Реферат: Озділу "методична робота" зараховуються години за підготовку та експертизу тестових завдань Ліцензійних іспитів "Крок 1", "Крок 2", "Крок 3", "Крок М", "Крок Б"


Примітки

*) До педагогічного навантаження з розділу "методична робота" зараховуються години за підготовку та експертизу тестових завдань Ліцензійних іспитів "Крок 1", "Крок 2", "Крок 3", "Крок М", "Крок Б".

**) Перелік основних видів методичної роботи:

1.Підготовка конспектів лекцій, методичних розробок семінарських, практичних,

лабораторних занять для викладачів, методичних вказівок студентам, методичних

матеріалів до практичних, семінарських і лабораторних занять, практик і самостійної

роботи студентів.

2.Підготовка та рецензування підручників, навчальних посібників, словників, довідників. 3.Розробка навчальних планів, навчальних програм; робочих навчальних планів, робочих

навчальних програм.

4.Підготовка комп'ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін.

5.Складання білетних програм та білетів підсумкового контролю (іспитів, атестацій, заліків).

завдань для проведення модульного та підсумкового контролю, завдань для проведення

тестового контролю,

б. Розробка і впровадження наочних навчальних матеріалів та посібників (схем, діаграм,

стендів, слайдів тощо).

7.Розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання. 8.Вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу.

Перелік основних видів наукової роботи:

1. Виконання планових наукових досліджень із звітністю в таких формах:

Науковий звіт.

Дисертація (докторська, кандидатська).

1.3.Магістерська наукова кваліфікаційна робота.

Монографія.

Наукова стаття в журналах, реферованих виданнях, інших виданнях.

Заявка на видачу охоронних документів.

Тези доповіді на конференціях симпозіумах, семінарах (міжнародних, вітчизняних).
Рецензування монографій, дисертацій, авторефератів, наукових статей, наукових проектів, тематичних планів тощо.

Доопрацювання для перевидання монографій.

Керівництво науковою роботою студентів з підготовкою:

наукової статті

заявки на видачу охоронних документів

роботи на конкурс

доповіді на конференцію

Перелік основних видів організаційної роботи:

Робота в науково-методичних комісіях Міністерства освіти і науки Україні;. Міністерства охорони здоров'я України.

Робота в Державній акредитаційній комісії, експертних і фахових радах.

Робота в експертних радах та комісіях ВАК України.

Робота в спеціалізованих радах із захисту дисертацій.

Робота у Центральній та предметних методичних комісіях академії, науковій та організаційно-методичній комісіях.

Організація та проведення загальнодержавних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів.

Робота з видання наукових і науково-методичиих збірників.

Виконання обов'язків заступника декана факультету, заступника завідувача відділення на громадських засадах.

Участь у виховній роботі студентського колективу, виконання обов'язків наставника академічної групи.

Керівництво студентським науковим гуртком.

Участь у профорієнтаційній роботі та підготовці молоді до вступу до ВНЗ.

Участім у підготовці та проведенні студентських олімпіад.

Участь в організації та проведенні позанавчальних культурно-спортивних заходів.


^ ПЕРЕЛІК ПОСАД ТА ДОВГОСТРОКОВИХ ДОРУЧЕНЬ1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ч

11.
12.
ІНСТРУКЦІЯ

щодо оформлення індивідуального плану роботи викладача

Індивідуальний план роботи викладача та її облік є одним з основних документів планування та звітності щодо різних видів діяльності викладача упродовж навчального року.

Індивідуальний план складається під керівництвом завідувача кафедри, розглядається на засіданні кафедри та затверджується (підписується) завідувачем кафедри.

По завершенні навчального року (терміну дії угоди) завідувач кафедри робить висновок щодо виконання викладачем індивідуального плану роботи за навчальний рік.

Індивідуальний план роботи завідувача кафедри розглядає і затверджує перший проректор. Він же здійснює експертизу щодо виконання завідувачем кафедри індивідуального плану роботи за минулий навчальний рік.


^ VIII. ВИСНОВОК ПРО ВИКОНАННЯ ВИКЛАДАЧЕМ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ РОБОТИ

Навчальний семестр, рік

Зміст

Підпис зав. кафедри
^ VII. ПЕРЕЛІК ЗМІН У ПЛАНІ РОБОТИ ВИКЛАДАЧАДата Вид робіт

Зміст внесених змін та їх обґрунтування

Підпис зав. кафедри
/ і


^ VI. ВИХОВНА РОБОТА

на 200_ - 200_ навчальний рік№ п/п

Назва виду роботи

Обсяг роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання

Викладач Завідувач кафедри

^ VI. ВИХОВНА РОБОТА

на 200_- 200_ навчальний рік№ п/п

Назва виду роботи

Обсяг роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання

Викладач Завідувач кафедри


^ VI. ВИХОВНА РОБОТА

на 200_ - 200_ навчальний рік№ п/п

Назва виду роботи

Обсяг роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання


•■

Викладач_______________________ Завідувач кафедри__________________

^ VI. ВИХОВНА РОБОТА

на 200_ - 200_ навчальний рікп/п

Назва виду роботи

Обсяг роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання

Викладач______________________ Завідувач кафедри____________________


^ VI. ВИХОВНА РОБОТА

на 200_ - 200_ навчальний рік№ п/п

Назва виду роботи

Обсяг роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання

Викладач________________________ Завідувач кафедри_________________

^ VI. ВИХОВНА РОБОТА

на 200_ - 200_ навчальний рік№ п/п

Назва виду роботи

Обсяг роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання

Викладач_______________________ Завідувач кафедри___________________


^ V. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА на 200_ - 200_ навчальний рік№ п/п

Назва виду роботи

Обсяг роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання

Викладач _____________________ Завідувач кафедри___________________

^ V. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

на 200_ - 200_ навчальний рік№ п/п

Назва виду роботи

Обсяг роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання

Викладач________________________ Завідувач кафедри______________________


^ V. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

на 200_ - 200_ навчальний рік№ п/п

Назва виду роботи

Обсяг роботи

|Термін виконання

Відмітка про виконання

Викладач______________________ Завідувач кафедри___________________

^ V. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

на 200_ - 200_ навчальний рік№ п/п

Назва виду роботи

Обсяг роботи

Термін виконання

Відмітка про виконанняі

Викладач____________________ Завідувач кафедри_____________________


^ IV. КОНСУЛЬТАТИВНО-ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА ТА ДОПОМОГА ОРГАНАМ ТА УСТАНОВАМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

на 200_ - 200_ навчальний рік№ п/п

Назва виду роботи

Обсяг роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання


Викладач_____________________ Завідувач кафедри_____________________

^ V. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

на 200_ - 200_ навчальний рік№ п/п

Назва виду роботи

Обсяг роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання

Викладач____________________ Завідувач кафедри____________________


^ IV. КОНСУЛЬТАТИВНО-ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА ТА ДОПОМОГА ОРГАНАМ ТА УСТАНОВАМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

на 200_ - 200_ навчальний рік№ п/п

Назва виду роботи

Обсяг роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання


Викладач___________________ Завідувач кафедри____________________

^ IV. КОНСУЛЬТАТИВНО-ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА ТА ДОПОМОГА ОРГАНАМ ТА УСТАНОВАМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

на 200_ - 200_ навчальний рікп/п

Назва виду роботи

Обсяг роботи

Термін

виконання

Відмітка про виконання


Викладач___________________ Завідувач кафедри____________________


^ IV. КОНСУЛЬТАТИВНО-ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА ТА ДОПОМОГА ОРГАНАМ ТА УСТАНОВАМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

на 200_ - 200_ навчальний рік№ п/п

Назва виду роботи

Обсяг роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання


Викладач___________________ Завідувач кафедри____________________

^ IV. КОНСУЛЬТАТИВНО-ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА ТА ДОПОМОГАОРГАНАМ ТА УСТАНОВАМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

на 200_ - 200_ навчальний рік№ п/п

Назва виду роботи

Обсяг роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання


Викладач_________________ Завідувач кафедри_____________________


^ III. НАУКОВА РОБОТА

на 200_ - 200_ навчальний рік№ п/п

Назва виду роботи

Обсяг роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання

Викладач_____________________ Завідувач кафедри____________________

^ III. НАУКОВА РОБОТА

на 200_ - 200_ навчальний рік№ п/п

Назва виду роботи

Обсяг роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання

Викладач____________________ Завідувач кафедри_____________________


^ III. НАУКОВА РОБОТА

на 200_ - 200_ навчальний рік№ п/п

Назва виду роботи

Обсяг роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання


Викладач Завідувач кафедри

^ III. НАУКОВА РОБОТА

на 200_ - 200_ навчальний рік№ п/п

Назва виду роботи

Обсяг роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання

Викладач Завідувач кафедри_______________


^ II. МЕТОДИЧНА РОБОТА

на 200_ - 200_ навчальний рік№ п/п

Назва виду роботи

Обсяг роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання

Викладач Завідувач кафедри

^ III. НАУКОВА РОБОТА

на 200_ - 200_ навчальний рік№ п/п

Назва виду роботи

Обсяг роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання

Викладач Завідувач кафедри


^ II. МЕТОДИЧНА РОБОТА

на 200_ - 200 навчальний рік№ п/п

Назва виду роботи

Обсяг роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання

Викладач Завідувач кафедри

^ II. МЕТОДИЧНА РОБОТА

на 20_ - 20_ навчальний рік№ п/п

Назва виду роботи

Обсяг роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання

Викладач Завідувач кафедри


^ II. МЕТОДИЧНА РОБОТА

на 20_-20_ навчальний рік№ п/п

Назва виду роботи

Обсяг роботи

Термін виконання

Відмітка про виконанняі

і
Викладач Завідувач кафедри

^ II. МЕТОДИЧНА РОБОТА

на 20_ - 20_ навчальний рік№ п/п

Назва виду роботи

Обсяг роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання

Викладач Завідувач кафедри


годин

Примітки

Післядипломна освіта

Керівництво

Наукове

консультування

докторантів

Участь у роботі ДЕК ТА ДКК

Методична робота

Контроль роботи

викладачів

завідувачем

кафедри

Всього

навчальною і виробничою практикою

аспірантами, магістрантами,

клініч. ординаторами,

здобувачами

план

викон.

план

викон.

план

викон.

план

викон.

план

викон.

план

викон.

план

викон.

план

викон.


Викладач Завідувач кафедри


І. НАВЧАЛЬНА РОБОТА НА 20 / 20 НАВЧАЛЬНИЙ РІКНазва навчальної дисципліни

Факультет, курс, група, кількість

студентів спеціальностей

П-ІУ рівців акредитації

Факультет, курс, група, кількість

студентів спеціальностей

І рівня акредитації

Розрахунок
Лекції

Практичні та семінарські заняття

Навчальні історії хвороби, курсові та контрольні роботи

Консультації та відробітки

Перевідні іспити

Вступні іспити
план

викон.

план

викон.

план

викон.

план

викон.

план

викон.

план

викон.
^ Всього за осіннії! семестр


Всього за весняний семестр


Всього за навчальний рікСхвалено на засіданні кафедри " " 200_ р. Протокол №


годин

Примітки

Післядипломна освіта

Керівництво

Наукове

консультування

докторантів

Участь у роботі ДЕК ТА ДКК

Методична робота

Контроль роботи

викладачів

завідувачем

кафедри

Всього

навчальною і виробничою практикою

аспірантами, магістрантами,

кліиіч. ординаторами,

здобувачами

план

викон.

план

впкон.

план

впкон.

план

впкон.

план

викон.

план

викон.

план

викон.

план

викон.


еще рефераты
Еще работы по разное