Реферат: Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок


Додаток до Порядку складання декларації

З податку на прибуток підприємства

1

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань

у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок
2

Звітний період, за який виправляються помилки (потрібне позначити)

2

0

0
рік1 кварталПівріччя3 кварталиРік
3
^ Повна назва платника податку:Юридична особа^ Інша категорія платника4


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Код виду економічної діяльності

(КВЕД)5

Місцезнаходження платника податку:Поштовий індексТелефонФакс*Е-mail*6

До державної податкової інспекції (адміністрації) в
*за бажанням платника податку

Одиниця виміру: грн., без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами

 (у разі виправлення помилок за податковий період, починаючи з податкового періоду, - перший квартал 2006 року)

Показники

Код

рядка

Загальна

сума

1

2

3

Доходи не враховані (+), зайво враховані (–) в обчислені валового доходу попереднього звітного періоду, у тому числі за кодами рядків декларації, у якій було допущено помилки*:


1

код


сума (±)
Витрати не враховані (+), зайво враховані (–) в обчислені валових витрат попереднього звітного періоду, у тому числі за кодами рядків декларації, у якій було допущено помилки*:

2
код
сума (±)
Амортизаційні відрахування не враховані (+), зайво враховані (–) в обчисленні амортизації попереднього звітного періоду

3
Сума заниженого (+) або завищеного (–) об’єкта оподаткування р.1 – р.2 – р.3

4
Ставка оподаткування, що діяла на момент допущення помилки, у відсотках

5
Сума помилки допущеної при зменшенні податкових зобов’язань,

у тому числі за кодами рядків декларації, у якій було допущено помилки *:

6
код
сума (±)


Сума недоплати (+) або переплати (–), нарахованої у зв’язку з виправленням помилки р.4 х р.5 – р.6 або р.7.2 – р.7.1

7
Сума податкового зобов’язання звітного періоду, при розрахунку якого виявлена помилка

7.1
Сума виправленого (вірного) податкового зобов’язання звітного періоду, при розрахунку якого виявлена помилка

7.2
Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки ** р.7 х 0,05

8

Помилки, допущені при заповненні рядків 19-23 декларації

9

-

код

19

19.1К7

19.2

19.3

20

21

22

23К4сума ( + )


*Коди рядків із сумами виявлених помилок вписуються платником податку самостійно.

**Заповнюється у разі, якщо рядок 7 має позитивне значення.

Пояснення (розкриття) до уточнюючого розрахунку на
аркушах

^ Зворотний бік форми розрахунку


Інформація, наведена в уточнюючому розрахунку та поясненнях (розкриттях), є достовірною.


2

0

0
р.
Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр)
Керівник підприємства
ініціали та прізвище

підпис
Ідентифікаційний податковий номер


М.П.

Головний бухгалтер
ініціали та прізвище

підпис
Ідентифікаційний податковий номер


Ця частина заповнюється службовими особами ДПІ (ДПА)
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності


«……..» ……………………200 … року.
службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище)

За результатами камеральної перевірки уточнюючого розрахунку (потрібне зазначити):

Порушень (помилок) не виявлено
Складено акт від «…….» ………………….200…..року № …………

«…….» ………………….... 200…..року.
службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище)
еще рефераты
Еще работы по разное