №4. – С.23-33.

Пастухова И. Итоговый педсовет в школе // Лицейское и гимназическое образование. – 2003. - №5. – С.20-27.

Педагогический совет. – М.: Лицейское и гимназическое образование. – 2003. – 16 с.

Педагогічна рада: технології проведення // Директор школи (Шкільний світ). – 2003. - №45. – С.1-3.

Пономарева Е.А. Проблемный педсовет как фактор вхождения педагогического коллектива в инновационную деятельность // Практика административной работы в школе. – 2003. - №1. – С.19-25.

Руснак Т. Педагогічна рада в школі: Методичний порадник для керівників шкіл // Завуч (Шкільний світ). – 2003. - №25. – С.1-24 (вкладки).

Селевко Г. Планирование содержания педагогических советов // Школьное планирование. – 2003. - №2. – С.25-32.

Сиденко А.С. Как провести проблемный педсовет? // Практика административной работы в школе. – 2002. - №5. – С.18-28.

Слуцкий В. Организация педсоветов // Управление школой. – 2003. - №39. – С.13.

Теплюк А. Педагогічна рада: нові форми проведення // Директор школи (Шкільний світ). – 2003. - №48. – С.4-5.

Цернікель Л. Нові форми проведення педрад // Завуч (Шкільний світ). – 2003. - №12. – С.2-3.

Чуркина Л. Тема педсовета – формирование общей культуры школьников // Народное образование. – 2002. - №8. – С.57-66.Технологія плануванняАмпілогова Л. Азбука планування роботи закладу освіти // Управління школою. – 2002. - №1. – С.7-8.

Богославський Ю. Стратегічно-цільове планування з моніторинговим супроводом // Управління школою. – 2002. - №1. – С.10.

Василенко Н. Як складати календарний план на навчальний рік // Завуч (Шкільний світ). – 2003. - №29. – С.9.

Васильєва Ф. Навчальний план у багатопрофільному ліцеї // Директор школи (Шкільний світ) . – 2003. - №10. – С.9.

Вітрук О. Найважливіший документ школи: З досвіду створення річного плану роботи // Рідна школа. -–2003. - №3. – С.23-24.

Гаврилин А. Концептуальные основы планирования // Школьное планирование. – 2003. - №4. – С.4-17.

Гаврилин А. Планирование как основа управления // Школьное планирование. – 2003. - №2. – С.4-10.

Елисеев В. Планирование работы школы на учебный год // Завуч. – 2003. - №4. – С.24-65.

Зайченко О. Планування роботи школи // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. - №1. – С.9.

Зайченко О. Система планування роботи загальноосвітньої школи: Новопризначеному директору // Директор школи (Шкільний світ). – 2003. - № 40. – С.7-9.

Зайченко О.І. Система планування роботи загальноосвітньої школи // Управління школою. – 2003. - №5. – С.14-20.

Караковский В. Годовое планирование работы школы // Школьное планирование. – 2003. - №1. – С.4-42

Статтю див. також у журналі // Воспитательная работа в школе. – 2003. - №4. – С.41-53.

Моргун В. Наші плани – утопія чи наука?: Планування навчально-виховної роботи // Директор школи. Україна. – 2002. - №7. – С.71-82.

Пасєчнікова Л. Календарний план роботи // Завуч (Шкільний світ). – 2003. - №13. – С.12-23.

План роботи школи // Завуч (Шкільний світ). – 2002. - №25. – С.6-14 (вкладки).

План роботи школи на навчальний рік // Завуч (Шкільний світ). – 2003. - №13. – С.5-11.

Планирование работы в школе: Структура годового плана // Підручник для директора. – 2002. - №7-8. – С.37-44.

Поверенная О. Как спланировать воспитательную работу // Школьное планирование. – 2003. - №4. – С.108-127.

Сєбова Л. Тематичне тижневе планування роботи ліцею: Досвід морського ліцею м. Одеси // Шкільний світ. – 2003. - №38-39. – С.19-33.

Тевлін Б. Розклад уроків // Завуч (Шкільний світ). – 2003. - №23-24. – С.28-29.

Ченков О.І. Планування адміністративної діяльності в умовах валеологізації навчально-виховного процесу // Управління школою. – 2003. - №6. – С.29-31.

Шумякова Н. Технологія планування діяльності навчального закладу // Директор школи (Шкільний світ). – 2003. - №39. – С.12-15.

Яковлева Т.Н. Примерные рекомендации по подготовке к планированию контроля и руководства воспитательным процессом в образовательном учреждении // Завуч. – 2002. - №6. – С.48-59.Педагогічний колективБакурадзе А. Магия воодушевления, или В чем заключается умение мотивировать педагогов на эффективную работу // Директор школы. – 2003. - №6. – С.10-17.

Бакурадзе А. Цели руководителя и стремления подчиненных: как сделать так, чтобы они совпадали // Дайджест педагогічних ідей та технологій. – 2003. - №1. – С.26-29.

Берест А. Управління розвитком творчості педагогічного колективу // Директор школи (Шкільний світ). – 2003. - №42. – С.11-12.

Бондарчук Л. Як створити у шкільному колективі ситуацію успіху // Світло. – 2003. - №2. – С.82-84.

Касьянова О.М. Управлінська підтримка інноваційної діяльності вчителя // Управління школою. – 2003. - №11. – С.29-31.

Мармаза О.І. Мотивація та стимулювання персоналу як підгрунтя якості управління // Управління школою. – 2003. - №16-18. – С.62-65.

Мар’яненко Л. Особистісне зростання вчителів як проблема директора школи // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. - №4. – С.56-60.

Моисеев А.М. Развивай, созидая: Как управлять, учитывая человеческий фактор // Лучшие страницы педагогической прессы. – 2003. - №1. – С.31-36.

Рогова Т. Проблеми контролю та самоконтролю діяльності педагогічного колективу школи // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2003. - №4. – С.71-78.

Фриш Г.Л. Первые шаги директора-новичка // Директор школы. – 2002.- №5. – С.51-71.

Хлєбнікова Т.М. Ділова гра як метод активного навчання педагога: Навчально-методичний посібник для викладачів, слухачів ІПО, директорів шкіл, керівників РУО. – Х.: Видавнича група “Основа”, 2003. – 80с.

Юрчук Л. Управління колективом педагогів: шляхи формування ефективної команди // Освіта і управління. – 2002. – Т.5. - №3. – С.88-98.Особистість керівникаАлександрова Е. Директор и его заместители: шесть шагов на пути к взаимопониманию и взаимодействию // Директор школы. – 2003. - №6. – С.18-26.

Алексеев В. Директор школы – лидер и менеджер // Народное образование. – 2002. - №10. – С.138-144.

Алфімов В. Акмеологічна карта директора шлоки // Директор школи. Україна. – 2003. - №2. – С.7-10.

Анисимов О.С. Профессионализм в управлении образовательным учреждением // Инновации в образовании. – 2002. - №5. – С.27-44.

Василенко Н. Сучасний підручник для директора // Підручник для директора. – 2003. - №3. – С.28-29.

Васильченко Л.В. Управлінська культура керівника школи // Управління школою. – 2003. - №7. – С.15-18.

Гриньова М. Модель менеджера освіти // Підручник для директора. – 2003. - №7-8. – С.25-33.

Громовий В. Впізнай себе // Директор школи (Шкільний світ). – 2003. - №40. – С.1-2.
^ Класифікація стилів керівництва
Громовий В. Два в одному: Основні ролі та професіограма директора школи // Директор школи (Шкільний світ). – 2003. - №39. – С.2.

Деятельность руководителя образовательного учреждения в условиях децентрализации управления // Управление школой. – 2003. - №22. – С.11.

Дзюба Т. Роль особистості керівника школи у профілактиці конфліктів // Директор школи (Шкільний світ). – 2002. - №34. – С.6-8.

Жебровський Б. Підготовка директора школи до управління якістю освіти: модельний підхід // Освіта і управління. – 2002. – Т.5. - №4. – С.7-19.

Зарецкая И.И. Коммуникативная культура педагога и руководителя. – М.: Сентябрь, 2002. – 160с.

Захарченко Е. Монолог или диалог? // Директор школы. – 2003. - №7. – С.53-58.

Иващенко Н. Проверь себя на профессиональность // Управление школой. – 2003. - №17. – С.12.

Ильина И. Профессиональный рост директора школы: курский муниципальный вариант // Народное образование. – 2003. - №8. – С.65-72.

Карамушка Л. Психологічна готовність керівників до управління // Директор школи (Шкільний світ). – 2003. - №9. – С.4-5.

Карстан’є П. Незалежна школа потребує професіонального директора // Директор школи (Шкільний світ). – 2003. - №3. – С.3-4.

Коленченко А. Роскошь или необходимость? // Підручник для директора. – 2003. - №9. – С.46-62.
^ Професійна компетентність
Королюк С.В. До проблеми формування адаптивного стилю керівника освіти // Управління школою. – 2003. - №7. – С.10-12.

Мармаза О. Реалії та можливості підготовки менеджерів освіти // Управління школою. – 2003. - №27. – С.7-10.

Мармаза О. Сучасний керівник: у пошуках досконалості // Управління школою. – 2002. - №1. – С.5-6.

Мартиненко С. Управлінські функції керівника школи в умовах реформування освіти // Директор школи (Шкільний світ). – 2002. - №34. – С.3.

Маслов В. Психологічна основа моделі компетентності директора школи // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. - №1. – С.12.

Меновщиков В. Может ли школьный директор быть успешным предпринимателем? // Директор школы. – 2003. - №7. – С.59-61.

Новожилова Н.В. Телекоммуникационные технологии в управленческой деятельности руководителя // Школьные технологии. – 2003. - №2. – С.28-31.

Онищук Л. Навчально-інформаційна культура директора загальноосвітнього навчального закладу // Освіта і управління. – 2002. – Т.5. - №3. – С.64-72.

Павлютенков Є.М. Професійна компетентність директора школи // Управління освітою. – 2003. - №7. – С.2-4.

Синягин Ю. Управленческая команда как способ самореализации руководителя. – 2003. - №6. – С.6-9.

Сорочан Т. Епоха професіоналізму: портрет керівника школи у сучасному інтер’єрі // Директор школи (Шкільний світ). – 2002. - №45. – С.1-2.

Тарангул Л. Директор школи і сучасні освітні процеси // Директор школи (Шкільний світ). – 2003. - №33. – С.4.

Третяк В. Мистецтво управляти людьми // Директор школи (Шкільний світ). – 2002. - №47. – С.1-3; №48. – С.9-11.

Ушаков К. Источник сопротивления – организационная культура: Руководитель и подчиненные // Директор школы (Россия). – 2002. - №7. – С.3-7.

Фишбейн Д. Властная династия: что делать с ней молодому руководителю? // Директор школы. – 2003. - №8. – С.30-32.

Хоружа Л. Етико-педагогічні аспекти вдосконалення управлінської діяльності керівника школи // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. - №6. – С.65-69.

Щербо И. Директор и его команда // Лицейское и гимназическое образование. – 2003. - №4. – С.64-68.

Щербо И. Примеряем “мундир управления”: несколько советов вновь назначенному директору школы // Директор школы. – 2002. - №7. – С.51-60.

Щербо И. Совещание совещанию рознь, или как добиться, чтобы вас услышали, поняли и поддержали // Директор школы. – 2002. - №8. – С.3-12.

Ястребова В.Я. Формування професійної компетентності директора сільської школи // Управління школою. – 2003. - №7. – С.5-7.Організація методичної роботи в школіАмпілогова Л. Моделювання в управлінні науково-методичною роботою // Завуч (Шкільний світ). – 2003. - №32. – С.2-6.

Бачинська Є. Сучасні підходи до організації методичної роботи з педагогічними кадрами // Підручник для директора. – 2003. - №7-8. – С.3-24.

Богданова Л. Про роботу над проблемною темою // Завуч (Шкільний світ). – 2003. - №19. – С.7-8.

Браташ Н.І. Управління роботою над єдиною науково-методичною темою // Управління школою. – 2003. - №8. – С.26.

Буйлова Л.Н., Кочнева С.В. Организация методической службы учреждений дополнительного образования детей: Учебно-методическое пособие. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 160.

Буянов Т.А. Планирование, организация и контроль за деятельностью методических объединений в условиях развития образовательного учреждения // Завуч. – 2002. - №6. – С.14-26.

Вайзер Т.А. Как помочь педагогу освоить новые подходы в обучении // Начальная школа: плюс до и после. – 2003. - №6. – С.62-66.
^ Методичне об’єднання вчителів початкових класів
Вознюк Л.В. Експертиза сучасного уроку // Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – С.31-34.
Методична робота
Волчецька Л. Специфіка управління методичною роботою у Володимирецькому районному колегіумі // Освіта і управління. – 2003. - №1. – С.121-127.

Врагова А. Методическая работа в школе // Начальная школа: плюс до и после. – 2003. - №12. – С.13-18.

Гончарук С. Модель методичної роботи школи: Роль моніторингу в створенні особистісно-орієнтованої системи професійного зростання // Завуч (Шкільний світ). – 2003. - №36. – С.4-7.

Гришина Т.В. Освітня технологія як об’єкт методичної роботи. – Х.: Вид. група “Основа”, 2003. – 96 с.

Гусева Т.В., Новикова Т.Д. Контроль как одна из форм работы с молодыми учителями // Начальная школа: плюс до и после. – 2003. - №1. – С.33-34.

Данильченко А.М. Про деякі аспекти науково-методичної роботи в школі // Управління школою. – 2003. - №11. – С.28.

Домаш Л., Рудянчук Р. Методичні студії // Сільська школа України. – 2003. - №8-9. – С.19-22.

Дроботько Н. План методичного об’єднання словесників // Дивослово. – 2003. - №12. – С.25-26.

Душко В.Н. Методична робота в школі модульного типу // Управління школою. – 2003. - №11. – С.15-23.

Ермакова С. Методическая работа в школе: опыт, результаты, перспективы // Начальная школа: плюс до и после. – 2003. - №12. – С.6-12.

Єленіна Є. Творчий портрет учителя: З досвіду роботи методичної служби // Завуч (Шкільний світ). – 2003. - №4. – С.3.

Жерносек І. Розширення діапазону науково-методичної роботи в ліцеях // Директор школи, гімназії, ліцею… – 2002. – №4. – С.83-90.

Жерносек І., Гончарова В. Навчатися, щоб навчати: Творчі групи в системі науково-методичної роботи // Сільська школа України. – 2002. - №26. – С.3-4.

Жуковский И.В. Переход методической службы образования к адаптивной системе управления // Образование в современной школе. – 2002. - №8. – С.56-63.

Иванова Н., Сапегина Н. Управление организацией методической работы школы и поиск путей её обновления // Відкритий урок. – 2002. - №15-16. – С.15-24.

Кобиліна К.І. Вибір, етапи та шляхи реалізації науково-методичної проблеми в системі методичної роботи з педкадрами // Управління школою. – 2003. - №8. – С.27-28.

Коваленко О. Науково-методична та дослідницька робота з педагогічними кадрами // Завуч (Шкільний світ). – 2002. - №36. – С.8 (вкладки).

Коваленко Р. Методична робота на діагностичній основі // Завуч (Шкільний світ). – 2003. - №30. – С.2-5.

Колективні форми професіональної взаємодії з класними керівниками // Завуч (Шкільний світ). – 2003. - №33. – С.8-10.
^ Методичні об’єднання класних керівників
Корнєєва О. Диференційований підхід у методичній роботі // Палітра педагога. – 2003. - №4. – С.28-29.
Дошкільні заклади
Кузнецова Т. Организация методической работы с учителями начальных классов // Завуч начальной школы. – 2003. - №5. – С.64-84.

Кузьмина М.В. Опытные модели занятий школы управленческого мастерства // Завуч. – 2002. - №8. – С.131-157.

Кузьмина М.В. Тематический план школы управленческого мастерства // Завуч. – 2002. - №8. – С.130-131.

Леонова Г.Г. Рекомендації щодо організації методичної роботи з педагогічними кадрами // Математика в школах України. – 2003. - №25. – С.2-4.

Лушнікова В. Методична робота і креативність учителів // Завуч (Шкільний світ). – 2002. - №35. – С.6.

Малієнко Ю. Система науково-методичної роботи в РМО вчителів історії та правознавства // Освіта і управління. – 2003. - №1. – С.103-107.

Мальцева О.В. Содержание методической работы в начальной школе // Завуч начальной школы. – 2003. - №3. – С.65-67.

Масликова И. Основные требования к оформлению материалов перспективного педагогического опыта // Управління школою. – 2003. - №31. – С.20-29.

Методична служба школи: Схема // Все для вчителя. – 2003. - №4-5. – С.20.

Моисеев А.М. Функции и задачи методической работы в школе // Практика административной работы в школе. – 2003. - №3. – С.27-28.

Набока Л. Невичерпні можливості: Впровадження педагогічних ідей у практику // Управління освітою. – 2003. - №11.-12. – С.22-24.
^ Методична робота по вивченню, аналізу та розповсюдженню педагогічних ідей
Носоурова Т. Педагогические объединения – школа мастерства // Начальная школа: плюс до и после. – 2003. - №12. – С.18-19.

Онищук Л. Діяльність шкільних методичних об’єднань – ефективний засіб гуманізації змісту освіти // Українська література в загальноосвітній школі. – 2003. - №3. – С.61-64.

Организация работы «Школы молодого учителя» // Відкритий урок. – 2002. - №15-16. – С.64-72.

Паламарчук Л. Основні напрями методичної роботи вчителів географії // Управління школою. – 2003. - №22-24. – С.49-50.

Перехватова А.В. Научно-методический совет и совершенствование образовательного пространства в школе // Завуч. – 2002. - №5. – С.67-70.

Подушкина И. Подготовка профессионалов к управлению внутришкольной методической работой // Учитель. – 2003. - №4. – С.51-53.

Позняк Г. Стилі керівництва та методи управління методичною роботою в школі // Директор школи (Шкільний світ). – 2002. - №33. – С.9.

Проценко Т. Організація роботи РМО учителів інформатики // Управління школою. – 2003. - №22-24. – С.37-39.

Ребрик Р. Методична робота в школі // Директор школи (Шкільний світ). – 2002. - №42. – С.11.

Рузанова В.В. Организация работы «Школы молодого учителя» // Практика административной работы в школе. – 2003. - №3. – С.34-36.

Синьогіна О. Особливості науково-методичної роботи в умовах педагогічного експерименту // Рідна школа. – 2003. - №11. – С.29-31.

Сиротенко Г.О. Дієвість методичної роботи // Сиротенко Г. Шляхи оновлення освіти: Науково-методичний аспект. – Х.: Видавнича група “Основа”, 2003. – С.31-58.

Соколова Л.Е. Направление работы методического объединения на современном этапе развития системы образования // Відкритий урок. – 2003. - №13-15. – С.33-39.

Соломяная Л.В. Методическое объединение. Каким ему быть? // Начальная школа. – 2003. - №5. – С.24-27.

Сорока Г.І. Методичне забезпечення виховної роботи в школі // Управління школою. – 2003. - №28. – С.11-15.

Тахтамышева Г.И. Управление качеством образования и методическая служба школы // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2002. - №4. – С.41-47.

Тевлін Б. Організація роботи методичної ради школи //Сільська школа України. – 2003. - №34. – С.9-10; Завуч (Шкільний світ). – 2003. - №26. – С.2-3.

Тевлін Б. Організація роботи шкільних методоб’єднань // Сільська школа України. – 2003. - №35. – С.3-9; Завуч (Шкільний світ). – 2003. - №28. – С.3-9.

Тевлін Б. Передовий педагогічний досвід: вивчення, узагальнення та поширення // Завуч (Шкільний світ). – 2003. - №35. – С.3-8.

Телвін Б. Планування методичної роб
еще рефераты
Еще работы по разное