Реферат: Кинкоф Ш. Microsof + Excel 2000 / пер. А. Г. Парфенов
Західнодонбаський інститут економіки і управління
Регіональна наукова бібліотека

1(19)’2009
2 Природничі науки.

22 Фізико-математичні науки. 28 Біологічні науки.

1. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. - М. : АСТ, Астрель, 2002.- 992 с 1 экз.

3 Техніка. Технічні науки.

2. Мельник Л.Г. Экономика и информация : экономика информации и информация в экономике : энциклопедический словарь. - Сумы : Универ. книга, 2005.- 383 с. 1 экз.


б Обчислювальна техніка

3. Кинкоф Ш. MICROSOF + Excel 2000 / пер. А.Г. Парфенов.- М.: АСТ, Астрель, 2006.- 402 с. 1 экз.

4.Экслер А. Windows XP: установка, настройка, программа М.: NT Press, 2006.- 234 с., ил. (Самоучитель от Апекса Экслера) 1 экз.


52. 84 Токсикологія

5 Рыженко С.А. Экспансия ядов .- Днепропетровск : ИМА – пресс, 2004.- 160 с. 1 экз. Дар


6/8 Суспільні та гуманітарні науки.


^ 60.5 Соціологія. 63 Історія.

6. . Київщина :фотоальбом / фото В. Дєдова; упоряд. І. Чумака; худож. І Семенюк.- К. : Мистецтво, 1984.- 143 с. : іл.- (Землі квітучої краса) 1 прим. Дар

7. Кубанский сборник :в 2 т / под ред. О.В. Матвеева .- Краснодар : ООО “Книга” 1 экз. Дар.

Т.1(22).- 2006.-468 с : ил.

Т.2 (23).- 2007.- 500 с. : ил.

8. Львівщіна : фотоальбом / фото; упоряд., тест В. Пилип’юка К. : Мистецтво, 1984.- 144 с. : іл.- (Землі квітучої краса) 1 прим. Дар.

9.Черников В.В. Без срока давности. - М. : Форма – Т, 2007.- 224 с. : ил. 1 экз. Дар.


65 Економіка. Економічні науки.

10. . Андрєєва Т. Є., Петровська Т.Є. Ризик у ринковій економіці : Навч. посібник. - Х.: Бурун книга, 2005.- 128 с. : іл.


11.Верба В.А., Гребешкова О.М. Проектний аналіз : слайд – курс : Навч. посібник .- К.: КНЕУ, 2006 ,- 236 с. 1 прим.

12. Інструкція щодо заповнення форм державних статичних спостережень зі структурної статистики № 1 - підприємництво (річна), № 1 - підприємництво (коротка), № 1 - підприємництво (квартальна), № 1 - підприємництва (малі) – піврічна. – К. : ТОВ. “Август Грейл”, 2007.- 126 с. 1 прим.

13.Плотніков О.В. ULTIMA RATIO економічних реформ. - К.-Кондор, 2003.- 240 с. 1 прим.

14.Савченко А.Г. Макроекономіка : Підручник. - 2 – ге вид. без змін. - К.: КНЕУ, 2007 .- 448 с. 1 прим.


65.052 Облік.

15 Глушаков С.В. и др. ПК для бухгалтера. – Харьков : Фолио, 2008.- 478 с.(Учебный курс) 1 экз.

16.Живко З.Б., Франчук В. І. Контрольно ревізійна діяльність : конспект лекцій. Модуль 1 і 2 : Навч. посібник.- К. : Алерта,2008 .- 444 с.1 прим.

17.Кудря – Висоцька О. П. Організація обліку : Навч. посібник.- вид. 2 – е.- К. : Алерта,2007.- 223с 1 прим.

18. Онищенко Т., Мякота В. Альбом бухгалтерских проводок - изд. 8 – е перераб. и доп. – Х.: Фактор, 2007.- 304 с. 1 прим.

19.План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, забов’язень і господарських операцій підприємств і організацій : інструкція про застосування .- К. : КНТ, 2008.- 136 с.1 прим.

20.Сдаем отчеты в электронном виде : руководство к действию : Х.- Фактор, 2007.- 225 с. 1 экз.

21.104 блиц урока для бухгалтера. - 4 – е изд.;- перераб. и допол. .- Х : Изд. дом “Фактор”, 2006.- 244 с.1 экз.

22.Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік , оподаткування і звітність : Підручник. - вид 3 –е, доп. і перераб.- К.: Алерта, 2008.- 926 с. 1 прим.


^ 65.053.Економічний аналіз

23 Васюренко О.В., Волохата К. О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посібник.- К. : Знання, 2006.- 463 с.-(Вища освіта ХХІ століття) 1 прим.

24. Доля В.Т. Экономический анализ: Учеб. пособие .- К.: Кондор, 2007.- 224 с. 1 экз.

25.Любушин Н.П. Экономический анализ : Учеб. пособие.- 2 е изд., перераб. и доп.- М. : ЮНИТИ- ДАНА,2008.- 423 с. 1 экз.


^ 65.2/4 Спеціальні і галузеві економіки.

26. Акимов Д.И. Социальный маркетинг. - К. :Наук. Думка, 2008.- 144с 4 экз . Дар.

27. Ареф’єва О.В., Кузнеко Т.Б. Планування економічної безпеки підприємств К. : Вид –во Європ. унів –ту, 2005-172 с. 1 прим.

28. Волков О., Скляренко В.К. Экономика предприятия : курс лекцийМ.: ИНФРА, 2008.- 280 с. (100 лет РЭА Г. В. Плеханова) 1 экз

29. Голубкова Т., Ратанова И. Маркетинг : курс – конспект – лекций по дисциплине .- Рига : SLA JUMI, 2007.- 144 с. 1 экз

30. Грешак М.Г., Коцюба О.С. Управління витратами : Навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни .- вид. 2 –ге без змін .- К.: КНЕУ, 2006.- 132 с. 1 прим.

31. Гунаре М. Принципы и технологии рекламы : курс – конспект лекций и контрольные задания для заочного и дистанционного обучения .- Рига : SLA HOLDA, 2005.- 96 с. 1 экз.

32. Дідківський М.І. Зовнішньо – економічна діяльність підприємства : Навч. посібник. – К.: Знання, 2006.- 462 с. (Вища освіта ХХІ століття) 1 прим.

33. Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н. Экономика предприятия : Учеб. пособие .-2 – е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра – М, 2008.- 134 с. 1 прим.

34. . Кондратюк О.І, Пилипенко О.О. Економіка підприємства : Навч. метод. посібник.—К. : Вид –во Європ. унів –ту, 2006.- 288 с. 1 прим.

35. . Котлевская Н. Экономическая диагностика предприятия : просто о сложном .- Т.10 (160) .- Х.: ООО Центр «Консультант», 2007.-160 с.1 прим.

36. Крутик А.Б., Решетова М.В. Экономика и предпринимательство в социально – культурном сервисе и туризме : Учеб. пособие для вузов. - М. : Изд. центр “Академия”, 2007.- 224 с. 1 прим.

37. Круш П.В. та інш. Капітал, основні та оборотні засоби підприємства : Навч. посібник. - 2 –ге вид., доповн. та перероб. – К.: Центр учбової літератури, 2008 .- 328 с.1 прим.

38. Крушельницька О.В. Управління матеріальними ресурсами : Навч. посібник. - К. : Кондор,2007.- 163 с. 1 прим.

39. Макагон Ю.В. та інш. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літ – ри, 2006.- 424 с. 1 прим.

40. Примак Т.О. Економіка підприємства : Навч. посібник. - вид. 4, стереотип. - К.: Вікар, 2006.- 222 с. (Вища освіта ХХІ століття) 1 прим

41. Ратанова И. Курс – конспект лекций по дисциплине “Международный маркетинг” – курс – конспект лекций для заочного и дис – го обучения. - Рига : Балт. межд. академия, 2007.- 132 с . 1 экз.

42. Семенов Г. А. та інш. Дипломне проектування з економіки підприємства :Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007.- 124 с. 1 прим.

43. Управління потенціалом підприємства : Навч. посібник / І.З. Должанський, Т. О. Загорна, О. О. Удалих та інш. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 362 с. 1 прим. Дар

44. Цауркубуле Ж Маркетинг : курс – конспект –лекций и контрольные задания для заочного и дистанционного обучения .- Рига : SLA HOLDA, 2006.- 119 с. 1 экз..

45. Швиданенко Г.О.,Шевчук Н.В. Управління капіталом підприємства : Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2007.- 436 с. 1 прим.

46. Экономика муниципального сектора : Учеб. пособие для вузов / под ред. А.В. Пикулькина. - М. : ЮНИТИ – ДАНА,2008.- 464 с. 1 экз.

47. Як скласти бізнес - план .- К. : ТОВ “Лтава Лізинг”, 2004.- 34 с. 1 прим.


^ 65.5 Світова економіка

48.Дахно І.І. Світова економіка : Навч. посібник для вузів. - 2 Ге вид, перероб. та доповн..- К. : Центр учбової літератури, 2008.- 280 с. 1 прим.

49.Соколенко С.И. Современные мировые рынки и Украина : Учеб. пособие .- 2 – е изд, дополн. и перераб..- К. : Центр учебн. лит –ры, 2008.- 328 с. 1 экз.

49.Фонтайн П. Европа в 12 уроках. - К.: ООО “Компания ЛИК”, 2006.- 64 с, ил 1 экз.

50.ЯК працює Європейський Союз .- К.: КПФ “А - Скрін”, 2006.- 52 с. 1 прим.

^ 65.9(2)- 05 Статистичні матеріали


51. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності підприємств Дніпропетровської області : статистичний збірник / Державний комітет статистики України; Головне управління статистики у Дніпропетровській області .- Дніпропетровськ : Головне управління статистики, 2006.- 42 с. 1 прим

52. Малі підприємства у містах та районах Дніпропетровської області у 2007 році : основні показники діяльності : статистичний бюлетень / Державний комітет статистики України; Головне управління статистики у Дніпропетровській області .- Дніпропетровськ : Головне управління статистики, 2008.- 11 с. 1 прим.

53.Окремі показники операційної діяльності суб’єктів господарювання області у 2007 році : статистичний бюлетень / Державний комітет статистики України; Головне управління статистики у Дніпропетровській області .- Дніпропетровськ : Головне управління статистики, 2008.- 21 с. 1 прим.

54.. Окремі фінансові показники підприємств Дніпропетровської області

за 2007 рік : статистичний бюлетень / Державний комітет статистики України; Головне управління статистики у Дніпропетровській області .- Дніпропетровськ : Головне управління статистики, 2008.- 22 с.

55.Основні показники діяльності малих підприємств області за видами економічної діяльності у 2007 році : статистичний бюлетень / Державний комітет статистики України; Головне управління статистики у Дніпропетровській області .- Дніпропетровськ : Головне управління статистики, 2008.- 21 с. 1 прим.

56. Основні показники діяльності підприємств - суб’єктів підприємницької діяльності У 2006 році : статистичний збірник / Головне управління статистики у Дніпропетровській області .- Дніпропетровськ : Головне управління статистики, 2007.- 209 с. 1 прим.

57. Соціально – економічна захищеність населення України : стан, тенденції, напрями використання : статистичне видання / за сприяння Програми розвитку ООН в Україні; міжнародної організації праці .- К.: Держкомстат України, 2003.- 147 с. 1 прим.

58. Територіальний аспект розвитку малих підприємств Дніпропетровської області у 2006 році : статистичний збірник /Головне управління статистики у Дніпропетровській області .- Дніпропетровськ : Головне управління статистики, 2007.- 136 с. 1 прим.


66 Політика. Політичні науки.

59. Международное сотрудничество: евроинтеграция и евроатлантическая интеграция : Учеб. пособие / под общ. ред. проф. В.И. Дубницкого.- Донецк: ООО «Юго – Восток Лтд», 2007.- 436 с. 1 прим.

67 Право. Юридичні науки.

60.Україна. Закони.

Господарський кодекс України. - К.: Вид. дім “Скіф”, 2008.- 184 с.(Кодекси і закони) 1 прим.

62. Вінник О. М. Господарське право : Навч. посіб –ник.- 2 – ге вид., змін. та доп.- К. : Всеукр. ас- ція вид- ців “Правова єдність, 2008.- 766с. 1 экз

63. Збірник типових договорів. - вид.4, змін. та допов. .- К.: КНТ,2006 1 прим.

64.Кравченко В.В., Пітцик М.В. Муніципальне право України : Навч. посібник. - К. : Атіка, 2003.- 672 с.

65.Кравченко В.В. Основи муніципального менеджменту : Навч посібник .- К. : Атіка – Н, 2003.- 304 с.

66. Основи споживчих знань : Навч. посібник для вузів / за ред. К.О. Максименко, О.В. Овчарук.- К. : КІС, 2008.- 192 с. : іл. 5 прим. Дар

67.Право власності та майно суб’єктів підприємницької діяльності : вип.2 : Навч. методич. посібник для суб’єктів малого та середнього підприємництва “Підприємництво та право” .- К.: ТОВ “Адвокатська компанія “Гвоздій та Оберкович”, 2007.- 219 с. 1 прим.

68.Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування : Навч. посібник. - К. : Клевер, 2000.- 136 с. 1 прним.


^ 68.9 Служба надзвичайних ситуацій


69Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : Навч. посібник.- вид. 6; перер. і доп.- К.: Знання, 2007 .- 332 с. 1 прим.


70 Культура. Наука. Освіта.

Наука

71. Гордієнко С.Г. Молодому науковцю коротко про необхідне : науково – практичний посібник. - К. : КНТ, 2007.- 92 с. 3 прим.

72.Рекомендації з експертизи дисертаційних робіт у експертній раді ВАК України : економічні спеціальності / упоряд. Загорський В.С., Тищенко О.М..- Х. : ВД “ІНЖЕК”, 2008.- 56 с. 1 прим.

73. Ринкова трансформація економіки : збірник наук. праць. - вип. 10.- Х.: ХІБМ, 2007.- 292 с. 1 прим.

74. Четвертий Всеукраїнський конкурс наукових робіт серед студентської молоді .- К.: Нац. конф. профспілок України, 2008.- 238 с. 1 прим.

Освіта.


75. Болонський процес очима студентів : матеріали міжнародної науково – практ. конференції (14 грудня 2007) : У 2 т.- К. : Вид - во Європ. ун – ту.

Т.1.- 2008.- 295с. 1 прим.

76.Європейський досвід освіти для України .-Варшава, 2007.- 84 с. 1 прим.

77. Студентське самоврядування : Науково – метод. комплекс для керівних кадрів вищ. навч. закладів І – ІV рівня акредитації у системі після диплом. педагогічної освіти /авт. Даниленко Л.І. та інш; за ред. Овчарук О.В.; Академ. пед. наук України, ЦІППО- К.: Ніка – центр, 2007.- 96 с. : іл. 2 прим.

78. Студентське самоврядування : Науково – метод. комплекс для студентів вищ. навч. закладів І – ІV рівня акредитації /авт. Даниленко Л.І. та інш; за ред. Овчарук О.В.; Академ. пед. наук України, ЦІППО- К.: Ніка – центр, 2007.- 96 с. : іл. 2 прим.

79.Судакова І.Є, Козловська Г.В. Вимоги до написання та оформлення письмових робіт(українські та американські стандарти ): Метод. посібник. - К.: Арістей, 2008.-68 с 3 экз.


85 Мистецтво. 86 Релігія. 87 Філософія. 88 Психологія.


80. Калинникова Л. Психология общения: курс – конспект лекций и контрольные задания. - Рига,2007.- 144 с.1 экз.

81. Краткий словарь по философии : более 1000 статей / Авт – сост. .Н. Н. Рогалевич .- Минск : Харвест, 2007.-832 с.1 экз.

82. Пальм Г.А. Загальна психологія : Навч. посіб - ник з мультимедійним курсом .- К. : Центр учбової літ – ри ,2003.- 256 с. 1 экз.

83.Таранов П.С. 120 философов : жизнь, судьба, учение, мысли : Универ. аналит. справочник по истории философии : в 2 –х т.- Симферополь : Реноме,2005 1 экз.

Т. 1.- 686 с.

Т. 2 .- 704 с.


Видання ЗПІЕУ.

84.Соціально – економічні проблеми регіонального розвитку : Матеріали Х міжнародної наук. – практ. конференції 11-12 грудня 2008 : зб. наук. праць / Павлоградська міськ. рада; Укр. асоц – ція з розвитку менеджменту та бізнес – освіти; ЗПІЕУ; Зеленогурський університет ( Польща) -. – Дніпропетровськ: ІМА – прес.—2008.- 440 с 1 прим.

85.Управління потенціалом підприємства : навч.–метод. вказівки з виконання курсової роботи для студ - ів. 5 курсу денної та заоч. форми навчання спец. “Економіка підприємства ” / укл. Ю.М. Могилов .- Павлоград,2008. - 10 с. 3 прим.
еще рефераты
Еще работы по разное