Реферат: Курс Модуль 1-5 Стройові вправи не-1-5-5 Навчально-педагогічна практика (моделювання професійної діяльності) не-1-5-5-1 Навчальна практика щодо виконання обов’язків чергового у групіЗавдання до навчальної практики та критерії їх оцінювання

з дисципліни «Гімнастика з методикою викладання»

для спеціальностей «фізичне виховання» і «спорт»

(денне відділення)


1 курс


Модуль 1-5

Стройові вправи

НЕ-1-5-5 Навчально-педагогічна практика (моделювання професійної діяльності)

НЕ-1-5-5-1 Навчальна практика щодо виконання обов’язків чергового у групі (оцінювання за п’ятибальною шкалою).

Обов’язки чергового.

1. Здійснити контроль готовності спортивного залу до проведення занять; 2. Подати команду до шикування та рівняння групи; 3. Виправити помилки в шикуванні; 4. Зробити зауваження (якщо це необхідно) щодо зовнішнього вигляду; 5. Вказати на помилки у виконанні стройових прийомів; 6. Подати команду для розподілу групи по порядку; 7. Здати рапорт викладачеві.

Критерії оцінювання виконання обов’язків чергового:

1. Готовність спортивного залу до занять; 2. Командний голос; 3. Зовнішній вигляд; 4. Правильність подачі попередніх та виконавчих команд; 5. Уміння помічати та виправляти помилки в шикуванні та при виконанні стройових прийомів; 6. Уміння помічати та виправляти недоліки зовнішнього вигляду студентів; 7. Знання рапорту чергового та якість його здавання; 8. Дотримання послідовності у виконанні обов’язків чергового.


НЕ-1-5-5-2 Навчальна практика з проведення стройових вправ (оцінювання за п’ятибальною шкалою).

Студент, що виконує завдання викладача з навчальної практики, повинен пояснити техніку виконання означених стройових вправ, розучити їх з групою за прийнятою методикою та провести цілком.

Рекомендовані завдання для студентів 1 курсу

Завдання № 1

1. Стройові прийоми. 2. Шикування в шеренгу, в колону, в коло. 3. Повороти на місці.

Завдання № 2

1. Перешикування з однієї шеренги в дві та навпаки. 2. Перешикування з колони по одному в колону по двоє та навпаки.

Завдання № 3

1. Перешикування з однієї шеренги в три та навпаки. 2. Перешикування з колони по одному в колону по троє та навпаки.

Завдання № 4

1. Перешикування з шеренги “уступами”. 2. Розмикання та змикання шеренги за Стройовим Уставом.

Завдання № 5

1. Перешикування з колони “уступами”. 2. Розмикання та змикання шеренги приставними кроками.

Завдання № 6

1. Рух на місці та припинення. 2. Перехід із руху на місці до пересування й навпаки.

Завдання № 7

1. Стройовий та похідний (звичайний) крок. 2. Перехід зі стройового кроку на звичайний. 3.Перехід з ходьби на біг і навпаки. 4. Зміна характеру й темпу пересувань.

Завдання № 8

1. Повороти направо та наліво в русі.

Завдання № 9

1. Перешикування з колони по одному в колону по троє (четверо, …) послідовними поворотами в русі.

Завдання № 10

1. Фігурне марширування – рух в обхід, рух протиходом, “змійка”, відкрита та закрита петля, діагональ.


Критерії оцінювання виконання завдань з навчальної практики:

1. Чіткість та доступність повідомлення навчальних завдань; 2. Вибір місця тим, що веде заняття; 3. Доцільність розміщення, перешикувань та пересувань студентів; 4. Командний голос; 5. Вибір методів навчання вправам; 6. Якість показу та пояснення вправ; 7. Уміння формувати правильну поставу; 8. Регулювання поведінки, діяльності та відношення студентів до заняття; 9. Уміння надавати методичні вказівки та зауваження за ходом виконання вправи; 10 Щільність навчальної практики; 11. Психологічна стійкість студента, що веде заняття; 12. Здійснення морального та естетичного виховання.


^ Модуль 1-6

Загальнорозвиваючі вправи

НЕ-1-6-5 Навчально-педагогічна практика (моделювання професійної діяльності)

Навчальна практика студентів щодо проведення комплексів ЗРВ у русі (різновиди ходьби, бігу й танцювальних кроків) та на місці (скорочені комплекси без предметів та на гімнастичних лавах (8-10 вправ)), що охоплюють основні групи м’язів. Для отримання позитивної оцінки студенти повинні представити конкретний термінологічний запис комплексу ЗРВ на місці.


Рекомендовані завдання

^ Загальнорозвиваючі вправи у русі (оцінювання за п’ятибальною шкалою):

різновиди ходьби: звичайна; на носках; на п’ятах; у напівприсіді; у присіді; згинаючи ноги вперед; схресний крок; крок з носка (м’який крок); гострий крок; високий крок; широкий крок.

різновиди бігу: згинаючи ноги вперед; згинаючи ноги назад; з прямими ногами вперед, назад і в сторони; гострий біг; біг широким кроком; схресний біг; біг спиною вперед; біг з прискоренням.

танцювальні кроки: приставний крок; крок галопу; змінний крок; крок польки; вальсовий крок уперед.

Різновиди пересувань рекомендується проводити у різних напрямках (уперед, назад, в сторони), поєднуючи їх з різними положеннями рук (на поясі, за головою, перед грудьми, і т.д.). Поєднання пересувань з рухами головою, руками й тулубом вивчаються на подальших етапах навчання.


^ Загальнорозвиваючі вправи на місці (оцінювання за 30-ти бальною шкалою):

Складання та навчання (проведення) комбінованим способом скорочених (8-10вправ) комплексів ЗРВ на місці без предметів або на гімнастичних лавах. “Вартість” кожного критерію від 0 до 2 балів.


Критерії оцінювання якості проведення комплексу ЗРВ на місці

для студентів 1-го року навчання

Чіткість і доступність пояснення завдань навчальної практики.

Доцільність розміщення, пересувань та перешикувань.

Вибір місця тим, що веде заняття.

Якість показу гімнастичних вправ; реалізація завдань естетичного виховання.

Володіння гімнастичною термінологією при поясненні та проведенні вправ.

Оптимальність вибору методів, способів навчання та способів проведення комплексів ЗРВ.

Уміння формувати поставу під час проведення вправ.

Відповідність фізіологічного навантаження особливостям контингенту; способи регулювання навантаження; контроль за диханням.

Методика виправлення помилок (уміння помічати помилки, надавати методичні вказівки та зауваження під час виконання вправ).

Командний голос.

Оптимальність вибору мотиваційно-стимулюючих засобів.

Щільність навчальної практики.

Рівень володіння (репродуктивний, адаптивний) методикою підбору гімнастичних вправ; урахування їх специфічної спрямованості.

Відповідність темпу й ритму проведення вправ музичному супроводженню.

Наявність грамотного в термінологічному відношенні конспекту.


^ Модуль 1-7

Прикладні вправи

НЕ-1-7-4 Навчально-педагогічна практика (моделювання професійної діяльності)

Завдання з навчальної практики для студентів I курсу

(оцінювання за п’ятибальною шкалою) *

Провести прикладні види ходьби та бігу в підготовчій частині уроку гімнастики.

Провести п’ять прикладних вправ у рівновазі на місці на підвищеній опорі (гімнастична лава).

Провести 4-5 видів лазіння по гімнастичній стінці в підготовчій частині уроку.

Навчити лазінню по канату в три прийоми. Провести у відділенні в основній частині уроку.

Навчити 5-6 способам передачі предмета (набивний м’яч, гімнастична палиця) у різних шикуваннях. Провести у колонах двома відділеннями змагальним методом у підготовчій частині уроку.

Навчити способам піднімання та перенесення одного партнера двома. Провести естафети з використанням вивчених способів перенесення.

Повторити способи метання м’ячів у ціль та на дальність. Провести метання на дальність набивних м’ячів різними способами у парах в основній частині уроку.

* - усі завдання з навчальної практики проводяться з конкретним термінологічним записом.


Критерії оцінювання проведення прикладних вправ

Чіткість і доступність пояснення завдань навчальної практики.

Доцільність розміщення студентів та їх пересувань.

Вибір місця тим, що веде заняття.

Якість показу прикладних вправ; реалізація завдань естетичного виховання.

Рівень володіння гімнастичною термінологією при поясненні та проведенні вправ.

Оптимальність вибору методів навчання та способів організації студентів.

Відповідність фізіологічного навантаження особливостям контингенту; вибір способів регулювання навантаження; урахування зовнішніх ознак стомлення.

Володіння методикою виправлення помилок (уміння помічати та виправляти помилки, надавати методичні вказівки в процесі виконання вправ).

Командний голос.

Оптимальний вибір мотиваційно-стимулюючих засобів.

Щільність навчальної практики.

Рівень володіння (репродуктивний, адаптивний) методикою підбору прикладних вправ згідно завдань.

Наявність грамотного в термінологічному відношенні конспекту.^ Модуль 1-8

Вправи на гімнастичних приладах

НЕ-1-8–10 Навчально-педагогічна практика (моделювання професійної діяльності)

Навчальна практика по виконанню обов’язків старшого у відділенні. Надання допомоги викладачеві в організації навчально-тренувального процесу на одному з видів гімнастичного багатоборства (оцінювання за 5-ти бальною шкалою).


Обов’язки старшого у відділенні (для студентів першого курсу):

Організувати підготовку місць занять;

Знати послідовність елементів рейтингових і навчальних комбінацій;

Показати вправу (якщо дозволяє технічна підготовка) та пояснити основи техніки її виконання;

Помічати помилки у виконанні вправ;

Забезпечувати страховку;

Надавати своєчасну фізичну допомогу;

Ураховувати зовнішні ознаки стомлення.


Критерії оцінювання виконання обов’язків старшого у відділенні

Готовність місця занять до виконання вправ;

Якість показу та пояснення вправ;

Командний голос;

Уміння помічати помилки;

Володіння способами страховки (в обсязі вивченого матеріалу);

Своєчасність надання відповідних способів фізичної допомоги;

Активність і цілеспрямованість дій;

Регулювання поведінки та відношення студентів до занять;

Щільність навчальної практики;

Психологічна стійкість.Модуль 1-9 (Стрибки), модуль 1-10 (Акробатичні вправи)

Умови й критерії виконання навчальних завдань див. у модулі М-1-8.


^ 2 курс


Основне завдання

Термінологічний запис (конспект) та проведення підготовчої частини уроку гімнастики* (оцінювання за 30-ти бальною шкалою).


Рекомендований зміст підготовчої частини уроку гімнастики:

^ Стройові вправи – в обсязі засвоєного програмного практичного матеріалу (1-2 курс).

ЗРВ у русі – різновиди ходьби, бігу й танцювальних кроків, вправи для різних частин тіла (спосіб навчання – “за показом”; спосіб проведення – звичайний).

^ ЗРВ на місці – комплекс ранкової гігієнічної гімнастики; на гімнастичних лавах; у парах – ранкова зарядка та з активним опором; з набивними м’ячами (індивідуальні та парні); на гімнастичній стінці та біля неї; комплекс ЗРВ зі спрямованістю на розвиток гнучкості; з гімнастичними палицями (способи навчання – комбінований та “за розділеннями”; способи проведення – звичайний та роздільний).

^ Прикладні та акробатичні вправи (у вигляді додаткових завдань за бажанням студента або вказівкою викладача) – елементи програмного практичного матеріалу (1-2 курс).

^ Рухливі ігри та ігрові завдання – ігрові завдання у зімкненій та розімкненій колоні й шерензі, естафети та рухливі ігри (в обсязі програмного матеріалу 1-2 курс).

* - у навчальних цілях допускається збільшення часу проведення підготовчої частини уроку до 20 хв.


Критерії оцінювання проведення підготовчої частини уроку *:

1. Чіткість і доступність пояснення завдань підготовчої частини уроку гімнастики. 2. Командний голос. 3. Доцільність розміщення, пересувань та перешикувань. 4. Вибір місця студентом, що веде заняття. 5. Якість показу гімнастичних вправ; реалізація завдань естетичного виховання. 6. Рівень володіння гімнастичною термінологією при поясненні та проведенні вправ. 7. Оптимальність вибору методів, способів навчання та способів проведення гімнастичних вправ. 8. Відповідність фізіологічного навантаження особливостям контингенту; способи регулювання навантаження; контроль за диханням. 9. Рівень володіння (репродуктивний, адаптивний) методикою підбору гімнастичних вправ; урахування їх специфічної спрямованості та доцільність розподілу груп гімнастичних вправ за часом. 10. Уміння формувати поставу під час проведення вправ. 11. Відповідність темпу й ритму проведення вправ музичному супроводженню. 12. Методика виправлення помилок (уміння помічати помилки, надавати методичні вказівки та зауваження під час виконання вправ). 13. Оптимальність вибору мотиваційно-стимулюючих засобів. 14. Щільність навчальної практики. 15. Наявність грамотного в термінологічному відношенні конспекту підготовчої частини.

* - “вартість” кожного критерію від 0 до 2 балів.


Додаткові завдання

1. Термінологічний запис та проведення комплексу ЗРВ у русі за показом (5-ти бальна шкала оцінювання).*

^ Рекомендований зміс
еще рефераты
Еще работы по разное