Реферат: Вимогами Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління нбу №480 від 27 грудня 2007 р

Річна фінансова звітність ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» за 2010 рік

Зміст


Загальна інформація про діяльність банку у 2010 році


Фінансова звітність


Баланс

Звіт про фінансові результати

Звіт про сукупні прибутки та збитки

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

Примітки до фінансової звітності


Інформація про банк.


1.Загальні положення.


Ця річна фінансова звітність Банку складена згідно з вимогами Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління НБУ № 480 від 27 грудня 2007 р. та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 18 січня 2008 р. за № 32/14723 та міжнародних стандартів фінансової звітності.

Головний офіс банку знаходиться у м. Київ по вул. Щорса, буд. 7/9.

Станом на 01.01.2011 року мережа Банку складалась із 45 відділень, що діяли в Україні. Кількість співробітників банку станом на 01.01.11 рік та на 01.01.10 рік становила 189 та 140 відповідно.

Організаційно – правова форма : Публічне акціонерне товариство « Комерційний банк « ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА».

Звітний період: за рік, що закінчився 31 грудня 2010 рік.

Річна звітність представлена в тисячах українських гривень (тис. грн.)

Звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів у відповідності до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку «МСБО» 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», оцінки будівель, які відображені за переоціненою вартістю у відповідності до МСБО 16 «Основні засоби». Стандарти бухгалтерського обліку, які були запроваджені банком не вплинули на результати діяльності та фінансовий стан банку за 2010 рік.

Під час підготовки фінансової звітності банк керувався одним із основоположних принципів безперервної діяльності, що означає можливість продовжувати діяльність в майбутньому та підтверджено співвідношенням поточних активів та зобов’язань, бізнес-планами, бюджетами, прогнозами руху грошових коштів, наявністю доступу до джерел фінансування та підтримкою акціонерів.

Банк веде бухгалтерський облік згідно з українським законодавством.

Згідно з вимогами законодавства України, банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який було засновано в 1998 році з метою захисту інтересів вкладників.

У банку працює інформаційна – довідкова служба, яка постійно приймає звернення клієнтів як з приводу обслуговування, так із приводу введення нових продуктів, або вдосконалення існуючих.

Аудитор Банку .

Аудитором банку є аудиторська фірма «Фінком – Аудит», що здійснює аудит банку згідно з вимогами законодавства України.

Аудиторська фірма ТОВ «Фінком –аудит» на підставі Свідоцтва АПУ про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0618 та Свідоцтва НБУ про внесення до реєстру аудиторів банку до реєстру аудиторів банків за № 0000028 чинного до 01 січня 2015 року та сертифікату аудиторів № 0005 чинного до 01 січня 2015 року виданий Мазур Оксані Аркадіївні на право здійснення аудиту банків.

Договір № 22 від 10.08.2010 року на виконання аудиторських послуг за 2010 рік ПАТ « Комерційний банк « ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА».

2.Про банк.


Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» є правонаступником Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк “ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА”, що створений 05 липня 2004 року на підставі рішення Учасників, яке було зафіксовано на Загальних Зборах Учасників від 05 липня 2004 року.

Національним банком України ТОВ КБ “ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА” зареєстрований 19 січня 2005р в державному реєстрі банків за № 298.

Банк здійснює банківські операції відповідно до банківської ліцензії №219 та письмових дозволів №219-1, №219-2 та №219-3 на право здійснення окремих операцій, наданих Національним Банком України.

Станом на 31.12.2010 р зареєстрований Статутний капітал сплачений повністю в сумі 1 850 000 тисяч гривень.

Станом на 31 грудня 2010 року акціонер ТОВ «ІНВЕСТ – СЕРВІС» володів 100 % статутного капіталу Банку.


^ 4.Місія, бачення, цілі, цінності банку.

Бачення

Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» є універсальною фінансово-кредитною установою, що обслуговує суб’єктів господарської діяльності великого, середнього та малого бізнесу, державні підприємства та приватних підприємців, фізичних осіб.


Місія

Місія Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» полягає в тому, щоб бути стабільним, надійним, високоприбутковим банком, який надає найкращі послуги та сервіс задля задоволення потреб та вимог клієнтів.

Поведінка банку базується на фундаментальних цінностях, які включають:

Загальноприйняті етичні цінності:

ми працюємо та розвиваємо свої відносини відповідно до загальноприйнятих етичних цінностей;

ми піклуємося про потреби людей, поважаємо людську гідність та різноманітність думок;

ми дотримуємось моральних, етичних та правових норм.

2. Управлінські цінності:

вести за собою, мотивувати людей та наділяти їх повноваженнями;

ми ставимо стратегічні та тактичні цілі і спрямовуємо персонал на їх успішне досягнення;

ми сприяємо розвитку, задоволенню потреб та лояльності своїх працівників.

^ 3. Підвищення цінностей для акціонерів:

- ми прагнемо досягнення найвищих результатів діяльності та постійно розширюємо свої можливості для виконання поставлених бізнес-цілей.

4. Зосередження на потребах клієнтів:

ми сприяємо процвітанню економіки України;

ми надаємо клієнтам фінансові послуги високої якості;

ми враховуємо потреби та індивідуальність кожного клієнта;

ми будуємо з клієнтами дійсно партнерські довгострокові відносини;

ми безвідмовно виконуємо усі зобов’язання перед нашими клієнтами;

ми забезпечуємо найкращу швидкість прийняття рішень та індивідуальний підхід до кожного споживача нашого продукту;

ми постійно поповнюємо перелік продуктів та послуг для клієнтів і активно використовуємо метод перехресного продажу між бізнес-сегментами.

5. Персонал:

ми проводимо продуману кадрову політику, що спрямована на співпрацю з кваліфікованими фахівцями, що здатні у стислі терміни вирішувати складні задачі;

ми заохочуємо працівників на досягнення найкращих результатів та винагороджуємо їх за досягнення;

ми надаємо рівні можливості для кар’єрного розвитку наших працівників.

Ключовими факторами позиціонування Публічного акціонерного товариства

«Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» на ринку банківських послуг є: універсальність; диференціація та якість послуг, що надаються; репутація банку; формування стійких фінансових показників; впровадження нових банківських продуктів, розроблених спеціально для обраного географічного регіону чи окремих категорій клієнтів.


^ 5. Стратегічна мета банку на 2010 рік.

Основною стратегічною метою діяльності банку є збільшення його ринкової вартості шляхом підвищення конкурентоздатності, створення бездоганного іміджу та довіри до нього, впізнання бренду та підвищення ефективності діяльності.

Пріоритетні цілі і напрямки розвитку:

Збільшення клієнтської бази, формування бази постійних клієнтів.

Розвиток інфраструктури банку, яка була створена протягом 2010 року .

Проведення виваженої кредитної політики, що дозволяє знизити ризики кредитних операцій.

Розвиток ресурсної бази з метою задоволення потреб клієнтів у банківських продуктах з урахуванням фінансових можливостей і забезпечення ліквідності.

Максимізація ефективності використання залучених коштів.

Розвиток операцій з кредитування фізичних осіб, на основі впровадження зарплатних проектів та детального вивчення фінансового стану позичальників.

Розвиток операцій з клієнтами. З метою їх оперативного обслуговування проведення удосконалення системи віддаленого керування рахунком „Клієнт – банк”, збільшення числа її користувачів.

Подальше впровадження електронно-карткового проекту в платіжній системі „УкрКарт”, «MasterCard» по Україні. Проведення з цією метою інвестицій у розвиток технологічної бази й інфраструктури для обслуговування клієнтів – держателів карт.

Збільшення кількості клієнтів банку, створення оптимальних умов для роботи з клієнтами, розробка нових пакетів послуг, утримання доходності операцій з розрахунково-касового обслуговування; підвищення якості та швидкості обслуговування клієнтів.

Дотримання високих стандартів в області банківської таємниці з урахуванням інтересів клієнтів.

Підвищення якості менеджменту і прийнятих управлінських рішень, а також якості обслуговування клієнтів за допомогою підвищення кваліфікації і спеціалізації персоналу банку та введення нових програмних комплексів.

Удосконалення інформаційних систем для користування клієнтами, мобільний банкінг, системи електронних переказів та ін.

Підвищення платоспроможності та укріплення фінансової стійкості.

Диверсифікація діяльності на різних напрямках з метою зниження банківських ризиків.


^ 6. Діяльність Банку.

Результати діяльності:

За звітній рік банк справився зі своїми задачами, забезпечив підвищення ефективності банківських операцій, розширив мережу відділень, управлінь та модернізацію операційних систем.

Чистий прибуток банку склав 1346 тис грн. У порівнянні з 2009 роком чистий прибуток зменшився на 10 %.

Фінансова діяльність банку завдячує цілій низці факторів, проте в першу чергу, погодженим діям команди менеджменту та висококваліфікованих працівників банку.

Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» розширив спектр послуг, удосконалив якість обслуговування, постійно впроваджує нові форми співробітництва й здійснення спільних проектів з існуючими клієнтами.


^ Кредитна діяльність банку.

Кредитування корпоративних клієнтів, малого бізнесу та суб’єктів підприємницької діяльності.

Кредитні операції традиційно становлять основну частину банківського бізнесу. Метою кредитної політики Банку у 2010 році було задоволення потреби клієнтів у кредитних коштах при забезпеченні надійності й прибутковості кредитних вкладень. При проведенні кредитування у 2010 році Банк виходив із необхідності поєднання інтересів Банку, його учасників і вкладників та позичальників з урахування загальнодержавних інтересів.

Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» будує кредитну політику на засадах комплексного та гнучкого обслуговування клієнтів - надійних позичальників, завдяки чому, незалежно від досить знижених темпів кредитування, обcяг кредитного портфеля Банку за 2010 рік збільшився. Тенденція до зростання кредитного портфеля обумовлена впровадженням нових видів кредитування та залученням нових клієнтів, при цьому вимоги до позичальників, у порівнянні з 2009 роком, були більш жорсткі. Враховувались не лиже ліквідність забезпечення, а насамперед, платоспроможність, фінансова стабільність і ділова репутація потенційного позичальника.

Станом на 01.01.2011р. залишок заборгованості по кредитах складав 7060445 тис. грн. (що у 1,2 рази більше, ніж станом на 01.01.2010 року), у тому числі по кредитах, наданих юридичним особам – 6336609 тис. грн. (89,75%), фізичним особам –1687 тис. грн. (0,02%), позабалансові гарантії та зобов’язання – 129393 тис. грн. (1,83%), міжбанківські кредити – 592756 тис грн. (8,40%).


Перевагами кредитного обслуговування Банком є:

індивідуальний підхід до кожного з клієнтів;

оперативне прийняття рішення про видачу кредиту та швидке оформлення видачі кредиту;

робота з широким спектром заставного майна (нерухомість, товари в обігу, обладнання, транспортні засоби, грошові кошти на депозитних вкладах та майнові права тощо);

гнучкі тарифи на обслуговування кредитів.

Завдяки такій виваженій політиці кредитний портфель по юридичним особам на кінець 2010 року склав 6336609 тис. грн., що на 1392534 тис. грн. більше ніж на початок року.

Згідно з чинним законодавством та нормативними актами НБУ банком щомісячно здійснюється класифікація кредитів за ступенем ризику з метою визначення розміру резерву на можливі втрати по кредитних (активних) операціях в цілому і зокрема за кожним видом операцій. За результатами оцінки фінансового стану позичальників кредитні операції класифікуються на: стандарті, під контролем, субстандартні, сумнівні, безнадійні.


Станом на 01.01.2011року порівняно зі станом на 01.01.2010 року, кредитний портфель змінився таким чином:


питома вага кредитів групи ризику “стандартні” збільшилася: з 13% станом на . 01.01.2010 до 15% станом на 01.01.2011

питома вага кредитів групи ризику “під контролем” зменшилася: з 37% станом на 01.01.2010 до 13% станом на 01.01.2011;

питома вага кредитів групи ризику “субстандартні” зросла: з 44 % станом на 01.01.2010 до .69% станом на 01.01.2011;

питома вага кредитів групи ризику “сумнівні” зменшилась: з 6% станом на 01.01.2010 до 3% станом на 01.01.2011;

питома вага кредитів групи ризику “безнадійні” зменшилась: з 0,5% станом на 01.01.2010 до 0,004 % станом на 01.01.2011.

Банком розроблено комплекс заходів по зниженню кредитного ризику на всіх стадіях видачі та супроводження кредитів, що включає детальніше вивчення кредитоспроможності позичальників, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, цільового використання кредитів, стану та умов збереження заставленого майна та іншого забезпечення. Протягом року значно розширилась практика застосування графіків погашення кредитної заборгованості, накладання обтяження та страхування заставленого майна. Видача та пролонгація кредитів здійснювались виключно за рішенням кредитного комітету. Кредити надавались при наявності ліквідного забезпечення, що в декілька раз перевищує суму кредиту.

^ Кредитування фізичних осіб.

Кредитна заборгованість фізичних осіб станом на 01.01.2011 року становила 1687 тис. грн.

Кредитування в Україні, яке є головним джерелом прибутку банків, повільно та поступово набирає обертів. Необхідною умовою для відновлення кредитування фізичних осіб банками у 2010 році було зростання доходів населення, яке у свою чергу повинно бути засновано на зростанні економіки. Банківська система вже пройшла дві хвилі реструктуризації кредитів, і аналізуючи звітній період можна стверджувати, що фінансове становище у людей не швидко, але покращується, що є позитивним чинником для банківської системи.


Депозити фізичних та юридичних осіб

Стабілізування діяльності банківської системи та зростання довіри до банків у населення позитивно вплинуло на сферу залучення коштів. 2010 року Банком активно проводилась робота на ресурсному ринку, широкий асортимент банківських продуктів дозволив збільшити приріст депозитного портфеля.

Структура пасивів банку формується, виходячи із забезпечення вимог ліквідності, вартості ресурсів, розширення клієнтської бази, за галузевими та регіональними ознаками.

Станом на 01.01.2011 банківською установою залучено коштів на суму 3407967 тис. грн., в тому числі від юридичних осіб –57617 тис. грн. (1,69%), від фізичних осіб – 184616 тис.грн. (5,42%), кошти інших банків – 3152016 тис. грн. (92,49%), кошти небанківських фінансово-кредитних установ – 13718 тис.грн. (0,40%), тобто обсяг залучених банківською установою коштів виріс за 2010 рік на 31928 тис.грн.


Розуміючи потенціал та перспективи праці з фізичними особами, банк пропонує максимально зручні умови розміщення вкладів, індивідуальний підхід та гнучкі відсоткові ставки.

Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, повністю та своєчасно сплачує регулярні внески. За 2010 рік сума внесків склала 663,6 тис. грн., що на 298,7 тис. грн. менше ніж за 2009 р.


^ Обслуговування корпоративних клієнтів – юридичних осіб ПАТ

« Комерційний банк « ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»

Впродовж 2010 року Банк продовжував свій розвиток як універсальна фінансово-кредитна установа, яка активно співпрацює з диверсифікованою клієнтською базою в різних галузях економіки України.

Одним із стратегічних напрямків у роботі з корпоративними клієнтами є забезпечення високоякісного та комплексного обслуговування у всій мережі Банку, шляхом надання як стандартних послуг так і послуг в індивідуальному порядку.

З метою підвищення якості, розширення продуктивного ряду послуг, що надаються корпоративним клієнтам, Банк на підставі аналізу потреб клієнтів, розробив нові та активізував чинні продукти, послуги та технології.

Послідовні кроки в проведенні клієнтської політики, постійний конструктивний діалог з клієнтом, оперативне прийняття рішень та інформаційна відкритість сприяють збільшенню кількості клієнтів.

Станом на 01.01.11 року ПАТ « Комерційний банк « ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» обслуговував всього 1443 корпоративних клієнтів. У порівнянні з 2009 роком кількість цих клієнтів збільшилась на 153 клієнти, тобто на 12 %.


Перелік послуг для корпоративних клієнтів ПАТ «Комерційний банк

« ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» включає:


Відкриття та ведення поточних рахунків.

Система «Клієнт –Банк» - онлайн (інтернет – банкінг).

Кредитування.

Депозити в національній та іноземних валютах.

Приймання платежів (приймання готівкових коштів від клієнтів – фізичних осіб та торгівельної виручки від уповноважених осіб на користь компанії).

Індивідуальні сейфи та скриньки.

Грошові перекази, платіжні документи в національній та іноземній валютах.

Купівля продаж та конвертація будь-якої іноземної валюти в іншу .

Зарплатні проекти.

Корпоративні картки.

Сервісна підтримка користувачів ПК.

Консультаційна підтримка по операціям Клієнта.


Операції з платіжними картками.


Протягом 2010 року Банк продовжує успішно розвивати картковий бізнес.

ПАТ «Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» є членом двох платіжних систем:

внутрішньодержавної платіжної системи «Укркарт»;

афілійованим членом MasterCard International.

Банк випускає та обслуговує платіжні картки «Укркарт-стандарт» та міжнародні платіжні картки платіжної системи «MasterCard»: Сirrus Maestro, Master Card Standart, Master Card Gold. Платіжні картки «Укркарт-Стандарт» та «MasterCard» банк видає як фізичним особам, так і юридичним особам та суб'єктам підприємницької діяльності-фізичним особам.

Юридичним особам банк пропонує реалізацію зарплатних проектів із використанням платіжних карт МПС «MasterCard International ».

Збільшилася кількість банкоматів. В 2010 році розширено сітку обслуговування - встановлено банкомати в обласних центрах, станом на 01.01.2011 року кількість банкоматів становить 16 штук. В ПАТ « КБ « ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» діє мережа банківських терміналів, загальна кількість яких складала 41 одиниці.


^ Операції з фондовими цінними паперами та вексельного обігу.

На протязі 2010 року Банк здійснював операції з цінними паперами на підставі ліцензій, виданих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

^ Види діяльності
Ліцензії на право здійснення господарської діяльності

Назва органу, що видав ліцензію (терміни початку і закінчення дії ліцензії)

1
3

4

Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (депозитарна діяльність зберігача цінних паперів)
Ліцензія серія АВ

№ 323092 від 12.05.2005

^ ДКЦПФР, 12.05.2005-12.05.2010


Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

-

Ліцензія серії АВ № 533967 від 20.05.2010

^ ДКЦПФР, 20.05.2010-20.05.2015

Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (Дилерська діяльність)

-

Ліцензія серії АВ № 533953 від 20.05.2010

^ ДКЦПФР, 20.05.2010-20.05.2015

Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг)

-

Ліцензія серії АВ № 533954 від 20.05.2010

^ ДКЦПФР, 20.05.2010-20.05.2015

Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність)

-

Ліцензія серії АВ № 533952 від 20.05.2010

^ ДКЦПФР, 20.05.2010-20.05.2015


У 2010 році банк здійснював наступні операції з цінними паперами:

- організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

- здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені;

- здійснення інвестицій в акції інших юридичних осіб;

- надання аваля по векселях;

- надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій з цінними паперами.

Банк проводить операції з цінними паперами на підставі договорів з клієнтами, укладеними в письмовій формі з урахуванням вимог чинного законодавства, та відповідних первинних документів (реєстрів, актів тощо). Обов’язково проводиться ідентифікація клієнтів і фінансовий моніторинг операцій, а також оцінка фінансового стану та визначення класу емітентів цінних паперів..

У 2010 році Банк здійснив достроковий викуп облігацій власного боргу на суму 17 305 тис. грн.

Операції з іноземною валютою.

Протягом звітного року ПАТ « КБ « ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» надавав своїм клієнтам повний спектр операцій з іноземною валютою:

- неторговельні операції з валютними цінностями;

- операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо) що здійснюються в касах банку;

- ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

- ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

- ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

- відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

- відкриття кореспондентських рахунків в банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

- торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій);

- інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України.

ПАТ « КБ « ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» має довготривалі ділові та партнерські відносини з іноземними банками – провідними фінансовими установами Європи та країн СНД. Серед іноземних банків-кореспондентів є: Commerzbank AG, Germany ; ОАО "Собинбанк", Россия; CITIBANK N.A. London.; CITIBANK N.A.


Тісна співпраця з банками-кореспондентами, розгалужена система кореспондентських рахунків та професіоналізм персоналу Банку дозволяють оптимізувати шлях проходження платежів і надавати високоякісне обслуговування як зовнішньоторговельних, так і неторговельних операцій Клієнтів в іноземній валюті.

Банк є учасником системи розрахунків SWIFT, що забезпечує можливість здійснення платежів клієнтів та банку з максимальною швидкістю, якістю та надійністю.

ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» є активним учасником міжбанківського валютного ринку України, здійснює операції купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти, її конвертації, як за дорученням клієнтів, так і за власними операціями. Зростання обсягів зовнішньоекономічних операцій клієнтів, з одного боку, намагання Банку задовольнити потреби Клієнта та гнучка тарифна політика з іншого боку, дозволяють Банку отримувати стабільний доход від здійснення операцій з безготівковою іноземною валютою.

У 2010 році Банк здійснював широкий спектр неторговельних операцій з іноземною валютою. Серед послуг, які Банк пропонує своїм клієнтам, є:

валютно-обмінні операції з готівковою іноземною валютою;

прийом зношених банкнот на інкасо;

розмін банкнот іноземних валют;

перевірка достовірності іноземних банкнот.

Крім того комплекс банківських послуг, що надаються приватним особам включає:

відкриття та ведення поточних рахунків фізичних осіб в іноземній валюті;

переказ коштів та виплата переказів в іноземній валюті без відкриття поточних рахунків;

здійснення операцій з відправлення та одержання грошових переказів за міжнародними системами Western Union, Anelik , MoneyGram.

Робота служби внутрішнього аудиту.
^ Виконання плану перевірок.
Cлужба внутрішнього аудиту банку є органом оперативного контролю Спостережної Ради банку, підпорядковується Спостережній Раді банку та звітує перед нею. Служба внутрішнього аудиту банку в процесі проведення перевірок керується чинним законодавством України та нормативними актами Національного банку України.

Діяльність служби внутрішнього аудиту банку у 2010 року була направлена на перевірку й оцінку адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю та якості виконання призначених обов'язків співробітниками банку, надання незалежної оцінки системи внутрішнього контролю, встановленого у банку, контролю за ризиками, зменшення ризиків у проведенні операцій, пов'язаних з раціональним та ефективним використанням ресурсів банку.

Під час перевірок, головна увага зосереджувалася на:

своєчасному виявлення ризиків, пов’язаних з раціональним та ефективним використанням ресурсів Банку та визначення їх оцінки,

дотримання банком вимог чинного законодавства, нормативних актів Національного банку України, економічних нормативів тощо,

на аналізуванні інформаційної системи, включаючи систему бухгалтерського обліку і супутніх видів контролю, вивченні фінансової та операційної інформації, дослідженні економічності та ефективності операцій з метою оцінки внутрішнього контролю.

Проведення аудиту структурних підрозділів банку здійснюється відділом відповідно до Стандартів, затверджених постановою Правління НБУ № 358 від 20.07.99р., на підставі плану проведення перевірок, затвердженого Спостережною Радою протокол № 01 від 11.01.2010р. Виконання плану аудиторських перевірок на 2010 рік здійснено в повному обсязі.

За результатами проведення перевірок службою аудиту складалися звіти, які надавалися на розгляд керівникам структурних підрозділів. Постійно проводилися наради з керівниками структурних підрозділів, де обговорювалися рекомендації та заходи для покращення стану внутрішнього контролю.

Аудиторські звіти з оцінкою наявних ризиків надавалися на розгляд Спостережної Ради Банку, Правлінню Банку.
^ Оцінка ризиків.
Служба внутрішнього аудиту постійно здійснює моніторинг за виникненням та контролем ризиків у проведенні банківських операцій, за адекватністю процедур внутрішнього контролю, поточною діяльністю Банку. Оцінка ризиків, відповідно до затвердженої «Методики проведення перевірок відділом внутрішнього аудиту» (далі Методика), проводиться за Карткою оцінки ризиків, з подальшою визначенням рейтингу сукупного ризику в кількісному вираженні.

Протягом звітного періоду за результатами проведених перевірок в Банку виникали ризики операційно-технологічний, ризик зміни % ставки, ліквідності, кредитний, репутації, юридичний, стратегічній, ринковий, валютний, з різними ступенями сукупного ризику.

Головні фактори, що негативно впливають на значення рівня аудиторського ризику – недостатній внутрішньобанківський контроль та встановлені недоліки при кредитуванні та супроводженні кредитів при кредитуванні юридичних.
^ Стан виконання рекомендацій внутрішнього аудиту.
Протягом 2010р. ризик банківських операції та процедур внутрішнього контролю був визначений за різними ступенями ризику. З урахуванням ступенів ризику внутрішнім аудитом були надані рекомендації та розроблені заходи щодо усунення недоліків.

На виконання рекомендацій служби внутрішнього аудиту, начальниками відповідних структурних підрозділів, відділень розробляються заходи для усунення недоліків з встановленням конкретних термінів виконання.

Начальники відповідних структурних підрозділів, відділень постійно звітують про виконання заходів службі внутрішнього аудиту.

Протягом 2010року Правлінням Банку здійснювався постійний контроль за виконанням рекомендацій, щодо усунення порушень та вжиттям дієвих заходів, щодо недопущення порушень в подальшому.

Випадки відмови, від вживання відповідних заходів адекватного контролю, з боку Правління Банку, відсутні.


^ Маркетинг та рекламна робота.

Основною діяльністю підрозділу реклами упродовж 2010 року було підтримання позитивного іміджу банку в рекламно-інформаційному просторі України. Хоча наряду з суто іміджевою діяльністю продовжувалася робота з приводу впровадження нового: у 2010 році в Банку відкрилися нові відділення на території України. Крім цього, вводилися в дію нові послуги, впроваджувався новий підхід до обслуговування клієнтів, проводилися акції з розрахунково-касового обслуговування та багато іншого. І всі нововведення потребували рекламної підтримки.

Газетні статті , реклама на телебаченні та радіо мали не лише інформаційний, а ще й аналітичний характер, бо не тільки доносили до читача інформацію, а ще й допомагали правильно зрозуміти її та виробити своє ставлення до подій, які відбувалися у фінансовій сфері країни.

Сувеніри та іміджева продукція з символікою банку створювали сприятливу атмосферу не лише в установі Банку , а й в офісах клієнтів.

А сіті-лайти, лайт-бокси, штендери, інформаційні дошки та вивіски виготовлялися та розміщувалися по Україні заради створення сприятливого ефекту присутності банку поруч з кожним клієнтом.

Витрати на послуги реклами за звітний період склали 2162 тис. грн.


^ 7. Організаційна структура

Організаційна структура побудована за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням що забезпечує максимальну відповідальність підрозділів та чіткий розподіл функцій та повноважень.

Органами управління Банку є загальні збори акціонерів, спостережна рада. Вищим органом управління Банку є загальні збори акціонерів.

Правління Банку є виконавчим органом Банку. В межах своєї компетенції правління діє від імені Банку, підзвітне спостережній раді Банку.

Голова правління Банку керує роботою правління Банку та має право представляти Банк без доручення.

Органами контролю Банку є:

ревізійна комісія;

служба внутрішнього аудиту.

Фінансовий моніторинг здійснює відповідальний працівник з питань фінансового моніторингу.

В Банку є наступні комітети:

- Кредитний комітет

- Тарифний комітет

- Комітет з питань управління активами та пасивами (КУАП).


^ 9. Злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення банку.

Різноманіття банківських технологій та загострення конкурентної боротьби між банками, як ніколи спонукає до розширення мережі відділень банку, створення найзручніших для клієнтів умов обслуговування.

У 2010 році ПАТ « КБ « ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» розширював мережу відділень та удосконалював їх діяльність. При цьому основним було те, що відділення повинні мати такі ж самі технологічні можливості, як і головний банк. Працівники відділень мають бути універсальними фахівцями, щоб вміти виконати будь-які банківські операції. Тому при удосконаленні діяльності відділень основна увага приділялася технологічному устаткуванню, сучасній організації робочих місць, високим вимогам до кваліфікації персоналу.

На 2011 рік заплановане зростання прибутковості відділень за рахунок вдосконалення банківських технологій, розширенню клієнтської бази та збільшенню універсалізації операційної діяльності.

^ 10. Корпоративне управління банком.

Органи управління.

1. Загальні збори акціонерів (вищий орган управління).

2. Спостережна рада Банку.

3. Правління Банку.


^ 11. Регіональна політика Банку.


Ключовими елементами стратегії ПАТ « КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» є активне просування на ринку банківських послуг і розвиток регіональної мережі.

Основні принципи побудови регіональної мережі Банку в 2010 році:

- відкриття та удосконалення діяльності відкритих відділень з метою надання повного спектру банківських послуг, орієнтованих на індивідуальний підхід до клієнта;

- підтримка високого рівня обслуговування;

- забезпечення конкурентоспроможності Банку на регіональних фінансово-кредитних ринках та їх окремих сегментах.

Сьогодні кожний регіональний підрозділ – це повноцінний представник Банку, який пропонує клієнтам новітні технології та повний перелік послуг.

У планах Банку на 2011 рік подальший розвиток регіональної мережі.

Регіональна мережа ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» на кінець 2010 року налічувала 45 відділень. У 2010 році Банк здійснював розширення мережі відділень, а також удосконалювати діяльність вже відкритих відділень.

Діяльність відділень здійснюється в межах операцій, передбачених відповідними положеннями про відділення, затверджених Спостережною Радою .

^ ^ Звіт про фінансові результати
за 2010 рік

(тис. грн.)

Ря-док

Найменування статті

Примітка

2010 рік

2009 рік

1

2

3

4

5Чистий процентний дохід

  

394069

284593

1.1 

Процентні доходи 

28

847366

808076

1.2 

Процентні витрати 

28

(453297)

(523483)

2

Чистий комісійний дохід
27302

31103

2.1

Комісійні доходи

29

30006

32293

2.2

Комісійні витрати 

29

(2704)

(1190)

3

Результат від торгівлі операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку
55278

(2710)

4

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 
2244

(14097)

5

Результат від торгівлі іноземною валютою

 

6459

19244

6

Результат від переоцінки іноземної валюти
2662

10233

7

Резерв під заборгованість за кредитами

7,8

(257758)

(217363)

8

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
20219

(20219)

9

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 
(27641)

-

10

Резерви за зобов’язаннями

22,38

(1838)

1924

11

Інші операційні доходи

30

196

42

12

Адміністративні та інші операційні витрати

31

(219630)

(90900)

13

^ Прибуток до оподаткування

 

1562

1850

14

Витрати на податок на прибуток

32

(216)

(356)

15

Чистий прибуток після оподаткування
1346

1494

16

Чистий прибуток

 

1346

1494
Голова Правління

А.І. Циктор


Головний бухгалтер

С.Г. Гребенюк^ Звіт про сукупні прибутки та збитки

за рік, що закінчився 31 грудня 2010 року

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

5

1.1

Процентні доходи 

28

847366

808076

1.2

Процентні витрати 

28

(453297)

(523483)

1.3

Чистий процентний дохід

  

394069

284593

1.4

Резерв під заборговані
еще рефераты
Еще работы по разное