Реферат: Робоча програма виробничої практики (науково-педагогічне (педагогічне) стажування) для студентів спеціальності 000005 „Педагогіка вищої школи

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА “КРОК”


ЗАТВЕРДЖУЮ
(на підставі схвалення рішенням

Вченої ради Університету

від “__” _____2010 р., протокол №__)


Ректор _______________Лаптєв С.М.

“____” ______________2010 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

(науково-педагогічне (педагогічне) стажування)

для студентів спеціальності

8.000005 „Педагогіка вищої школи”


^ Розроблено кафедрою менеджменту освіти
Розробник: Січкарук О.І., канд. пед. наук, доцент

^ РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

менеджменту освіти

(протокол № __ від “__”_____ 2010 р.)

Завідувач кафедри

Ушакова Н.М.Київ – 2010
ВСТУП

Виробнича практика (науково-педагогічне (педагогічне) стажування) (далі – виробнича практика) студентів спеціальності „Педагогіка вищої школи” є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців у магістратурі і проводиться на базі провідних навчальних закладів. Проходження практики втілює один з головних принципів навчання – зв’язок теорії і практики, що відображає складну діалектику професійної підготовки магістра – майбутнього викладача вищої школи. У процесі науково-педагогічної практики поглиблюються знання магістрів з педагогіки вищої школи, розвиваються та закріплюються вміння здійснювати науково-методичний аналіз навчальних програм окремих дисциплін, складати плани-конспекти занять, проводити аудиторні заняття, оцінювати результати власної діяльності, вдосконалювати комунікативні складові викладацької діяльності.

Головною метою проходження практики є закріплення та розвиток фахових педагогічних вмінь, поглиблення професійних знань безпосередньо на робочому місці працівника вищого навчального закладу.

Основними завданнями практики магістрів спеціальності 8.000005 „Педагогіка вищої школи” є наступні:

сприяти формуванню професійно значущих якостей викладача вищої школи;

закріпити, розширити та поглибити теоретичні педагогічні знання студентів та слухачів на основі їх використання у реальному педагогічному процесі;

ознайомити студентів і слухачів з сучасним станом навчально-виховної роботи у вищому навчальному закладі;

реалізувати на практиці знання про сучасні методи і форми викладацької діяльності шляхом проведення аудиторних занять;

навчити проводити аналіз власної викладацької діяльності, професійної компетентності та роботи колег;

вдосконалити вміння планування викладацької роботи;

виконати індивідуальне завдання.

Базою проведення практики є вищі заклади освіти різних рівнів акредитації та форм власності. До керівництва практикою залучаються керівники та провідні викладачі кафедр.

Студенти можуть самостійно з дозволу випускаючої кафедри підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання. Отримання згоди кафедри та затвердження бази практики є обов’язковим.

Практика є невід’ємною частиною навчального процесу і проводиться згідно навчального плану спеціальності у ІІ семестрі. Тривалість практики згідно навчальної програми становить шість тижнів.

^ ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Розподіл часу

Зміст діяльності на практиці

Відповідальний

1-й день практики

Отримання супровідної документації для проведення практики. Вступний інструктаж. Формулювання індивідуального завдання.

Керівник від вищого навчального закладу

І тиждень

Зустріч з керівником від бази практики. Складання плану проходження практики.

Знайомство зі структурним підрозділом, де буде проходитися практика: організація, документи, науково методичне забезпечення.

Керівник від бази практики

П тиждень

Відвідування та аналіз різного типу аудиторних занять.

Збір матеріалів для виконання індивідуального завдання.

Аналіз наукових джерел, поточної документації, робочих програм та навчальних планів.

Керівник від бази практики

Ш, IV, V тиждень

Виконання індивідуального завдання. Самостійне проведення аудиторного заняття.

Аналіз проведеної роботи з керівником від бази практики.

Керівник від бази практики

VІ тиждень

Підготовка звітних документів про проходження практики.


Керівник від вищого навчального закладу
Захист звітів з практики


^ У розгорнутому вигляді зміст практики включає у себе такі види робіт:

Знайомство магістрів з основними напрямками роботи вищого навчального закладу, в якому проходить педагогічна практика, завідуючими та викладачами випускаючих кафедр, графіком навчального процесу, основними документами, що регулюють роботу вузу, корпоративними правилами; з’ясування єдиних вимог до роботи викладача вищого навчального закладу та навчання студентів, правил поведінки викладача згідно із вимогами професійної етики, правилами безпеки та охорони праці.

Ознайомлення із роботою деканату, навчальними планами роботи факультету, проблемами складання розкладу занять; вивчення звітної документації про навчання студентів та роботу викладачів, правил заповнення та подання цієї документації.

Знайомство із науковою бібліотекою навчального закладу та технічними засобами навчання, внутрішньою комп’ютерною мережею вузу та її можливостями. Аналіз забезпеченості навчально-методичними, комп’ютерними джерелами студентів та викладачів для ефективного навчання.

Вивчення документів кафедри, які регулюють її роботу. Аналіз навчальних та робочих програм дисциплін кафедри, по яких практикант буде проводити заняття. Опрацювання вимог програми до засвоєння знань та формування у студентів професійних навичок протягом вивчення відповідної дисципліни.

Ознайомлення практиканта із науковою роботою кафедри, наявною у користуванні студентів навчально-методичною літературою, підготовленою викладачами кафедри, вимогами до викладацької діяльності професорсько-викладацького складу кафедри; участь у засіданнях кафедри, у проведенні методичних семінарів тощо. Збір необхідних даних для практичної частини магістерської роботи, опрацювання наукової літератури.

Вивчення прйомів планування різних видів діяльності викладача, індивідуальних планів роботи викладача на навчальний рік.

Відвідування і аналіз різного типу аудиторних занять викладачів кафедри як форма вивчення досвіду професійної діяльності в умовах реального навчального процесу. Обговорення результатів спостереження.

Підготовка до виконання індивідуального завдання – проведення власного навчального заняття: визначення теми, виду заняття, написання плану-конспекту заняття, методів проведення. Обговорення підготовлених матеріалів із керівником практики.

Самостійне проведення навчальних занять. Самоаналіз результатів, критичні зауваження.

Підготовка звітних документів про проходження практики.

Захист результатів практики у відповідній комісії.


^ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

Відповідальність за організацію, проведення і контроль виконання завдань практики покладається на керівників вищіх навчальних закладів та на безпосередніх керівників практики від навчального закладу.

^ Крівник практики від вищого навчального закладу зобов’язаний:

Перед початком практики проконтролювати підготовку баз практики та вжити необхідних заходів для забезпечення її успішної реалізації;

Провести зі студентами інструктаж про порядок проходлження практики, надати студентам-практикантам необхідні документи (направлення, програми, щоденник практики), сформулювати індивідуальне завдання;

Повідомити студентів про систему звітності з практики, правила оформлення звітних документів, строки їх подання по завершенню практики;

У тісному контакті із керівником практики від бази практики забезпечити високу якість її проходження згідно із програмою;

Контролювати виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, відвідування ними бази практики;

Підготувати висновок про проходження практики студентом та зробити відповідний запис у щоденнику практики студента (слухача);

У складі комісії приймати захист з практики;

Подати завідуючому кафедрою письмовий звіт про проведення педагогічної практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення її організації.

Керівник практики від бази практики призначається кожному студентові індивідуально, що затверджується відповідним документом.

^ Керівник практики від бази практики зобов’язаний:

Прийняти студента-практиканта на практику та надати йому всі необхідні документи та матеріали (навчальні плани, програми, робочі програми, методичні матеріали тощо) для успішного виконання індивідуального завдання;

Контролювати підготовку студента-практиканта до проведення самостійних аудиторних занять;

У щоденнику практики оформити відгук про проведене студентом аудиторне заняття, оцінити проходження практики.

Студенти (слухачі) магістратури при проходженні практики зобов’язані:

До початку практики одержати від керівника практики від навчального закладу консультацію щодо проходження практики та оформлення звітних документів;

Отримати необхідні документи (направлення, програму, щоденник практики);

Прибути на базу педагогічної практики для її проходження у визначений термін;

У повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;

Нести відповідальність за виконану роботу;

Отримати відгук та оцінку роботи на практиці від керівника від бази практики, які повинні бути занесені у щоденник практики та завірені печаткою бази практики.

Своєчасно оформіти звітні документи з практики та захистити звіт.

^ ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Після закінчення практики студенти (слухачі) звітують про виконання її програми та індивідуального завдання. Звітними документами є щоденник практики та письмовий звіт.

У щоденнику практики повинні буди обов’язково заповнені такі розділи:

1. „Розпорядження на практику” із визначенням бази практики, її терміну, призвіщами керівників практики від навчального закладу та від бази практики (заповнюється керівником практики від навчального закладу та завіряється печаткою навчального закладу);

2. Календарний графік проходження практики із вказівкою назв та видів робіт (згідно із програмою практики), термінів виконання та примітками про виконання (завіряється керівниками практики);

3. Сформульоване індивідуальне завдання студента (слухача) на практику (підписує керівник практики від навчального закладу);

4. Робочі записи, які студент (слухач) робить протягом виконання завдань практики і які відображають особливості виконання цих завдань;

5. Відгук і оцінка роботи студента (слухача) на практиці (у тому числі й про виконання індивідуального завдання), яку робить керівник практики від бази практики (його підпис завіряється печаткою бази практики);

6. Висновок керівника практики від навчального закладу про роботу студента протягом проходження педагогічної практики та виконання ним індивідуального завдання. Керівник практики від навчального закладу виставляє свою оцінку проходженню практики та підписує відгук.

^ Письмовий звіт з практики має містити матеріал про виконання завдань практики та індивідуального завдання.

Звіт повинен складатися із наступних частин:

Вступ, у якому зазначається, на якій базі студент проходив педагогічну практику (повна офіційна назва вузу, форма власності, рівень акредитації).

^ Текстова частина повинна містити короткий та конкретний опис роботи, яка була виконана студентом протягом практики, звіт про роботу, яка не була передбачена програмою практики, про зроблені наукові дослідження.

^ Звіт про виконання індивідуального завдання повинен бути представлений у вигляді плану-конспекту підготовленого та проведеного заняття (занять) із фахової дисципліни або інших документів, які розкривають хід та результати виконання індивідуального завдання.

^ Заключна частина є власними висновками студента (слухача) щодо ефективності його педагогічної практики, вона має містити аналіз власних досягнень та спостережень, а також пропозиції щодо покращення організації та проведення педагогічної практики студентів.

Вимоги до оформлення звіту містяться у щоденнику практики на останній сторінці.

Заповнений щоденник та звіт з педагогічної практики здається керівникові практики від навчального закладу протягом тижня після завершення практики.

Звіт про проходження практики захищається магістрантом (з диференційованою оцінкою) у комісії, створеній на випускаючій кафедрі. До захисту допускаються тільки ті студенти (слухачі), які виконали всі передбачені програмою практики види робіт та індивідуальне завдання і своєчасно здали оформлені щоденник практики та звіт про практику.

На підставі захищеного звіту, видгуків та оцінок керівників практики, обговорення результатів за участю членів комісії, приймається остаточне рішення про оцінку педагогічної практики. Оцінка за практику вноситься у заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії.

Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин може (а з поважних причин повинно) бути надано право проходження практики повторно при виконання умов, визначених вищим навчальним закладом. Студент (слухач), який вдруге отримав негативну оцінку з практики в комісії, відраховується з магістратури.

ЛІТЕРАТУРА

Абдуллина О.А., Загрязкина Н.Н. Педагогическая практика студентов: Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов.- М.: Просвещение, 1989. – 175 с.

Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. – К.: Либідь, 1998. – 560 с.

Білоус В.Т., Горюнова Л.І., Цимбалюк А.В., Цимбалюк С.Я. Основи організації та методики викладання у вищій школі: Навчально-метод. посібник. - Ірпінь, Академія ДПС України, 2001.- 146 с.

Головко Л. Активізація самостійної роботи студента під час лекційних занять //Освіта і управління. - 2002.-Т. 5.- №1.- С. 147-151.

Леоненко П. Роздуми навколо тестів (з досвіду роботи кафедри) //Вища школа. - 2001.-№1.- С.45-62.

Матюнин Б.Г. Нетрадиционная педагогика.- М.: Школа-пресс, 1998.

Методические рекомендации по использованию конспектов-схем, производственных ситуаций и учебных игр в вузе. - К.:КИНХ, 1998.

Освітні технології: Навч .- метод. посіб./ За загал. ред. О.М. Пєхоти. - К.: А.С.К.,2001.-256 с.

Пархоменко Л. Ігри, у які грають дорослі // Управління освітою.- 2003.- №1.

Прометун О., Ремех Т., Гейко І., Практичне право: методичний посібник / За ред. О.І.Прометун .- К.: Генеза, 2001.- 168 с.

Педагогические технологии. Учебное пособие для студентов педагогических специальностей / Под общ. ред. В.С.Кукушина.- Серия «Педагогическое образование».- Ростов-на-Дону: Изд. Центр «Март», 2002.- 320 с.

Рыбальский В.И. Методические рекомендации по классификации методов активного обучения. - К.:, 1999.

Сидоренко О., Чуб В. Ситуаційна методика навчання: теорія і практика.- К.: Центр інновацій та розвитку, 2001.- 256 с.

Сучасні тренінгові технології навчання ведення бізнесу: Навчально-метод. посібник: У 6-ти кн. - Кн.1. Технологія підготовки і проведення тренінгів.-К-КНЕУ,2001.- 117 с.

Трайнев В.А. Деловые игры в учебном процессе: Методология разработки и практика проведения. - М.: Изд. Дом «Дашков и К»: МАН ИПТ, 2002.- 380с.

Шелестова Л. Інтерактивні технології: “за” і “проти”//Шкільний світ.- 2003.-№12.

Шестак Н.В. Высшая школа: технология обучения: Словарь.- М.: Вузовская книга, 2000.- 80 с.

Шпильовий В.Д., Жила В.Г. Створення тестів та проведення тестового контролю якості підготовки. - Луганськ: Вид-во Східноукр. держ. ун-ту, 1997.- 78 с.

Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе: Учеб. Пособие для вузов.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.- 437 с.

Як викладати ситуаційні вправи / За ред. О.І.Сидоренка. - К.: Центр інновацій та розвитку, 1999.- 64 с.

еще рефераты
Еще работы по разное