Реферат: Наукові проблеми трансформації економічних систем І становлення ринкової економіки


УДК 664:658


№1(9) 2011


ЕКОНОМІКА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ


Щоквартальний науковий журнал

Зареєстровано Міністерством юстиції України 04.08.2008 р.

Свідоцтво: Серія КВ № 14344-3315Р

Рекомендовано до друку Вченою Радою Одеської національної

академії харчових технологій 01.02.2011 р., протокол №

ЗМІСТ

^ НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ І СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Марущак В.П. Історико-логічний підхід до діалектики взаємодії управління і економіки…………………………………………………5

^ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ

Монтік О.М. Оцінка інтенсивності конкуренції на цільовому ринку промислового підприємства……………………………………………8

^ Сафонов Ю.М. Економічна концепція кількісних показників агро­промислових об’єднань України……………………………………..18

Сулевський В.В. Використання матриці «Вартість – Прибутковість» для управління підприємствами плодоовочевої консервної промис­ловості………………………………………………….........................21

^ Агінська І.В. Амортизаційні відрахування як економічний механізм оновлення основного капіталу в харчовій промисловості………….27

^ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ

Гончарук А.Г. Методичні аспекти прийняття стратегічних інвес­ти­ційних рішень в харчовій промисловості…………………………….29

^ Сопенюк О.М. Місце посередників у процесі сприяння іннова­цій­ному розвиткові вітчизняних підприємств…………………………..35

Тарасова О.В. Проблеми формування капіталу підприємств корпо­ративного сектору економіки…………………………………………40

^ Погоріла І.І. Проблеми відтворення основних фондів в харчовій промисловості (на прикладі Чернівецької області)………………….44

Соломенко О.Є., Виноградов О.А. Забезпечення платоспро­можно­сті франчайзингових підприємств малого бізнесу………………….47

^ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК РИНКУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

Нікішина О.В. Оцінка та управління природними ризиками як інструмент цінової стабільності на зерновому ринку України……..50

Лазуткіна А.В. Місце мерчандайзингу в системі ATL/BTL класифікації маркетингових комунікацій……………………………56

^ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ

Завізєна Н.С. Аналіз стану інформаційного розвитку в регіонах України…………………………………………………………………60

^ Лісун Я.В. Захист прав споживачів у сфері побуту та послуг на держав-ному та місцевому рівнях………………………………………………..64

Козак К.Б. Вплив мотивації на ефективність використання та розвитку трудового потенціалу персоналу…………………………..69

^ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Скляр Л.Б. Екологічний аналіз діяльності підприємств консервної

промисловості Одеської області……………………………………...74


Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України в галузі економічних наук

(Постанова Президії ВАК України № 1-05/3 від 14.04.2010 р.)


^ «ЕКОНОМІКА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ», 2011

ЭКОНОМИКА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ


СОДЕРЖАНИЕ


^ НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ЕКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

И СТАНОВЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Марущак В.П. Историко-логический подход к диалектике взаимодействия управления и экономики……………5

^ Современные проблемы экономики предприятий

Монтик О.Н. Оценка интенсивности конкуренции на целевом рынке промышленного предприятия……………..8

^ Сафонов Ю.Н. Экономическая концепция количественных показателей агропромышленных объединений Украины………………………………………………………………………………………………………………........18

Сулевский В. В. Использование матрицы «Стоимость – Прибыльность» для управления предприятиями плодо­овощной консервной промышленности………………………………………………………………………………….21

^ Агинская И.В. Амортизационные отчисления как экономический механизм обновления основного капитала в пищевой промышленности………………………………………………………………………………………………..27

^ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Гончарук А.Г. Методические аспекты принятия стратегических инвестиционных решений в пищевой промыш­ленности……………………………………………………………………………………………………………………29

^ Сопенюк О.М. Место посредников в процессе содействия инновационному развитию отечественных пред­при­ятий…………………………………………………………………………………………………………………………35

^ Тарасова Е.В. Проблемы формирования капитала предприятий корпоративного сектора экономики……………40

Погорила И.И. Проблемы воспроизводства основних фондов в пищевой промышленности (на примере Черно­виц­­кой области)…………………………………………………………………………………………………………...44

^ Соломенко О.Е., Виноградов А.А. Обеспечение платежеспособности франчайзинговых предприятий малого бизнеса……………………………………………………………………………………………………………………..47

^ ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Никишина О.В. Оценка и управление природными рисками как инструмент ценовой стабильности на зерновом рынке Украины…………………………………………………………………………………………............................50

Лазуткина А.В. Место мерчандайзинга в системе ATL/BTL классификации маркетингових коммуникаций …..56

^ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ

Завизена Н.С. Анализ состояния информационного развития в регионах Украины………………………………..60

^ Лисун Я.В. Защита прав потребителей в сфере быта и услуг на государственном и местном уровнях………………....64

Козак Е.Б. Влияние мотивации на эффективность использования и развития трудового потенциала персонала…………………………………………………………………………………………………………………..69

^ ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Скляр Л.Б. Экологический анализ деятельности предприятий консервной промышленности Одесской области……………………………………………………………………………………………………………………..74

^ Food Industry Economics

Contents


Scientific problems in transformation of economic systems

and establishing the market economy

^ Marushchak V.P. Historical and logically approach to dialectics of management and economy cooperation……………5

the present-day problems of the economy of enterprises

^ Montik O.N. Competitiveness intensity level evaluation on the industrial enterprise target market……………………...8

Safonov Y.N. Economic conception of agro industrial associations’ quantitative measures……………………………..18

Sulevsky V.V. Using matrix «Value-Profitability» for enterprise management of fruit and vegetable canning industry...21

^ Aginska I.V. Depreciation charges as an economical mechanism of renewal the capital assets in food industry………..27

the innovation-investing problems
^ Goncharuk A.G. Methodological aspects of the strategic investment decisions making in the food industry…………..29
Sopenyk O.M. Place of brokers in assistance process of domestic enterprises innovative development…………………35

Tarasova E.V. Enterprise capital forming problems in corporative sector of economy………………………………….40

^ Pogorila I.I. Problems fixed assets reproduction in food industry (by Chernovtsy region example)……………………..44

Solomenko O.Y., Vynogradov O.A. Small business franchising enterprises solvency assurance……………………….47

creation and development of food market

^ Nikichina O.V. Estimation and management of natural risk as price stability instrument on Ukraine grain market……..50

Lazutkina A.V. Role of merchandising in ATL/BTL classification of marketing communications system……………...56

social-economical aspects of development

Zavizena N.C. Analysis of informative development condition in the Ukraine regions…………………………………..60

Lisun Y.V. Defense of users grants in the life and service field at state and local levels…………………………………..64

Kozak K.B. Influence of motivation to the employment and development efficiency of the labor personnel potential......69

Economical and ecological problems

Sklyar L.B. Ecological analysis of canning industry enterprises activity in Odessa area…………………………………74
еще рефераты
Еще работы по разное