Реферат: Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «бакалавр»МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор С.В. Іванов

" 27 " лютого 2012 р.


програма

фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» за напрямом підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030601 «Менеджмент»,Схвалено на засіданні кафедри

економічної теорії

Протокол № 7 від "24" 01 2012р.

Завідувач кафедри

________ Н.М.Салатюк


Схвалено Вченою радою факультету

економіки і менеджменту

Протокол № 8 від " 16 " _02 2012р.

Голова Вченої ради факультету,

декан С.І.Дичковський


2012


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Для конкурсного відбору вступників при прийомі на навчання за скороченим терміном підготовки бакалавра на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених ГСВО МОН „Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста”, проводиться фахове вступне випробування з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики.

Фахове вступне випробування складається з двох етапів:

перевірка рівня теоретичних знань студентів з основ економічної теорії,

письмове розв’язання задач з математики.


За результатами складеного фахового вступного випробування Приймальна комісія здійснює зарахування студенті в на ОКР «Бакалавр».


Економічна теорія – це суспільна економічна наука, яка вивчає економічні закони, закономірності, механізм функціонування економічної системи та суспільні відносини між людьми в процесі суспільного виробництва.

Предметом вивчення дисципліни „Економічної теорії” є закономірності розвитку ринкового господарства та обґрунтування вибору суб’єктами ринку способів оптимального використання обмежених ресурсів з метою задоволення потреб індивіда та суспільства на мікро-, макро- і глобальному рівнях. У центрі уваги дисципліни - форми суспільного виробництва, економічні системи, економічне зростання, власність, ринок, попит і пропозиція, конкуренція, державне регулювання, циклічні коливання, підприємництво та ін.

Мета даної дисципліни - сформувати у студентів знання поведінки господарських суб’єктів у ринкових умовах, озброїти їх універсальним інструментарієм прийняття оптимальних господарських рішень в умовах обмежених виробничих ресурсів.

Роль дисципліни полягає в тому, щоб допомогти майбутнім фахівцям-економістам на методологічних засадах цивілізаційної теорії розвитку суспільного виробництва – продуктивних сил і економічних відносин – сформувати певний тип економічного мислення, економічну психологію та світогляд студентів, забезпечити засвоєння ними знань та методів цивілізаційного, синергетичного та діалектичного аналізу економічного життя суспільства.

Завдання дисципліни - допомогти майбутнім спеціалістам краще й ефективніше реалізувати свої знання, оскільки економічний бік у діяльності кожного фахівця відіграє значну роль. Оволодівши економічною теорією, студенти краще орієнтуватимуться в економічному житті, у виборі місця майбутньої роботи, зможуть повніше реалізувати свої здібності, набуті знання, ефективніше використати їх в інтересах держави та розвитку особистості кожного.Тема: Предмет і метод економічної теорії

Становлення й основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Предмет економічної теорії та еволюція його визначення різними школами. Методи пізнання економічних процесів і явищ.

Економічні категорії та закони. Пізнання і використання економічних законів. Мета і функції економічної теорії.

Економічне мислення та його роль у розвитку суспільства. Економічна теорія - наукова основа економічної політики.


Тема: Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси

Економічні потреби суспільства, їх суть та структура. Економічний закон зростання потреб.

Економічні інтереси: суть, суб’єкти, класифікація. Взаємодія потреб та інтересів.

Економічні ресурси та їх види. Обмеженість економічних ресурсів. Виробництво та ефективність використання ресурсів.

Вирішення протиріччя між зростаючими потребами і обмеженими ресурсами - фундаментальна проблема економіки.

Тема: Економічна система суспільства та відносини власності

Економічна система, її сутність та основні структурні елементи. Типи економічних систем.

Суть власності та її економічна реалізація. Поняття володіння, розпорядження та використання майна.

Власність у системі економічних відносин. Власність та інтереси. Типи, форми і види власності, їх еволюція.

Перехідні економічні системи: зміст і основні риси. Розпад командно-адміністративної системи та необхідність переходу до ринку.

Трансформація відносин власності в Україні. Роздержавлення та приватизація. Основні принципи та напрями приватизації.

Тема: Форми організації суспільного виробництва

Суть і структура суспільного виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво. Основні фактори суспільного виробництва, їх взаємодія.

Ефективність виробництва, її суть та показники.

Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне виробництво. Основні риси натурального виробництва. Умови виникнення і суть товарного виробництва. Товарне виробництво як основа ринкової економіки. Товар і його властивості. Характеристика праці, що створює товар.

Величина вартості товару та фактори, що визначають її. Закон вартості. Теорії вартості. Теорія витрат виробництва. Теорія граничної корисності.

Тема: Теорія грошей, інфляція

Виникнення, суть та види грошей. Функції грошей та їх еволюція.

Грошова система і грошовий обіг. Форми розвитку грошового обігу. Кредитні гроші. Електронні гроші. Закони грошового обігу.

Інфляція: суть, причини, види та соціально-економічні наслідки. Шляхи подолання інфляції.

Створення грошової системи в Україні. Проблеми стабілізації грошового обігу в Україні.

Тема: Ринок як економічна форма регулювання і організації суспільного виробництва

Ринок, його сутність і функції. Економічні основи функціонування ринкової економіки.

Механізм дії ринку. Основні суб’єкти ринкової економіки. Види ринків.

Держава як суб’єкт ринкового господарства.

Ринок товарів, ринок капіталів, ринок цінних паперів, ринок праці.

Інфраструктура ринку: поняття, складові системи. Фінансово-кредитна інфраструктура сучасного ринку.

Біржі: типи, види, функції. Основи сучасного механізму біржових операцій і угод. Фондова біржа.

Види і функції цінних паперів.

Небанківські інститути ринкової інфраструктури: страхові компанії, кредитні спілки, пенсійні фонди.

Проблеми і особливості формування ринку в Україні. Концепції переходу постсоціалістичних країн до ринкової економіки

Тема: Попит та пропозиція. Теорія ринкової рівноваги

Суть попиту та фактори, що його визначають. Закон і графік попиту. Пропозиція: суть і фактори, що її визначають. Закон і графік пропозиції. Еластичність попиту і пропозиції.

Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.

Механізм ринкового саморегулювання. Врівноважуючи функція ціні. Ціна як економічна категорія, її функції. Види цін, методи їх встановлення.

Тема: Конкуренція і монополія у ринковій економіці

Конкуренція як економічне явище ринку. Суть, функції та види конкуренції. Суб’єкти конкуренції.

Сфера, форми і методи конкурентної боротьби. Досконала і недосконала конкуренція. Цінова і нецінова конкуренція.

Шляхи виникнення та суть монополій. Види і форми монополій. Монопольні ціна, монопольний прибуток. Наслідки монополізму.

Основні напрямки антимонопольної політики. Антимонопольне регулювання в Україні. Функції Антимонопольного комітету.

Тема: Підприємництво: суть, умови функціонування та форми організації

Поняття підприємництва. Умови і принципи розвитку підприємницької діяльності.. Економічне підприємницьке середовище.

Функції підприємництва. Форми організації підприємництва.

Нові види підприємницької діяльності в сучасних умовах.

Економічні основи розвитку підприємництва в Україні.

Менеджмент як наукова основа управління підприємницькою діяльністю. Суть і функції менеджменту. Еволюція менеджменту.

Суть і функції маркетингу. Концепції маркетингу. Етапи маркетингових досліджень.

Тема: Підприємство в системі підприємницької діяльності

Підприємство, його суть, основні ознаки, мета функціонування. Форми підприємства залежно від власності, сфер діяльності, розмірів.

Фонди підприємств та їх види. Основні і оборотні фонди. Фізичне і моральне зношування основних фондів. Амортизація.

Капітал і витрати виробництва. Собівартість продукції, її види та шляхи зниження. Валовий продукт і валовий доход. Прибуток підприємства.

Показники ефективності підприємств. Норма прибутку. Рентабельність та її норма. Фондомісткість і фондовіддача. Матеріаломісткість. Продуктивність та інтенсивність праці.

Тема: Аграрні відносини та теорія земельної ренти

Суть і особливості аграрних відносин. Земля як головний засіб виробництва. Еволюція власності на землю. Форми власності на землю в умовах ринку.

Нові форми господарювання. Інтенсифікація сільського господарства. Агропромислова інтеграція і агропромисловий комплекс.

Доходи сільськосподарських підприємств, їх формування, розподіл і використання. Земельна рента, її види та форми реалізації. Дифрента І і ІІ. Абсолютна і монопольна рента. Ціна землі.

Сучасні проблеми розвитку аграрних відносин в Україні.

Тема: ринок факторів виробництва і формування доходів в умовах ринку

Ринки факторів виробництва: праця, капітал, земля, підприємництво. Особливості ціноутворення на ринку факторів виробництва.

Ринок праці та заробітна плата. Суть, форми та системи заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Мінімальна заробітна плата.

Ринок капіталів і прибуток. Норма прибутку на капітал. Дивіденд. Рента.

Позичковий капітал і процентна ставка. Суть і види процентних ставок.

Доходи підприємців. Доходи від індивідуальної трудової діяльності. Сімейні доходи.

Диференціація доходів населення. Крива Лоренца.

Тема: суспільне відтворення і циклічні коливання в економіці

Суть суспільного відтворення і його фактори. Просте і розширене відтворення. Економічне зростання, його типи і фактори.

Основні пропорції відтворення. Структурні зрушення. Структурна політика. Роль інвестицій. Необхідність структурної перебудови економіки України.

Суть та цілі макроекономіки. Основні показники системи національних рахунків. Економічний цикл та його фази. Причини циклічних коливань. Види циклів. Матеріальна основа циклу. Особливості сучасного циклічного розвитку.

Тема: Зайнятість і відтворення робочої сили

Ринок робочої сили та особливості його функціонування. Суть і форми прояву зайнятості.

Безробіття, його суть та види і форми. Визначення рівня безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття.

Цілі, принципи та механізм державного регулювання зайнятості. Соціальний захист безробітних.

Тема: Роль держави в умовах ринку

Державне регулювання економіки: необхідність та суть. Основні функції, цілі та об’єкти державного регулювання. Економічні функції держави.

Основні форми та методи державного регулювання економіки. Прямі і непрямі методи регулювання. Планування. Програмування. Прогнозування. Фінансово- кредитне регулювання. Державне регулювання підприємництва. Структурна політика. Державні закупки товарів і послуг. Стимулювання НТП та інноваційних процесів. Соціальна політика.

Антимонопольне законодавство. Антиінфляційні заходи. Захист прав споживачів. Державна політика цін.

Тема: Фінансово-кредитна система в ринковій економіці

Фінанси, їх суть та функції. Фінансова система та її основні ланки. Фінанси підприємств.

Державний бюджет. Дефіцит державного бюджету.

Податки та податкова система. Фінансова політика.

Кредит: економічна суть і функції в ринковій економіці.

Форми кредиту. Сучасні проблеми розвитку кредитних відносин в Україні.

Банки. Дворівнева структура банківської системи. Функції центральних банків. Комерційні банки, їх функції. Фінансові послуги комерційних банків. Лізингові, факторингові, трастові операції.

Тема: Світова економіка та міжнародні економічні відносини

Світове господарство: поняття та етапи розвитку. Міжнародний поділ праці та інтеграція національних господарств. Інтернаціоналізація економіки як основа формування всесвітнього господарства. Міжнародні економічні відносини. ТНК і розвиток міжнародних зв’язків.

Проблеми інтеграції України у світове господарство.

Глобалізація як новий етап розвитку інтеграційних процесів у світовій економіці.

Тема: Форми зовнішньоекономічних зв’язків. Світова валютна система

Основні форми світових господарських зв’язків. Вивіз капіталу: суть, принципи, форми, напрямки. Суть, причини, форми і тенденції міграції робочої сили.

Світова торгівля. Всесвітній ринок товарів і послуг. Світові ціни. Концепція „порівняльних переваг”. Вільна торгівля і протекціонізм. Основні тенденції розвитку світової торгівлі.

Міжнародні валютні відносини. Еволюція світової валютної системи. Валютний ринок і валютний курс. Європейська валютна система.

Міжнародні валютно-кредитні організації. Сучасні тенденції розвитку валютної системи


^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З «ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ»

на фахове випробування

Економічна система, її суть та основні структурні елементи. Типи економічних систем.

Власність: поняття, сутність, правовий та економічний зміст. Типи, форми і види власності.

Роздержавлення і приватизація власності: її принципи і напрями в період переходу України до ринку.

Суть і форми організації суспільного виробництва. Основні фактори і структура суспільного виробництва.

Гроші, їх виникнення, суть і види грошей. Функції грошей.

Суть ринку його завдання, умови виникнення, принципи і функції.

Моделі ринкової економіки та методи регулювання ринкової системи.

Формування ринкової економіки в Україні в період трансформаційних перетворень.

Конкуренція як рушійна сила ринкової економіки. Суть, види, функції і методи конкуренції.

Суть монополій, причини їх виникнення та їх види і форми.

Антимонопольна політика і антимонопольне регулювання в Україні. Функції Антимонопольного комітету України.

Суть попиту, закон попиту та фактори, що його визначають.

Пропозиція, закон пропозиції та фактори, що на неї впливають.

Взаємодія попиту і пропозиції. Модель ринкової рівноваги.

Економічне зростання та його типи і фактори.

Економічні цикли, їх суть і фази циклу. Види і причини циклічних коливань.

Ринок робочої сили та особливості його функціонування. Безробіття та його причини.

Сутність, причини і види інфляції.

Механізм інфляції: інфляція попиту і інфляція пропозиції.

Соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика держави.

Необхідність, суть, функції і методи державного регулювання економіки в умовах ринку.

Фіскальна політика держави її суть і напрями. Податки та їх види.

Банківська система та її структура. Функції центрального банку.

Земля, як засіб виробництва. Власність на землю: її еволюція, суть і форми в умовах ринку.

Нові форми господарювання в сільському господарстві. Сучасні проблеми розвитку аграрних відносин в Україні.

Підприємство як суб’єкт підприємницької діяльності. Основні ознаки, форми та види підприємств.

Витрати виробництва. Собівартість продукції, її види.

Результати господарської діяльності підприємства. Прибуток, дохід підприємства і рентабельність виробництва.

Заробітна плата: суть, форми і її системи в умовах ринку.

Поняття підприємництва. Принципи та організаційні основи підприємницької діяльності. Форми і функції підприємництва.

Менеджмент як наукова основа управління підприємницькою діяльністю. Суть і функції менеджменту.

Суть, функції і значення маркетингу. Етапи маркетингових досліджень.

Світове господарство: поняття, ознаки, етапи та тенденції розвитку.

Глобалізація як новий етап розвитку інтеграційних процесів у світовій економіці. ТНК і розвиток інтеграційних зв’язків.

Проблеми та наслідки входження України до Світової організації торгівлі.

^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З «МАТЕМАТИКИ»

на фахове випробування

1. Основні елементарні функції, їх властивості та графіки.

2. Границя функції в точці. Нескінченно малі функції та їх властивості.

3. Неперервність функції в точці. Властивості функцій неперервних на відрізку.

4. Похідна функції. Таблиця похідних.

5. Похідні та диференціали вищих порядків.

6. Екстремуми функції і їх знаходження за допомогою похідних. Загальна схема дослідження функцій та побудова їх графіків.

7. Визначники другого і третього порядків та їх властивості.

8. Системи лінійних рівнянь. Правило Крамера.

9. Матриці. Дії над матрицями. Матричний метод розв’язування систем лінійних рівнянь.

10. Вектори. Дії з векторами. Скалярний добуток векторів.

11. Декартова і полярна система координат. Різні рівняння прямої на площині.

12. Лінії другого порядку на площині: коло, еліпс, гіпербола, парабола, їх геометричні властивості та рівняння.

13. Рівняння площини і прямої в просторі. Поверхні другого порядку.

14. Функції двох змінних. Частинні похідні, повний диференціал. Екстремум функції двох змінних.

15. Похідна за напрямом, градієнт та його властивості.

16. Невизначений інтеграл та його властивості. Таблиця інтегралів.

17. Методи інтегрування: заміна змінної, інтегрування частинами.

18. Визначений інтеграл та його властивості. Формула Ньютона-Лейбніца.

19. Невласні інтеграли та їх властивості. Застосування визначених інтегралів в економічних задачах.

20. Основні поняття теорії диференціальних рівнянь. Диференціальні рівняння першого порядку.

21. Лінійні диференціальні рівняння другого порядку: однорідні та неоднорідні.

22. Основні класи диференціальних рівнянь, що інтегруються в квадратурах. Застосування диференціальних рівнянь для розв’язання економічних задач.

ЛІТЕРАТУРА

Основна


1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: підручник для студентів вузів. – К.: Ніка-центр, Ельга, 2000. – 527с.

2. Бєляєв О.О., Бебело А.С. Політична економія: навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 328 с.

3. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: підручник. – К.: Вища школа, 1995. – 471 с.; 2002. – 543 с.

4. Загальна економіка: підручник / І.Ф.Радіонова та ін. За ред. І.Ф.Радіонової.. – К.: А.П.Н., 2000. – 392 с.

5. Закон України „Про власність”// Закони України, т.1. – К.: Офіційне видання, 1996. – с.173-187.

6. Закон України „Про підприємництво”// Закони України, т.1. – К.: Офіційне видання, 1996. – с.191-200.

7. Закон України „Про зайнятість населення”// Закони України, т.1. – К.: Офіційне видання, 1996. – с.252-267.

8. Закон України „Про банки і банківську діяльність”// Закони України, т.1. – К.: Офіційне видання, 1996. – с.285-298.

9. Закон України „Про підприємства в Україні”// Закони України, т.1. – К.: Офіційне видання, 1996. – с.310-331.

10. Закон України „Про цінні папери і фондову біржу”// Закони України, т.2. – К.: Офіційне видання, 1996. – с. 3-17.

11. Закон України „Про господарські товариства”// Закони України, т.2. – К.: Офіційне видання, 1996. – с. 189-212.

12. Закон України „Про товарну біржу”// Закони України, т.2. – К.: Офіційне видання, 1996. – с. 364-369.

14. Закон України „Про господарські селянське (фермерське) господарство”// Закони України, т.2. – К.: Офіційне видання, 1996. – с. 486-500.

15. Закон України „Про форми власності на землю”// Закони України, т.3. – К.: Офіційне видання, 1996. – с. 4.

16. Закон України „Про колективне сільськогосподарське підприємство”// Закони України, т.3. – К.: Офіційне видання, 1996. – с. 22-32.

17. Закон України „Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”// Закони України, т.3. – К.: Офіційне видання, 1996. – с. 47-55.

18. Закон України „Про колективну приватизацію майна державних підприємств”// Закони України, т.3. – К.: Офіційне видання, 1996. – с. 97.

19. Закон України „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”// Закони України, т.3. – К.: Офіційне видання, 1996. – с. 119-130.

20. Закон України „Про приватизаційні папери”// Закони України, т.3. – К.: Офіційне видання, 1996. – с. 132-135.

21. Закон України „Про колективну оренду державного майна”// Закони України, т.3. – К.: Офіційне видання, 1996. – с. 220-228.

22. Закон України „Про банкрутство”// Закони України, т.3. – К.: Офіційне видання, 1996. – с. 236-243.

23. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2 т.: пер. с англ. – М.: Республика, 1992. – Т.1 – 399с.; – Т.2 – 400с.

24. Мочерный С.В., Симоненко В.К., Секретарюк В.В., Устенко А.А. Основы економической теории: Учебник / Под общ. ред. С.В. Мочерного. – К.: „Знання”, 2000. – 607 с.

25. Носова С.С. Экономическая теория: Учебник. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 520 с.

26. Політекономія / За заг. ред. проф. Ніколенка Ю.В.; Підручник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 500 с.

27.Современная экономика.Многоуровневое учебное пособие.– Ростов Н/Д.: „Феникс”, 1998. – 672 с.

28. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 496 с.

29. Экономическая энциклопедия: Политическая экономия. В 4 т. – М.: Советская энциклопедия, 1972-1980.

30. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2003. – 581 с.

31. Економічна теорія. Посібник вищої школи / Під заг. ред. Воробйова Є.М, – Харків-Київ, 2001. – 704 с.


Додаткова

1. Акціонерні товариства: Організація та діяльність. – К, 1997. – 344 с.

2. Бальцерович Л. Социализм, капитализм, трансформация: очерки на рубеже эпох. – М.: „Наука”, Изд-во УРАО, 1999. – 352 с.

3. Гальчинський А.С. Суперечності реформ: у контексті цивілізаційного процесу. – К.: Українські Пропілеї, 2001. – 320 с.

4. Гелбрейт Дж.К. Экономические теории и цели общества: пер. с англ. – М.: Прогресс, 1976. – 368 с.

5. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: „Гелиос”, 1999. – 352 с.

6. Концепція функціонування і розвитку фондового ринку в Україні. – К.: УФБ, 1994. – 52 с.

7. Мандебура В.О. „Тіньова” економіка України та напрями законодавчої стратегії її обмеження. – К.: Парламентське видавництво, 1998. – 135 с.

8. Мандебура В.О. Рівень життя населення України та проблеми реформування механізмів його регулювання. – К.: Парламентське видавництво, 1998. – 256 с.

9. Маркс К. Капітал. Кн. 1, 2, 3 // Маркс К., Енгельс Ф. – Твори – Т.23; 24; 25, ч. 1, 2.

10. Маршал А. Принципы экономической науки. В 3 т.: пер. с. англ. – М.: „Прогресс”, 1993.

11. Паплавський М.А. Стратегії розвитку суспільства: Україна і світ. – К.: Техніка, 2001. – 312 с.

12. Політика та розвиток сільського госполарства в Україні / За ред. Штефана фон Крамона-Таубаделя, Сергія Зорі, Людвіга Штріве. – К.: Альфа-Принт, 2001. – 312 с.

13. Прудон П.Ж. Что такое собственность. – М.: Республика, 1998. – 367 с.

14. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Республика, 1998. – 358 с.

15. Україна в цифрах у 2005 році: Корот. стат. довід. / Держкомстат України: за ред. О.Г.Осауленка. – К.: Техніка, 2006. – 256 с.

16. Харчова промисловість України: стан та перспективи (стислий виклад) / За редакцією академіка НАН України І.Р. Юхновського. – К.: ФАДА, ЛТД, 2001.

17. Шумпетер Й. Теория экономического развития: Пер. с.нем. – М.: Прогресс, 1982. – 456 с.

18. Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм і демократія. – К.: Основи, 1995. – 378


КРИТЕРІЇ

оцінювання знань вступників на вступних випробуваннях з фахових дисциплін для вступу на навчання за ОКР «БАКАЛАВР» за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030601 «Менеджмент» на основі ОКР молодшого спеціаліста


Мета випробування:

визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

перевірити вміння вступників розв’язувати задачі.

На випробуванні вступнику пропонується виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ), яке складається з п’яти завдань. Рівень знань оцінюється за якістю виконаного завдання. Фахове вступне випробування оцінюється за 100-бальною шкалою. Кожне завдання оцінюється за шкалою від нуля до двадцяти балів.

20 балів виставляється, якщо вступник виконав завдання у повному обсязі без помилок; вичерпно відповів на поставлені у завданні питання, обґрунтував відповідь, навів приклади, вірно розв’язав задачі з математики.

15 балів виставляється, якщо вступник виконав завдання у повному обсязі, проте припустився деяких неточностей, вірно відповів на поставлені у завданні питання, вірно розв’язав задачі з математики, але отримав неточний результат через несуттєву помилку.

10 балів виставляється, якщо вступник виконав завдання у повному обсязі, проте припустився несуттєвої помилки у розрахунках, висновках, загалом вірно відповів на поставлені у завданні питання, проте припустився несуттєвої помилки у термінології, узагальненнях, висновках, при розв’язанні задач з математики припустився деяких непринципових помилок.

5 балів виставляється, якщо вступник виконав завдання у повному обсязі, проте припустився суттєвої помилки у розрахунках, висновках, дав неповну відповідь на поставлені у завданні питання, при розв’язанні задач з математики припустився помилок і отримав невірний результат.

0 балів виставляється, якщо вступник не виконав завдання або виконав його не у повному обсязі, не відповів або дав невірну відповідь на поставлені у завданні питання, не розв’язав задачі або при розв’язанні припустився принципових помилок.


Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 25 балів, до участі у конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.


Голова фахової атестаційної комісії Н.М.Салатюк


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
на навчання за ОКР «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст»
за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030601 «Менеджмент» з дисциплін фахового вступного випробування, що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2012 році

Мета випробування:

визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов’язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці молодшого спеціаліста/бакалавра.

На випробуванні, яке проходить у формі співбесіди, вступнику пропонується ряд питань. Рівень знань оцінюється за якістю відповідей на поставлені питання.

Рівень знань вступника оцінюється як «високий», «достатній», «недостатній».

«Високий» рівень виставляється, якщо вступник відповів на всі питання в повному обсязі, прийняв правильні технічні рішення, аргументовано обґрунтував їх, проявив вміння застосовувати загальноінженерні, спеціальні та економічні знання для вирішення практичних задач, повністю розкрив питання чи проблему, чітко уявляє зміст і вільно володіє науково-технічною термінологією, послідовно викладає матеріал з урахуванням вітчизняного та закордонного досвіду в галузі. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

«Достатній» рівень виставляється вступнику, який, за умови додержання вище названих вимог, менш повно і ґрунтовно відповів на питання, допустив у розрахунках і відповідях непринципові неточності, одиничні незначні недоробки. Можливі незначні одна-дві помилки в технічній термінології, несуттєві помилки у висновках, узагальненнях.

«Недостатній» рівень виставляється вступнику, який у своїх відповідях допускає принципові помилки, основний зміст питання не розкритий, допущенні грубі помилки в кінцевих висновках, спеціальною термінологією володіє погано.


Особи, рівень знань яких оцінений як “Недостатній”, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.


Голова фахової атестаційної комісії Н.М.Салатюк

еще рефераты
Еще работы по разное