Реферат: Робоча програма навчальної дисципліни статистичні І хемометричні методи в хімії напряму підготовки 0703 хіміяМіністерство освіти і науки України


Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна


Кафедра хімічного матеріалознавства


“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Перший проректор


___________________________


“29”вересня 2010 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Статистичні і хемометричні методи в хімії


напряму підготовки 0703 хімія


хімічного факультету


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Харків – 2010


Робоча програма навчальної дисципліни „Статистичні і хемометричні методи в хімії” для студентів за напрямом підготовки 0703 хімія.


Розробники: Холін Юрій Валентинович, д.х.н., професор, зав. кафедри хімічного матеріалознавства, д.х.н., проф. кафедри хімічного матеріалознавства Іванов Володимир Венедиктович, Христенко Інна Василівна, к.х.н., доц. кафедри хімічного матеріалознавства, Пантелеймонов Антон Віталійович, к.х.н., ст. викл. кафедри хімічного матеріалознавства


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри хімічного матеріалознавства


Протокол № 2 від “8” вересня 2010 р.


Завідувач кафедри _______________________ Холін Ю.В.


“9” вересня 2010 р.


Схвалено методичною комісією хімічного факультету


Протокол № 1 від 22 вересня 2010 р


Голова _______________________ Юрченко О.І.^ Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів 3

Напрям підготовки

0703 хімія

денна форма навчання

за вибором ВНЗ


Модулів – 2
Рік підготовки:

2 -й

Семестр

4 -й

Загальна кількість годин 162

Лекції

18 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


Лабораторні

36 год.

Самостійна робота

108 год.

Вид контролю:

екзамен
^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: навчити студентів використовувати статистичні та хемометричні засоби для обробки даних хімічного експерименту.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: засади статистичної обробки експериментальних даних, особливості хемометричних підходів до обробки даних хімічного експерименту.

вміти: використовувати компютерні засоби обробки даних хімічного експерименту.Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Лекції

Тема 1. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДАНІ. ФАКТОГРАФІЧНА ТА БІБЛІОГРАФІЧНА ХІМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

«Дані»: визначення, типи. Шкали: порядкова; відношень; інтервальна. Значення хемометрії й інформатики для хімії (хімічний аналіз, параметрична ідентифікація моделей, QSAR, молекулярна інформатика, автоматизація обробки даних експерименту тощо).

Джерела хімічної інформації, бази даних і пакети прикладних. програм (Science Citation Index, CSD тощо). Хімічні періодичні видання. Друковані та електронні версії. Імпакт-фактори журналів. Пошук інформації в Інтернет. Статистика, хімічна інформатика, хемометрія.

Тема 2. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТА СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА ДАНИХ

Первинне представлення даних Дескриптивне представлення даних. Гістограми.

Результат вимірювань як випадкова величина Генеральна сукупність та виборка. Вибіркові оцінки. Моменти. Середнє. Стандартне відхилення. Дисперсія. Коваріаційні матриці. Коефіцієнти кореляції. Перетворення даних (масштабування, автомасшатбне перетвоорення). Задачі обробки первинних експериментальних даних: дослідження однорідності виборки, визначення функції розподілу, кореляцій між змінними, класифікація, факторний аналіз. Структурна і параметрична ідентифікація моделей, перевірка адекватності. Статистичні розподіли випадкової величини. Дискретні й неперевні випадкові величини. Біномінальний розподіл. Розподіли неперервних величин: рівномірний, Гаусса, Лапласа, Пуассона, 2. Центральна гранична теорема. Метод максимуму правдоподібності. Функція правдоподібності. Правдоподібні оцінки параметрів генеральної сукупності при нормальному та Лапласівському розподілах похибок.

Тема 3. ПЕРЕВІРКА СТАТИСТИЧНИХ ГІПОТЕЗ

Задача перевірка статистичних гіпотез. Схема перевірки гіпотези. Помилки І та ІІ родів. Потужність критеріїв. Перевірка гіпотез про функції розподілу. Критерій 2, графічні способи перевірки гіпотез про функції розподілу.

Тема 4. ОСНОВИ КОРЕЛЯЦІЙНОГО ТА РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ

Кореляційний аналіз. Приклади кореляцій в хімії, значення кореляцій. Принцип лінійності вільних енергій як основа багатьох хімічних кореляцій. Теоретичні засади методу найменших квадратів (МНК) та статистичні властивості оцінок МНК. Розрахункова схема МНК. Вибір найкращого набору регресорів: методи всіх регресій, покрокової регресії, вилучення регресорів. Приклади використання МНК у хімічних задачах. Лінійний та нелінійний МНК як приклад некоректної задачі (теоретичний аналіз та приклади), мультиколінеарність. Її формальні та неформальні причини. Способи подолання мультиколінеарності: α регулярізація за Тихоновим, застосування ортогональних поліномів, сингулярний розклад. Типові приклади математично некоректних задач в хімії.

Впливу викидів на оцінки МНК. Уявлення про робастні оцінки.

Тема 5. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ

Види класифікацій і їх значення для аналізу даних. Типи ознак. Міри схожості об'єктів. Класифікація без навчання. Ієрархічна класифікація, дендрограми. Найпростіші алгоритми ієрархічного кластерного аналізу сукупності об'єктів. Проблема стійкості класифікації. Факторний анализ. Характеристика моделей з латентними змінними. Кореляційна та коваріаційна матриці – об'єкт факторного аналізу. Формулювання задачі факторного аналізу. Матриця навантажень, вектори характерностей і загальностей. Основна факторна теорема. Експлораторний та конфірматорний факторний аналіз. Алгоритми факторного аналізу. Факторний аналіз хроматографічних даних.


Модуль 2. Лабораторні заняття

Тема 6. Елементарні засоби апроксимації експериментальних залежностей. Робота з програмними засобами.

Тема 7. Вивчення властивостей деяких неперервних розподілів випадкових величин. Контрольна робота.

Тема 8. Перевірка нормальності розподілу випадкових величин за критерієм 2. Контрольна робота.

Тема 9. Апроксимація концентраційних частот виявлення неспадними функціями. Контрольна робота.

Тема 10. Сингулярний розклад.

Тема 11. Підсумкове заняттяСтруктура навчальної дисципліни

Модулі і теми

Кількість годин

Денна форма

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

^ Модуль 1 – лекції

Тема 1

3

3


6

Тема 2

4

4


8

Тема 3

4

4


8

Тема 4

4

4


8

Тема 5

3

3


6

Разом за модулем 1

54

18


36

^ Модуль 2 – лабораторні заняття

Тема 6


4
8

Тема 7


8
16

Тема 8


8
16

Тема 9


8
16

Тема 10


6
12

Тема 11


2
4

Разом за модулем 2

10836
72

^ Усього годин

162

36
36
108
Теми лабораторних занять

Тема 6. Елементарні засоби апроксимації експериментальних залежностей. Робота з програмними засобами. 4 години

Тема 7. Вивчення властивостей деяких неперервних розподілів випадкових величин. Контрольна робота. 8 годин

Тема 8. Перевірка нормальності розподілу випадкових величин за критерієм 2. Контрольна робота. 8 годин

Тема 9. Апроксимація концентраційних частот виявлення неспадними функціями. 8 годин

Тема 10. Сингулярний розклад. Контрольна робота. 6 годин

Тема 11. Підсумкове заняття. 2 години


6. Самостійна робота


Назва теми

Кількість

годин

ср

пір

^ ТЕМА 1. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДАНІ. ФАКТОГРАФІЧНА ТА БІБЛІОГРАФІЧНА ХІМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

6
ТЕМА 2. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТА СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА ДАНИХ

8
^ ТЕМА 3. ПЕРЕВІРКА СТАТИСТИЧНИХ ГІПОТЕЗ

8
ТЕМА 4. ОСНОВИ КОРЕЛЯЦІЙНОГО ТА РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ

8
^ ТЕМА 5. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ

6
ТЕМА 6. ЕЛЕМЕНТАРНІ ЗАСОБИ АПРОКСИМАЦІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ. РОБОТА З ПРОГРАМНИМИ ЗАСОБАМИ.

4
^ ТЕМА 7. ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕЯКИХ НЕПЕРЕРВНИХ РОЗПОДІЛІВ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН. КОНТРОЛЬНА РОБОТА.

8
^ ТЕМА 8. ПЕРЕВІРКА НОРМАЛЬНОСТІ РОЗПОДІЛУ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН ЗА КРИТЕРІЄМ 2.

8
ТЕМА 9. АПРОКСИМАЦІЯ КОНЦЕНТРАЦІЙНИХ ЧАСТОТ ВИЯВЛЕННЯ НЕСПАДНИМИ ФУНКЦІЯМИ.

8
^ ТЕМА 10. СИНГУЛЯРНИЙ РОЗКЛАД.

6
ТЕМА 11. ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ.^ 7. Методи навчання

Лекції, виконання лабораторних робіт, самостійна робота.

8. Методи контролю

Виконання контрольних робіт, екзамен.

^ 9. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий семестровий контроль (екзамен)

Сума

Мо­дуль 1

Модуль 2

40

100

Теми 1-5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11
контрольна робота 10

контрольна робота 25

контрольна робота 25^ Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

А

відмінно

80-89

В

добре

70-79

С

60-69

D

задовільно

50-59

Е

1-49

FX

незадовільноРозподіл балів за видами роботи:

Модуль 2 – лабораторні заняття. Оцінюється виконання 3 контрольних робіт протягом семестру: 60 балів (10+25+25). Зарахованим модуль вважається, якщо студент набрав не менше 30 балів загалом та не менше 50% балів за кожну з контрольних робіт.

Якщо студент вчасно з неповажних причин не виконав контрольну роботу або отримав незадовільну оцінку (<50% балів за роботу), то при перескладанні цієї роботи він може отримати не більше 75% від максимальної кількості балів за роботу.

Підсумковий семестровий контроль (екзамен) – 40 балів.

Якщо студент набрав 55 і більше балів протягом семестру, він може за результатами співбесіди з лектором і за рішенням кафедри одержати від 35 до 45 преміальних балів і бути звільненим від складання екзамену.

^ 10. Методичне забезпечення

1. Робоча програма навчальної дисципліни.

2. Навчальні посібники.

3. Описи лабораторних робіт.

11. Рекомендована література

Базова

Неділько С.А. Математичні методи в хімії. Київ: Либідь, 2005.

Брановицька С.В., Медведєв Р.Б., Фіалков Ю.Я. Обчислювальна математика та програмування: Обчислювальна математика в хімії і хімічній технології. Київ: ІВЦ „Видавництво «Політехніка»”, ТОВ „Фірма «Періодика»”, 2004.

Математичні методи і хімії та хімічній технології / Рудавський Ю.К., Мокрий Є.М., Піх З.Г., Чип М.М., Куриляк І.Й. За ред. Рудавського Ю.К. Львів: Світ, 1993.

Худсон Д. Статистика для физиков. М.: Мир, 1970.

Допоміжна

Шараф М.А., Иллмэн Д.Л., Ковальски Б.Р. Хемометрика. М.: Химия, 1989.

Доерфель К. Статистика в аналитической химии. М. : Мир. 1994.

Демиденко Е.З. Линейная и нелинейная регрессия. М.: Финансы и статистика, 1981.

еще рефераты
Еще работы по разное