Реферат: ­теризують найістотніші сторони розвитку старшого до­шкільника, певною мірою засвідчують повноту й цілісність його розвитку фізичного, психічного, соціального


ПОРТРЕТ ДОШКІЛЬНИКА НАПЕРЕДОДНІ ЙОГО ВСТУПУ ДО ШКОЛИ

У "портреті" представлено основні показники, що харак­теризують найістотніші сторони розвитку старшого до­шкільника, певною мірою засвідчують повноту й цілісність його розвитку — фізичного, психічного, соціального. Він має бути орієнтиром для всіх дорослих, причетних до роз­витку, виховання і навчання дітей. Через цілеспрямовані спостереження можна скласти загальне уявлення про те, на­скільки дитина оволоділа основними способами розумових дій, як розвинулися різні види діяльності, сформувалися ба­зові якості, зрілість різних форм активності, компетентність у сферах життєдіяльності: "Природа", "Культура", "Люди", "Я Сам".

Якщо в попередніх розділах Програми показники були систематизовані за віком та лініями розвитку, деталізовані, конкретизовані, то "портрет" — узагальнена схема, яка інтег­рує в собі головне, не потребуючи від дорослого проведення спеціальних діагностичних процедур (вони — парафія прак­тичного психолога і науковця). Призначення "портрета" — допомога педагогам дати уявлення про міру сбалансованості всіх основних характеристик розвитку дитини.

Кожна з представлених у "портреті" характеристик міс­тить від 5 до 10 показників, суму яких можна вважати міні­мально достатньою для виведення узагальненого щодо особливостей розвитку вихованця судження. Методика об­числення проста: якщо показник проявляється повною мі­рою і, як правило, навпроти нього ставиться "плюс"; якщо частково й ситуативно — "півплюс"; якщо проявляється вкрай рідко, можна поставити "знак питання"; якщо конста­туємо повну відсутність прояву якогось з показників, стави­мо "мінус". Чим більше плюсів, тим ближче до ідеального портрета дошкільника.

Зауважимо: по-перше, досконалих людей не існує, тож сприйматимемо "портрет" як ідеальну, недосяжну, проте ба­жану модель, до якої прагнемо. Таким чином, більшість до­шкільників характеризуватимуться різним набором оцінок кожного з показників. Це не погано чи добре, а так, як є за даних обставин і умов життя. Отже, "портрет" має орієн­тувати педагога у сильних і слабких сторонах розвитку кож­ної дитини, доборі засобів оптимізації цього процесу, шля­хів індивідуальної роботи з нею. Оскільки "портрети" інди­відуальні, суб'єктивно забарвлені, не варто їх порівнювати між собою, виносити оцінки-вердикти, ранжувати дітей. Во­ни важливі для внутрішнього використання, не розраховані на оприлюднення, є для педагога підказкою, на що він не звернув належної уваги.

^ Фізичний розвиток:

у своїх діях керується всіма органами чуттів;

вправний, витривалий, енергійний у повсякденній ді­яльності; бере активну участь у різноманітних іграх, вправах, заняттях;

дотримується основних правил особистого догляду, володіє навичками підтримання здоров'я та гігієни; орієнтується в ознаках здоров'я та хвороби;

дотримується основних правил культури споживання різноманітних продуктів;

знає про існування небезпечних об'єктів і предметів, розуміє правила безпечної поведінки, дотримується їх у реальному житті;

диференціює особливості дівчинки і хлопчика, дотри­мується правил статеворольової поведінки; знає, що стать не змінюється з віком, має уявлення про призна­чення чоловіків і жінок;

належним чином застосовує різні технології у фізичній та предметно-практичній діяльності, володіє конструк­тивними вміннями й навичками.

Емоційний розвиток:

• переважають оптимістичне самопочуття, гарний настрій;

орієнтується в основних емоціях, називає кожну слова­ми; розуміє свій емоційний стан та стан людей, що навколо;

адекватно реагує на різні життєві події, ситуації;

усвідомлює, може пояснити словами, що спричинює ту чи іншу емоцію;

знає, якою мімікою передається кожна з основних емоцій;

вміє стримувати негативні емоції, регулювати свої почуття;

знає, як позитивні і негативні переживання впливають на стан і настрій людей;

сприйнятлива до переживань інших, емпатійна; вно­сить корективи у власну поведінку відповідно до на­строю оточення, намагається бути емоційно суголос­ною іншим.

Соціальний розвиток:

швидко звикає до нових умов життя; добре орієнтуєть­ся в новому середовищі, пристосовується до його вимог, конструктивно впливає на інших;

довіряє знайомим дорослим, вільно з ними спілкуєть­ся, розраховує на них;

у разі потреби звертається до дорослого по допомогу;

налагоджує дружні стосунки з приємними одно­літками;

намагається визначити свій статус у колі значущих ро­весників, заявляє про свої можливості, демонструє вміння;

узгоджує свої дії з партнерами по спільній діяльності, вміє домовлятися, укладати угоди, виходити з конф­лікту з найменшими затратами зусиль; поводиться ми­ролюбно;

поводиться відповідально, може обгрунтувати свої рішення та вчинки;

• знає межі соціально схвалюваної, прийнятної та не­прийнятної поведінки;

• виважено ставиться до контактів з незнайомими людь­ми та їхніх пропозицій, утримується від спілкування з "чужими" без дозволу рідних та близьких.

^ Моральний розвиток:

• знає головні правила моральної поведінки, намагається дотримуватись їх у своїй діяльності;

• диференціює поняття "добро" і "зло", може дати оцін­ки відповідним вчинкам (своїм та інших людей);

толерантна щодо інакшості, визнає та поважає схожі та відмінні риси людей;

поводиться чесно і правдиво щодо інших;
ініціює допомогу та підтримку всім, хто цього потре­бує; намагається захистити менших, слабших за себе;

поводиться безкорисливо, не розраховує на схвалення морального вчинку авторитетними людьми;

виявляє турботу про інших, прагне бути їм корисною; намагається втішити, заспокоїти;

• вчиняє справедливо, совісно не лише в присутності до­рослих, а й за відсутності контролю з їхнього боку;

• схильна до самопокладання відповідальності за ко­гось/щось;

• намагається утриматися від ревнощів, мстивості, жа­дібності, заздрощів, зловтіхи, прагнення домінувати над кимось.

^ Розвиток довільної поведінки:

• орієнтується на правилодоцільну поведінку, впорядко­вує простір навколо себе;

формулює мету своєї діяльності, передбачає майбутній результат, планує свої дії;

доводить розпочате до кінця, виконує дану іншим обі­цянку;

• мобілізується на долання труднощів, звертається по допомогу лише в разі об'єктивної необхідності;

• контролює проміжні результати своєї діяльності, вно­сить у них корективи, виправляє помилки, без спону­кань ззовні може, якщо треба, переробити зроблене, поліпшити свій результат;

протягом певного часу може організувати себе та од­нолітків;

утримується від небажаних висловлювань та вчинків;

характеризується вольовими рисами характеру — са­мостійністю, наполегливістю, цілеспрямованістю, ви­тримкою, сміливістю.

Розвиток пізнавальної активності та основ логіки:

цікавиться новим, активно вивчає навколишній світ та самого себе; виявляє допитливість;

ставить дорослим багато запитань; на деякі з них нама­гається знайти відповіді самостійно; прагне дістати відповідь на кожне запитання;

уміло використовує набуті знання для отримання нових;

знаходить нове у знайомому та знайоме в новому;

порівнює, зіставляє, аналізує, узагальнює, виробляє власні судження;

знаходить кілька варіантів розв'язання проблеми;

диференціює реальне та фантастичне;

розмірковує над глобальними проблемами — сенсом життя людини, народженням, смертю, причинами війн, природними катаклізмами тощо;

збирає інформацію через спостереження, практичні спроби і помилки;

пов'язує свої знання з реальними життєвими ситуація­ми, апробує їх.

Розвиток математичних умінь:

знає основні числа, здійснює розрахунки, розв'язує не­складні арифметичні задачі;

здійснює серіацію за величиною, масою, об'ємом, роз­ташуванням у просторі, перебігом подій у часі;

класифікує геометричні фігури, предмети та їх сукуп­ності за якісними ознаками та кількістю;

• вимірює кількість, довжину, ширину, висоту, об'єм, масу, час;

• виявляє інтерес до математичної діяльності;

• знає співвідношення між одиницями часу, вміє визна­чати час за годинником;

• прагне самостійно знаходити розв'язання математич­них задач.

^ Креативний розвиток:

• через творче досягнення самовиражається, актуалізує свої здібності;

• генерує оригінальні ідеї, самостійно висуває різнома­нітні гіпотези; намагається відійти від запропоновано­го шаблона;

• вирізняється гнучкістю та швидкістю мислення, кміт­ливістю, дотепністю, розсудливістю;

• конструктивно діє у невизначених ситуаціях, не гу­биться в разі дефіциту інформації, знаходить оригі­нальні способи розв'язання проблеми;

• характеризується творчою продуктивністю, схильніс­тю реалізувати задумане;

• підходить до проблеми з різних точок зору, легко пе­реключається з одного класу об'єктів на інший; швид­ко вдається до аналогій, порівнянь, протиставлень, асоціативних зв'язків; користується різними доказами;

• виявляє інтерес до парадоксів, має розвинене почуття гумору, схильна до сумнівів; вміє дивуватися;

здатність бачити істотне, відокремлювати головне від другорядного, сприймати все комплексно;

здатна прогнозувати, випереджати, передбачати;

вирізняється метафоричністю, багатством уяви, вмін­ням бачити складне у простому, у складному — просте.

Мовленнєвий розвиток:

характеризується правильною звуковимовою;

розуміє значення мовлення для людини;
використовує мову в різних цілях;

ефективно спілкується рідною мовою; дістає задово­лення від читання (дорослим та власного);

знає абетку рідної мови;

усвідомлює, що надрукований та написаний тексти ви­користовують з різною метою;

розрізняє рідну й чужу мови; виявляє до останньої ін­терес;

рука готова до письма;

має збалансований словниковий запас з кожної сфери життєдіяльності;

розмовляє грамотно, вживає прості й складні речення.

Художньо-естетичний розвиток:

використовує мистецтво для вираження своїх знань, думок, почуттів, ставлень;

розуміє та схвально ставиться до різних видів мистецтва;

володіє художніми навичками та певними техніками;

має елементарні особисті естетичні критерії;

сформовані зачатки художнього смаку: має свої літе­ратурні, музичні, образотворчі уподобання;

розуміє, що мистецтво відображає культуру народу;

обізнаний з рідною кільтурою, шанує традиції своєї родини та країни, виявляє інтерес до культури інших народів України та світу;

охоче слухає музику, співає, музикує, танцює, декла­мує, малює, конструює тощо;

розрізняє "красиве" і "потворне", емоційно відгукуєть­ся на нього, передає враження кольором, лінією, ком­позицією тощо.

^ Екологічний розвиток:

• емоційно реагує на красу природи, усвідомлює важли­вість бережливого ставлення до неї, позитивні та нега­тивні впливи людини на природу;

• має уявлення про відмінності природи різних регіонів України та світу;

• знає ознаки й характерні властивості компонентів при­роди (піску, води, ґрунту, снігу, каміння);

• розрізняє контрастні стани погоди, розуміє причинно-наслідкові зв'язки між станом погоди й поведінкою людей;

• визначає і називає характерні ознаки рослин, знає, як їх доглядати, дотримується правил безпечного спілку­вання з рослинами;

• знає свійських і диких тварин, їхні характерні ознаки, дії, місце проживання; має досвід догляду за свійськи­ми тваринами, дотримується правил безпечного пово­дження з ними;

• усвідомлює, що сміття забруднює природне довкілля; володіє навичками дбайливого ставлення до нього;

• розуміє відповідальність людей та власну за стан при­родного довкілля.

^ Розвиток позитивного ставлення до себе:

• виявляє інтерес до свого тіла, зовнішності, внутріш­нього життя, досягнень, якостей;

орієнтується в своїх чеснотах і вадах; може назвати їх словами;

прагне заявити про себе, демонструє свої здібності та вміння, домагається їх визнання значущими іншими;

• володіє досвідом самореалізації в різних сферах життє­діяльності;

• сформований позитивний образ "Я", реалістична само­оцінка;

• відстоює власну гідність, не погоджується з несправед­ливими оцінками, чинить опір приниженню та обме­женню прав;

• сформовані зачатки рефлексії: усвідомлює, як її особ­ливості сприймають значущі люди, намагається буду­вати свою поведінку з урахуванням їхніх реакцій;

упевнена в своїх можливостях, довіряє собі;

протягом певного часу охоче себе займає, грає на самоті;

знає, цінує та підтримує свої індивідуальні особли­вості, несхожість на інших.

Розвиток ігрових умінь:

виявляє інтерес до сюжетно-рольової гри, радіє мож­ливості грати;

зацікавлено ставиться до ігрового сюжету, його набли­женості до реального життя; може вносити новизну, доцільні зміни;

уміє виконувати головні й другорядні ролі, командува­ти й підкорятися; передає основні особливості кожної ролі, добре її типізує та індивідуалізує; узгоджує виконання ролі з іншими учасниками гри; приймає ігрові правила, дотримується їх; уміло використовує в грі іграшки, атрибути, матеріали; проявляє винахідливість і дотепність; радіє спілкуванню з товаришами, охоче з ними грає.

^ Розвиток загальнонавчальних умінь:

сформовані організаційні вміння та навички;

володіє раціональними способами організації учбової

діяльності;

розвинуті загальнопізнавальні вміння: спостерігати, розмірковувати, запам'ятовувати, відтворювати мате­ріал, вносити в нього елементи новизни; володіє загальномовленнєвими вміннями та навичка­ми, культурою слухання й мовлення; наявні контрольно-оцінні вміння, володіє способами перевірки та самоперевірки, оцінювання якісно-кіль­кісних характеристик результату та вкладених в їх до­сягнення особистих зусиль.


Для зворотного зв'язку : Е-mell: ds74@ukr.net, тел.. 773-70-70
еще рефераты
Еще работы по разное