Реферат: Затверджено


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України

від 22.06.2010 № 714


ПОРЯДОК

проведення експертної оцінки інвестиційної пропозиції

Цей Порядок використовується департаментом інвестиційної та інноваційної політики Міністерства економіки України для експертної оцінки інвестиційної пропозиції суб’єкта господарювання, що потребує державної підтримки.
Проведення експертної оцінки інвестиційної пропозиції суб’єкта господарювання, що потребує державної підтримки, здійснюється в такому порядку:

1. Оцінка наявності основних розділів інвестиційної пропозиції та повнота їх розкриття

Інвестиційна пропозиція викладається відповідно до форми інвестиційної пропозиції, затвердженої наказом Міністерства, та містить:

назву інвестиційної пропозиції;

інформацію про ініціатора інвестиційної пропозиції;

опис інвестиційної пропозиції;

юридично-правові аспекти, що стосуються інвестиційної пропозиції;

обов’язкові додатки.

Залежно від специфіки інвестиційна пропозиція може містити додаткові розділи.


Оцінка державної пріоритетності інвестиційної пропозиції

Аналізується відповідність інвестиційної пропозиції законодавству України, в тому числі відповідність державній стратегії розвитку та пріоритетам Уряду.


Аналіз обґрунтованості реалізації інвестиційної пропозиції

Розглядається мета інвестиційної пропозиції, механізми її досягнення через вирішення окремих питань та заплановані результати.

Проводиться аналіз доцільності реалізації інвестиційної пропозиції і результатів, які планується досягти.

Аналізується стан конкурентного середовища, ступінь задоволення попиту на продукцію, що вироблятиметься за інвестиційною пропозицією.

Опрацьовуються можливі обґрунтовані технічні і/або технологічні рішення щодо визначення оптимального варіанта.

На підставі представлених матеріалів визначається інноваційність інвестиційної пропозиції.


4. Аналіз опису основних витрат

Оцінюється структура витрат у рамках інвестиційної пропозиції.

Описані витрати повинні відповідати сутності інвестиційної пропозиції, мати джерела покриття зазначених витрат (власні кошти, залучені інвестиції, кредити та інші) та заставні інструменти.


5. Аналіз фінансової збалансованості проекту

Проводиться аналіз показників, що характеризують фінансово-економічний стан підприємства, в тому числі фінансову звітність ініціатора.

Оцінюються запропонований спосіб фінансування проекту та необхідні витрати.


6. Оцінка здійсненності інвестиційної пропозиції

Проводиться оцінка здійсненності інвестиційної пропозиції шляхом визначення ризиків. Якщо виявлені ризики відповідають економічній ситуації, або їх вплив урахований у дисконтованих показниках, що відповідають нормативним значенням, інвестиційна пропозиція вважається стабільною.


Найменування показника

Значення показника

Висновки

NPV (чистий дисконтований дохід)

NPV > 0

проект ефективний, при порівнянні альтернативних проектів перевага надається проекту з більшим значенням ^ NPV. Кращим вважається варіант, коли NPV має максимальне позитивне значення (запас міцності)

NPV = 0

проект ефективний, у разі значного соціального або іншого ефекту та у разі необхідності вирішення проблемних питань

NPV < 0

проект неефективний

IRR (внутрішня норма доходності)

IRR > 0

^ NPV = 0, єдине число, коли чистий дисконтований дохід дорівнює нулю, при всіх більших значеннях NPV – норма дисконту ( r ) від’ємна, при менших значеннях – норма дисконту зі знаком плюс.

Кращим вважається варіант, коли IRR перевищує або в крайньому разі дорівнює вартості капіталу

IRR > 1

NPV > 0, проект ефективний

IRR < 1

NPV < 0, проект неефективний

ІRR > СС*

проект можна прийняти

ІRR = СС

проект не прибутковий і не збитковий
ІRR < СС

проект потрібно відхилити

DPP (дисконтований період окупності)
дисконтований період окупності (Discounted Payback Period, DPP) дає змогу визначити, який проміжок часу необхідний для того, щоб відшкодувати початкові інвестиції з урахуванням часу.

* CC – ціна капіталу


Аналізується бюджетна ефективність шляхом виявлення запланованих надходжень до державного бюджету, в тому числі за рахунок:

надходження від податків, акцизів, митних платежів, зборів і відрахувань у позабюджетні фонди згідно з чинним законодавством;

доходи від сплати за отримання ліцензій, проведення конкурсів і тендерів на розвідку, будівництво і експлуатацію об'єктів;

погашення кредитів;

погашення податкових зобов’язань;

комісійні платежі Міністерству фінансів України за супровід іноземних кредитів (у доходах державного бюджету);

дивіденди.


Дохід > Витрати

проект ефективний

Дохід < Витрати

проект неефективний

Дохід = Витрати

проект можна прийняти


Аналізується соціальна ефективність реалізації інвестиційної пропозиції з урахуванням збільшення обсягів реалізації продукції, кількості збережених або новостворених робочих місць, покращення умов роботи працюючих, впровадження інновацій, поліпшення (створення) інфраструктури тощо.

Аналізується запропоновані варіанти досягнення цілей та аргументи щодо переваги обраного способу у разі виникнення ризику не фінансування інвестиційної пропозиції.


7. Оцінка узгодженості ключових положень інвестиційної пропозиції

Під час опрацювання інвестиційної пропозиції оцінюються:

положення, які суперечать чинному законодавству, не відповідають вимогам нормативно-правових актів та порушують логіку обґрунтування;

явні неточності в розрахунках, неузгодженості різних положень і розділів інвестиційної пропозиції;

недостатність інформації, що не дає змоги дати оцінку ефективності інвестиційної пропозиції.


8. Основні висновки з експертної оцінки інвестиційної пропозиції

Оцінка наявності основних розділів інвестиційної пропозиції та повнота їх розкриття.

Оцінка державної пріоритетності інвестиційної пропозиції.

Аналіз обґрунтованості реалізації інвестиційної пропозиції.

Аналіз обґрунтованості основних статей витрат.

Оцінка збалансованості, ефективності та стабільності проекту.

Оцінка фінансово-економічного стану підприємства.

Висновок щодо доцільності державної підтримки інвестиційної пропозиції.

____________


Директор департаменту інвестиційної

та інноваційної політики В. Г. Панченко


еще рефераты
Еще работы по разное