Реферат: Аналіз стану обліково-статистичної роботи у Державній судовій адміністрації України І її територіальних управліннях та в апеляційних І місцевих судах (крім господарських) у 2011 році


Аналіз стану обліково-статистичної роботи

у Державній судовій адміністрації України

і її територіальних управліннях

та в апеляційних і місцевих судах (крім господарських)

у 2011 році


У 2011 році Державною судовою адміністрацією України (далі – ДСА України), і зокрема відділом судової статистики, діловодства та архіву управління організаційного забезпечення діяльності судів (далі – Відділ) здійснювалися заходи щодо організації роботи з ведення обліково-статистичної роботи в місцевих та апеляційних судах (крім господарських) і територіальних управліннях державної судової адміністрації (далі – територіальні управління).

З метою нормативного забезпечення функціонування й удосконалення обліково-статистичної роботи у судах, діловодства та організації роботи з питань судової статистики:

-розроблено та затверджено наказ ДСА України від 25 травня 2011 року № 95 «Про внесення змін до наказу ДСА України від 5 червня 2006 року № 55 «Про затвердження форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими судами судових справ та матеріалів та Інструкції щодо їх заповнення і подання», щодо змін до звіту за формою № 2-А «Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства». Наказ надісланий для виконання та розміщено на офіційному веб-сайті ДСА України та в системі інформаційно-правового забезпечення «Ліга:Закон»;

-опрацьовано та надано пропозиції до спільного наказу Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Державної податкової адміністрації, Міністерства оборони, ДСА України «Про затвердження порядку обліку корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією»;

-розміщено в системі інформаційно-правового забезпечення «Ліга: Закон» розроблений Відділом наказ ДСА України від 7 грудня 2010 № 191 «Про внесення змін до Довідника кодів судів загальної юрисдикції України, що застосовуються при веденні діловодства суду, судової статистики та Єдиного державного реєстру судових рішень»;

-в межах компетенції відділу надано погоджений перелік пропозицій територіальних управлінь щодо внесення змін до наказу ДСА України від 25 серпня 2009 року № 97 «Про організацію роботи державної судової адміністрації та впорядкування звітної інформації щодо діяльності територіальних управлінь державної судової адміністрації»;

-проведено організаційні заходи щодо виконання Рішення Ради суддів адміністративних судів України від 20 травня 2011 року № 56 по внесенню змін до Класифікатора адміністративних справ на 2011 рік ( червень 2011);

-прийнято участь в розробці проекту Методичних рекомендацій щодо перевірки судів загальної юрисдикції з питань ведення обліково-статистичної роботи, діловодства та архівної справи (червень 2011);

-проаналізовано показники статистичних форм звітності затверджених наказами ДСА України, проведено виключення показників, які не використовуються та не запитуються і навпаки включення до звітів показників в яких є потреба, але вони відсутні. Проведено робочі зустрічі з представниками Вищого адміністративного суду України щодо розробки проектів нових форм звітностей № 2-А та № 22-А (березень-квітень 2011). Як результат цієї роботи підготовлено проекти форм звітності з врахуванням вказаних змін;

-проведено робочу зустріч з представниками окружного адміністративного суду м. Києва з приводу пропозицій по внесенню змін до Інструкції з діловодства в апеляційних та місцевих адміністративних судах (березень 2011);

-з метою забезпечення автоматизації процесів проходження документообігу, автоматичного розподілу судових справ і матеріалів між суддями, у 2011 році Відділом була проведена робота по узагальненню пропозицій судів загальної юрисдикції щодо внесення змін до Положення про автоматизовану систему документообігу. Результатом цієї роботи є рішенням Ради суддів України від 24 червня 2011 року № 28, яким деякі з цих пропозицій були затверджені та внесені зміни до Положення;

-на виконання пункту 3 рішення Ради суддів України № 28 від 24 червня 2011 року підготовлено методичні рекомендації щодо застосування окремих норм Положення про автоматизовану систему документообігу суду і передано на розгляд Ради суддів України;

-на виконання пункту 3 рішення Ради суддів України від 24 червня 2011 року № 25 Державною судовою адміністрацією України проведено анкетування щодо визначення часу необхідного для розгляду справ суддями. Про результати проведеного анкетування повідомлено Раду суддів України;

-на виконання Закону України «Про амністію у 2011 році» розроблено проект наказу «Про затвердження форми звітності № 1-АМ» та затверджено для виконання судами, територіальними управліннями та ДСА України;

-у грудні 2011 року доопрацьовано з урахуванням пропозицій і зауважень і затверджено Інструкцію про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду (наказ ДСА України від 15 грудня 2011 року № 168).


Протягом року здійснювались заходи з методично-навчальної роботи. Працівники Відділу постійно надавали методичні рекомендації працівникам апаратів судів та територіальних управлінь щодо ведення діловодства та архіву, порядку заповнення документів первинного обліку справ і матеріалів у судах, складання і подання звітів про стан розгляду справ і матеріалів, з питань роботи з програмно-технологічними засобами обробки первинних документів обліку і звітів.

Необхідність такої роботи зумовлена вимогами часу, зокрема змінами в законодавстві країни, а також у зв’язку з тим, що однією із проблем, яка впливає на стан роботи, залишається рівень професійної підготовки працівників апарату судів та територіальних управлінь. Досить велика кількість працівників апарату судів, які не володіють загальною комп'ютерною грамотністю, не ознайомлюються в повній мірі з загальною законодавчою базою, з наказами ДСА України, які регулюють питання ведення діловодства, статистики, архіву, інструктивно-методологічними матеріалами з цих питань, що надаються ДСА України. Проведення занять у судах іноді носить формальний характер, не маючи на своїй меті підвищити професійний рівень працівників.

У лютому місяці 2011 року з метою забезпечення належного рівня роботи з ведення судової статистики у Київському окружному адміністративному суді надано методичну допомогу та проведено стажування працівників відповідного суду.

У вересні 2011 року на базі Національної школи суддів для секретарів судових засідань була прочитана лекція щодо порядку ведення діловодства.

На виконання рішення Ради суддів адміністративних судів України № 167 від 12 вересня 2011 року в приміщенні територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області проведено одноденний навчальний семінар з питань ведення діловодства та судової статистики для працівників апарату Одеського апеляційного адміністративного суду.

На виконання рішення ради суддів загальних судів (лист від 15 вересня 2011 року № 9рсзс-216/11) 27-29 вересня 2011 року проводилось вивчення організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву апеляційного та місцевих загальних судів міста Севастополя.

Згідно рішення ради суддів адміністративних судів з 31 жовтня по 11 листопада 2011 року проводилось вивчення організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву Волинського, Івано-Франківського та Тернопільського окружних адміністративних судів.

З метою надання методичної допомоги щодо формування звітності за 2011 рік ДСА України за участю представників Державного підприємства «Інформаційні судові системи» в рамках Спільної програми Ради Європи та Європейського Союзу «Прозорість та ефективність судової системи України» (TEJSU) 31 жовтня – 1 листопада 2011 року в м. Ірпінь проведено семінар на тему «Засади формування звітності засобами комп’ютерної програми «Документообіг загальних судів» (КП ДЗС)».

Семінар проводився за участю спеціалістів судової статистики територіальних управлінь та апеляційних судів областей, апеляційних судів міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим. Під час роботи семінару було обговорено загальні засади формування звітності про розгляд судових справ за 2011 рік, проаналізовано помилки, що були допущені судами та територіальними управліннями у звітах про стан розгляду справ і матеріалів судами загальної юрисдикції за перше півріччя 2011 року. Учасники семінару ознайомилися з досвідом співпраці територіального управління ДСА України в Волинській області з місцевими загальними судами області з питань обліково-статистичної роботи.

Розглянуто основні проблемні питання, що виникають під час експлуатації комп’ютерної програми «Документообіг загальних судів» (КП «ДЗС»), а саме: необхідні умови та особливості побудови фільтрів, які використовуються для формування звітності; експорт/імпорт даних в КП «ДЗС», загальні принципи автоматичного розподілу справ у КП «ДЗС»; методика перевірки сформованих в КП «ДЗС» звітів.

Також, учасникам семінару було надано методичні рекомендації щодо складання звіту «Про застосування Закону України «Про амністію 2011 року».


Упродовж 2011 року Відділом проводилась аналітична робота:

- розроблено та підготовлено аналітичні таблиці про стан здійснення правосуддя, роботу судів та суддів (навантаження) по кожному регіону в розрізі судів загальної юрисдикції та узагальнені по Україні за 2010 рік та перше півріччя 2011 року;

- здійснено огляд даних щодо стану здійснення правосуддя судами загальної юрисдикції України у 2010 році, який розміщено на офіційному веб-сайті ДСА України, а також опубліковано у офіційному науково-практичному виданні «Вісник Державної судової адміністрації України»;

- підготовлено аналізи обліково-статистичної роботи в ДСА України і її територіальних управліннях та місцевих і апеляційних судах (крім господарських) у 2010 році і першому півріччі 2011 року, які розміщено на офіційному веб-сайті ДСА України;

- на виконання доручення Голови ДСА України подано аналітичну довідку про роботу Відділу в 2010 році, в першому кварталі, першому півріччі та за 9 місяців 2011 року;

- на виконання доручення Голови ДСА України підготовлено та надано інформацію про стан обліково-статистичної роботи в територіальних управліннях Державної судової адміністрації України за 1й квартал, перше півріччя та за 9 місяців 2011 року.

У зв’язку з визначенням Рішенням Ради суддів України від 11 травня 2010 року № 22 пріоритетним використання єдиного програмного забезпечення для автоматизації документообігу, у судах загальної юрисдикції з 1 січня 2011 року розпочала функціонувати автоматизована система документообігу.

Забезпечення функціонування вказаної системи покладено на ДСА України. У зв’язку з чим у першому півріччі 2011 року відбулось впровадження у судах комп’ютерних програм «Документообіг загальних судів» (далі – КП «ДЗС»), «Документообіг адміністративних судів» (далі - КП «ДАС») та доопрацювання комп’ютерної програми «Документообіг господарських судів».

Відповідно до абзацу 2 пункту 1.5 розділу I Положення про автоматизовану систему документообігу суду адміністратором автоматизованої системи є державне підприємство "Інформаційні судові системи" (далі – ІСС), яке забезпечує технічний супровід та здійснює підтримку працездатності автоматизованої системи в цілому.

Впровадження програми здійснює ТзОВ «Інститут математики та системного аналізу» (далі – ІМСА), якими з 1 січня 2011 року судам загальної юрисдикції надано до експлуатації, встановлено та налаштовано комп’ютерні програми.

Відділом протягом 2011 року була розроблена низка заходів і проведено роботу по наданню практичних та методичних матеріалів необхідних для впровадження в експлуатацію вказаного програмного забезпечення (окрім господарських), зокрема, це:

шаблони документів первинного обліку справ та матеріалів (обліково-статистичні картки), порядок їх заповнення, умови формування та перевірки, обмін між інстанціями у випадку оскарження;

шаблони форм звітності судів про стан розгляду справ і матеріалів, порядок їх заповнення та подання, умови перевірок (логічного контролю) показників у звітах;

умови формування звітів з документів первинного обліку.


За 2011 рік Відділом було опрацьовано майже 5 тис. вхідної кореспонденції, з них понад 4 тисячі первинних звітів щодо стану розгляду справ судами загальної юрисдикції; доручення, інформаційні запити, звернення, скарги.


Працівниками відділу постійно проводилась спільна робота щодо підготовки до звітних періодів:

у квітні проведено засідання «круглого столу» з участю ДСА України, представників ІСС, працівників окружних та апеляційних адміністративних судів з метою визначення умов формування автоматичної звітності за формами № 2-А та № 22-А;

у травні проведено засідання «круглого столу» з участю ДСА України, представників ІСС, працівника Харківського окружного адміністративного суду з метою визначення порядку заповнення обліково-статистичних карток та умов форсування автоматичної звітності по формі № 2-А;

спільно з спеціалістами ІСС та ІМСА проводилось написання умов автоматичного формування звітів за формами № 1, 21, 2-Ц, 22-Ц, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 з обліково-статистичних карток. Здійснювалась перевірка цих умов шляхом тестування та виправлення виявлених недоліків. Тестування проводилось в тому числі і з використанням реальних баз судів (Голосіївський (форми № 1, 1-Л, 1-ОП) та Солом’янський (форма № 3) районні суди м. Києва). Крім того надходила інформація з регіонів.

Перевірка умов формування звітності за формами № 21, 2-ц, 22-ц, 2-а, 22-а, 4, 5 та їх тестування проводилось в приміщенні ДСА України.

Взагалі, під час проведення цієї роботи та експлуатації комп’ютерної програми було виявлено наступні проблеми:

невчасно та незавжди юридично правильно працівниками судів заповнюються документи первинного обліку справ і матеріалів;

в деяких випадках відсутність у картках обліку необхідних для звітів даних. Необхідно було реалізовувати в комп’ютерній програмі додаткові електронні поля, адже звітність до цього часу формувалась не лише з карток а і з матеріалів справи, а при автоматизованому зведенні звітів матеріали справи неможливо використати, вся інформація повинна міститись лише в обліково-статистичних картках. Такі помилки можливо стало виявити лише після того як почала реально функціонувати автоматизована система;

залишалось нереалізованим в автоматизованому діловодстві включення до звітів справ, які знаходились в залишку на початок звітного періоду;

неналагоджено обмін інформацією;

при переході з програмного забезпечення «Судова статистика» до КП «ДЗС» та КП «ДАС» деяка частина інформації незбереглась.


Упродовж 2011 року проводилась робота по збору, перевірці та зведенню звітів судів та територіальних управлінь державної судової адміністрації про стан здійснення правосуддя у 2010 році, а також за 1-й квартал, 1-ше півріччя та за 9 місяців 2011 року і проводилась підготовка до звітного періоду за 2011 рік.

Робота по збору, перевірці та зведенню звітів місцевих і апеляційних судів та територіальних управлінь про стан розгляду справ та матеріалів, а також про стан судимості за 2010 рік і наданні цієї звітності та інформації з неї зацікавленим органам проводилась у січні-лютому 2011 року.

Звіти складались та подавались і зводились за допомогою програмного забезпечення: підсистеми ведення інформації по судовій справі «Судова статистика». За допомогою програмного забезпечення „Судова статистика” вводилась інформація по картках на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу, по справах про адміністративні правопорушення, частково по кримінальних, цивільних і адміністративних справах. Програмою передбачались уніфіковані шаблони, у яких відповідальний працівник апарату суду вручну заповнює всі розділи форми звітності. В автоматичному режимі були сформовані звіти за 2010 рік за формами № 3, 6, 7, 8, 9, а звіти за формами № 1, 1-ОП, 1-Л, 21, 2-А, 22-А, 2-Ц, 22-Ц, 4, 5 формувались в ручному режимі.

Деякими судами використовувалися інші програмні забезпечення автоматичного формування звітності. Проте, для направлення звітності в електронному вигляді із місцевих судів в територіальні управління, а із територіальних управлінь в ДСА України використовувались засоби, які надавались підсистемою „Судова статистика”.

Першими звітами які були сформовані та подані у першому півріччі 2011 року за допомогою КП «ДЗС» були звіти за перший квартал 2011 року за формами № 1-ОП «Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ» та № 1-Л «Звіт судів першої інстанції про стан розгляду справ про злочини, передбачені статтями 209, 209-1, 306 КК України».

У березні-квітні 2011 року спеціалістами Відділу спільно з спеціалістами ІСС та ІМСА проводилось доопрацювання вже наданих та розробка нових умов автоматичного формування звітів № 1-ОП та № 1-Л, перевірка умов контролю показників, тестування.

Місцевими і апеляційними судами та територіальними управліннями ці звіти подавались у квітні 2011 року.

Звіти № 1-ОП та № 1-Л формувались в ручному режимі шляхом заповнення судами шаблонів і зведення територіальними управліннями. Заповнені шаблони імпортувались в файл і електронною поштою направлялись до ДСА України. В ДСА України завантажувались, перевірялись і також формувався ручний зведений звіт.

Електронні варіанти квартальних зведених звітів подавались вчасно і без суттєвих зауважень.

Працівниками апаратів судів та спеціалістами територіальних управлінь прикладались всі можливі зусилля для покращення стану функціонування програмного забезпечення, зокрема у вигляді звернень до центру технічної підтримки ІСС та ДСА України щодо виявлених недоліків програми.

У липні-серпні 2011 року аналогічно формувались та зводились звіти за перше півріччя 2011 року за формами 1, 1-ОП, 1-Л, 1-АС, 21, 2-А, 2-АС, 22-А, 2-Ц, 22-Ц, 4, 5, 6-9.

Під час приймання звітів за перше півріччя 2011 року виникла складність з поданням звітів про стан судимості та склад засуджених за формами 6-9, що розраховуються автоматично на підставі карток на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу. Формування звіту в автоматичному режимі передбачає заповнення усіх необхідних реквізитів картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу, за результатами розгляду справи по інстанціях та обмін даними між інстанціями.

Можливість ручного експорту та імпорту справ (функція реплікації) з’явилась лише у версії 2.27 КП «ДЗС», яка була випущена для встановлення в судах 1 липня 2011 року, після чого розпочався процес обробки карток в електронному вигляді місцевими загальними судами, територіальними управліннями та апеляційними судами. У зв’язку з тим, що функція реплікації працювала некоректно, обмін даними між інстанціями відбувався дуже повільно, що, в свою чергу, позбавляло можливості територіальні управління автоматично розрахувати та вчасно направити звіти до ДСА України.

Для з’ясування причин та усунення виявлених недоліків (при формування звітів 6-9) 29 липня 2011 року в приміщенні ТУ ДСА України в м. Києві за участю представників ТОВ «ІМСА», ДП «ІСС» і Відділу відбулося тестування КП «ДЗС» в частині формування звітів про стан судимості та склад засуджених за формами № 6-9. Додаткові тестування були проведені також 1-3 серпня 2011 року та 10 серпня 2011 року, за результатами яких було внесено необхідні зміни до деяких умов логічного контролю за вказаними формами та створено перелік фільтрів, за допомогою яких можливо відібрати потрібні картки за тими чи іншими параметрами.

В процесі прийняття та перевірки звітів за І півріччя 2011 року про стан судимості та склад засуджених за формами № 6-9, надісланих територіальними управліннями, було виявлено значний перелік помилок, зумовлених як неправильним заповненням картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу, так і програмними помилками. У зв’язку із відсутністю в КП «ДЗС» функції «Зворотнє відображення даних» та функції побудови робочих рядків, виправити зазначені помилки можливо лише за допомогою побудови спеціальних фільтрів по відбору карток. Проте в процесі роботи над усуненням помилок територіальними управліннями було виявлено, що деякі з побудованих та надісланих ДП «ІСС» фільтрів працюють некоректно, внаслідок чого виявити та виправити незаповнені або невірно заповнені картки не виявляється можливим, що, в свою чергу, призводить до затягування процесу формування та подання звітів до ДСА України.

З приводу проблемних питань, які виникають в процесі обробки карток на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу, та формування звітів за формами № 6-9, ДСА України на адресу ДП «ІСС» було надіслано відповідні листи. Так, зокрема, 19 вересня 2011 року за № 8-5597/11 було надіслано лист щодо узагальнених проблемних питань, які виникли під час зведення звітності в КП «ДЗС», на що листом ДП «ІСС» ДСА України було поінформовано, що Підприємство здійснює аналіз усіх наданих зауважень для врахування їх у наступних версіях КП «ДЗС».

У жовтні 2011 року проводилась робота по формуванню, зведенню та перевірці звітів за 9 місяців 2011 року за формами № 1-ОП «Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ» та № 1-Л «Звіт судів першої інстанції про стан розгляду справ про злочини, передбачені статтями 209, 209-1, 306 КК України.

У листопаді 2011 року проводилась робота по формуванню, зведенню та перевірці звітності № 1-АМ на виконання Закону України «Про амністію у 2011 році».


На протязі року, аналізуючи кожний із звітних періодів було виявлено, що у випадку автоматичного формування звітів з документів первинного обліку, буде недостовірність даних судової статистики. Ця робота потребує дуже тривалого часу і саме тому було передбачено два режими формування звітів автоматизований та ручний і прийнято рішення про використання в роботі ручних звітів, а автоматизований варіант використовуватиметься як тестовий з метою виявлення програмних помилок та їх виправлення і реалізацію при формуванні звітів в подальшому.

Одночасно, у ході приймання звітів мали місце логічні, арифметичні та технічні зауваження до звітів судів і територіальних управлінь. Крім того, працівниками, відповідальними за підготовку та прийняття звітів, не перевірялася або не в повному обсязі перевірялась достовірність внесених даних. Також, мали місце неуважність та навіть безвідповідальність працівників.

Зазначені вище помилки свідчать про неправильність заповнення первинних документів реєстрації справ та матеріалів і недостатньо глибоке вивчення Інструкцій з діловодства в місцевих загальних судах та апеляційних загальних судах в частині реєстрації справ та матеріалів, Інструкції щодо заповнення і подання форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ та матеріалів, затвердженої наказом ДСА України від 5 червня 2006 року № 55, наказу ДСА України від 18 березня 2004 року № 32/04 „Про затвердження форми картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу” (зі змінами), а також діючого законодавства, зокрема кодексів.

Крім того, помилки у звітності судів та територіальних управлінь про стан розгляду справ і матеріалів, стан судимості мають наступний характер:

- під час обліку кримінальних справ та осіб у кримінальних справах (стан судимості) істотними помилками, які допускаються переважною більшістю судів і відповідно територіальних управлінь, залишаються:

не враховується порядок відображення справ та осіб при перекваліфікації злочину;

невірно обліковуються справи та особи, відносно яких справи об’єднані в одне провадження та виділені в окреме провадження. У випадку об'єднання справи обліковуються як одна з моменту надходження, а не лише результати розгляду;

невірно обліковуються  справи та особи за статтями Кримінального кодексу України: справи та особи обліковуються за санкцією статті, а не мірою покарання, проте, якщо у справі декілька осіб, то кожна особа повинна обліковуватись окремо і не обов’язково всі особи повинні бути прив’язані до справи;
особи, які вчинили злочини групою осіб, обліковуються, як особи в складі організованої групи (особливо помиляються при визначенні статті, тому, що епізодів злочину буває декілька і всі за різними статтями Кримінального кодексу України);

  неправильно вказуються виправдані особи (виправданими вважаються особи, які виправдані за всіма статтями. Якщо ж особу за однією статтею виправдали, а за іншою засудили, то застосовується правило перекваліфікації);

неправильно зазначаються заняття засуджених на момент вчинення злочину;

невірно вказуються міри покарання;

-справи, що повернуті прокурору в порядку статті 232 Кримінально-процесуального кодексу України помилково відображаються, як у розділі 1 звіту за формою № 1, так і в розділі 1 звіту за формою № 1-ОП, хоча ці справи повинні бути обліковані лише у рядку 1 довідки до розділу 1 звіту за формою № 1 (у звіті за формою № 1-ОП ці справи взагалі не відображаються);

-невірний облік у звітах за формою № 1 та № 1-ОП тягнуть за собою нерівність показників між цими звітами. Крім того ця нерівність виникає у зв’язку з невірним тлумаченням показника: не розглянуто у строк понад 6 місяців (помилково обліковуються лише справи, що не розглянуті півроку), крім того не враховують, що зупинення провадження у справі припиняє перебіг строків по справі;

-майже єдиною основною помилкою звіту № 1-Л залишається той факт, що у разі надходження до суду кримінальної справи щодо обвинувачення особи за кількома статтями Кримінального кодексу України, одна з яких 209 чи 209-1, або 306 КК України, облік ведеться завжди за статтями 209, 209-1, 306 КК України. Це саме правило розповсюджується на випадок, коли санкції статей 209, 209-1, 306 КК України є нижчими за санкції інших статей Кримінального кодексу України, що пред'являються обвинуваченням.

Крім того, помилки виявлялись під час звірки показників місцевих загальних судів з даними прокуратури та апеляційним судом.

У зв’язку з чим рекомендувати всім спеціалістам після подання звітності до ДСА України, відповідно до термінів встановлених наказом ДСА України № 55 від 5 червня 2006 року, одразу ж направляти копії звітів, у випадку запиту, до місцевої прокуратури, тому, що ця звірка дуже часто виявляє помилки. Крім того, одразу ж починали робити аналізи, готувати проекти відповідей на інші запити, під час цієї роботи також можна виявити помилки.


^ У справах про адміністративні правопорушенн
еще рефераты
Еще работы по разное