Реферат: Зміст діяльності комісій органів самоврядування дітей та учнівської молодіЗміст діяльності комісій

органів самоврядування дітей та учнівської молоді

Координатори та організатори самоврядування дітей та учнівської молоді кожного навчального закладу, міста, району, області протягом мотиваційного та організа­ційно підготовчого періоду визначають пріоритетні напря­ми діяльності, відповідно до яких будуватиметься подаль­ша робота, моделюватиметься структура та плануватимуть­ся конкретні дії.

Відповідно до назви органу дитячого самоврядування, визначаються його підрозділи. Це можуть бути комісії, комі­тети, центри, сектори, міністерства тощо. Усі вони мають од­накове завдання — організувати роботу органу самовряду­вання дітей та учнівської молоді в окремо взятому напрямі, їх кількість та назви визначаються кожним органом учнівсь­кого самоврядування індивідуально, виходячи із завдань, потреб, бажань та можливостей колективу.

Один із варіантів розподілу комісій та визначення їх функ­цій подано на прикладі досвіду обласної ради дітей Київщини.
^ Функції комісії з питань

партнерства та міжнародних відносин

. Налагоджувати партнерські відносини з дітьми, що не вхо­дять до складу обласної ради дітей Хмельниччини; батьками; педагогічними працівниками; органами влади та місцево­го самоврядування, різноманітними громадськими органі­заціями, фондами, об'єднаннями, асоціаціями, навчальни­ми закладами, комерційними структурами тощо для ре­алізації планів та проектів комісій обласної ради дітей Київщини.

2. Створити інформаційну базу даних цих організацій і (спільно з комісією з питань інформації) поширювати ін­формацію про їх діяльність серед відповідних комісій районних та міських рад дітей. Наявні матеріали постій­но поновлювати.

3. Напрацьовувати нові контакти, спілкуватися і знаходити нових колег, партнерів, спонсорів як в Україні, так і за її ме­жами, використовуючи можливості мережі Інтернет.

4. Постійно проводити різноманітні зустрічі як ділового, так і розважального характеру з представниками різних ор­ганізацій, закладів, структур тощо. Організувати роботу клубу ділового спілкування.

5. Налагодити товариські відносини та взаємообмін делега­ціями з різними органами дитячого та молодіжного само­врядування в межах міста, району, області, України, інших країн.

6. Постійно працювати над пошуком донорських фондів та партнерів для реалізації певних проектів, запропонованих різними комісіями ради дітей.

Налагодити співпрацю з асоціацією батьківської громад­ськості. Сприяти організації та проведенню спільних за­ходів дітей, батьків та педагогів.

8.Висвітлювати роботу комісії у засобах масової інформації різних рівнів.


^ Функції комісії з питань захисту прав дітей

та допомоги у проблемних ситуаціях

Використовуючи різні форми і методи, проводити постій­ну просвітницьку роботу з питань вивчення прав дитини відповідно до статей Конвенції ООН про права дитини, за­конів України. Вчити правильно знаходити шляхи захисту своїх прав та інтересів.

Організувати роботу психологічних та правових консуль­таційних пунктів, телефонів довіри, дитячих громадських приймалень тощо.

Налагодити співпрацю:

з державними структурами: управлінням у справах ді­тей, сім'ї та молоді, службою у справах неповнолітніх, опікунською радою, соціальною службою молоді, кримі­нальною міліцією у справах неповнолітніх та ін.;

зі спеціалістами: юристами, лікарями, психологами, педагогами та ін.;

з громадськими організаціями: обласного, всеукраїнсько­го та міжнародного рівнів, що мають у своїх програмах відповідні напрями діяльності.

Створити банк методичних розробок та рекомендацій щодо питань правового виховання та профілактики проблемних ситуацій у дітей та підлітків, а також різноманітних матеріалів

для підготовки та проведення дискусій, ток-шоу, КВК, брейн - рингів, спільних круглих столів дітей з батьками, вчителями, представниками різних державних структур тощо.

Готувати, підтримувати та реалізовувати різноманітні про­екти відповідно до напряму діяльності комісії.

Постійно проводити соціологічні дослідження і виявляти найвагоміші проблеми дітей різного віку для проведення з ними необхідної роботи та надання потрібної інформа­ційної чи іншої (по можливості) допомоги.

Ініціювати проведення в районах та містах області семі­нарів та тренінгів для членів комісій з питань захисту прав дитини та допомоги в проблемних ситуаціях, а також для педагогів, які працюють із цими дітьми, для підвищення рівня діяльності даної комісії.

Постійно приділяти увагу дітям-сиротам, дітям з обме­женими можливостями, дітям із багатодітних та малоза­безпечених сімей, а також талановитим і творчо обдаро­ваним.

Спільно з іншими організаціями випускати листівки, бук­лети, брошури з даної тематики.

Організувати висвітлення роботи комісії, ведення розмов та дискусій на сторінках засобів масової інформації та Ін­тернату.


^ Функції комісії з питань загальної та позашкільної освіти

Використовуючи різноманітні методи, заохочувати дітей різного віку до здобуття ними повноцінної загальної осві­ти та додаткових знань, необхідних кожній дитині для влас­ного всебічного розвитку та становлення як особистості.

Брати активну участь в організації та проведенні у на­вчальних закладах та на обласному рівні предметних тиж­нів, олімпіад, конференцій. Відзначати найактивніших учасників та переможців.

Проводити соціологічні дослідження серед учнів, учи­телів та батьків з проблемних питань навчання та організа­ції навчального процесу, перспективи здобуття подальшої освіти, необхідності отримання в даний час позашкільної освіти та взаємовідносин між вчителями та учнями.

Налагоджувати співпрацю з управліннями та відділами освіти, адміністраціями та педагогами загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Знаходити спільні Ч шляхи вирішення проблем, які існують у системі освіти. Організовувати і проводити диспути, круглі столи та кон­ференції з даного питання.

Реалізовувати і підтримувати різноманітні проекти, які спрямовані на вирішення проблем, визначених соціо­логічними дослідженнями.

Організовувати проведення тематичних модульних спецкурсів, семінарів та тренінгів з питань, які не входять до шкільних програм.

Висвітлювати діяльність комісії в засобах масової ін­формації та на сторінках мережі Інтернет.

^ Функції комісії з питань преси та інформації

1.Забезпечувати необхідною інформацією діяльність облас­ної, районних та міських рад дітей. Висвітлювати їх робо­ту у засобах масової інформації та на сторінках Інтернету.

2.Створити інформаційну базу даних, необхідних для діяль­ності кожної комісії ради дітей. Постійно працювати над поновленням матеріалів.

3.Відповідним чином оформлювати та відправляти адреса­там вихідну документацію (інформаційні листи, прес-релізи) про діяльність кожної комісії та ради дітей у цілому.

4.Налагодити шляхи отримання інформації про оголошені конкурси, семінари і конференції, фестивалі, свята, місце та умови їх проведення.

5.Налагоджувати зв'язки та співпрацю з редакціями газет, жур­налів, радіо- та телепрограм для дітей і учнівської молоді.

6. Проводити соціологічні дослідження щодо вивчення гро­мадської думки про діяльність обласної ради дітей Київ­щині! та її структур.

Працювати над створенням позитивного іміджу ради серед дітей, молоді та дорослих.

Сприяти систематичному проведенню спільно з інши­ми громадськими організаціями, фондами навчання для членів комісії з питань преси та інформації, членів інфор­маційних центрів та прес-центрів у межах області.

Заохочувати до співпраці дітей та підлітків, котрі мріють стати журналістами. Організовувати та проводи­ти для них різноманітні обласні та районні конкурси юних журналістів. Брати участь у всеукраїнських та міжнарод­них фестивалях та конкурсах молодіжної преси.

^ Функції комісії з питань спорту та здорового способу життя

Організувати на обласному рівні та сприяти співпра­ці на рівні районів і міст області з управліннями охорони здоров'я, спорту та туризму, молоді, соціальних служб для молоді, громадськими організаціями, благодійними фон­дами, різноманітними відповідними центрами в напрямі просвітницької роботи з питань здорового способу життя, профілактики наркотичної, алкогольної залежності, тютюнопаління, СНІДу.

Організувати серед дітей просвітницькі акції щодо не­безпеки формування залежності від комп'ютерних ігор, гральних автоматів тощо.

Організувати просвітницьку роботу спільно зі структу­рами охорони здоров'я стосовно профілактики та захис­ту під час поширення таких захворювань як грип, тубер­кульоз, кишкові інфекції тощо.

Сприяти профілактиці раннього статевого життя, мате­ринства у шкільному віці та подібних проблемних питань.

Проводити необхідні опитування, анкетування та соціоло­гічні дослідження. Результати такої роботи передавати від­повідним структурам чи організаціям.

Налагодити співпрацю зі спортивними товариства­ми, громадськими організаціями, лікарями та психолога­ми для спільного проведення акцій, заходів, спортивних і туристичних змагань тощо.

Підготувати тренінги та проводити навчання членів даної комісії як на обласному рівні, так і в регіонах.

Висвітлювати результати роботи комісії в засобах ма­сової інформації.Функції комісії з питань екології та краєзнавства

1. Сприяти розвитку духовності дітей області, відчуття взає­мозалежності людини і природи.

2. Постійно проводити просвітницьку роботу з питань збе­реження навколишнього середовища, починаючи з тери­торії власного дому, навчального закладу, села і т.д.

3. Налагодити співпрацю з відповідними владними та громадськими структурами. Укласти договори про спів­працю у проведенні акцій, заходів, суботників тощо.

Заохочувати дітей до вивчення історії свого краю, малої батьківщини, шанобливо ставитися до місць ушанування пам'яті людей та історичних подій.

Сприяти результативній роботі відповідних комісій органів самоврядування дітей районів та міст області, навчальних закладів з питань озеленення приміщень та подвір'їв, вулиць, парків населених пунктів області.

Організовувати та проводити різноманітні заходи (акції, свята та конкурси) на тему екології навколишнього сере­довища.

Разом з іншими організаціями виготовляти та розпов­сюджувати в межах області тематичні буклети, листівки та брошури.

Проводити обмін досвідом з даної тематики з дітьми та дорослими інших регіонів України і сусідніх держав.

Висвітлювати роботу в засобах масової інформаціїФункції комісії з питань толерантності та духовного розвитку

Сприяти проведенню різноманітних заходів, спрямованих на духовне виховання, розкриття понять «екологія душі», «толерантність», «гармонія». Мотивувати дітей до ство­рення гармонійного внутрішнього світу.

Сприяти налагодженню взаєморозуміння, взаємоповаги між усіма учасниками навчально-виховного процесу: діти — педагоги, діти — батьки, батьки — педагоги, діти — діти.

Організувати заходи, які допоможуть ширшому знайомс­тву з історією, культурою, традиціями країн та народнос­тей, представники яких навчаються у даному навчальному закладі або проживають у регіоні.

Впровадити проведення в загальноосвітніх та позашкіль­них навчальних закладах тренінгів з питань толерантності.

Підготувати дітей-тренерів для проведення ділових, сюжетних, рольових ігор, тренінгів та інших заходів з питань толерантності та духовного розвитку.

Організовувати та проводити різноманітні заходи (ак­ції, свята та конкурси), які сприятимуть вихованню толе­рантності та духовному розвитку дітей, батьків, педагогів.^ Функції комісії з питань культури та дозвілля

Зібрати банк методичних рекомендацій та сценаріїв різ­номанітних заходів як ділового, так і розважального ха­рактеру.

Постійно допомагати іншим комісіям у проведенні свят, фестивалів, конкурсів та зустрічей.

Зібрати банк даних про творчо обдарованих дітей, творчі колективи області. Забезпечувати їх інформацією стосов­но конкурсів та фестивалів творчості.

Підготувати тренерів для навчання представників район­них та міських рад дітей з питань організації та проведен­ня масових заходів.

Піднімати питання допомоги творчо обдарованим дітям, особливо з числа дітей інтернатних закладів, дитячих бу­динків, малозабезпечених сімей, у подальшому їх навчан­ні, розвитку здібностей, презентації їх творчості.

Систематично висвітлювати проведену роботу у засо­бах масової інформації.

Вести літопис масових заходів області, організованих обласною радою дітей Київщини чи за її участю.^ Функції комісії з питань роботи з дітьми молодшого та середнього шкільного віку

1. Зробити разом зі спеціалістами підбірку цікавих та актив­них форм роботи, методичних розробок та рекомендацій з питань організації змістовного дозвілля дітей молодшого та середнього шкільного віку.

2. Організувати навчання старшокласників, що мають ба­жання працювати з дітьми молодшого та середнього шкільного віку, з питань організації їх діяльності у позаурочний час та роботи їх органів самоврядування.

3. Організувати серед учнів середніх класів роботу по­мічників голів комісій, голови ради та його заступників. Постійно проводити для них навчання, надавати консуль­таційну допомогу.

4. Розробити механізм заохочення та систематично від­значати активних учасників колективу, а особливо новоприбулих.


^ Функції мандатної комісії

Зареєструвати усіх депутатів обласної ради дітей Київщи­ни. Слідкувати за явкою депутатів на сесії та змінами у складі представницьких делегацій від районів і міст облас­ті, поновлювати відповідні таблиці та документи.

Видати кожному депутатові ради дітей відповідне посвід­чення.

Постійно інформувати на пленарних засіданнях від­криття сесій про кількісний склад та зміни у депутатсько­му списку.

Повідомляти делегатам від районних та міських рад дітей про можливе їх виключення зі списків депутатів обласної ради дітей Київщини у разі неявки на сесії чи засідання ра­ди лідерів більше двох разів або за поведінку, не гідну зван­ня «депутат ради дітей».

Проводити просвітницьку роботу серед дітей-депутатів щодо їх прав та обов'язків.

Вести ділову документацію, переписку обласної ради дітей Київщини.

Сформувати банк ділових паперів та слідкувати за йо­го збереженням, поповненням та веденням відповідно до вимог чинного законодавства, правил ведення ділових паперів.


Функції виборчої комісії

Сприяти проведенню один раз на два роки виборчої кам­панії депутатів до обласної ради дітей Київщини у районах та містах області.

Організовувати і проводити кожного року під час літньо­го збору лідерів вибори керівного складу обласної ради ді­тей Київщини.

Забезпечити усі районні та міські структури необхід­ними методичними та нормативно-правовими матеріала­ми з питань організації та проведення виборчої кампанії до органів учнівського самоврядування.

Підготувати та провести навчальні тренінги для депутатів ради дітей з питань організації і проведення виборчої кам­панії.

Постійно співпрацювати з обласним комітетом вибор­ців України та іншими громадськими організаціями.

Висвітлювати дану роботу в засобах масової інформації.

Передати по завершенню роботи комісії всі матеріали ман­датній комісії для подальшої роботи.


Функції організаційного комітету

Систематично забезпечувати підготовку та проведення сесій обласної ради дітей Київщини, ради лідерів та ін­ших заходів, організованих обласною радою дітей чи за її участю.

Постійно контролювати виконання рішень сесій обласної ради дітей Київщини.

Оформити та систематично поновлювати необхідну для роботи документацію.

Організовувати проведення усіх свят, конкурсів, змагань, зустрічей та акцій, які готують комісії за своїм планом.

Налагодити партнерські відносини зі структурами підви­щення кваліфікації державних службовців, факультетами навчання менеджерів громадських організацій тощо.

Піднімати питання створення в районних та міських поза­шкільних закладах, навчальних закладах гуртків чи творчих об'єднань навчання лідерів учнівського самоврядування.

Налагодити обмін досвідом із кращими органами само­врядування дітей і молоді України та інших країн, обміню­ватися досвідом з організаційних питань.
Підготувати групи тренерів для проведення навчання представників районних та міських рад дітей — членів ор­ганізаційних комітетів та комісій.
еще рефераты
Еще работы по разное