Реферат: Кабінет міністрів україни постанов авід 31 жовтня 2007 р


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А

від 31 жовтня 2007 р. N 1280

Київ


Про затвердження Порядку відбору зразків

продукції для визначення її якісних показників

та форми акта відбору зразків продукції


Відповідно до статей 14 і 15 Закону України

"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері

господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:


1. Затвердити такі, що додаються:


Порядок відбору зразків продукції для визначення її якісних

показників;


форму акта відбору зразків продукції.


^ 2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої

влади привести власні акти у відповідність з цією постановою.


3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України

"Про основні засади державного нагляду (контролюючу сфері

господарської діяльності" ( 877-16 ).


Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ


Інд. 25


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 31 жовтня 2007 р. N 1280


ПОРЯДОК

відбору зразків продукції для визначення

її якісних показників


^ 1. Цей Порядок визначає механізм здійснення органами

державного нагляду (контролю) відбору зразків продукції у

суб'єктів господарювання для проведення експертизи (випробування).


Особливості відбору зразків окремих видів продукції

визначаються іншими нормативно-правовими актами.


^ 2. Відбір зразків продукції здійснюється на підставі

письмового вмотивованого рішення керівника органу державного

нагляду (контролю) або його заступника згідно із Законом України

"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері

господарської діяльності" ( 877-16 ).


У рішенні про відбір зразків продукції зазначається кількість

зразків для кожного виду (типу) продукції (не менш як два),

необхідних для проведення експертизи (випробування), а також місце

її проведення. При цьому кількість зразків продукції, що

відбираються, повинна відповідати кількості, зазначеній у

відповідному рішенні органу державного нагляду (контролю).


^ 3. Відбір зразків продукції здійснюється посадовою особою

органу державного нагляду (контролю) у присутності керівника

юридичної особи, фізичної особи - підприємця або уповноваженої

ними особи, які мають право заявляти клопотання з приводу

пов'язаних з таким відбором дій, про що вноситься запис до акта

відбору зразків продукції.


^ 4. Посадова особа органу державного нагляду (контролю) до

початку відбору зразків продукції зобов'язана пред'явити суб'єкту

господарювання відповідне рішення та ознайомити його з порядком

відбору зразків продукції.


^ 5. Відібрані зразки продукції повинні бути укомплектовані,

упаковані та опломбовані (опечатані) посадовою особою органу

державного нагляду (контролю) і зберігатися та транспортуватися в

умовах, що забезпечують незмінність параметрів, за якими буде

проводитися експертиза (випробування) таких зразків.


^ Контрольний зразок продукції залишається у суб'єкта

господарювання і зберігається в умовах, що забезпечують збереження

його якості та цілісності, до ознайомлення з результатами

експертизи (випробування).


^ 6. Посадова особа, яка відбирає зразки продукції для

проведення експертизи (випробування), забезпечує їх збереження і

своєчасність доставки до місця проведення експертизи

(випробування).


^ 7. Посадова особа органу державного нагляду (контролю)

складає акт відбору зразків продукції (далі - акт) у трьох

примірниках.


В акті зазначаються:


місце і дата його складення;


номер і дата рішення керівника органу державного нагляду

(контролю), на підставі якого здійснюється відбір зразків

продукції, посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи,

яка здійснила їх відбір;


найменування та місцезнаходження юридичної особи та/або її

відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи - підприємця, в яких здійснюється відбір зразків

продукції;


посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи

суб'єкта господарювання;


перелік і кількість відібраних зразків продукції із

зазначенням виробника, дати виробництва, серії (номера) партії,

загальної вартості зразків;


додаткові відомості (з урахуванням специфіки зразків

продукції).


^ 8. Усі примірники акта підписуються посадовою особою, яка

відібрала зразки продукції, та керівником юридичної особи,

фізичною особою - підприємцем або уповноваженою ними особою.


^ У разі відмови керівника юридичної особи, фізичної особи -

підприємця або уповноваженої ними особи від підписання акта

посадова особа органу державного нагляду (контролю) робить в акті

запис про те, що керівник юридичної особи, фізична особа -

підприємець або уповноважена ними особа з актом ознайомлені і від

підпису відмовились.


^ 9. Один примірник акта передається разом з опломбованими

(опечатаними) зразками продукції до уповноваженої та/або

акредитованої організації (лабораторії), що призначена для

проведення експертизи (випробування) та зазначена в рішенні про

відбір зразків продукції, другий - залишається у суб'єкта

господарювання, третій - у посадової особи, яка здійснила відбір

зразків продукції.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 31 жовтня 2007 р. N 1280


АКТ

відбору зразків продукції


______________________ _____________________

(місце складеним акта) (дата складення акта)

______________________


Відповідно до статті 14 Закону України "Про основні

засади державного нагляду (контролю) у сфері

господарської діяльності" та згідно з

__________________________________________________________________

(номер і дата рішення керівника органу державного нагляду

__________________________________________________________________

(контролю), на підставі якого здійснюється

__________________________________________________________________

відбір зразків продукції)

__________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові посадових осіб,

__________________________________________________________________

які здійснюють відбір зразків продукції)


здійснили у ______________________________________________________

(найменування та місцезнаходження юридичної особи

__________________________________________________________________

та/або її відокремленого підрозділу або

__________________________________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,

в яких здійснюється відбір зразків продукції)


у присутності ____________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника

__________________________________________________________________

юридичної особи, фізичної особи - підприємця

__________________________________________________________________

або уповноваженої ними особи)


відбір зразків продукції _________________________________________

(перелік та кількість відібраних зразків

__________________________________________________________________

продукції із зазначенням виробника, дати виробництва,

__________________________________________________________________

серії (номера) партії, загальної вартості зразків)


Додаткова інформація: ____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


Цей акт складено у трьох примірниках, один з яких передається

разом з опломбованими (опечатаними) зразками продукції до

уповноваженої та/або акредитованої організації (лабораторії), що

призначена для проведення експертизи (випробування) та зазначена в

рішенні про відбір зразків продукції, другий - залишається у

суб'єкта господарювання, третій - у посадової особи, яка здійснила

відбір зразків продукції.


Під час відбору зразків продукції ________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по

__________________________________________________________________

батькові керівника юридичної особи,

__________________________________________________________________

фізичної особи - підприємця або уповноваженої ними особи)


заявлено такі клопотання: ________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


_______________________________ _______________________________

(посада, прізвище, (посада та прізвище, ім'я та

ім'я та по батькові по батькові керівника

_______________________________ _______________________________

посадової особи, юридичної особи, фізичної

особи - підприємця

_______________________________ _______________________________

її підпис) або уповноваженої ними особи,

їх підпис)


МП МП
еще рефераты
Еще работы по разное