Реферат: Ревізійна комісія у складі голови ревізійної комісії Черкасова М.Є., членів комісії Беліби Л.Є., Василенко А. П


Акт

перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ „Сумське підприємство „Агротехсервіс"

11 лютого 2011 р. м.Суми

Ревізійна комісія у складі голови ревізійної комісії Черкасова М.Є., членів комісії Беліби Л.Є. , Василенко А.П. здійснили перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ „Сумське підприємство „Агротехсервіс" за 2010 рік.

В ході перевірки встановлено:

Назва підприємства, форма власності відповідають Статуту підприємства і відображені в бухгалтерській звітності вірно. Фінансова звітність складена на підставі облікових регістрів, дані яких сформовані на підставі первинних документів.


Показники фінансової звітності товариства на дату балансу характеризуються такими показниками:
Показники,

Сума т.грн.

1

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

307

2

Інші операційні доходи

716

3

Інші доходи

48

4

^ Разом доходи

1071

5

Собівартість реалізованих товарів

563

6

Адміністративні витрати

547

7

Інші операційні витрати

724

8

Інші звичайні витрати

23

9

^ Разом витрат

1857

10

Чистий збиток

-786Підставою для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві є первинні документи.

Бухгалтерський облік і фінансова звітність реально відображають результати фінансово-господарської діяльності підприємства.

Статті бухгалтерського обліку станом на 31.12.2010 р. співставні з головною книгою.

Дані бухгалтерських рахунків співставні в бухгалтерських реєстрах, Головній книзі і бухгалтерському балансі та підтверджуються первинними документами.

Підприємство має на балансі основні засобі, облік яких ведеться в інвентарних картках, оборотно-сальдових відомостях по матеріально- відповідальних особам.

Первинна вартість основних засобів складає 9699 тис. грн.

Знос 4653 тис. грн..

Залишкова вартість 5045 тис. грн..

Нарахування амортизації основних засобів відповідає Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 7.

Придбано основних засобів на суму 312,0 тис. грн., вибуло основних засобів на 124,0 тис.грн., в т.ч. списано основних засобів на суму 34,0 тис. грн.

Витрати на проведення поточних та капітальних ремонтів протягом року віднесені на збільшення балансової вартості об"єктів, на валові витрати.

Заробітна плата нараховувалась згідно первинних документів і виплачувалась своєчасно. Мінімальна заробітна плата на підприємстві збільшувалась, керуючись Законом України „Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати"

Грошові кошти в національній валюті на дату балансу становлять 13,5 т. грн., що підтверджено виписками банку та касовою книгою.

Голова комісії Члени комісії


М.Є.Черкасов

Л.Є.Беліба

А.П.Василенко

еще рефераты
Еще работы по разное